Erazmus+ kreditna mobilnost

Erazmus+ mobilnost studenata

Erazmus+ omogućava studentima odlazak na studentske razmene i studentske prakse koje se mogu realizovati u bilo kojoj zemlji koja učestvuje u programu. Zemlje učesnice se dele na programske (programme countries) i partnerske (partner countries). U programske zemlje spadaju sve zemlje Evropske unije, Velika Britanija, Island, Norveška, Lihtenštajn, Severna Makedonija, Srbija i Turska, dok su partnerske zemlje države regiona koji okružuju Evropsku uniju, ali i druge zemlje sveta. Srbija je 2019. postala programska zemlja u Erazmus+ programu.

Studenti svih nivoa studija, osim studenata prve godine osnovnih studija, imaju mogućnost odlaska u inostranstvo na studentske razmene. Osim razmena, studentima je na raspolaganju i stipendirani boravak u inostranstvu u svrhu obavljanja stručne prakse. Obavljanje stručne prakse, za razliku od studentskih razmena, dostupno je i studentima prve godine. Studentske razmene i stručne prakse se moraju realizovati u toku trajanja studija. Ukoliko se praksa realizuje u nekoj od programskih država (države članice EU, Velika Britanija, Island, Norveška, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska), studenti mogu otići na praksu nakon diplomiranja, pod uslovom da su se prijavili dok su bili studenti, uz napomenu da se praksa mora završiti u periodu od jedne godine od datuma diplomiranja.

Studentske razmene traju od 3 do 12 meseci, a stručne prakse od 2 meseca do godinu dana. Razmene su osmišljene tako da studenti pohađaju predavanja i polažu ispite, tj. ostvare odgovarajuće ESBP koji se priznaju po povratku na matične institucije u Srbiji. Stručne prakse služe za sticanje i razvijanje praktičnih znanja i veština kroz rad u inostranim preduzećima, organizacijama i kompanijama.
Mogućnosti za mobilnost pojedinca u okviru Erazmus+ programa zavise od prvobitno ugovorenih ili planiranih saradnji koje njegova visokoškolska ustanova ima. To u praksi znači da, da bi se mobilnost uopšte desila, univerzitet ili visoka škola iz Srbije mora da ima već odobren i finansiran Erazmus+ projekat kao i ugovor sa drugom ustanovom na osnovu kog studenti i zaposleni realizuju svoje mobilnosti. Odobren projekat predstavlja finansijski okvir mobilnosti, a pomenuti ugovor je značajan jer se njime definišu i neki drugi elementi, kao što su, na primer, studijska oblast koja je dostupna studentima, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obe institucije, kao i položaj studenata tokom trajanja boravka u inostranstvu. Važno je naglasiti da svaka visokoškolska institucija iz Srbije kroz odobrene Erazmus+ projekte može da ostvari više saradnji sa različitim visokoškolskim ustanovama iz velikog broja zemalja koje učestvuju u programu, što znači da studenti imaju više prilika i veću mogućnost izbora u ostvarivanju svoje mobilnosti.
U nastavku možete pronaći najvažnije informacije vezane za mogućnosti studentske razmene kroz Erazmus+ program u formi odgovora na sledeća pitanja:

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus+ studentskih razmena?
Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?
Koji su uslovi za prijavu?
Na kojim visokoškolskim institucijama (fakultetima i univerzitetima) se može realizovati Erazmus+ mobilnost?
Koji je način prijave?
Koji su konkursni rokovi?
Koja su najčešće potrebna dokumenta?
Kancelarije za međunarodnu saradnju univerziteta u Srbiji

 

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus+ kreditne mobilnosti?

Za studente, ova mobilnost podrazumeva boravak i studiranje u trajanju od 3 do 12 meseci na inostranoj visokoškolskoj instituciji, u okviru koje se slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji. Kada je reč o studentskim praksama, one se mogu realizovati u inostranom preduzeću, ustanovi ili organizaciji i mogu trajati od 2 meseca do godinu dana.

 

Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Ove stipendije podrazumevaju automatski pokrivene sve troškove školarine i obezbeđuju iznose za pokrivanje troškova života. Za odlazak na studentske razmene u partnerskim zemljama, studentima su pokriveni i putni troškovi. Stipendije za pokrivanje troškova života studenti dobijaju na mesečnom nivou, a iznosi zavise od zemlje u kojoj se mobilnost realizuje i dati su u sledećoj tabeli:

KA103 – programske zemlje Zemlje u kojima se mobilnost realizuje Iznos stipendije Pokriveni putni troškovi
Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška, Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal 520 € Ne
Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Turska 470 € Ne
KA107 – partnerske zemlje Partnerske zemlje 700 €  

Da

 

 

Iznosi predviđeni za pokrivanje putnih troškova (za mobilnosti koje će se realizovati u partnerskim zemljama) takođe su unapred određeni i variraju u zavisnosti od rastojanja od mesta boravka do mesta gde će se mobilnost realizovati. Rastojanje se računa isključivo prema kalkulatoru razdaljine koji koristi Evropska komisija.

 

Dodatna sredstva za realizaciju mobilnosti

 

Studenti koji idu na mobilnost zarad obavljanja stručne prakse u nekoj od programskih zemalja imaju pravo na dodatna sredstva za individualne troškove u iznosu od 100 evra mesečno koji se dodaju na gore navedene iznose.
Studenti u nepovoljnom socioekonomskom položaju koji učestvuju u aktivnostima mobilnosti, bilo kroz studentske razmene ili kroz stručne prakse, imaju pravo na dodatna sredstva za individualne troškove u iznosu od 200 evra mesečno. Kriterijum pripadnosti ovoj kategoriji podrazumeva da student dolazi iz domaćinstva čiji ukupni mesečni prihodi ne prelaze iznos od dve prosečne neto plate. Više informacija o dodatku i potrebnoj dokumentaciji koja potvrđuje status dostupni su na sajtu Fondacije Tempus. Prema pravilima programa, nije moguće istovremeno primati obe vrste dodatnih sredstava te, ukoliko se student nalazi u nepovoljnom socioekonomskom položaju i ide na stručnu praksu, ima pravo na jedan (viši) dodatak.
Studenti sa hendikepom apliciraju za stipendiju pod istim uslovima kao i drugi studenti, pri čemu prilikom prijave može zatražiti odobrenje za pokrivanje dodatnih troškova koji se mogu odnositi na: prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinsku negu, pomoćnu opremu, adaptaciju učila, osobu u pratnji i drugo. Za više informacija, potrebno je obratiti se direktno svojoj visokoškolskoj ustanovi.

 

Uslovi za prijavu

Neophodno je da kandidat bude upisan na visokoškolskoj instituciji koja ima potpisan ugovor ili ostvarenu saradnju sa drugom inostranom visokoškolskom institucijom, preduzećem, organizacijom ili ustanovom na kojoj će se mobilnost realizovati. Uz to, za odlazak na studentske razmene u svrhu studiranja neophodno je da je student završio prvu godinu osnovnih studija pre prijavljivanja, dok ovaj uslov ne važi za odlazak na razmenu u svrhu obavljanja stručne prakse Svi ostali eventualni uslovi definišu se samim konkursom koji objavljuju visokoškolske institucije i putem kojeg se studenti prijavljuju za mobilnost.

 

Na kojim visokoškolskim institucijama se može realizovati Erazmus+ mobilnost?

Mobilnost u okviru Erazmus+ programa realizuje se isključivo na onim institucijama sa kojima visokoškolska institucija studenta u Srbiji ima potpisan Erazmus+ ugovor ili ostvarenu saradnju. Spisak tih institucija najbolje je proveriti sa osobom zaduženom za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta studenta ili u Kancelariji za međunarodnu saradnju matičnog univerziteta.

 

Način prijave

Prijave za Erazmus+ mobilnosti vrše se putem javnih konkursa koje raspisuju visokoškolske ustanove u Srbiji i koji bi trebalo da budu dostupni na sajtovima tih ustanova (pre svega na sajtovima univerziteta i akademija strukovnih studija, a ponekad i na sajtovima pojedinačnih fakulteta i visokih škola). U konkursu se uvek definišu najvažnije stavke i uslovi za ponuđenu mobilnost. Na prvom mestu je uvek istaknuto kome je namenjen konkurs (studentima ili osoblju ili i jednima i drugima) i za koji nivo (godinu) studija su razmene predviđene, a zatim se definišu trajanje perioda mobilnosti, potrebna dokumentacija, rok za prijavu, kriterijumi za odabir kandidata i sl.

 

Konkursni rokovi

Svaki konkurs za Erazmus+ mobilnost definiše i konkursni rok u kojem je neophodno predati naznačenu dokumentaciju. Očekuje se da se konkursi uglavnom raspisuju jedan pre nego što će se mobilnost realizovati, pa je preporučljivo na vreme planirati i pratiti informacije na sajtovima visokoškolskih institucija.

 

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

U tekstu konkursa za Erazmus+ mobilnosti uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije. Najčešće tražena dokumenta su:

• CV,
• motivaciono pismo,
• pisma preporuke (naznačen je tačan broj),
• diploma (uverenje o diplomiranju),
• transkript ocena,
• dokaz o poznavanju jezika izvođenja nastave (često engleski; ipak, za razmenu na nivou osnovnih studija neretko se nastava izvodi na jeziku države u kojoj se univerzitet nalazi, te je potreban dokaz o poznavanju tog jezika);
• u slučaju mobilnosti zarad slušanja nastave, ugovor o učenju (Learning agreement – Student mobility for studies) potpisan od studenta i obe visokoškolske institucije, u kojem se definišu predmeti koje će student na razmeni slušati i polagati i koji će mu biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji
• u slučaju mobilnosti zarad stručne prakse, ugovor o učenju (Learning agreement – Student mobility for Traineešips) potpisuju student, matična visokoškolska ustanova i ustanova/organizacija u inostranstvu u kojoj se praksa realizuje, i on definiše detaljan program prakse i očekivane išode učenja,
• plan istraživanja (research plan) – važi za studente doktorskih studija, ukoliko se na mobilnosti ne slušaju predavanja, već realizuje istraživačka aktivnost.

 

Kancelarije za međunarodnu saradnju univerziteta u Srbiji

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta umetnosti
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum
Kancelarija za međunarodnu saradnju Megatrend univerziteta
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Edukons

Za druge kontakte, pogledajte stranice 40-41 brošure Stipendije.

Poslednje modifikovano: March 19, 2020Publikacije: