Projekti svesni izazova budućnosti

Projekti svesni izazova budućnosti (Forward-Looking Projects) imaju za cilj da podstaknu inovacije, kreativnost i aktivno učešće u društvu, kao i da podrže socijalno preduzetništvo u različitim oblastima obrazovanja i obuka.

U pitanju su projekti velikih razmera koji imaju za cilj da identifikuju, razviju, testiraju i/ili procene inovativne pristupe, čime će dovesti do poboljšanja sistema obrazovanja i obuka. Ovi projekti se fokusiraju na sve sektore obrazovanja, a posebno na stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje odraslih, kao i međusektorsku saradnju na različitim nivoima obrazovanja i obuka.

Cilj je da se podrže projekti međunarodne saradnje koji obuhvataju različite sektore i podstiču inovacije u smislu uspostavljanja revolucionarnih metoda i praksi, i/ili obezbeđuju transfer inovacija, u cilju uspostavljanja održivog nivoa korišćenja rezultata inovativnih projekata i/ili njihove primene u različitim kontekstima i zajednicama.

Ovi projekti su podeljeni u 3 celine:

  • Lot 1: Digitalno obrazovanje (međusektorski);
  • Lot 2: Stručno usavršavanje i obuke;
  • Lot 3: Obrazovanje odraslih.
Vrste aktivnosti
 

U okviru sva tri Lota u Programskom vodiču navedeni su prioriteti kojima se projekti mogu baviti (ukupno postoji 7 prioriteta). U okviru pojedinačnih prioriteta mogu se pronaći specifične aktivnosti relevantne za odabrani prioritet. Glavne aktivnosti u okviru ovih prioriteta mogu biti (nepotpuna lista):

  • istraživanje, rad na mapiranju, pripremi velikih sektorskih ili međusektorskih rezultata;
  • međunarodne aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su organizovanje obuka, analiza konteksta politike, istraživanje politike, prilagođavanje ustanova;
  • pilot aktivnosti za testiranje inovativnih rešenja;
  • međunarodni događaji velikih razmera ili aktivnosti umrežavanja, bilo sektorske ili međusektorske;
  • aktivnosti za širenje rezultata u obrazovnoj zajednici ili sektoru; istraživanje i eksperimentisanje sa inovativnim idejama, think-tank aktivnosti.

Projekti u okviru Lot-a 1: Digitalno obrazovanje (međusektorsko) može se baviti različitim obrazovnim sektorima ili ih međusobno povezivati. Ovi projekti bi trebalo da se fokusiraju na pružanje podrške visokokvalitetnom i inkluzivnom digitalnom obrazovanju, u skladu sa Akcionim planom za digitalno obrazovanje, ili na pružanje podrške sistemima obrazovanja i obuka da bi bili u skladu sa zelenom politikom.

Projekti u okviru Lot-a 2: Stručno usavršavanje i obuke upravo se fokusiraju na sektor stručnog usavršavanja i obuka (VET), pri čemu su prioriteti ovih projekata usmereni na pružanje podrške paktu za veštine (Pact for Skills), strukturama i mehanizmima primenjenog istraživanja u VET sektoru, kao i na povećanju atraktivnosti VET sektora.

Projekti u okviru Lot 3-a 3: Obrazovanje odraslih podržavaju sprovođenje principa i ciljeva Akcionog plana Evropskog stuba socijalnih prava, Evropske agenda veština i Preporuka Saveta Evropske unije o putevima usavršavanja: ”Nove mogućnosti za odrasle”. Projektni predlozi moraju se odnositi na nove mogućnosti za odrasle u skladu sa projektom ”Upskilling Pathways”.

Sastav konzorcijuma
 

Koordinatori projekata mogu biti sve javne ili privatne organizacije iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu. Ova organizacija podnosi prijavu ispred svih organizacija partnera na projektu.

Sve javne ili privatne organizacije koje su aktivne u oblasti obrazovanja i obuka, koje su ključni pokretači inovacija, a koji se nalaze u državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu mogu učestvovati u projektu.

Sve visokoškolske ustanove iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu, koje učestvuju na projektu, moraju biti nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje.

Podnosioci prijave (koordinator i punopravni partneri) moraju biti:

  • javne ili privatne organizacije koje su aktivne u oblastima obrazovanja i obuka, ili u svetu rada;
  • osnovane u državi članici EU ili trećoj zemlji koja je pridružena Programu.

Izuzetak: Za Lot 3, Prioritet 7 „Podrška Paktu za veštine“ samo organizacije koje su koordinatori postojećih partnerstava Pakta za veštine mogu da budu koordinatori ovih projekata. Takođe, samo organizacije uključene u postojeća partnerstva Pakta za veštine mogu biti punopravni partneri.

Specifično za Lot 1:

Konzorcijum mora uključiti najmanje 3 podnosioca prijave (koordinator i punopravni partneri) iz najmanje 3 države članice EU ili i treće zemlje koja pridružena Programu (uključujući najmanje 2 države članice EU). Konzorcijum mora uključiti najmanje jedno javno telo na nacionalnom ili regionalnom nivou (npr. ministarstva za inovacije, obrazovanje, rad ili privredu, organe za osiguranje kvalifikacija ili kvaliteta itd.), iz države članice EU ili treće zemlje povezane sa Programom, kao punopravnog partnera.
U okviru prioriteta 1 (EdTech), konzorcijum mora uključivati najmanje jednu kompaniju koja se bavi obrazovnim tehnologijama, iz države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu, kao punopravnog partnera.

Specifično za Lot 2:

Za najmanje tri zemlje učesnice, partnerstva moraju uključivati i poslodavce, kao i organizacije koje se bave obrazovanjem i obukama.
Konzorcijum mora uključivati najmanje 6 podnosilaca prijave (koordinator i punopravni partneri) iz najmanje 3 države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu. U najmanje 3 države, konzorcijum mora uključiti:
a) najmanje jedno preduzeće, ili organizaciju koja predstavlja industriju ili sektor i
b) najmanje 1 pružaoca stručnog obrazovanja i obuka (na srednjem i/ili tercijarnom nivou).

Specifično za Lot 3:
U okviru prioriteta 6, konzorcijum mora uključivati najmanje 3 kandidata (koordinatora i punopravnih partnera) iz najmanje 3 države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu.

Takođe mora uključiti javna ili privatna tela koja su zadužena ili imaju visok stepen odgovornosti (ili uticaja na), organizaciju i/ili finansiranje i/ili pružanje obrazovnih usluga odraslima (npr. procena veština, validacija kompetencija, obrazovanje i obuka, orijentacija i usmeravanje), kao punopravne ili pridružene partnere.

U okviru Prioriteta 7, konzorcijum mora uključivati samo učesnike postojećih partnerstava Pakta za veštine kao podnosioce prijave (koordinator i punopravni partneri) iz najmanje 3 države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu.

Trajanje projekta
 

Projekti u okviru Lot 1 mogu trajati 24-48 meseci.

Projekti u okviru Lot 2 mogu trajati 36 meseci

Projekti u okviru Lot 3 mogu trajati 24 meseca.

Pravila finansiranja
 

U okviru ovih projekata se finansijska podrška dodeljuje u obliku paušalnih iznosa. Ovi paušalni troškovi moraju biti podeljeni po radnim paketima, poput upravljanja projektom, obuka, organizacija događaja, priprema i sprovođenje mobilnosti, komunikacija i širenje informacija, osiguranje kvaliteta i sl. Moguće je finansirati honorare, putne i troškove boravka, nabavku opreme i usluga i druge troškove sprovođenja projekta poput širenja informacija, publikovanja radova i prevođenja.

Za sve Lotove ne postoji ograničenje u maksimalnom broju projekata za finansiranje, dok za Lot 1 postoji indikativni cilj od po 3 projekata po svakom prioritetu u okviru ovog Lota, a navedenim u Programskom vodiču.

Maksimalni budžet projekta u okviru Lot 1: 1.500.000 evra

Maksimalni budžet projekta u okviru Lot 2: 900.000 evra

Maksimalni budžet projekta u okviru Lot 3: 1.000.000 evra

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava?

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar rokova.

Više detalja o prijavi projekata svesnih izazova budućnosti možete pronaći u Programskom vodiču na ovom linku.

Skip to content