Erazmus+ mobilnost

Mobilnosti u okviru Erazmus+ programa funkcionišu po principu bilateralnosti. To praktično znači da se visokoškolska institucija iz Srbije i neki univerzitet, preduzeće, ustanova ili organizacija iz zemalja koje učestvuju u Erazmus+ programu povežu posebnim ugovorom i na taj način omoguće i osiguraju međusobne razmene osoblja zaposlenog na tim institucijama. Osim što se omogućava mobilnost, tim ugovorom se definišu i oblasti, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obe institucije, kao i položaj zaposlenih tokom trajanja razmene. Važno je naglasiti da svaka visokoškolska institucija iz Srbije može da potpiše više takvih ugovora o saradnji sa različitim univerzitetima iz zemalja učesnica, što znači da zaposleni na visokoškolskim institucijama imaju više prilika i veću mogućnost izbora u ostvarivanju mobilnosti. Zaposleni na visokoškolskim institucijama u Srbiji mogu otići na mobilnost u svrhu izvođenja nastave ili usavršavanja.

Zemlje koje učestvuju u Erazmus+ programu dele se na programske (programme countries) i partnerske (partner countries). U programske zemlje spadaju zemlje Evropske unije, Velika Britanija, Island, Norveška, Luksemburg, Severna Makedonija i Turska, a u partnerske zemlje sve ostale zemlje kojima je otvoreno učešće u programu. Srbija je 2019. godine postala programska država u okviru Erazmus+ programa.
U nastavku ove stranice možete pronaći najvažnije informacije o mogućnostima za mobilnost zaposlenih na visokoškolskim institucijama u Srbiji kroz Erazmus+ program i to kroz odgovore na sledeća pitanja:

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus+ kreditne mobilnosti?
Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?
Koji su uslovi za prijavu?
Na kojim visokoškolskim institucijama (fakultetima i univerzitetima) se može realizovati Erazmus+ mobilnost?
Koji je način prijave?
Koji su konkursni rokovi?
Koja su najčešće potrebna dokumenta?
Kancelarije za međunarodnu saradnju univerziteta u Srbiji

 

 

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus+ kreditne mobilnosti?

Za nastavno i administrativno osoblje boravci su mogući u periodu od dva dana do dva meseca ukoliko se mobilnost realizuje u nekoj od programskih zemalja, ili u trajanju od 5 dana do 2 meseca za mobilnosti u partnerskim zemljama. Svrha mobilnosti zaposlenih može biti izvođenje nastave ili usavršavanje.

 

 

Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Ove stipendije obezbeđuju iznose za plaćanje putnih troškova kao i iznos stipendije koji je namenjen za pokrivanje troškova života. Za nastavno i administrativno osoblje iznosi su predviđeni na dnevnom nivou i variraju zavisno od zemlje u kojoj se realizuje mobilnost. Dnevni iznosi navedeni u tabeli u celini se isplaćuju za boravke do 15 dana. Nakon 15. dana, isplaćuje se 70% od navedenih iznosa a sama mobilnost može najduže trajati 60 dana.

 

KA103 – programske zemlje Zemlje u kojima se mobilnost realizuje Iznosi na dnevnom nivou
Norveška, Danska, Luksemburg, Velika Britanija, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn 180 €
Holandija, Austrija, Belgija, Francuska, Nemačka, Italija, Španija, Kipar, Grčka, Malta, Portugal 160 €
Slovenija, Estonija, Letonija, Hrvatska, Slovačka, Češka Republika, Litvanija, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunija, Bugarska, Republika Severna Makedonija 140 €
KA107 – partnerske zemlje Partnerske zemlje

(sve ostale zemlje koje nisu programske)

180 €

 

Iznosi predviđeni za pokrivanje putnih troškova za studentske mobilnosti koje se realizuju u partnerskim zemljama i za mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja unapred su određeni i variraju zavisno od udaljenosti mesta boravka i mesta gde će se mobilnost realizovati. Rastojanje se računa isključivo prema kalkulatoru razdaljine koji koristi Evropska komisija i to posmatrajući razdaljinu u jednom smeru, dok je odgovarajući iznos dat u tabeli predviđen za pokrivanje troškova povratne karte.

Rastojanje u kilometrima

(u jednom smeru)

Iznos po učesniku

(za povratnu kartu)

100-499 180 €
500-1.999 275 €
2.000-2.999 360 €
3.000-3.999 530 €
4.000-7.999 820 €
8.000 i više 1.500 €

 

 

Uslovi za prijavu

Neophodno je da kandidat bude zaposlen na visokoškolskoj instituciji koja ima potpisan sporazum sa drugom visokoškolskom institucijom na kojoj će se mobilnost realizovati. Svi ostali eventualni uslovi definišu se samim konkursom koji objavljuju visokoškolske institucije i putem kojeg se nastavno i/ili administrativno osoblje prijavljuju za mobilnost.

 

 

Na kojim visokoškolskim institucijama se može realizovati Erazmus+ mobilnost?

Mobilnost u okviru Erazmus+ programa realizuje se isključivo na onim institucijama sa kojima visokoškolska institucija zaposlenog u Srbiji ima potpisan Erazmus+ ugovor. Spisak tih institucija najbolje je proveriti sa osobom zaduženom za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta zaposlenog ili u Kancelariji za međunarodnu saradnju matičnog univerziteta.

 

 

Način prijave

Prijave za Erazmus+ mobilnosti vrše se putem javnih konkursa koje raspisuju visokoškolske ustanove u Srbiji i koji bi trebalo da budu dostupni na sajtovima tih ustanova (pre svega na sajtovima univerziteta i akademija, a ponekad i na sajtovima pojedinačnih fakulteta i visokih škola). U konkursu se uvek definišu najvažnije stavke i uslovi za ponuđenu mobilnost. Na prvom mestu je uvek istaknuto kome je namenjen konkurs (akademskom ili administrativnom osoblju ili i jednima i drugima), a zatim se definišu trajanje perioda mobilnosti, potrebna dokumentacija, rok za prijavu, kriterijumi za odabir kandidata i sl.

 

 

Konkursni rokovi

Svaki konkurs za Erazmus+ mobilnost definiše i konkursni rok u kojem je neophodno predati naznačenu dokumentaciju. Očekuje se da se konkursi uglavnom raspisuju jedan semestar pre nego što će se mobilnost realizovati, pa je preporučljivo na vreme planirati i pratiti informacije na sajtovima visokoškolskih institucija.

 

 

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

U tekstu konkursa za Erazmus+ mobilnosti uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije. Najčešće tražena dokumenta su:
• radna biografija,
• motivaciono pismo,
• prihvatno pismo univerziteta na kome se mobilnost realizuje,
• predlog plana aktivnosti koje bi se realizovale tokom boravka na partnerskom univerzitetu (activity plan),
• dokaz o poznavanju jezika (najčešće engleski, ponekad i/ili jezik zemlje u kojoj se mobilnost realizuje).

 

 

Kancelarije za međunarodnu saradnju univerziteta u Srbiji

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradukonkursi za Erazmus+ kreditnu mobilnost
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta umetnosti
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Džon Nezbit
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Edukons

Za druge kontakte, pogledajte stranice 40-41 brošure Stipendije.

Poslednje modifikovano: March 6, 2020Publikacije: