Često postavljana pitanja

Godine 2022. dve platforme Evropske komisije – School Education Gateway i eTwinning spojene su na jedinstvenoj adresi, u okviru nove Evropske platforme za školsko obrazovanje – European School Education Platform. Svi sadržaji i usluge koje su do sada nudile ove dve platforme sada su na jednom mestu. Saznajte kako to utiče na Vaše naloge i aktivnosti.

Na eTwinning portalu mogu da se registruju svi zaposleni u školama i predškolskim ustanovama u Republici Srbiji. Da bismo osigurali bezbedan rad na portalu, Nacionalni tim za podršku proverava i validira svaku registraciju. Potrebno je da registrovani učesnici eTwinning portala u Srbiji Nacionalnom timu za podršku dostave potvrdu da su zaposleni u navedenoj ustanovi. Formular potvrde možete da preuzmete sa naše veb-stranice – deo Registracija i validacija. Učesnici portala su u obavezi da obaveste Nacionalni tim za podršku o bilo kakvoj promeni statusa svog zaposlenja. U suprotnom, biće izbrisani iz baze korisnika.

Ne, može da se registruje samo nastavno i nenastavno osoblje škole ili predškolske ustanove. Učenici mogu da učestvuju na portalu ukoliko ih nastavnik/učitelj/vaspitač pozove u projekat, isključivo putem korisničkog imena i lozinke koju prave nastavnici u TwinSpace delu portala.

Jedan nastavnik može da ima samo jedan profil na eTwinning-u. Ako ste promenili školu ili predškolsku ustanovu u kojoj radite, ne treba ponovo da se registrujete na portalu. Potrebno je da se promene podaci na postojećem profilu. Izmena se vrši u delu Moj profil, gde treba da odaberete opciju Dodaj ustanovu (Add organisation). Ukoliko ne znate da li je Vaša nova ustanova već registrovana na platformi ili ne možete da je pronađete među ponuđenim školama, obratite se Nacionalnom timu za podršku.

Da, registracija je individualna i svaki nastavnik iz Vaše škole registruje se pojedinačno. Na portalu mogu da budu registrovani svi koji su uključeni u rad škola i predškolskih ustanova: učitelji, vaspitači, nastavnici razredne i predmetne nastave, profesori, bibliotekari, pedagozi, psiholozi i direktori. Važno je da prilikom registracije proverite da li se neko iz Vaše ustanove već registrovao i tom prilikom upisao naziv ustanove. Važno je da svaki sledeći nastavnik iz jedne škole koji se registruje na portalu ne duplira profil ustanove, već da je u procesu registracije svog naloga pronađe u padajućem meniju. Ukoliko ne možete da je pronađete među ponuđenim školama, obratite se Nacionalnom timu za podršku.

Kada pokrećete projekat, Vi birate kolegu s kojim ćete ga sprovoditi. Da bi projekat postao vidljiv i zaživeo na portalu, potrebno je da se kolega kojeg ste pozvali složi sa opisom projekta koji ste naveli, tj. da prihvati da učestvuje u projektu. Tada projekat mora da odobri eTwinning nacionalni tim za podršku u Srbiji, ukoliko se radi o nacionalnom projektu, ili nacionalni timovi obe zemlje ako je reč o evropskom projektu. Na odobrenje projekta obično se ne čeka duže od nekoliko dana. Ukoliko mislite da je Vaš projekat predugo na čekanju, potražite pomoć svog eTwinning nacionalnog tima za podršku.

Pre svega, ukoliko još niste dostavili potvrdu da ste zaposleni u akreditovanoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi i Vaš eTwinning profil nije validiran, nećete moći da učestvujete u projektima i aktivnostima na eTwinning mreži.

Proverite da li ste na svom profilu označili da ste dostupni za eTwinning projekte. Tu opciju pronaći ćete u delu Uredite profil – Available for eTwinning project.

Kolega ili koleginica koji želi da Vas pozove da učestvujete u projektu treba da proveri da li se nalazite u njegovoj/njenoj listi kontakata.  

Kada pokrećete projekat, potrebno je da odaberete koleginicu ili kolegu iz svoje  liste kontakata koji će zajedno sa Vama biti osnivač projekta. Dakle, osnivači su dva učesnika portala iz dve različite ustanove. Kada projekat postane aktivan (odobre ga i koleginica/kolega i nacionalni timovi za podršku), možete da pozovete ostale kolege da se priključe kao partneri. To onda mogu da budu i kolege iz Vaše škole.   Polje za dodavanje novih partnera pronaći ćete u okviru projekta u delu ČlanoviPozovite članove (Members – Invite members). Svi partneri u projektu su ravnopravni, bez obzira na to da li su suosnivači projekta ili su mu se kasnije priključili. Projekat ne možete da pokrenete s kolegom iz svoje škole, ali možete s  nastavnikom iz Srbije ili iz inostranstva. U prvom slučaju, radi se o nacionalnom projektu, a u drugom – o međunarodnom. Projekat koji su pokrenuli nastavnici iz iste zemlje ostaje nacionalan čak i kad mu se kasnije priključe kolege iz inostranstva. Nacionalni projekti od septembra 2022. godine ne mogu da konkurišu za Nacionalne oznake kvaliteta, samim tim ni za druge oznake i nagrade koje se dodeljuju u okviru eTwinning zajednice. Preporučujemo i snažno ohrabrujemo regionalnu i međunarodnu saradnju.

Sistem sam prepoznaje da li ste započeli nacionalni projekat (kada su osnivači iz iste zemlje) ili ste započeli evropski projekat (kada su osnivači iz dve različite zemlje). Čak i kada se nacionalnom projektu priključe učesnici iz drugih zemalja, on ostaje nacionalan jer su osnivači iz iste zemlje. Nacionalni projekti ne mogu da konkurišu za Evropsku oznaku kvaliteta niti za Evropske nagrade, a od septembra 2022. ni za Nacionalne oznake kvaliteta.

Da, na eTwinning delu portala postoji polje Kreirajte projekat (Create a project). Klikom na tu opciju, portal Vas vodi kroz formular koji čine jasno objašnjenja polja koja treba da popunite. Najpre treba da odaberete školu u kojoj ćete raditi projekat. Ako radite samo u jednoj školi, označićete jedinu ponuđenu opciju. Za nastavnike koji rade u više škola, važna je informacija da školu koju odaberu u ovom koraku kreiranja projekta kasnije neće moći da promene. Sledeći korak je da označite partnera s kojim ste se dogovorili o pokretanju projekta. To mora da bude kolega ili koleginica koji se nalaze u Vašoj listi kontakata. Zatim upišite tražene informacije o projektu i kratak opis projekta i aktivnosti koje ste planirali. Za nacionalne projekte taj opis može da bude na srpskom, odnosno jeziku na kome će se odvijati projektne aktivnosti. Međunarodni projekti trebalo bi da imaju opis na stranom jeziku, radnom jeziku projekta (najčešće na engleskom, ali nije obavezno), kako bi kolege iz različitih zemalja i članovi nacionalnih timova koji treba da odobre projekat mogli da se upoznaju s planiranim aktivnostima i njihovim ciljem. Te kratke opise i informacije možete da date i dvojezično – npr. na engleskom i (ispod) i na maternjem jeziku.

Na kraju ćete još jednom moći da prođete kroz odabrane opcije i proverite informacije koje ste naveli pre nego što kliknete na Create project.

Poziv najpre stiže kolegi koga ste pozvali kao suosnivača projekta. Kada Vaš projektni partner prihvati poziv, projekat je kreiran i Nacionalni tim za podršku (ili oba nacionalna tima, ako se radi o međunarodnom projektu) treba da odobre projekat. O tome ćete dobiti obaveštenje i biće automatski otvoren radni prostor (TwinSpace) odobrenog projekta na portalu.

 

Nova platforma je dostupna na adresi: school-education.ec.europa.eu.
Adrese www.etwinning.net, live.etwinning.net i nso.etwinning.net više nisu u funkciji i korisnici će s njih automatski biti preusmereni na novu platformu.

 Na adresi twinspace.etwinning.net još uvek, privremeno, možete da pristupite postojećim TwinSpace radnim prostorima, ali samo u režimu za pregled (read-only mode), bez mogućnosti izmene i dopune sadržaja. Privremeno je dostupan i sadržaj na URL adresi www.schooleducationgateway.eu, kome će moći da se pristupi dok svi sadržaji School Education Gateway platforme ne budu preneti na novu adresu: European School Education Platform.

 

Svi urednički sadržaji i Erazmus+ alati (katalog kurseva koji se organizuju uživo, mogućnosti za mobilnosti i strateška partnerstva) ostaće na School Education Gateway platformi do njenog zatvaranja. Te funkcije i sadržaji biće postepeno integrisani u novu platformu.

Registracija i prijavljivanje na novoj platformi – European School Education Platform, uključujući eTwinning, sada su mogući samo preko EU login naloga. EU login je jedinstveni nalog koji omogućava pristup raznim platformama i servisima Evropske komisije.  

Postojeći korisnici (oni koji su imali nalog na staroj eTwinning platformi) moraju da otvore EU login nalog koristeći istu imejl-adresu koju su koristili za pristup starom eTwinning nalogu, da bi se podaci sa stare i nove platforme uvezali i sinhronizovali. Ovde možete da pogledate video-uputstvo na srpskom jeziku za kreiranje EU login naloga.

Čak i ako imate nalog na staroj eTwinning platformi, za pristup novoj platformi neophodno je da registrujete EU login nalog sa istom imejl-adresom koju ste koristili za pristup starom nalogu. Kada otvorite EU login nalog i zatim pristupite novoj platformi, Vaš nalog, nalog Vaše ustanove i svi podaci preneti sa stare platforme biće tu.

Važno je da je imejl-adresa Vašeg EU login naloga ista kao ona koju ste koristili za pristup svom nalogu na staroj eTwinning platformi. To će omogućiti sinhronizaciju i prenos podataka (ime, prezime, ustanova, projekti, grupe itd.) sa stare na novu platformu.

Ukoliko koristite drugu imejl-adresu, molimo Vas da privremeno promenite adresu na svom EU login nalogu da biste mogli da pristupite svom profilu na novoj Evropskoj platformi za školsko obrazovanje. To je neophodno samo prilikom prvog ulaska na novu platformu. Kasnije možete da vratite tj. ponovo promenite imejl-adresu svog EU login naloga.

Hoće, ukoliko prilikom registracije na novu platformu za otvaranje EU login naloga budete koristili istu imejl-adresu koju ste koristili za pristup starom eTwinning portalu. To uključuje prenos Vaših ličnih informacija i informacije o ustanovi za koju je Vaš nalog vezan. Neki od podataka o Vašim aktivnostima na staroj platformi neće biti preneti (npr. kontakti, poruke koje ste razmenjivali itd).

Ukoliko ste završili registraciju na novoj platformi, ne možete da preuzmete podatke sa stare platforme tako što ćete kasnije promeniti imejl-adresu na EU login nalogu. U tom slučaju, molimo Vas da kontaktirate s Nacionalnim timom za podršku kako bismo Vam dali dalja uputstva. Podsećamo Vas da jedan nastavnik može da ima samo jedan nalog na eTwinning-u.

Ne, mogućnosti za mobilnosti i strateška partnerstva kreirane na staroj platformi neće biti prenete na novu platformu. Međutim, ti spiskovi i dalje su dostupni u read-only formatu (samo za pregled) na platformi School Education Gateway i tu će biti čuvani do zatvaranja platforme. To će vam pružiti dovoljno vremena da kopirate tekstove koje želite da sačuvate.

Ne, digitalne značke i sertifikati koje ste dobili na platformi School Education Gateway neće biti prenete na novu platformu. Više informacija možete da pročitate ovde.

Sve aktivnosti za profesionalno usavršavanje dostupne su na novoj platformi u delu Profesionalno usavršavanje (Professional development). Aktivnosti za profesionalno usavršavanje odvijaće se na platformi Evropske komisije – EU Academy. Za pristup ovoj platformi potreban Vam je samo isti EU login nalog preko koga pristupate i eTwinning-u.

Svi resursi i drugi materijali iz Evropskog alata za škole (European Toolkit for Schools) biće prebačeni na novu platformu. Njegova postojeća struktura i navigacija ostaće dostupne na odgovarajući način, koji je u skladu sa novom platformom. Ovaj alat nalaziće se u tematskom delu platforme posvećenom inkluziji, u sklopu sekcije School & System Development. Novi koncept strukture i navigacije omogućiće ugrađivanje alata na Evropsku platformu za školsko obrazovanje.

Sve grupe u kojima je bilo aktivnosti od 1. januara 2021. do 21. februara 2022. godine biće prebačene na novu platformu, zajedno sa svim sadržajima i materijalima koji su u njima postavljeni od 1. jula 2018. Grupe u kojima nije bilo nikakvih aktivnosti od 1. januara 2021. godine neće biti prenete na novu platformu. Sadržaji sa stare platforme prebacivaće se postepeno.

Sledećim redosledom biće postepeno prebačeni sledeći sadržaji: 

  • TwinSpace sadržaji kreirani posle 1. jula 2018. u sklopu projekata registrovanih posle tog datuma.
  • Grupe – sadržaji kreirani posle 1. jula 2018. godine u sklopu grupa koje su bile aktivne od 1. januara 2021. do 21. februara 2022. godine. Grupe u kojima u tom periodu nije bilo aktivnosti smatraće se neaktivnim i neće biti prebačene na novu platformu. 
  • Korisnički profili – osnovne informacije o korisnicima od trenutka registracije.
  • Događaji – osnovne informacije koje su postavljali Centralna služba za podršku, Nacionalna služba za podršku i ambasadori.

Deo stare platforme koji se bavio događajima, bilo da su održavani uživo ili onlajn, na novoj platformi zameniće nova funkcija, koja će se zvati Sobe (Rooms). U Sobi će korisnici moći da naprave mikrogrupu, koja će sadržavati informacije o mestu sastanka, forum i arhivu datoteke. Svi eTvineri moći će da kreiraju sobe i pozivaju druge eTvinere da učestvuju u događajima.

Događaji koje su organizovali nacionalni timovi i Centralni tim za podršku biće preneti i vidljivi na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje, u delu My Dashboard u toku 2023. godine.

Novi deo platforme, koji se zove Povezivanje (Networking), omogućava eTvinerima da objavljuju projektne ideje i poruke. Ovaj deo funkcioniše poput oglasnika, pa osim što imate mogućnost da objavljujete svoje ideje, možete i da se javite na „oglas” kolega iz drugih škola i zemalja i priključite njihovim projektima.

Nova platforma koristi novi sistem za elektronske poruke. Nažalost, poruke koje ste razmenjivali na staroj platformi neće više biti dostupne. 

Sadržaj TwinSpace radnih prostora svih projekata koji su pokrenuti posle 1. jula 2018. godine prenet je na novu platformu. Projekti poput onih koji su vezani za višegodišnje Erazmus+ projekte i koji se nastavljaju i u školskoj 2022/23. godini, mogu ponovo da se otvore i aktiviraju u delu Projekti i možete da nastavite da radite na njima na novoj platformi.

  • Tvinspejsovi projekata kreiranih posle 1. jula 2018. godine u potpunosti su prebačeni na novu platformu.
  • Tvinspejsovi projekata kreiranih pre 1. jula 2018. godine biće izbrisani.

Još neko vreme moći ćete da pristupite Tvinspejsovima svojih projekata u režimu za pregled (read-only mode) na adresi twinspace.etwinning.net. Tim radnim prostorima i informacijama i sadržajima koji Vam mogu biti korisni za izveštaje ili ličnu arhivu možete da pristupite koristeći imejl-adresu i lozinku koje ste koristili za pristup staroj platformi.

Glavna profilna slika će biti preneta na novu platformu. Sve ostale fotografije  biće izbrisane.

Sve grupe koje su bile aktivne od 1. januara 2021. do 22. februara 2022. godine biće prenete na novu platformu zajedno s članovima. Postepeno će biti prebačeni i celokupni sadržaji tih grupa. Dakle, nećete morati ponovo da se priključujete istim grupama.

Sve datoteke i dokumenta možete da preuzmete iz dela Materijali tako što ćete da obeležite fajl koji želite da preuzmete i kliknete na download.  Slike možete da sačuvate tako što ćete da otvorite svaku sliku u originalu i sačuvate je (Save).

Vaši kontakti, kao ni informacije o pratiocima, nisu preneti na novu platformu.

Mogućnosti za profesionalni razvoj možete da pronađete u delu Razvoj (Development) na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje. Svi kursevi održavaju se na platformi EU Academy, kojoj pristupate preko istog EU login naloga. Kursevi i vebinari su besplatni.

Za pristup i rad na projektu učenici ne treba da imaju otvoren EU login nalog, niti da se registruju na platformi. Pristup im je omogućen preko linka https://school-education.ec.europa.eu/sr/pupil-login, uz korisničko ime i lozinku koju dobijaju od svog nastavnika. Prilikom dodavanja učenika u TwinSpace, možete da odaberete opciju da sami napravite korisnička imena i lozinke ili da ih sistem generiše. U oba slučaja važno je da te podatke zapišete kako biste ih imali u svojoj evidenciji i dali svakom učeniku. Nekim učenicima možete da dodelite i ulogu učenika-administratora, što im daje mogućnost da i sami postavljaju sadržaj u TwinSpace.  

Još pitanja…

Kome da se obratim ako imam pitanje u vezi s novom platformom na koje ne nalazim odgovor u gorenavedenom tekstu ili mi je potrebna dodatna podrška?

eTwinning nacionalni tim za podršku u Srbiji stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja, pomoć i podršku u radu na platformi. Možete da nam pišete na imejl-adresu etwinning@tempus.ac.rs ili nas pozovite na: +381 11 33 42 430, opcija 7.

Želimo Vam uspešan rad u eTwinning zajednici!

Skip to content