Nacionalni dokumenti

Opšti pravni akti i strategije

Strategija razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine bavi se utvrđivanjem svrhe, ciljeva, pravaca, instrumenata i mehanizama razvoja sistema obrazovanja u Srbiji tokom prethodnih desetak godina i pokušajem da se oblikuje razvoj ovog sistema na najbolji poznat način. Projekcija se oslanja na stanje sistema aktuelno u vreme izrade strategije, ali je vođena budućim životnim i razvojnim potrebama društva u Srbiji.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine konkretizovane su pojedinačne aktivnosti definisane ciljevima i prioritetima Strategije, razrađeni načini sprovođenja, rokovi, ključni nosioci i izvršioci, instrumenti za praćene i pokazatelji napretka, kao i procedure izveštavanja i procene efekata predviđenih strateških mera.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  uređuju se osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, i to: principi, ciljevi i standardi obrazovanja i vaspitanja, način i uslovi za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, vrste programa obrazovanja i vaspitanja, osnivanje, organizacija, finansiranje i nadzor nad radom ustanova obrazovanja i vaspitanja, kao i druga pitanja od značaja za obrazovanje i vaspitanje.

Zakonom o udžbenicima uređuju se pripremanje, odobravanje, izdavanje i izbor udžbenika i udžbeničkih kompleta za osnovnu i srednju školu, kao i njihovo praćenje i vrednovanje tokom korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu.

Zakonom o obrazovanju odraslih uređuje se obrazovanje i celoživotno učenje odraslih kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja u Republici Srbiji i to: principi i ciljevi, kompetencije, kvalifikacije i standard kvalifikacija, aktivnosti u obrazovanju odraslih, pojam odraslog, upotreba jezika, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja odraslih, organizacija i ostvarivanje obrazovanja odraslih, evidencija i javne isprave, planovi i programi obrazovanja odraslih, polaznici i kandidati, zaposleni i radno angažovani u obrazovanju odraslih, godišnji plan obrazovanja odraslih, nadzor, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za obrazovanje odraslih.

Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS) se institucionalno uređuje sistem kvalifikacija koje se stiču kroz formalno i neformalno obrazovanje. Zakonom  se omogućava lakša mobilnost radne snage i primena koncepta celoživotnog učenja i definiše institucionalni okvir za učešće privrede i sveta obrazovanja u kreiranju kvalifikacija. Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije je usklađen sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

Zakon o prosvetnoj inspekciji  objedinjuje sve odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor, po nivoima obrazovanja, iz posebnih zakona u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Ovaj akt propisuje poslove prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanje poslova inspekcijskog nadzora opštinama, gradovima, odnosno pokrajini i donošenje rešenja ministra kojim se utvrđuje broj prosvetnih inspektora u opštinama i gradovima. Zakon propisuje i uslove za zapošljavanje prosvetnih inspektora koji rade poslove inspekcijskog nadzora u prosveti.

 

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje

Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju  uređuje se predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja.

Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja uređuje se program i koncepcija vaspitanja i obrazovanja predškolske dece.

 

Osnovno obrazovanje

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju uređuje se osnovno obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja.

Pravilnikom o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju utvrđuju se načini, postupci i kriterijumi ocenjivanja uspeha učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

 

Srednje obrazovanje

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju uređuje se srednje obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: obavljanje delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja, upotreba jezika, programi i ispiti, prava, obaveze i odgovornosti učenika, evidencija i javne isprave, štrajk zaposlenih, kao i druga pitanja od značaja za srednje obrazovanje i vaspitanje.

Zakonom o dualnom obrazovanju uređuje se sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i obaveze učenika, roditelja, škole i poslodavaca, materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, a posebno mesto je dato karijernom vođenju i savetovanju.  Zakon će se primenjivati od školske 2019/2020. godine.

Zakonom o učeničkom i studentskom standardu uređuju se prava, obaveze i odgovornosti učenika i studenata u oblasti učeničkog i studentskog standarda, osnivanje, organizacija i rad ustanova učeničkog i studentskog standarda, osnivanje i rad Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, finansiranje učeničkog i studentskog standarda, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja u oblasti učeničkog i studentskog standarda.

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Više informacija o srednjem stručnom obrazovanju možete pogledati ovde.

 

Visoko obrazovanje

Zakonom o visokom obrazovanju uređuje se sistem visokog obrazovanja, uslovi i način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove delatnosti.

Pravilnici o standardima i postupcima za spoljašnju proveru kvaliteta, za akreditaciju kao i za samovrednovanje i ocenjivanje visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Nacionalno akreditaciono telo obavlja poslove akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju u Srbiji.

Zakonom o dualnom modelu studija utvrđuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog modela studija u visokom obrazovanju, uzajamna prava i obaveze studenata, visokoškolskih ustanova i poslodavaca, materijalno i finansijsko obezbeđenje studenata, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju studija po dualnom modelu.

 

Inkluzivno obrazovanje

Dodatna obrazovna, zdravstvena i socijalna podršku deci, kao načinim usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika za rad u kontekstu inkluzivnog obrazovanja regulisani su Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

 

Osiguranje kvaliteta

Pravilnikom o vrednovanju kvaliteta rada ustanova uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja, drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, osnovi i merila za samovrednovanje i vrednovanje, sadržina i način objavljivanja rezultata samovrednovanja i vrednovanja kvaliteta rada ustanove, radi osiguranja svih oblika obrazovno-vaspitnog rada i uslova u kojima se on ostvaruje.

Indikatore za praćenje stanja u obrazovanju i vaspitanju pripremio je Nacionalni prosvetni savet sa ciljem da se sagledaju specifične dobre i slabe strane u različitim delovima obrazovnog sistema, kao i da se stanje obrazovanja i vaspitanja u Srbiji uporedi sa stanjem u drugim zemljama.

Dokument Pravci razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja 2010-2020 pripremio je Nacionalni prosvetni savet sa ciljem da se definiše opšti okvir za sve pojedinačne mere koje se donose i koje će se donositi u obrazovanju u Srbiji.

 

Nastavnici, vaspitači, stručni saradnici i rukovodstvo škole

Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika utvrđuju se: oblici stručnog usavršavanja, prioritetne oblasti za stručno usavršavanje za period od tri godine, programi i način organizovanja stalnog stručnog usavršavanja; uslovi, organ koji odlučuje o sticanju zvanja i postupak napredovanja, sticanje zvanja u toku usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; obrazac uverenja o savladanom programu i druga pitanja od značaja za razvoj sistema stručnog usavršavanja.

Pravilnikom o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika uređuju se: program uvođenja u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, način i postupak provere savladanosti tog programa, program za sticanje dozvole za rad – licence, način provere savladanosti tog programa, troškovi polaganja ispita za licencu i organ uprave pred kojim se polaže ispit za licencu, sadržaj i način vođenja registra nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika kojima je izdata licenca i obrazac licence.

Kompetencije zaposlenih u obrazovanju regulisane su Pravilnikom o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja kao i Pravilnikom o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja.

Pravilnikom o stručno-pedagoškom nadzoru uređuju se način vršenja stručno-pedagoškog nadzora nad radom predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i obavljanja poslova savetnika – spoljnjeg saradnika za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove, merila za vrednovanje kvaliteta rada ustanove i način vrednovanja rada prosvetnog savetnika i savetnika.

Pravilnikom o programu svih oblika rada stručnih saradnika utvrđuje se program svih oblika rada stručnih saradnika u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i to: pedagoga, psihologa, pedagoga za likovno, muzičko i fizičko vaspitanje, logopeda, bibliotekara, nototekara, medijatekara, andragoga, socijalnog radnika i defektologa.

Institucije i organizacije u oblasti obrazovanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije (za predškolsko, osnovno i srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje)

Nacionalni savet za visoko obrazovanje

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

OMK – Republika Srbija (Otvoreni metod koordinacije u obrazovanju i obuci)

Otvoreni podaci – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

PISA Srbija

Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji

Centar za obrazovne politike

„Mreža RC i CSU Srbije“ (Udruženje Regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Centara za stručno usavršavanje)

Unija srednjoškolaca Srbije

Studentska unija Srbije

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

 

 

Poslednje modifikovano: novembar 20, 2019Publikacije: