Stalni konkurs za prevodioce za engleski jezik

Fondacija Tempus otvara stalni konkurs za prevodioce za engleski jezik za angažovanje po potrebi. Na konkurs se mogu prijaviti fizička i pravna lica koja imaju iskustva u prevođenju sa engleskog na srpski jezik i obratno iz sledećih oblasti:

 1. Analiza obrazovnih sistema zemalja Evrope, obrazovne politike, projekti u oblasti obrazovanja i slične oblasti i/ili
 2. Pravno-administrativna oblast

NAČIN KONKURISANJA

Neophodno je da zainteresovani kandidati popune onlajn prijavni formular (Fizička lica   Pravna lica) u kome će navesti iz koje oblasti imaju iskustvo u prevođenju i da uz prijavni formular prilože obavezna dokumenta koja su za svaku kategoriju navedena ispod.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

FIZIČKA LICA

 • CV – sa spiskom prevođenih tekstova iz jedne od/ili obe gore navedene oblasti i drugih referenci od značaja za prevođenje;
 • Skeniranu diplomu ili uverenje o diplomiranju visokog obrazovanja koje je u skladu sa evropskim okvirom kvalifikacija;
 • Dokaz o prevođenju najmanje jednog teksta koji je dužine najmanje tri prevodilačke strane, s engleskog na srpski jezik ili obratno navedenog u radnoj biografiji na spisku prevedenih tekstova. Dokaz može biti skenirana uvodna strana teksta (knjige, publikacije…) na kojoj se jasno vide podaci o publikaciji i ime i prezime prevodioca, ili overena potvrda o obavljenom prevodilačkom poslu od strane naručioca prevođenja. Neophodno je da tekst za koji se dostavlja dokaz bude iz oblasti analize obrazovnih sistema zemalja Evrope, obrazovne politike, projekata u oblasti obrazovanja i sl, odnosno iz pravno-administrativne oblasti; (odnosi se samo na prevode iz oblasti obrazovanja)
 • Uzorak prevedenog teksta u Word ili PDF formatu po izboru, dužine najmanje tri prevodilačke strane tj. 5400 karaktera sa razmacima, uz originalni prevođeni tekst. Prevod može biti s engleskog jezika na srpski ili obratno. Potrebno je da se dostavi i prevod i originalni tekst.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi ličnih podataka ovde i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs.

PRAVNA LICA

 • Listu referenci tj. spisak prevedenih tekstova i naručilaca prevoda;
 • Skeniranu potvrdu o likvidnosti za proteklih 12 meseci izdatu od Narodne banke Srbije;
 • Dokaz o prevođenju najmanje jednog teksta koji je dužine najmanje tri prevodilačke strane, s engleskog na srpski jezik ili obratno navedenog na listi referenci. Dokaz može biti skenirana uvodna strana teksta (knjige, publikacije…) na kojoj se jasno vide podaci o publikaciji i naziv pravnog lica, ili overena potvrda o obavljenom prevodilačkom poslu od strane naručioca prevođenja. Potvrda izdata od strane druge prevodilačke agencije neće biti prihvaćena. Potrebno je da tekst za koji se dostavlja dokaz bude iz oblasti analize obrazovnih sistema zemalja Evrope, obrazovne politike, projekti u oblasti obrazovanja i sl, odnosno pravno-administrativne oblasti; (odnosi se samo na prevode iz oblasti obrazovanja)
 • Uzorak prevedenog teksta iz oblasti obrazovanja, po izboru, koji je naveden na listi referenci, dužine najmanje tri prevodilačke strane tj. 5400 karaktera sa razmacima, uz originalni prevođeni tekst. Prevod može biti s engleskog jezika na srpski ili obratno. Potrebno je da se dostavi i prevod i originalni tekst.

POSTUPAK SELEKCIJE

Selekcija kandidata se sastoji iz sledećih faza:

 1. Provera da li su ispunjeni formalni uslovi za konkurisanje, što podrazumeva da je prijavni formular popunjen u celosti i da su dostavljena sva tražena dokumenta.
 2. Fondacija Tempus će u skladu sa dinamikom svog rada, tj. potrebama za prevođenje, vršiti evaluaciju prijava koje su ispunile formalne uslove. Evaluaciju će obavljati komisija koju čine dve osobe iz Fondacije Tempus i jedan spoljni saradnik.
 3. Kandidati koji uđu u uži izbor biće zamoljeni da probno prevedu stranu teksta iz blasti koju su naveli. Kandidati koji se prijave za obe oblasti radiće dva probna teksta.
 4. Odabrani kandidati će biti obavešteni o tome da se nalaze u bazi prevodilaca sa kojima Fondacija Tempus može ostvariti saradnju u narednom periodu.
 5. Kandidatima koji se nalaze u bazi prevodilaca će, u skladu sa dinamikom potreba za prevođenjem, biti upućen poziv da daju finansijsku ponudu za prevođenje određenih tekstova i publikacija u definisanom vremenskom roku.
 6. Izbor kandidataće biti obavljen za svaku pojedinačnu publikaciju ili tekst za koje kandidat potvrdi da može da ga prevede u traženom roku, a Fondacija Tempus će se rukovoditi najnižom cenom kao jedinim kriterijumom. Prilikom utvrđivanja najniže cene biće uzeti u obzir svi troškovi koje Fondacija Tempus snosi angažovanjem određenog fizičkog/pravnog lica, uključujući poreze i doprinose.

NAPOMENA: Kandidatima koji budu angažovani od strane Fondacije Tempus, a ne ispoštuju odredbe Ugovora u pogledu rokova, formatiranja teksta, kvaliteta prevoda i sl, ubuduće neće biti upućivani pozivi za dostavljanje finansijskih ponuda za prevođenje tekstova.

Predviđeno je da se naredna evaluacija pristiglih prijava izvrši 15. februara 2017. godine.

Za sva dodatna pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate mejlom na adresu konkursi@tempus.ac.rs ili putem telefona: 011 /33 42 430 ili 011/ 33 42 432, kontakt osoba: Irena Žuvela.