Često postavljena pitanja

1. Iz koliko akcija se program sastoji?

2. Koji su uslovi za apliciranje na master i doktorske studije?

3. U koju kategoriju studenata spadaju studenti iz Srbije?

4. Da li je moguće aplicirati na dva ili više programa u okviru Erazmus Mundus programa?

5. Da li se mogu opet prijaviti, ako sam prethodno već koristio stipendiju u okviru Erazmus Mundus Akcija 1/Akcija 2 programa?

6. Da li je potreban sertifikat o znanju stranog jezika pri apliciranju na programe?

7. Da li je potrebno imati diplomu završenog fakulteta u toku prijavljivanja?

8. Da li postoji program razmene na neki od evropskih univerziteta?

9. Kome možemo još da se obratimo za pomoć prilikom konkurisanja za BASILEUS IV, JoinEU- SEE i SIGMA?

10. Uslovi za studente koji ne pripadaju prethodno navedenim partnerskim univerzitetima?

* Korisni linkovi


1. Iz koliko akcija se program sastoji?

Erazmus Mundus Akcija 1. (Erasmus Mundus Action 1)

U okviru ove akcije nudi se mogućnost dobijanja pune stipendije na nekom od ponuđenih Erazmus Mundus programa, na nivou master (akcija 1A) i doktorskih (akcija 1B) studija.

Dakle, u pitanju su zajednički master programi – Erasmus Mundus Master Courses (EMMCs) i zajednički doktorski programi – Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php

Erazmus Mundus Akcija 2. (Erasmus Mundus Action 2)

U okviru ove akcije sprovodi se mobilnost na svim nivoima između univerziteta kao i mogućnost dobijanja školarina za ponuđene programe.

Univerziteti iz EU i iz zemalja trećeg sveta ostvaruju saradnju za mobilnost i razmenu studentskog i nastavnog kadra. Naša zemlja, odnosno njene visokoškolske institucije, zajedno sa zemljama iz regiona Zapadnog Balkana (dakle: Srbija, Kosovo u skladu sa rezolucijom 1244, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora) učestvuje u tzv. lot-u 6, koji omogućava akademske mobilnosti studenata koji dolaze iz pomenutih zemalja u zemlje Evropske unije koje su uključene u odgovarajući program, odnosno tzv. „partnerstvo“ ili „mreža razmene“ kako se uobičajeno nazivaju.

Ove godine tri takva programa su dobila finansijsku podršku što znači da će naši državljani moći da konkurišu za stipenije u okviru istih. To su:

JoinEU-SEE

BASILEUS IV

SIGMA

Erazmus Mundus Akcija 3. (Erasmus Mundus Action 3)

U okviru ove akcije ostvaruje se partnerstvo ili saradnja između organizacija na internacionalnom nivou u aspektima koji uključuju promociju, pristupančnost, potvrda kvaliteta, priznavanje kredita, međusobno priznavanje kvalifikacija, razvoj kurikuluma i podrška mobilnosti za razne druge aktivnosti. Ova akcija ne nudi uslove za stipendiranje studenata! Ovde možete naći primer projekta u okviru ove akcije u koji je uključena visokoškolska ustanova iz naše zemlje.

 

2. Koji su uslovi za apliciranje na master i doktorske studije?

Uslovi prijavljivanja na master i doktorske studije zavise od samih programa, odnosno institucija koje učestvuju u njihovom izvođenju (tzv. konzorcijumi). Link sa spiskom ponuđenih programa možete naći ovde. Nakon što ste na ovoj listi pronašli odgovarajući program, za više informacija o samom programu pročitajte fajl koji se nalazi u drugoj koloni ove liste – project description. Nakon toga, sama prijava za stipendiju i program vrši se preko linka, odnosno veb adrese koja se nalazi u trećoj koloni – course website. Ona će Vas odvesti do zvaničnog sajta univerziteta koji ima funkciju koordinatora, tj. univerziteta kome šaljete svoju prijavu. Takođe, pored same prijave tamo ćete pronaći korisne informacije o upisu i neophodnim uslovima za prijavljivanje (obično pod- admission– ili –entry requirements).

Kao što je navedeno, postavljeni uslovi zavise od samih programa, odnosno institucija koje možete naći na ponuđenom spisku. Uglavnom, u prvi plan se ističe kvalitet motivacionog pisma i dobro znanje stranog jezika, koje nekada može biti i presudnije od prosečne ocene na studijama, ali to opet zavisi od samog programa na određenoj instituciji. Za detaljne informacije pogledajte sajt odabranog programa koji se nalazi na listi Erasmus Mundus EMMCs/EMJDs pored naslova samog EMMCs/EMJDs programa. Ukoliko i dalje imate nedoumica ili Vam nedostaju informacije o željenom programu kontaktirajte lice koje je u fajlu project description (pdf. fajl u drugoj koloni) naznačeno kao contact – osoba za kontakt za odgovarajući program.

 

3. U koju kategoriju studenata spadaju studenti iz Srbije?

Na sajtu svakog od pomenutih programa, tj. fakulteta naznačene su različite kategorije studenata koje mogu aplicirati, pri čemu studenti iz Srbije spadaju u kategoriju koja se najčešće označava kao “studenti koji dolaze sa Zapadnog Balkana” (Western Balkans) ili “ne-evropski studenti”(Non-European students/Non-EU students/ Third-country students). Za ovu kategoriju studenata rok za konkurisanje je uglavnom kraći nego za evropske.

Takođe, podela koja se često koristi prilikom prijave je na tzv. dve kategorije studenata Category A i Category B. Naši studenti spadaju u tzv. A kategoriju (A Category).

4. Da li je moguće aplicirati na dva ili više programa u okviru Erazmus Mundus programa?
Moguće je aplicirati na najviše tri (ukupno) master i doktorskih programa u jednom konkursnom roku.

5. Da li se mogu opet prijaviti, ako sam prethodno već koristio stipendiju u okviru Erazmus Mundus Akcija 1/Akcija 2 programa?

U suštini, možete se opet prijaviti za stipendiju, ali isključivo za drugu vrstu mobilnosti u odnosu na onu koja Vam je bila odobrena u prethodnom Erazmus Mundus Akcija 1/Akcija 2 programu. Na primer, ako ste ranije dobili stipendiju kao student osnovnih studija, sada se možete prijaviti kao master student.
Takođe, imajte na umu da osoba u trenutku konkurisanja za stipendiju ne sme da boravi niti da vrši svoju osnovnu delatnost (studije, posao, itd.) više od ukupno 12 meseci u poslednjih 5 godina u nekoj od 7 država članica EU. Ovo ne važi za osoblje (staff applicants).

 

6. Da li je potreban sertifikat o znanju stranog jezika prilikom apliciranja na programe?

U najvećem broju slučajeva potrebno je da znanje jezika (i to najčešće engleskog) bude potvrđeno određenim sertifikatom. Ovaj zahtev zavisi od samog programa na koji se prijavljujte. Više informacija o zahtevima koji važe za svaki od programa naći ćete u fajlu Project description, odnosno na sajtu fakulteta (course website). Neki fakulteti ne postavljaju kao uslov koji mora biti ispoštovan prilikom same prijave dobijen sertifikat, ali traže da se navede datum polaganja nekog od zvaničnih testova (kao što su IELTS, TOEFL i tsl.). U tom slučaju biće Vam ostavljen određeni rok da dostavite odgovarajući sertifikat. Imajte na umu da ovi rokovi nisu mnogo dugački, najčešće se radi o dodatnih mesec dana. Svakako prilikom konkurisanja postavite ovo pitanje kontakt osobi navedenoj na sajtu odgovarajućeg EMCCs/EMJDs programa tj. pitajte je da li je moguća naknadna dostava takvog sertifikata.

 

7. Da li je potrebno imati diplomu završenog fakulteta u toku prijavljivanja?

Svaki program ima svoje kriterijume u pogledu zahteva za diplomom prilikom prijavljivanja. Neki master programi će Vam dozvoliti da prilikom prijavljivanja nemate završene osnovne studije i ostaviće Vam primereni rok da im dostavite uverenje o diplomiranju. Imajte na umu da ovaj rok nije dugačak – pre su u pitanju nedelje, nego meseci. U svakom slučaju, ukoliko u trenutku prijavljivanja ne ispunjavate ovaj zahtev najbolje je kontaktirati tzv. contact person odgovarajućeg EMMCs/EMJDs programa.

Ono što je potrebno priložiti od dokumenata je najčešće i lista svih ispita sa ocenama, naravno prevedeno na engleski jezik.

8. Da li postoji program razmene na neki od evropskih univerziteta?

Da, projekti, tj. partnerstva u okviru Erazmus Mundus Akcija 2 su upravo uspostavljeni kako bi obezbedili stipendije za akademske mobilnosti. Ovi programi nude mogućnost apliciranja za stipendiju za razmenu studenata na sva tri nivoa studija – osnovne, master i doktorske. Na osnovnim studijama moguće je aplicirati za stipendiju za razmenu od druge godine studija (treći semetar). Stipendije su namenjene pre svega za mobilnost tzv. exhange mobility. Ipak, treba napomenuti da postoji mali broj stipendija i za cele studije u okviru ovih programa – tzv. degree mobility. Student koji odlazi na razmenu (exchange mobility) dobija priliku da ode par meseci (vremenski period je proporcionalan nivou studija) na jedan od partnerskih univerziteta i kasnije se vrati na matični. Sve što uradi na razmeni – položeni ispiti, kolokvijumi, seminari i slično, posle mu se priznaje na matičnom univerzitetu.

9. Kome možemo još da se obratimo za pomoć prilikom konkurisanja za BASILEUS IV, JoinEU-SEE, SIGMA?

Za BASILEUS IV:

Ukoliko ste student Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu ili Kragujevcu vi potpadate pod aplikante ciljne grupe jedan. Time su vam omogućene stipendije na svim nivoima studija na jednom od partnerskih univerziteta u ovom projektu. Budući da ne postoje posebni prioriteti, mogu se prijaviti studenti svih akademskih disciplina. Za pomoć se možete obratiti kancelarijama za međunarodnu saradnju pri univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Ukoliko ste završili svoje studije ili studirate na nekom našem univerzitetu koji nije član partnerstva Vi spadate u ciljnu grupu dva i za dodatna pitanja obratite se odgovarajućoj osobi pri instituciji koja je koordinator mreže. Za mrežu BASILEUS IV to je Ghent University u Belgiji. Isto važi i za pripadnike treće ciljne grupe.

Za JoinEU-SEE:

Ovaj program takodje poštuje slična pravila. Studenti koji studiraju na univerzitetima u našoj zemlji koji su uključeni u ovu mrežu, dodatnu pomoć prilikom konkurisanja dobiće od kancelarija za međunarodnu saradnju svog matičnog univerziteta. Partneri iz naše zemlje su Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu. Ukoliko ste završili svoje studije ili studirate na nekom našem univerzitetu koji nije član partnerstva Vi spadate u ciljnu grupu dva i za dodatna pitanja obratite se odgovarajućoj osobi pri instituciji koja je koordinator mreže. Za mrežu JoinEU-SEE to je Univerzitet u Gracu. Isto važi i za pripadnike treće ciljne grupe.

Za SIGMA:

SIGMA predstavlja mrežu razmene koji je tematski fokusiran na oblasti razvoja znanja u cilju unapređenja preduzetničkog menadžmenta i inovacija. Studenti Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu koji žele da konkurišu, dodatne informacije mogu dobiti u kancelarijama za međunarodnu saradnju na svojim univerzitetima. Ukoliko ste završili svoje studije ili studirate na nekom našem univerzitetu koji nije član partnerstva Vi spadate u ciljnu grupu dva i za dodatna pitanja obratite se odgovarajućoj osobi pri instituciji koja je koordinator mreže. Za mrežu SIGMA to je University of Warsaw u Poljskoj. Isto važi i za pripadnike treće ciljne grupe.

10. Uslovi za studente koji ne pripadaju prethodno navedenim partnerskim univerzitetima:

Studenti koji ne studiraju na navedenim partnerskim univerzitetima, apliciraju kao ciljna grupa dva, ali samo na nivou master i doktorskih studija. Više informacija na sajtovima programa.

11. Šta je to motivaciono pismo?

Motivaciono pismo je sastavni deo svake prijave za stipendije. Slanje biografije bez motivacionog pisma predstavlja nepotpunu prijavu i umanjuje Vaše šanse na datom konkursu.
Motivaciono pismo sadrži Vaše lično obraćanje onima koji su zaduženi za selekciju kandidata. Ono ima za cilj da kandidata predstavi u što boljem svetlu i da Vas približi ljudima koji vrše selekciju.

12. Kako napisati motivaciono pismo?

Motivaciono pismo jeste forma kraćeg eseja, često ne dužeg od 700-800 reči. Najbolji način da se sastavi motivaciono pismo jeste da se njegov sadržaj razdeli na više smisaonih celina od kojih svaka odgovara jednom delu Vaše biografije. Najvažnije oblasti koje pismo treba da obuhvati jesu kandidatovo obrazovanje, prethodne stipendije i nagrade, radno iskustvo i akademski i poslovni ciljevi. Ostale kategorije koje mogu biti važne pri pisanju motivacionog pisma jesu volonterski rad, istraživački projekti i prezentacije, učešće na seminarima i konferencijama, pripadnost studentskim organizacijama, poznavanje jezika i ostale veštine.

Na početku pisma je neophodno upoznati čitaoca sa temom. To se najčešće radi sa jednom ili dve rečenice u kojima se kandidat prvi put predstavlja i u kojima se naglašavaju one kategorije iz biografije koje su najbitnije za kandidata.

U razradi pisma treba biti jasan i precizan. Svaku celinu motivacionog pisma treba početi sa rečenicom koja uvodi u temu. Te rečenice su uvod u pasus i sadrže tzv. ključne reči.

Primeri:

 • I have always chosen challenging courses and had an excellent academic record.
 • My academic achievement is demonstrated by numerous scholarships I have received both at the high school and university level.
 • I have developed strong leadership skills, and know how to interact with a wide variety of other people while working several different jobs…
 • I have done a fair amount of community service including…
 • My independent research projects have strengthened my skills in laboratory work and developed in me an eye for details.
 • Tutoring has taught me to work diplomatically and successfully with a wide variety of students.
 • Summer school abroad has played a large role in shaping my view of others and of cultural differences.

Svaka informacija u pismu mora biti svrsishodna. Drugim rečima, mora postojati razlog zašto kandidat obaveštava o nekom svom iskustvu ili budućim planovima. Ako kandidat napiše da je bio praktikant u banci onda u nastavku mora da napiše i zašto je to bitno, npr. radom u banci sam stekao iskustvo, radne navike i upoznao sam način funkcionisanja velikog preduzeća.

Zatim, treba istaći svoje kvalitete, ali to mora biti argumentovano. Svaki kvalitet ili uspeh o kojem kandidat obaveštava čitaoce mora biti potkrepljen dokazima.
Na kraju motivaciono pismo treba zaključiti rečenicom koja je sinteza svega napisanog i koja ponovo stavlja akcenat na najvažnije vrline kandidata.

Takođe, bitno je obratiti pažnju na stil pisanja. Izbor reči je bitan jer treba naći balans između samopromocije i skromnosti. Pisac mora da pazi da izbegne preterivanja i klišee. Rečenice ne smeju biti preduge jer se time samo zbunjuje čitalac. Forma motivacionog pisma mora da bude jasna i smisaone celine jasno izdeljene. Ne treba zaboraviti ni tehničku stranu pisma, tj. pravopis, gramatika i punktuacija moraju biti pravilni.

U zavisnosti šta se traži od kandidata, neophodno je praviti razliku između pisma i eseja. Ako se na konkursu traži dostavljanje pisma onda se mora paziti na formu – pre uvoda obavezno je obraćanje čitaocu odgovarajućim izborom reči, npr. Dear Mr/Ms, i na kraju je potrebna odjava sa npr. Sincerely, Faithfully i slično. Ne sme se zaboraviti ni potpis kandidata. Ukoliko se na konkurs šalje esej onda ništa od ovog gorepomenutog nije potrebno.

13. Šta treba da sadrži motivaciono pismo da bi prijava bila uspešna?

U motivacionom pismu kandidat bliže upoznaje čitaoce sa svojim kvalitetima. Na svakom konkursu najviše se cene sledeće osobine kandidata:

 • Dobro poznavanje datog polja za koje se prijavljuje
 • Motivacija, entuzijazam i ozbiljna zainteresovanost
 • Kreativnost i originalnost
 • Sposobnost rešavanja problema i dobro snalaženje u novim situacijama
 • Sposobnost da se sprovedu planovi i da se uspešno iznesu istraživanja, projekti ili teze
 • Veština pisanja i izražavanja; Sklad misli i pisane reči
 • Zrelost, emocionalna stabilnost i sposobnost uspešnog prevazilaženja stresa i izazova
 • Veštine rada u grupi i liderstva
 • Veština adaptacije, samostalnost i samodovoljnost
 • Inicijativa
 • Odgovornost
 • Posvećenost akademskim i poslovnim ciljevima i zdrava želja za uspehom

Kandidat treba da pokuša da u pismu predstavi svoje vrline i da na taj način ubedi selektore da je baš on/ona prava osoba za dati konkurs. Gorenavedene osobine jesu ono što se traži i kandidat mora da pronađe način da se tako i predstavi, ali to ne sme biti prenaglašeno ili prepotentno.

 

* Korisni linkovi:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php  -Spisak EMMCs mastera;

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php-Spisak EMJDs programa;

http://www.basileus.ugent.be/index.aspBASILEUS IV program

http://www.joineusee.eu/content.aspx?sm=0&men=8&AID=8Join EU-SEE program

Projekti koji su bili aktuelni prošlih godina:

http://erasmus-westernbalkans.eu/ERAWEB program

www.mrtc.mdh.se/euroweb/ EUROWEB program

http://www.em2stem.eu/index.aspEM2-STEM program

http://www.britishcouncil.org/se/serbia-exams-ielts-new-home.htm – British Council – IELTS sertifikati

www.ets.org/toeflTOEFL sertifikati

http://www.studyineurope.eu/ – Druge vrste stipendija u Evropi koje Tempus ne promoviše;

Na sajtu Erazmus Mundusa korisni linkovi su:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/who_participate_en.php – pod C

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/how_apply_en.php – pod “Scholarships and fellowships”

Poslednje modifikovano: april 14, 2016Publikacije: