Национални документи

Националнa стратегијa за младе за период од 2015. до 2025. године

Овим документом су дефинисани дугорочни општи и специфични циљеви значајни за положај младих у Србији, као и мере за њихово остваривање, док је представљен и приказ тренутног стања у односу на дате циљеве. Стратегија усаглашава националну омладинску политику са европским оквиром омладинске политике и релевантним међународном документима у овој области. Питања мобилности младих, доступности програма међународне сарадње, усклађивања са међународним стандардима од значаја за рад са младима и др. чине суштину већине општих и специфичних циљева Стратегије.

Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године и Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године

АП треба да помогне свим органима, организацијама, институцијама и појединцима, као и свим другим заинтересованим субјектима, да реализују циљеве НСМ. У складу са тим, у АП су прецизно утврђене улоге, одговорности носилаца реализације, као и институционални механизми који треба да омогуће да се постигну жељени резултати и остваре општи стратешки циљеви НСМ.

Закон о младима Републике Србије

Oвим законом уређују се мере и активности које предузимају Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих у свим областима које су од интереса за младе. Циљ закона је стварање услова за подршку младима у организовању, друштвеном деловању, развоју и остваривању потенцијала за личну и друштвену добробит.

Закон о волонтирању Републике Србије

Овим законом уређују се основни појмови у вези са волонтирањем, начела волонтирања, уговор о волонтирању, права и обавезе волонтера и организатора волонтирања, као и надзор над применом овог закона.

Последње модификовано: October 31, 2019Публикације: