Nacionalni dokumenti

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine

Ovim dokumentom su definisani dugoročni opšti i specifični ciljevi značajni za položaj mladih u Srbiji, kao i mere za njihovo ostvarivanje, dok je predstavljen i prikaz trenutnog stanja u odnosu na date ciljeve. Strategija usaglašava nacionalnu omladinsku politiku sa evropskim okvirom omladinske politike i relevantnim međunarodnom dokumentima u ovoj oblasti. Pitanja mobilnosti mladih, dostupnosti programa međunarodne saradnje, usklađivanja sa međunarodnim standardima od značaja za rad sa mladima i dr. čine suštinu većine opštih i specifičnih ciljeva Strategije.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godineAkcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine

AP treba da pomogne svim organima, organizacijama, institucijama i pojedincima, kao i svim drugim zainteresovanim subjektima, da realizuju ciljeve NSM. U skladu sa tim, u AP su precizno utvrđene uloge, odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji treba da omoguće da se postignu željeni rezultati i ostvare opšti strateški ciljevi NSM.

Zakon o mladima Republike Srbije

Ovim zakonom uređuju se mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade. Cilj zakona je stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala za ličnu i društvenu dobrobit.

Zakon o volontiranju Republike Srbije

Ovim zakonom uređuju se osnovni pojmovi u vezi sa volontiranjem, načela volontiranja, ugovor o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, kao i nadzor nad primenom ovog zakona.

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2019Publikacije: