Nacionalna tela i organizacije

Fondacija Tempus – organizacija odgovorna za sprovođenje programa Erazmus+ u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u Srbiji.

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije – funkcioniše kroz tri sektora, od kojih je jedan Sektor za omladinu. On, između ostalog, ima za cilj sistemsko praćenje stanja, problema, potreba i stavova mladih u Republici Srbiji; informisanje mladih o različitim konkursima i prilikama za volonterski rad; podizanje kapaciteta omladinskih organizacija; podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu, i dr.

Organizacije/institucije akreditovane za realizaciju EVS projekata – sve organizacije koje su uspešno prošle kroz proces akreditacije za slanje i primanje EVS volontera.

Savet za mlade je telo Vlade Republike Srbije čiji je zadatak da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji.

Nacionalna asocijacija praktičara/-ki omladinskog rada (NAPOR) je strukovni i reprezentativni savez udruženja čija je misija stvaranje i razvijanje uslova kojima se želi osigurati kvalitet i prepoznavanje omladinskog rada. Željeni cilj jeste razvoj potencijala mladih i omladinskih radnika/-ica, koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice i društva.

Krovna organizacija mladih Srbije je savez udruženja koji trenutno okuplja 92 organizacije članice (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.

Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade je krovni savez gradova i opština sa teritorije Republike Srbije koje imaju osnovanu Kancelariju za mlade i koje aktivno rade na razvijanju lokalne omladinske politike. Osnovana je sa ciljem da osigura kvalitet omladinske politike na lokalnom nivou.

Poslednje modifikovano: October 24, 2018Publikacije: