Uputstvo za imenovanje i korišćenje dokumenata na Korisničkom prostoru

2019/2020

Uputstvo za imenovanje i način prilaganja dokumenata za pravdanje troškova na Korisničkom prostoru – Opšti pozivi 2019. i 2020.

 

Na korisničkom prostoru se nalaze četiri glavna foldera, koji služe za predaju izveštaja i komunikaciju sa Fondacijom Tempus:

Vodite računa da dokumenti koje postavljate budu potpune i finalne verzije, s obzirom da se ne mogu brisati sa Korisničkog prostora.

 

Uputstvo za imenovanje narativne dokumentacije izveštaja

Narativnu projektu dokumentaciju je potrebno priložiti, u odnosu na tip aktivnosti, u jedan od foldera koji su već kreirani:

 • Diseminacija projektnih rezultata
 • Fotografije i snimci
 • Ishodi evaluacije
 • Lista učesnika
 • Promocija projekta
 • Ostalo.

Molimo Vas da se prilikom postavljanja dokumenata, sve fajlove imenujete tako da pružaju informaciju o sadržaju. U nastavku se nalazi nekoliko primera:

 • Izveštaj sa APV-a
 • Prijavni formulari svih učesnika
 • Dan – fotografije ( u slučaju većeg broja fotografija, napraviti foldere po danima)
 • Dan – ishod evaluacije na sredini razmene
 • Dan zatvaranje razmene i interkulturno veče ( u slučaju većeg broja fotografija, napraviti foldere po danima)
 • Lista učesnika projekta overena od strane koordinatora projekta
 • Objava u medijima (ime medijske kuće ili socijalne mreže)
 • Ugovor sa projektnim partnerom (ime partnera)

 

Uputstvo za imenovanje finansijske dokumentacije izveštaja

Molimo Vas da se prilikom postavljanja finansijske dokumentacije na Korisnički prostor, vodite sledećim principom imenovanja dokumenata. Primer je dat za dokumentaciju kojom se mogu pravdati troškovi prevoza. Isti princip treba primeniti i na dokumentaciju koja se odnosi na ostale budžetske linije.

 • Finansijska dokumentacija
  • 01_Prevoz
 • 01_prezime – dokument koji se odnosi na učesnika; ukoliko je potrebno dodajete početno slovo imena (npr. 01_spetrovic)
 • 01_država – dokument koji se odnosi na grupu koja dolazi iz/ide na aktivnost u istu državu, ukoliko imate više računa koji se odnose na istu grupu/državu dodajte redni broj (npr. 01_spanija_02)
 • 01_racun – ukoliko imate više računa dodajte redni broj (npr. 01_racun_03)
 • 01_ izvod – ukoliko imate više izvoda dodajte redni broj (npr. 01_izvod_06)
  • 02_Oraganizaciona podrška
  • 03_APV
  • 04_Troškovi za osobe sa hendikepom
  • 05_Vanredni troškovi
  • 06_Rezidentnost
   • 06_prezime

 

Uputstvo za imenovanje izmena na projektu

U imenu fajla obaveštenja, zahteva za manje izmene i zahteva za aneks Ugovora bi na početku trebalo dodati datum u formatu dd.mm.gggg, npr, ”08.10.2019 Zahtev za manje izmene”.

Takođe, ukoliko Vaš zahtev ne spada pod promene koje zahtevaju zvanično obaveštenje, zahtev za manje izmene ili veće izmene koje zahtevaju aneks Ugovora (više o tome ovde), molimo Vas da obaveštenja ne kačite na Korisnički prostor u vidu pitanja ili izjave u Word dokumentu, već da pišete na youth@tempus.ac.rs kako bismo Vas uputili na dalje korake.

 

2018

Uputstvo za imenovanje i korišćenje dokumenata na Korisničkom prostoru – Nacionalni poziv 2018.

Molimo Vas da se prilikom postavljanja dokumenata na Korisnički prostor, vodite sledećim principom imenovanja dokumenata:

• Naziv dokumenta_potpisano (primer Ugovor_referentni broj projekta_elektronski potpisano)
• Naziv dokumenta_prva izmena (Zahtev za manje izmene_prva izmena)
• Naziv dokumenta_prvo predfinansiranje (Instrukcije za plaćanje_prvo predfinansiranje)

Pregled foldera i podfoldera na korisničkom prostoru:

Folder projekta:

 • Finansijska dokumentacija
 • Izveštaji i sadržaj projekta
  • Diseminacija projektnih rezultata
  • Fotografije i snimci
  • Ishodi evaluacije
  • Lista učesnika
  • Promocija projekta
  • Ostalo
 • Ugovorna dokumentacija

Vodite računa da dokumenti budu potpune i finalne verzije, s obzirom da se ne mogu brisati sa Korisničkog prostora.

Takođe, ukoliko Vaš zahtev ne spada pod promene koje zahtevaju zvanično obaveštenje, zahtev za manje izmene ili veće izmene koje zahtevaju aneks Ugovora (više o tome ovde), molimo Vas da obaveštenja ne kačite na Korisnički prostor u vidu pitanja ili izjave u Word dokumentu, već da pišete na youth@tempus.ac.rs kako bismo Vas uputili na dalje korake.

 

2017

Uputstvo za imenovanje i korišćenje dokumenata na Korisničkom prostoru – Nacionalni poziv 2017.

Molimo Vas da se prilikom postavljanja dokumenata na Korisnički prostor, vodite sledećim principom imenovanja dokumenata:

• Naziv dokumenta_potpisano (primer Ugovor_referentni broj projekta_elektronski potpisano)
• Naziv dokumenta_prva izmena (Zahtev za manje izmene_prva izmena)
• Naziv dokumenta_prva tranša (Instrukcije za plaćanje_prva tranša)

Vodite računa da dokumenti budu potpune i finalne verzije, s obzirom da se ne mogu brisati sa Korisničkog prostora.

Takođe, ukoliko Vaš zahtev ne spada pod promene koje zahtevaju zvanično obaveštenje, zahtev za manje izmene ili veće izmene koje zahtevaju aneks Ugovora (više o tome ovde), molimo Vas da obaveštenja ne kačite na Korisnički prostor u vidu pitanja ili izjave u Word dokumentu, već da pišete na youth@tempus.ac.rs kako bismo Vas uputili na dalje korake.

Poslednje modifikovano: July 1, 2020Publikacije: