Nacionalni dokumenti

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine

Ovim dokumentom su definisani dugoročni opšti i specifični ciljevi značajni za položaj mladih u Srbiji, kao i mere za njihovo ostvarivanje, dok je predstavljen i prikaz trenutnog stanja u odnosu na date ciljeve. Strategija usaglašava nacionalnu omladinsku politiku sa evropskim okvirom omladinske politike i relevantnim međunarodnom dokumentima u ovoj oblasti. Pitanja mobilnosti mladih, dostupnosti programa međunarodne saradnje, usklađivanja sa međunarodnim standardima od značaja za rad sa mladima i dr. čine suštinu većine opštih i specifičnih ciljeva Strategije.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine

AP treba da pomogne svim organima, organizacijama, institucijama i pojedincima, kao i svim drugim zainteresovanim subjektima, da realizuju ciljeve NSM. U skladu sa tim, u AP su precizno utvrđene uloge, odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji treba da omoguće da se postignu željeni rezultati i ostvare opšti strateški ciljevi NSM.

Zakon o mladima Republike Srbije

Ovim zakonom uređuju se mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade. Cilj zakona je stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala za ličnu i društvenu dobrobit.

Zakon o volontiranju Republike Srbije

Ovim zakonom uređuju se osnovni pojmovi u vezi sa volontiranjem, načela volontiranja, ugovor o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, kao i nadzor nad primenom ovog zakona.

Poslednje modifikovano: oktobar 10, 2016Publikacije: