Projekti svesni izazova budućnosti

Projekti svesni izazova budućnosti (Forward-Looking Projects) imaju za cilj da podstaknu inovacije, kreativnost i aktivno učešće u društvu, kao i da podrže socijalno preduzetništvo u različitim oblastima obrazovanja i obuka.

U pitanju su projekti velikih razmera koji imaju za cilj da identifikuju, razviju, testiraju i/ili procene inovativne pristupe, čime će dovesti do poboljšanja sistema obrazovanja i obuka. Ovi projekti se fokusiraju na sve sektore obrazovanja, a posebno na stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje odraslih, kao i međusektorsku saradnju na različitim nivoima obrazovanja i obuka.

Cilj je da se podrže projekti međunarodne saradnje koji obuhvataju različite sektore i podstiču inovacije u smislu uspostavljanja revolucionarnih metoda i praksi, i/ili obezbeđuju transfer inovacija, u cilju uspostavljanja održivog nivoa korišćenja rezultata inovativnih projekata i/ili njihove primene u različitim kontekstima i zajednicama.

Ovi projekti su podeljeni u 3 celine:

 • Lot 1: Međusektorski prioriteti;
 • Lot 2: Stručno usavršavanje i obuke;
 • Lot 3: Obrazovanje odraslih.
Vrste aktivnosti
 

U okviru sva tri Lota u Programskom vodiču navedeni su prioriteti kojima se projekti mogu baviti (ukupno postoji 6 prioriteta). U okviru pojedinačnih prioriteta mogu se pronaći specifične aktivnosti relevantne za odabrani prioritet. Glavne aktivnosti u okviru ovih prioriteta mogu biti (nepotpuna lista):

 • istraživanje, rad na mapiranju, pripremi velikih sektorskih ili međusektorskih rezultata;
 • međunarodne aktivnosti izgradnje kapaciteta kao što su organizovanje obuka, analiza konteksta politike, istraživanje politike, prilagođavanje ustanova;
 • pilot aktivnosti za testiranje inovativnih rešenja;
 • međunarodni događaji velikih razmera ili aktivnosti umrežavanja, bilo sektorske ili međusektorske;
 • aktivnosti za širenje rezultata u obrazovnoj zajednici ili sektoru; istraživanje i eksperimentisanje sa inovativnim idejama, think-tank aktivnosti.

Projekti u okviru Lot-a 1: Međusektorski prioriteti mogu se baviti različitim obrazovnim sektorima ili ih međusobno povezivati. Ovi projekti bi trebalo da se fokusiraju na pružanje podrške visokokvalitetnom i inkluzivnom digitalnom obrazovanju, u skladu sa Akcionim planom za digitalno obrazovanje, ili na pružanje podrške sistemima obrazovanja i obuka da bi bili u skladu sa zelenom politikom.

Projekti u okviru Lot-a 2: Stručno usavršavanje i obuke upravo se fokusiraju na sektor stručnog usavršavanja i obuka (VET), pri čemu su prioriteti ovih projekata usmereni na pružanje podrške paktu za veštine (Pact for Skills), strukturama i mehanizmima primenjenog istraživanja u VET sektoru, kao i na zelenim veštinama u VET sektoru.

Projekti u okviru Lot 3-a 3: Obrazovanje odraslih podržavaju sprovođenje principa i ciljeva Akcionog plana Evropskog stuba socijalnih prava, Evropske agenda veština i Preporuka Saveta Evropske unije o putevima usavršavanja: ”Nove mogućnosti za odrasle”. Projektni predlozi moraju se odnositi na nove mogućnosti za odrasle u skladu sa projektom ”Upskilling Pathways”.

Sastav konzorcijuma
 

Podnosioci projektnih prijava mogu biti sve javne ili privatne organizacije iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu. Ova organizacija podnosi prijavu ispred svih organizacija partnera na projektu.

Sve javne ili privatne organizacije koje su aktivne u oblasti obrazovanja i obuka, koje su ključni pokretači inovacija, a koji se nalaze u državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu mogu učestvovati u projektu.

Sve visokoškolske ustanove iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu, koje učestvuju na projektu, moraju biti nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje.

U okviru Lotova 1 i 2 sledeće ustanove mogu da učestvuju:

 • organizacije i ustanove koje se bave obrazovanjem i obukama (škole, VŠU, pružaoci usluga u VET sektoru i sektoru obrazovanja odraslih),
 • javne ili privatne kompanije koje organizuju obuke svojim zaposlenima, MSP,
 • istraživački centri, reginalni centri za razvoj,
 • ministarstva zadužena za inovacije, prosvetu, rad, ekonomiju,
 • privredne komore,
 • privatne ili javne organizacije koje pružaju usluge odraslima, itd.

Projekti u okviru svih Lotova moraju uključivati najmanje 3 punopravna partnera iz najmanje 3 države članice EU i trećih zemalja pridruženih Programu (uključujući najmanje 2 države članice EU).

Specifično za Lot 2: Za najmanje tri zemlje učesnice, partnerstva moraju uključivati i poslodavce, kao i organizacije koje se bave obrazovanjem i obukama.

Specifično za Lot 3: Za najmanje tri zemlje učesnice, partnerstvo mora uključivati javne ili privatne subjekte koji su zaduženi ili imaju visok stepen odgovornosti/uticaja na organizovanje i/ili finansiranje i/ili obezbeđivanje obrazovnih usluga za odrasle (npr. procena veština, validacija kompetencija, obrazovanje i obuka, orijentacija i usmeravanje), kao punopravni ili pridruženi partneri.

Trajanje projekta
 

Projekti u okviru Lot 1 mogu trajati 24-48 meseci.

Projekti u okviru Lot 2 i 3 mogu trajati 24 meseca.

Pravila finansiranja
 

U okviru ovih projekata se finansijska podrška dodeljuje u obliku paušalnih iznosa. Ovi paušalni troškovi moraju biti podeljeni po radnim paketima, poput upravljanja projektom, obuka, organizacija događaja, priprema i sprovođenje mobilnosti, komunikacija i širenje informacija, osiguranje kvaliteta i sl. Moguće je finansirati honorare, putne i troškove boravka, nabavku opreme i usluga i druge troškove sprovođenja projekta poput širenja informacija, publikovanja radova i prevođenja.

Za Lotove 1 i 3 ne postoji ograničenje u maksimalnom broju projekata za finansiranje, dok za Lot 2 postoji indikativni cilj od po 7 projekata po svakom prioritetu u okviru ovog Lota, a navedenim u Programskom vodiču.

Maksimalni budžet projekta u okviru Lot 1: 800.000 EUR

Maksimalni budžet projekta u okviru Lot 2: 700.000 EUR

Maksimalni budžet projekta u okviru Lot 3: 1.000.000 EUR

Više detalja o prijavi projekata svesnih izazova budućnosti možete pronaći u Programskom vodiču na ovom linku.

Skip to content