Neprofitni evropski sportski događaji

U okviru ove vrste projekata, javna tela i organizacije aktivne u oblasti sporta iz država članica Evropske unije i/ili trećih zemalja pridruženih programu (uključujući Srbiju) mogu dobiti podršku za organizaciju jednog evropskog sportskog događaja u jednoj državi članici EU i/ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili za organizaciju evropskih lokalnih događaja u nekoliko država članica Evropske unije i/ili trećih zemalja pridruženih programu. Projekti bi trebalo da se usmere ka jednom preovlađujućem cilju od sledećih:

  • volontiranje u sportu
  • socijalna inkluzija putem sporta
  • borba protiv diskriminacije u sportu, uključujući ravnopravnost polova
  • podsticanje zdravih životnih stilova za sve, uključujući: 1) sprovođenje tri stuba inicijative HealthyLifestyle4All, 2) sprovođenje Preporuke Saveta EUo fizičkim aktivnostima korisnim za zdravlje i Smernica EU o fizičkim aktivnostima, 3) podršku sprovođenju Evropske nedelje sporta, 4) promociju sporta i fizičke aktivnosti u funkciji zdravlja, 5) promociju svih aktivnosti koje podstiču bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću, 6) promociju tradicionalnih sportova i igara.

Moguće su tri kategorije projekata (događaja), za koje važe sledeća pravila:

 • minimum tri organizacije iz tri različite države članice Evropske unije ili treće zemlje pridružene programu, a maksimum pet organizacija iz  pet različitih država članica Evropske unije ili trećih zemalja pridruženih programu, od kojih je jedna podnosilac, a ostale punopravni partneri
 • najmanje po jedan događaj u svakoj od zemalja učesnica
 • budžet projekta (fiksno): 200.000 evra
 • minimum šest organizacija iz šest različitih država članica Evropske unije ili trećih zemalja pridruženih programu, od kojih je jedna podnosilac, a ostale punopravni partneri
 • najmanje po jedan događaj u svakoj od zemalja učesnica
 • budžet projekta (fiksno): 300.000 evra
 • minimum 10 organizacija iz 10 država članica Evropske unije ili trećih zemalja pridruženih programu, od kojih je jedna podnosilac, a ostale imaju status pridruženih partnera
 • jedan događaj u zemlji organizacije podnosioca projektne prijave, na kojem učestvuje najmanje 10 organizacija iz 10 država članica Evropske unije i/ili trećih zemalja pridruženih Programu (uključujući organizaciju podnosioca)
 • budžet projekta (fiksno): 450.000 evra
Ko može da učestvuje u projektu i podnese prijavu?
 

Projekte neprofitnih evropskih sportskih događaja mogu da podnose i u njima učestvuju javne i privatne organizacije aktivne u oblasti sporta, poput saveza, organizacija i asocijacija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, nacionalnih olimpijskih komiteta, organizacija pokreta „Sport za sve” i slično, ali i organizacija iz oblasti obrazovanja, obuka i mladih, koje imaju sedište u državama članicama EU i/ili trećim zemaljama pridruženim programu.

Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose elektronski, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EASEA). Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties, pod oznakom (ID) poziva: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partneri na projektu, imaju registrovan PIC broj.

Kada se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose u jednom roku godišnje. Rok za podnošenje je produžen do 5. marta 2024. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Koliko traju ovi projekti?
 

Ovi projekti mogu trajati 12 ili 18 meseci. Trajanje projekta se definiše u prijavi projekta. 

Ko i na osnovu čega vrši selekciju projekata?
 

Za selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring projekata ovih projekata zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Selekcija obuhvata procenu ispunjenosti formalnih uslova, a zatim i kvalitativnu procenu koja se vrši na osnovu četiri grupe kriterijuma definisanihu Erazmus+ programskom vodiču:

 • Relevantnost
 • Kvalitet projektnog dizajna i implementacije
 • Kvalitet projektnog partnerstva i dogovora o saradnji
 • Uticaj
Koji je budžet projekta?
 

U zavisnosti od tipa događaja, fiksni budžet projekta može biti 200.000 evra (Evropski lokalni događaji – tip 1), 300.000 evra (Evropski lokalni događaji – tip 2)  ili 450.000 evra (Evropski događaji).

Dodatne informacije i kontakt
 

Detaljnije informacije o neprofitnim evropskim sportskim događajima možete pronaći u Erazmus+ programskom vodiču 

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu putem imejla EACEA-SPORT@ec.europa.eu  ili Fondaciji Tempus uživo u prostorijama Informativnog centra na adresi Terazije 39, 1. sprat, Beograd, putem telefona 011 3342 430, opcija 5 i imejla sport@tempus.ac.rs.

Skip to content