Evropski dokumenti

Ciljevi Programa Erazmus+ u saglasnosti su i direktno doprinose ostvarivanju prioriteta i ciljeva definisanih kroz sledeća dokumenta:

Deklaracija o omladinskoj politici Saveta Evrope u budućnosti: Agenda 2020 – definiše prioritete u domenu omladinskih politika i akcije Saveta Evrope, za period do 2020. godine.

„Evropa 2020“ (E 2020) je strateški dokument, kojim se planira na koje će načine i u kojim smerovima Evropska unija i zemlje članice napredovati do 2020. godine – na pametan, održiv i inkluzivan način. Konkretno, definisano je pet ciljeva, koji se odnose na zapošljavanje, inovacije, obrazovanje, socijalnu inkluziju i klimatsko-energetske faktore. U okviru ovih prioritetnih oblasti, svaka zemlja članica EU je usvojila svoje nacionalne strategije i ciljeve. Ovaj dokument je dostupan i na engleskom jeziku.

„Obrazovanje i trening 2020“ (ET 2020) je novi strateški okvir za evropsku saradnju u oblasti obrazovanja i treninga, koji se nadovezuje na prethodni srodan dokument ET 2010. Ovim dokumentom su definisani strateški ciljevi za zemlje članice, uključujući i set načela za ostvarivanje ovih ciljeva, kao i metode i prioritetne oblasti za svaku od faza ciklusa.

Rezolucija Saveta o obnovljenom okviru za evropsku saradnju na polju rada sa mladima (2010-2018) – kojom se definiše revidirani okvir za evropsku saradnju u oblasti rada sa mladima, za period 2010-2018. godine, zarad unapređenja saradnje među zemljama EU u cilju obezbeđivanja boljih prilika za mlade.

Povelja Evropskog volonterskog servisa (EVS povelja) – je deo Erazmus+ programskog vodiča, u kome su pojašnjene obaveze i odgovornosti kojih se moraju pridržavati sve organizacije koje žele da primaju i/ili šalju volontere na Volonterske projekte – EVS i/ili koordiniraju Volonterske projekte – EVS, kao i projekte Izgradnje kapaciteta koji u sebi sadrže volonterske aktivnosti.

 

Poslednje modifikovano: oktobar 24, 2018Publikacije: