Transnational Cooperation Activities (TCA)

Šta su TCA  aktivnosti?

Transnational Cooperation Activities (TCA) – su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije, istraživanja) koje su sastavni deo Erazmus + programa. Ovakve aktivnosti treba da  doprinesu ostvarenju ciljeva i prioriteta Erazmus+ programa koji važe i za projekte saradnje. TCA aktivnosti služe za uspostavljanje kontakata i partnerstava za nove projekte, razmeni dobrih praksi u svim sektorima u pogledu uticaja programa na sistem obrazovanja i obuka i neformalnog učenja mladih.

TCA događaji uključuju učesnike iz više Erazmus+ programskih zemalja, ali i iz drugih regiona. Svojim programom i ciljevima TCA događaji idu korak dalje u odnosu na uobičajene informativne događaje, radionice za pisanje projekata i kontakt seminare koji se organizuju u okviru Erazmus+ promotivnih aktivnosti na nacionalnom nivou.

U svojstvu organizacije nadležne za sprovođenje Erazmus+ programa u Srbiji, Fondacija Tempus:

 1. organizuje TCA događaje u Srbiji i poziva učesnike iz drugih programskih zemalja da u njima učestvuju;
 2. šalje učesnike iz Srbije na TCA događaje u drugim programskim zemljama koje organizuju druge organizacije nadležne za sprovođenje Erazmus+ programa;
 3. Učestvuje u TCA istraživanjima relevantnim za sprovođenje programa Erazmus+ u programskim zemljama.

Kome su TCA događaji namenjeni?

TCA događaji su namenjeni pojedincima aktivnim u sektoru formalnog obrazovanja i neformalnog obrazovanja mladih (nastavnici, vaspitači, direktori, pedagozi i psiholozi u školama, omladinski radnici i treneri za oblast neformalnog obrazovanja mladih, donosioci odluka na nacionalnom, regionalnom nivou u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja i sl.). Učesnici uspešnih Erazmus+ projekata ili oni koji razrađuju teme za projekte strateških partnerstava takođe se mogu prijaviti za TCA, ako je tema događaja u vezi sa uspostavljanjem kontakata ili planiranjem novih projekata.

Od učesnika TCA događaja se očekuje da podele svoje, ali i dobre prakse svojih ustanova i organizacija sa ostalim učesnicima događaja i da stečeno iskustvo i znanje, po povratku, prošire među svojim kolegama u ustanovama i organizacija u kojima rade.

Kako se prijaviti za učešće na TCA događajima?

Svi zainteresovani moraju se prijaviti za učešće preko zvaničnih portala za TCA događaje, ili registracionih formulara koje otvaraju organizatori događaja.

Za događaje u oblasti mladih, informacije o predstojećim TCA događajima na portalu SALTO YOUTH. Preko ovog portala se konkuriše za učešće, a preporučujemo i da se prijavite na mailing listu na ovom linku. Treba znati da se na portalu nalaze i treninzi koje ne organizuju Nacionalne agencije, već druge organizacije i institucije iz Evrope, za koje ne važe pravila TCA finansiranja.

Za događaje u oblasti formalnog obrazovanja i obuka (opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje odraslih i visoko obrazovanje) informacije o skupovima su dostupne na sajtu SALTO EDUCATION AND TRAINING. Konkurisanje za sada ide preko registracionih formulara na sajtu Fondacije Tempus ili organizatora skupa iz programske zemlje.

Fondacija Tempus će događaje na koje je u mogućnosti da pošalje učesnike. promovisati preko svog sajta i mejling liste, kao i pozive za registraciju. Zainteresovani se pozivaju da prate vesti i da svoju mejl adresu dodaju na mejling liste Fondacije Tempus u oblasti mladih  i u oblasti formalnog obrazovanja i obuka.

Preliminarni spisak događaja na koje će Fondacija Tempus biti u mogućnosti da pošalje učesnike iz Srbije za svaki od sektora nalazi se na sledećim linkovima:

Fondacija Tempus može da pokrije učešće pojedinaca iz Srbije u ograničenom broju TCA aktivnosti:

TCA događaji za oblast mladih

TCA događaji za oblast opšteg obrazovanja

TCA događaji za oblast stručnog obrazovanja i obuka

TCA događaji za oblast obrazovanja odraslih

TCA događaji za visoko obrazovanje

Spisak događaja će biti povremeno ažuriran i moguće je da će na njemu biti dodate nove TCA aktivnosti/događaji i linkovi ka objavama.

Napomena: pojedinci mogu da se odluče da se prijave na događaje koji se ne nalaze na pomenutim spiskovima, ali Fondacija Tempus u ovim slučajevima ne može da garantuje slanje učesnika iz Srbije, jer ne postoje unapred određena finansijska sredstva namenjena za ove svrhe. Ipak, postoji mogućnost da druge nacionalne agencije podrže učesnike iz Srbije i preuzmu troškove, ukoliko se pokaže da postoje neutrošena sredstva u njihovom budžetu predviđena za konkretan događaj.

Šta je važno znati kod konkurisanja za TCA događaje?

Pored osnovnih podataka, prijava za TCA najčešće uključuje pojašnjenje motivacije kao i način na koji će pojedinac koji bude poslat na događaj u inostranstvo, kasnije iskoristiti svoje iskustvo, najčešće u radu svoje organizacije/institucije.

U slučaju da je za učešće potrebno poznavanje stranog jezika, preduslov za učešće je posedovanje traženog nivoa znanja tog jezika. Za većinu događaja je dovoljno da učesnici mogu da aktivno učestvuju u diskusiji.

Fondacija Tempus bira učesnike TCA događaja iz Srbije uzimajući u obzir:

 • sveukupni kvalitet prijave u odnosu na profil učesnika koji se traži za taj događaj;
 • eventualnu proveru znanja jezika na kojem se odvija TCA događaj;
 • potencijal za primenu/širenje rezultata TCA skupa

Prednost se daje i kandidatima iz organizacija/institucija koji ranije nisu bili na TCA skupovima, a vodi se računa i o tome da učesnici TCA događaja dolaze iz različitih krajeva Srbije i različitih tipova obrazovnih ustanova i organizacija koje rade u sektoru neformalnog obrazovanja mladih i o drugim eventualnim specifičnostima koje može da zatraži organizator događaja.

Formalni preduslovi za prijavljivanje

Oni koji se prijavljuju za učešće na TCA događajima moraju ispunjavati sledeća tri uslova, tj. da su:

 1. državljani ili rezidenti Republike Srbije,
 2. predstavnici organizacije/ustanove koja je registrovana kao domaće pravno lice u Republici Srbiji i koja je aktivna na teritoriji Republike Srbije,
 3. poseduju relevantno iskustvo za učešće na skupu u odnosu na temu skupa. Relevantno može biti i iskustvo organizacije koju predstavljate.

Provera dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost ova tri preduslova će se raditi u finalnoj fazi selekcije učesnika, tj. samo kod kandidata koji su se našli na kratkoj listi za odabir.

Učesnicima volonterskih aktivnosti Erazmus+ programa (u sektoru mladih) ne može biti odobreno učešće na TCA događajima.

Specifičnost za TCA SALTO Youth portal

U sektoru mladih, pre prijave za učešće na TCA događajima za oblast mladih preko SALTO Youth portala, neophodno je da pojedinac registruje svoju organizaciju i sebe na pomenutom portalu. Podaci o organizaciji kojoj pojedinac pripada automatski će se pojaviti u svim prijavama za događaje za koje taj pojedinac konkuriše.

Napominjemo da SALTO Youth portal sadrži i veliki broj korisnih informacija o različitim metodama rada za područje neformalnog obrazovanja mladih. Na istom portalu, pojedinci se mogu registrovati i kao treneri i ponuditi svoje angažovanje u organizaciji događaja u tom svojstvu.

Kako se finansiraju TCA aktivnosti?

Sredstva od kojih se finansiraju TCA aktivnosti izdvajaju se iz budžeta Nacionalnih agencija za KA2 projekte strateških partnerstava.

Fondacija Tempus može da refundira troškove učešća pojedinaca na TCA skupovima u inostranstvu ili na međunarodnim TCA događajima u Srbiji maksimalno do iznosa od 95% ukupnih troškova učešća pojedinca.  Shodno i pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sufinansiraju svoje učešće na TCA događajima u iznosu od minimum 5% (iznos se odnosi na ukupne troškove učešća, tj. troškove puta, smeštaja, hrane ili paketa za trošak boravka na skupu) ili da obezbede drugih izvor sufinansiranja (od svoje organizacije, drugog donatora i sl.)

Fondacija Tempus će učesnicima TCA događaja pre samog putovanja saopštiti koliko iznose troškovi smeštaja i hrane na skupu (iznosi se razlikuju u zavisnosti od toga u kojoj se zemlji organizuju) i obavestiti ih o tome koliko se okvirno očekuje da sufinansiraju.  Konačan trošak puta, a time i iznos za sufinsiranje moguće je utvrditi tek nakon sagledavanja celokupnih prihvatljivih putnih troškova. Pravila refundiranja i sufinansiranja troškova puta kao i prava i obaveze učesnika će biti definisani ugovorom koji će biti potpisan između Fondacije Tempus i učesnika skupa.

Učesnici događaja podnose Fondaciji Tempus zahtev za refundaciju troškova uz narativni i finansijski izveštaj koji je neophodno dostaviti u roku od 20 dana nakon događaja (na propisanom obrascu).

Dokaze o putnim troškovima treba poslati Fondaciji Tempus u obliku skeniranih dokumenata putem mejla zajedno sa skeniranom potvrdom o učešću na skupu (ako je organizator planirao izdavanje takvih potvrda).

Učesnici događaja sami organizuju svoje putovanje do mesta događaja.  Prihvatljivi putni troškovi za refundaciju su:

 • Avio-karte ekonomske klase;
 • Autobuske, vozne karte sa datumima koji odgovaraju datumima održavanja aktivnosti;
 • Računi za benzin i putarine – za slučaj da pojedinac putuje sopstvenim autom do iznosa od 0.18 evra po km za oba pravca putovanja;
 • Račun za korišćenje taksi usluge ili kombi prevoza, pod uslovom da je to unapred najavljeno i u pismenoj formi odobreno od strane Fondacije Tempus;
 • Troškovi viza (ako se ispostavi da su potrebni).

Važno: Osobe koje su odabrane da učestvuju na događaju treba da organizuju svoj put na najekonomičniji način. U slučaju da pojedinac planira putovanje u periodu koji se ne podudara sa datumima održavanja aktivnosti, a želi da zatraži refundaciju putnih troškova od Fondacije Tempus, neophodno je da unapred obavesti Fondaciju Tempus i zatraži odobrenje.

Putno osiguranje se preporučuje, ali nije prihvatljiv trošak za refundaciju.

Hrana i smeštaj za učesnike TCA događaja ugovoreni su od strane organizatora aktivnosti i Fondacija Tempus ih plaća direktno organizatoru skupa. (Učesnik TCA događaja ne može da ih ugovori samostalno.)

Ukoliko pojedinac nije učestvovao na aktivnosti, u skladu sa ugovorom, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koji je bio uplaćen za učešće. Takođe, u tom slučaju nije moguće zatražiti  ni refundaciju troškova puta.