Pitanja i odgovori

U nastavku možete pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa podnošenjem prijava za Erazmus+ projekte u oblastima obrazovanja i mladih.

Pitanja i odgovori o projektima u oblasti visokog obrazovanja​
U slučaju da imamo tehnički problem sa Erazmus+ onlajn projektnom prijavom u oblasti visokog obrazovanja šta možemo da uradimo?

Ukoliko imate tehničkih poteškoća, zamolićemo da napravite snimke ekrana (screen-shot) problema i da zajedno sa opisom problema, brojem projektne prijave (Form ID) i nazivom organizacije dostavite žalbu Grupi za visoko obrazovanje putem imejla na higher-education@tempus.ac.rs. Ukoliko imate tehničkih poteškoća uoči roka za predaju projekata, zamolićemo da nas odmah kontaktirate putem telefona na 011 33 42 430 (opcija 4).

Da li je moguće podnošenje Erazmus+ decentraliozovanih projektnih prijava ( KA1 Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja i KA2 Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja)  na srpskom jeziku?

Da. Od 2019. godine, Srbija je postala treća zemlja pridružena Programu (programska zemlja), tj. punopravna članica Erazmus+ programa. Više informacija u ulasku Srbije u Erazmus+ program možete pronaći na ovom linku.

Koliki je ukupni fond za podršku Erazmus+ projektima u Srbiji za aktuelni konkursni rok?

Informacije o okvirnim raspoloživim sredstvima se mogu pronaći u Erazmus+ brošuri na ovom linku.

Koliko projekata može da podnese jedna organizacija iz Srbije u okviru aktuelnog Erazmus+ poziva u oblasti visokog obrazovanja?

Za KA1 projekte mobilnosti jedna samostalna visokoškolska ustanova (u skladu sa nacionalnim propisima: univerzitet, akademija ili visoka škola koja nije u sastavu akademije) podnosi jednu objedinjenu projektnu prijavu u pozivu za 2021. za sve planirane mobilnosti. U KA2 projektima postoji ograničenje koje kaže da isti konzorcijum može da jednu prijavu podnese samo jednoj nacionalnoj agenciji. Ako su u pitanju različite ideje, tj. različite projektne prijave, ovo ograničenje ne postoji.

Molimo vas da pri planiranju projekata imate u vidu kapacitete organizacije i vreme koje je preostalo do roka za prijavu.

Da li postoji mogućnost da uključimo troškove PCR testova za učesnike mobilnosti u KA1 i KA2 projektima i da li bi to vodili pod stavkom vanredni troškovi?

Svesni smo da je usled pandemije korona virusa jedno od ograničenja/uslova za ulazak u određene države negativan PCR test na prisustvo virusa COVID-19. Stoga, Fondacija Tempus podržava predlog budžetiranje troškova PCR testova za sve učesnike mobilnosti u oblasti mladih putem budžetske stavke Vanredni troškovi (Exceptional costs) i da opišete zašto je testiranje neophodno za sprovođenje mobilnosti.

Gde možemo pronaći prezentacije sa info-dana i radionica za pripremu Erazmus+ projekata za aktuelni poziv?

Sve prezentacije za info-dana i radionica su dostupne na ovom linku.

Koje zemlje mogu da učestvuju u Erazmus+ programu i
koji je status Srbije?

Zemlje članice Erazmus+ programa su prvenstveno evropske države, ali i sve ostale zemlje sveta, u određenom kapacitetu. Sve članice Programa se dele na države članice EU, treće zemlje pridružene Programu i treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Države članice EU i treće zemlje pridružene Programu (članice EU i još šest zemalja: Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija) mogu da učestvuju u svim delovima Programa, a treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu (sve druge zemlje podeljene po regionima) imaju ograničeno učešće u Programu.

Srbija je punopravna članica programa Erazmus+ od 2019. godine i ima status treće zemlje pridružene Programu, što znači da ustanove i organizacije iz Srbije mogu da se prijavljuju za sve vrste projekata u ulozi koordinatora i partnera, kao i države članice Evropske unije.

Da li je na Erazmus+ projektima dozvoljeno učešće pridruženih partnera?

Da. To mogu biti partneri iz javnog ili privatnog sektora koji doprinose sprovođenje projektnih zadataka/aktivnosti ali se ne smatraju korisnicima i ne dobijaju sredstva iz budžeta odobrenih Erazmus+ projekata.

Koliko najmanje poena mora da ima naš projekat kako bi Erazmus+ projekat ušao u razmatranje?

Projekat prvo mora da prođe proces formalne prihvatljivosti kako bi se proverilo da je projekat predat u roku i da li sadrži sve neophodne informacije i dokumentaciju. Nakon toga, svaki predlog projekta se ocenjuje na nekoliko osnova.

Za KA131 projekte mobilnosti ne postoje kvalitativni kriterijumi selekcije, već se raspodela broja mobilnosti vrši proporcionalno veličini ustanove koja konkuriše (broja studenata i broja zaposlenih).

Za KA171 projekte mobilnosti kriterijumi selekcije su: kvalitet projektnog dizajna i saradnje (najviše 40 poena), relevantnost strategije (najviše 40 poena), uticaj i širenje informacija (najviše 20 poena).

Za KA220 projekte Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja, kriterijumi selekcije su:  (1) relevantnost projekta (najviše 30 poena), (2) kvalitet dizajna projekta i njegove implementacije (najviše 20 poena), (3)  kvalitet projektnog tima i dogovora o saradnji (najviše 20 poena),  i (4) uticaj projekta (najviše 30 poena).

Da bi KA171 i KA220 projekat bio uzet u razmatranje, mora da bude ocenjen sa najmanje 60 poena. Uz to, projekat mora dobiti barem polovinu od maksimalnog broja poena iz svake navedene kategorije.

Da li je moguće menjati podatke u KA1 online aplikacionom formularu nakon podnošenja projektne prijave?

Da, moguće je menjati podatke u istom aplikacionom formularu nakon podnošenja projektne KA131 i Ka171 prijave i ponovo podneti projektnu prijavu, sve do zvaničnog zatvaranja roka. Ukoliko menjate podatke nakon podnošenja projektne prijave, važno je imati na umu da aplikacioni formular čuva najnovije podatke preko starijih i ukoliko ponovo podnosite projektnu prijavu, automatski je ažurira. Ukoliko bude podneseno više verzija jedne projektne prijave, evaluatori ocenjuju samo prijavu koja je najnovija.

Da li postoji tehničko uputstvo za popunjavanje KA1 online prijavnog formulara?

Na ovom linku su dostupna uputstva Evropske komisije za popunjavanje projektnih formulara namenjenih različitim projektima.

Takođe, za sva dodatna uputstva možete se obratiti Grupi za visoko obrazovanje Fondacije Tempus putem imejla higher-education@tempus.ac.rs.

Da li postoje pomoćni materijali za razradu KA2 projektne prijave?

Na ovom linku možete naći prezentacije sa radionica za pisanje KA2 projekata u oblasti visokog obrazovanja koje Vam mogu biti od pomoći u izradi prijave.

Takođe, za savetovanje projektnih prijava možete se obratiti Grupi za visoko obrazovanje Fondacije Tempus putem imejla higher-education@tempus.ac.rs.

Da li je potrebno slati originale mandatnih pisama ili su samo skenirani primerci dovoljni?

Dovoljni su skenirani/elektronski primerci, ali je neophodno da sačuvate originale ukoliko vam budu traženi na uvid od strane Fondacije Tempus.

Ko će kvalitativno ocenjivati Erazmus+ projekte u Srbiji?

KA171 i KA220 projekte će ocenjivati spoljni nezavisni ocenjivači.

 
Da li umesto Daljinara (Distance Calculator) programa Erazmus+ možemo da koristimo neki drugi način proračuna udaljenosti u okviru aktivnosti mobilnosti?

U programu Erazmus+ doprinos putnim troškovima je moguć samo do visine predviđene Daljinarom; prema tome, ovo je jedini alat koji je dozvoljeno koristiti za proračun doprinosa putnih troškova od strane programa Erazmus+.

Kako mogu pronaći partnere iz inostranstva za projekat u oblasti visokog obrazovanja?

Partnere za projekte, kako iz inostranstva tako i iz Srbije, možete pronaći putem platforme sa do sada podržanim projektima na ovom linku, korišćenjem različitih filtera za pretragu. Takođe, možete učestvovati na međunarodnim aktivnostima (seminarima, obukama, konferencijama i dr.) u okviru Training and Cooperation Activities (TCA) aktivnosti. Više informacija na sledećem linku.

Koliko rokova za predaju projekata postoji u okviru aktuelnog poziva?

Sve informacije o rokovima u oblasti visokog obrazovanja možete pronaći na sledećem linku.

Gde mogu da nađem dokumentaciju poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte u aktuelnom pozivu?

Dokumentacija Opšteg poziva dostupna je na internet prezentaciji Erazmus+ programa u Srbiji, na sledećem linku.

Da li bilo koja visokoškolska ustanova može da podnese projekat u oblasti visokog obrazovanja?

U okviru Erazmus+ programa, visokoškolske ustanove iz država članica Evropske unije i trećih zemalja pridruženih Programu, uključujući i Srbiju, moraju biti nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje. Za ovu vrstu akreditacije, koja je preduslov za učešće u svom delovima programa namenjenim visokom obrazovanju, mogu da konkurišu akreditovane samostalne visokoškolske ustanove (univerziteti, akademije i visoke škole koje nisu u sastavu akademija).

Da li fakultet može da podnese projekat u oblasti visokog obrazovanja?

Fakulteti svakako učestvuju u Programu kao realizatori aktivnosti, ali prijavu moraju predati na nivou univerziteta u čijem su sastavu.

Ko su učesnici sa smanjenim mogućnostima u Erazmus+ programu koji su u fokusu KA1 projekata mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja?
 • Erazmus+ program nastoji da u periodu 2021−2027. omogući učešće širem spektru organizacija i većem broju učesnika. S tim u vezi, program ističe inkluzivnost kao jedan od ključnih i najvažnijih prioriteta i nastoji da promoviše jednake mogućnosti i pristup u svim svojim aktivnostima. Organizacijama i učesnicima sa smanjenim mogućnostima, program stavlja na raspolaganje mehanizme i resurse koji će ih učiniti dostupnim raznovrsnom krugu učesnika.
  Prilikom osmišljavanja svojih projekata i aktivnosti, organizacije bi trebalo da imaju inkluzivan pristup sa ciljem da pomognu u rešavanju različitih prepreka s kojima se učesnici sa smanjenim mogućnostima suočavaju i koje im mogu ometati učešće:
 • invaliditet i hendikep (fizička, mentalna, intelektualna ili senzorna oštećenja);
 • zdravstveni problemi (teške i hronične bolesti);
 • ekonomske prepreke (nizak životni standard, niska primanja, zavisnost od sistema socijalne zaštite, dugotrajna nezaposlenost, siromaštvo);
 • geografske prepreke (pojedinci iz udaljenih, ruralnih ili nerazvijenih oblasti);
 • prepreke povezane sa sistemima obrazovanja i obuka (pojedinci koji rano napuštaju školu i odrasli polaznici s niskim kvalifikacijama, koji su upisani na neke od programa za odrasle) i
 • kulturološke razlike (pojedinci s migrantskim ili izbegličkim statusom, ljudi koji pripadaju nacionalnoj ili etničkoj manjini, korisnici znakovnog jezika).

Ciljne grupe za inkluziju u okviru Erazmus+ programa možete pronaći na sledećoj stranici.

Program pruža dodatnu finansijsku podršku ustanovama koje u svoje projektne aktivnosti uključuju pojedince sa smanjenim mogućnostima i na taj način omogućava njihovo nesmetano učešće.

Pitanja i odgovori o projektima u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja​ odraslih
KA1 projekti
Šta može da se plati sredstvima iz individualne podrške? Da li možemo da platimo npr. odlazak u muzej, izlet i sl.?

Individualna podrška se koristi za troškove smeštaja, ishrane, lokalnog prevoza i dnevnica za vreme aktivnosti mobilnosti. Ova suma je fiksna. Sve ostale troškove možete  da pokrijete iz budžetske linije – organizaciona podrška. Informacije koje se tiču preraspodele (iz jedne budžetske linije u drugu) se nalaze u Vašem  ugovoru. Iz individualne podrške mogu da se plate ulaznice za muzeje i slični troškovi koji su u funkciji sprovođenja mobilnosti.

Da li prilikom podnošenja projektne prijave treba da se postave još neka dokumenta pored Deklaracije  o istinitosti  podataka?

U fazi podnošenja prijave, potrebno je da se postavi samo Deklaracija o istinitosti podataka, dok ostala dokumenta možete da dostavite naknadno.

Šta podrazumeva DoH? Da li mora da bude elektronski potpisan ili može da se potpiše i ručno?

Declaration on Honour je Izjava o istinitosti podataka koje navodite u svojoj projektnoj prijavi. Nju potpisuje ovlašćeno lice institucije i može da bude potpisana elektronski ili svojeručno. Kada  skenirate ovaj dokument, sve strane moraju da budu kompletne, kao i pečat institucije i potpis zakonskog zastupnika, odnosno validan elektronski potpis.

Da li je prilikom podnošenja prijave za kratkoročni projekat mobilnosti neophodno da, do zatvaranja roka, u portfolio naše organizacije dodamo i dokumenta Financial Identification i Legal entity?

Pomenuta dokumenta možete da priložite i nakon podnošenja prijave. Jedini dokument koji ste obavezni  da popunite prilikom podnošenja prijave je Declaration on Honour.

Da li možete da nam objasnite proceduru  popunjavanja dokumentacije i  pisanja projekta?

Što se tiče dokumentacije, prijave se podnose popunjavanjem elektronskih formulara koje možete da pronađete na sledećem linku. U okviru samog formulara, postoje dokumenta koja je potrebno da preuzmete, popunite i ponovo postavite u formular, kao što je Declaration on Honour. Njih možete  da  pronađete u delu Annexes u formularu.

U fazi smo pisanja projekta KA220 ─ partnerstva za osnovne škole, pa nas zanima da li Declaration on Honour potpisujemo samo mi kao koordinatori ili šaljemo i partnerima, pošto nismo našli Mandate u aplikaciji?

Declaration on Honour potpisuje samo zakonski zastupnik ustanove koja je koordinator projekta, u ovom slučaju ─ Vi. Što se tiče mandatnih pisama, oni mogu da se preuzmu kada se u formularima ode na deo Annexes, ali se opcija za to pojavljuje tek nakon što se unesu detalji za partnere. Mandate možete  da  predate zajedno sa aplikacijom, ali možete to da uradite i kasnije, ukoliko projekat bude odabran za finansiranje.

Da li je u novom ciklusu finansiranja došlo do izmena u vrsti obaveza koje škole preuzimaju ukoliko projekat bude odobren budući da sada Declaration on Honour ima pet strana, a raniji dokument je imao samo jednu stranu teksta? U kojoj meri je ovo tipski dokument i na koji način povlači sa sobom pravne posledice?

Radi se  o tipskom dokumentu koji je neophodno da potpišu sve organizacije prilikom podnošenja prijave. Declaration on Honour ima istu svrhu kao i dokument u prethodnom konkursnom ciklusu. On predstavlja dodatni vid zaštite kojim se garantuje da će se sve aktivnosti u okviru projekta obavljati u skladu sa pravilima koja su propisana u Programskom vodiču, te da su svi podaci koji su dostavljeni/uneti istiniti, a pojedinačno kako je definisano stavkama 1 do 9 samog dokumenta (između ostalog, da aplikant poseduje kapacitete da realizuje projekat, da je finansijski stabilan, da nije bio uključen u prevarne radnje, itd.).

Šta znači Blended Mobility Activity?

Ukoliko označite Blended Mobility Activity, to znači da ste odabrali mogućnost da kombinovano održite aktivnost ─ virtuelno i uživo.

Šta treba da preduzmemo kada prilikom popunjavanja projektne prijave ne funkcioniše opcija Hand over?

Pogledajte  uputstvo na sledećem linku.

Postoji deo za Request editing/Hand over. Ukoliko ste pratili uputstvo i nakon toga Vam se javljaju isti problemi, obavestite nas kako bismo kontaktirali IT službu Evropske komisije i rešili problem.

Da li je izvodljivo da učenici imaju dva pratioca iz škole  na praksi u preduzeću u gradu u koji idu na mobilnost, a da nastavnici samu mobilnost imaju u nekom drugom periodu i da li će to imati negativan efekat prilikom bodovanja same prijave?

Kada je u pitanju mobilnost učenika i organizacija pratnje, možete da organizujete praksu za planirani broj učenika i poslati dvoje kolega kao pratnju. Iz imejla se ne vidi da li je to dvoje od pet planiranih kolega za koje ste planirali job shadowing, ili dvoje potpuno drugih kolega iz škole. Ukoliko samo dva nastavnika mogu da odu na job shadowing, za ostale možete da organizujete odlazak na kurs. Samo je potrebno da navedete da su onda vaše aktivnosti mobilnosti praksa, posmatranje na radnom mestu i kurs. Trebalo bi da istražite koliko je kurs koji ste planirali jedinstven i da li, za svaki slučaj, postoji zamena u nekoj drugoj državi. Kratkoročni projekti mobilnosti mogu da traju maksimalno 18 meseci. U skladu sa planiranim vremenom, možete da sprovedete praksu, pa nešto kasnije kurs. Evaluatori će na osnovu Vaše projektne prijave, opisanih ciljeva, planova i aktivnosti oceniti koliko je realistično trajanje Vašeg projekta.

Da li je za prijavu za kratkoročne projekte mobilnosti potreban Evropski razvojni plan i da li treba da ga priložimo u okviru projekta?

Od nove generacije programa (2021─2027) se ne insistira na Evropskom razvojnom planu za projekte mobilnosti kao što je to do sada bio slučaj. On je zamenjen Erazmus planom koji je deo prijave ustanova za akreditaciju. Međutim, ukoliko je on već donet na nivou škole, možete da se pozovete na njega u okviru prijave i priložite ga u okviru aneksa, ali niste u obavezi da to uradite. Svakako je važno da u tekstu prijave objasnite zbog čega prijavljujete projekat i kako se on uklapa u Vaš razvojni plan.

Šta je potrebno da bi se dobila Erazmus akreditacija?

Na sledećem linku se nalaze pravila konkurisanja i prijave za akreditacije. Konkurs za akreditacije se objavljuje svake godine,  a krajnji rok  za ovu godinu možete pronaći na stranici Kalendar rokova. Sistem akreditacija podrazumeva prelazak sa principa sprovođenja i konkurisanja za pojedinačne projekte na strateško planiranje i razvijanje institucionalnih kapaciteta. Da bi se podnela prijava za Erazmus akreditacije, potrebno je da obrazovne ustanove podnesu Erazmus plan, za period 2─5 godina, kojim će se obavezati na sprovođenje visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u okviru razvoja svoje organizacije. Ovaj plan predstavlja strategiju internacionalizacije, koja bi trebalo da se zasniva na dugoročnim  potrebama ustanove  u pogledu međunarodne saradnje.

Prilikom unošenja podataka može da se ukuca broj učesnika, trajanje mobilnosti u danima, udaljenost u kilometrima, broj pratilaca (što mi nemamo, ali je aktivno) i ništa više. Budžet se ne generiše automatski, nema cena kurseva, organizacione, individualne ili bilo kakve podrške, kao ni ostalih troškova. Ukoliko se problem ubrzo ne otkloni, moraćemo da pošaljemo tako popunjenu aplikaciju. Da li je to u redu?

Potrebno je da:

 1. ažurirate aktivnost kako bi se ponovo izračunao budžet;
 2. upišete drugi broj učesnika u svakom odeljku mobility flow (kurs 01, kurs 02) i zatim vratite na prvobitni broj;
 3. iniciranjem preračunavanja aktivnost će biti ažurirana  i validna.
Kako da u samom formularu, u odeljku Background, odredimo tip organizacije? Registrovani smo u APR-u kao udruženje, a oblast ostvarivanja ciljeva nam je obrazovanje. Kada izaberemo non-governmental/association, otvara se dodatno polje u kome nema konkretnog izbora za delatnost ─ obrazovanje. Mi smo mislili da odaberemo opciju Other pa da navedemo ciljeve naše organizacije.

Naš savet je  da odaberete opciju non-governmental/association, a potom Other i da navedete da ste aktivni u sektoru obrazovanja. Imajte u vidu da kada odaberete NGO, pod Main sector of activity imate ponuđenu i opciju Providing learning activities, such as summer universities, language courses ─ možda Vam se to uklapa u aktivnosti.

Prilikom popunjavanja projektne prijave za krakoročnu mobilnost odnosno odlazak na kurs u oblasti obrazovanja odraslih, ako je number of participants=5, da li je accompanying person plus 1 ili spada u tih 5?

Accompanying person je + 1, ne jedan od tih 5. Ako ste već uneli broj učesnika, a niste uneli  accompanying person u polje koje je za to namenjeno, možete da pogledate iznos individualne podrške za tih pet učesnika. Kada unesete accompanying person, videćete da će ostati pet učesnika plus jedan kod accompanying person, a iznos za individualnu podršku će se povećati.

Koju destinaciju računamo za travel troškove  ako se sedište organizacije koja drži obuku nalazi u Ljubljani, a kurs se održava u Beču?

Za troškove putovanja računajte destinaciju u kojoj će se održati kurs (u Vašem slučaju, Beč).

Šta su prihvatljivi, a šta neprihvatljivi troškovi u okviru KA1 projekata?

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji imaju za cilj ostvarivanje projektne ideje: troškovi prevoza, individualne podrške (smeštaja, ishrane, dnevnica/džeparca), organizacione podrške i, u zavisnosti od odabranih aktivnosti, troškovi kursa i pripremnih poseta. Jezička podrška je dostupna za mobilnost zaposlenih koja je duža od 31 dana  i za individualne mobilnosti učenika. Ukoliko je projektom planirano učešće osoba sa smanjenim mogućnostima,  dostupna je i inkluzivna podrška. Detaljnije o svakoj budžetskoj liniji možete da pročitate u Erazmus+ programskom vodiču.

Projekat sa kojim nameravamo da konkurišemo se odnosi na obrazovanje žena (obrazovanje odraslih) u ruralnim područjima. Koliko polaznika po grupi treba da ima svaka grupa i  u koliko opština (ruralnih mesta) treba da se izvodi ova nastava?

Broj učesnika zavisi od tipa projekta za koji aplicirate. Pretpostavljamo da mislite na KA1 kratkoročne projekte mobilnosti i, u tom slučaju, maksimalan broj učesnika u aktivnostima mobilnosti je 30. Budući da od Vaših projektnih ciljeva, ishoda i generalnog plana projekta zavisi gde ćete sve sprovoditi aktivnosti, na Vama je da odlučite.

U obrazovanju za odrasle, osim mobilnosti, postoji mogućnost pohađanja kurseva. Da li su to isti kursevi kao i za opšte obrazovanje ili postoji nešto drugo?

Tako je, postoji projektna aktivnost pohađanja kurseva za odrasle. U skladu sa temom projekta, organizacionim potrebama i ciljevima ćete pronaći odgovarajući kurs. O mogućnostima učešća na KA1 projektima u oblasti obrazovanja odraslih možete da pročitate više na sledećem linku, a kurseve možete  da pronađete  na platformi School Education Gateway (ključne reči za pretragu u Vašem slučaju su obrazovanje odraslih). Pored toga, na platformi Epale možete da potražite partnere za projekat. O ovoj platformi i njenim mogućnostima pročitajte  više  na našem sajtu.

Konkurisaćemo za kratkoročnu mobilnost nastavnika. Da li možete da nam pomognete i pregledate projektnu prijavu?

Savetujemo Vam da nam pošaljete pitanja odnosno nacrt projektne prijave blagovremeno, najkasnije nekoliko dana pre isteka roka za podnošenje prijave, kako biste dobili odgovor na vreme.

Prilikom unošenja novog kursa i potrebnih elemenata u Project objectives, ne mogu da dodam još jedan cilj. Da li da dopišem novi u okviru broja 1?

Trebalo bi da zasebno unesete pojedinačne ciljeve. Kada unesete prvi i „skrolujete“ na dno formulara, u donjem desnom uglu bi trebalo da Vam se pojavi plavo polje na kome piše +Add objectives. Pokušajte ponovo, slikajte ekran i pošaljite nam sliku problema ukoliko i dalje ne budete mogli da dodate cilj.

Ukoliko je obeležena jedna osoba pratilac (za dete koje pohađa nastavu po IOP-u) u regularnim Travel troškovima, na šta se onda odnosi Inclusion Support?

Inclusion Support dobijate u okviru organizacione podrške ukoliko obeležite da u projektu učestvuje osoba sa smanjenim mogućnostima. Ovaj vid podrške je jedinični trošak, odnosno suma je fiksna (100 evra po učesniku) i namenjena je troškovima u vezi sa organizacijom aktivnosti mobilnosti za učesnike sa smanjenim mogućnostima. Međutim, ukoliko je za ovog učesnika potrebna dodatna podrška, potražujte  i dodatna sredstva za stvarne troškove koji su neophodni da bi ovaj učesnik mogao da bude deo projekta. Ukoliko ste za osobu u pratnji učesnika sa smanjenim mogućnostima obeležili Travel i Individual Support, za njih ne  možete da  potražujete Inclusion Support, a jedinični trošak će svakako biti uračunat.

Pošto Linguistic Support opcija za decu ne postoji, da li da ostavim 0 persons for linguistic support?

Jezička podrška je dostupna samo za učesnike dugoročnih mobilnosti odnosno mobilnosti u trajanju dužoj od 31 dana, pa tu stavite 0.

Da li u diseminaciju može da spada kupovina npr. 10 tematskih knjiga ili enciklopedija u vezi sa temom projekta za školsku biblioteku i da li može da se nalepi nalepnica (logo, i dr.) sa napomenom da je nabavka obezbeđena sredstvima EU fondova kroz projekat?

U okviru diseminacije se očekuje širenje rezultata projekta u okviru ustanove i šire. Iz sredstava dobijenih za organizacionu podršku možete da finansirate materijale i alate koji su Vam neophodni za sprovođenje aktivnosti pripreme, sprovođenja projekta i širenje projektnih rezultata.

Ako postoji mogućnost da neko od učesnika iz ličnih razloga nije u mogućnosti da učestvuje u projektu, da li je procedura ista odnosno, da li možemo intervjuom sami da odaberemo kandidate?

Ukoliko dolazi do značajnije promene profila  učesnika, neophodno je da podnesete Zahtev za manje izmene. Na primer,  ako pedagoga menjate pedagogom, to je u redu. Međutim, ako pedagoga menjate nastavnikom jezika, potrebno je da podnesete zahtev. Molimo Vas, pročitajte našu stranicu sa često postavljanim pitanjima.

KA2 projekti
Kakva je struktura budžeta projekta po vrstama troškova, jer to još ne vidimo u onlajn formularu (templejt bi bilo idealno da dobijemo u Excel formatu)?

Poseban šablon odnosno templejt za budžet ne postoji. Što se tiče strukture  budžeta za mala partnerstva, povežite ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate u koherentnu celinu. Projektna prijava mora da ima jasnu projektnu vremensku liniju sa očekivanim datumom završetka glavnih aktivnosti. Što ste detaljniji sa informacijama o budžetu, evaluatori će bolje moći da procene svaku aktivnost i njihovu povezanost. Budžet mora da ima listu planiranih aktivnosti i koliki deo sredstava ste namenili za svaku aktivnost pojedinačno. Ovo je tip partnerstva koji podstiče nove učesnike sa nešto manje iskustva i jednostavnije je apliciranje. Potrebno je da se rukovodite aktivnostima kada popunjavate formular i pokušate da realno procenite troškove. Model finansiranja podrazumeva da imate dve potencijalne opcije za ukupni grant,  tzv.lump sums  (paušalne budžete) od 30 000 ili 60 000 evra. Treba da odaberete jednu od ove dve predefinisane sume na osnovu svih planiranih aktivnosti i rezultata koje želite da postignete.

Da li za veliko partnerstvo mogu da se prijave partneri iz Srbije, Crne Gore i Makedonije ili mora jedan od tri partnera da bude iz zemalja EU?

Projekti partnerstava za saradnju ili neformalno ”velika partnerstva”, podrazumevaju minimum tri organizacije iz tri različite zemlje EU ili treće zemlje pridružene programu (u koje, pored Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Turske, Severne Makedonije, spada i Srbija). Ova vrsta projekata je usmerena na saradnju organizacija iz ovih zemalja. Organizacija iz treće zemlje koja nije pridružena Programu može da bude samo partner na projektu, i to ukoliko može da dokaže  da oni svojim učešćem na projektu donose dodatnu vrednost. Imajući ovo u vidu, Vaši partneri iz Crne Gore, koja ne spada u zemlje pridružene Programu, mogli bi eventualno da učestvuju kao četvrti član konzorcijuma, ali svakako Vam je potreban još jedan partner ili iz zemlje EU ili treće zemlje pridružene programu kako biste imali  minimum za konzorcijum. Partner iz Crne Gore bi morao da pokaže koju dodatnu vrednost donosi njegovo učešće u projektu.

Da li možemo da dobijemo link za listu projekata koji su realizovani ranije?

Odobrene projekte iz 2018, 2019. i  2020. možete  da  pogledate  ovde.

Pitanje : Koliki je ukupan budžet za mala partnerstva u sektoru obrazovanja odraslih?

Budžet za mala partnerstva u sektoru obrazovanja odraslih je 120 000 evra za 2022. godinu.

Koliki je budžet u evrima u RS za područje KA2 za prijavu projekata?

Iznose sredstava predodređene za različite sektore možete da  vidite na strani 9 Brošure za 2023. godinu.

Da li postoji projekat za „velika partnerstva” u oblasti obrazovanja odraslih?

U okviru obrazovanja odraslih postoje:

 1. Projekti mobilnosti: kratkoročni projekti mobilnosti i projekti mobilnosti za akreditovane organizacije i
 2. Partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih ─ mala partnerstva i partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih.

Možda Vam je neko pominjao partnerstva za saradnju kao „velika partnerstva”, ali to svakako nije formalni naziv i sve informacije koje se tiču ovog tipa projekata u vodiču možete da  pronađete pod nazivom ”cooperation partnerships”. Više informacija o ovim projektima možete da pronađete na našoj veb-stranici ovde.

Na koje se konkretno organizacije odnosi stavka ─ „Organizacije koje pružaju formalno i neformalno obrazovanje odraslih”, neformalno obrazovanje je sve, zar ne?

Programski vodič upravo tako definiše organizacije u oblasti obrazovanja odraslih, te je Vaša interpretacija ispravna. Trebalo bi da se vodite dostupnim informacijama u Vodiču i tako procenite  da li su Vaše aktivnosti u skladu sa njihovom preporukom. Projekti mobilnosti i projekti partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih su dostupni organizacijama koje pružaju formalno i neformalno obrazovanje odraslih.

Čime i kako se dokazuju „dokazane aktivnosti u sprovođenju aktivnosti u oblasti obrazovanja odraslih”?

Vaša organizacija bi trebalo da ima kontinuitet sprovođenja aktivnosti u ovoj oblasti, odnosno da su one deo Vašeg redovnog rada. Ne morate ih posebno dokazivati, ali bi trebalo u opisu rada svoje organizacije da navedete koliko dugo se bavite nekom temom u oblasti odraslih, kao i koje su to konkretno aktivnosti.

Da li za projekte KA2 za obrazovanje odraslih mogu da konkurišu privatni pružaoci usluga obrazovanja za odrasle?

Da, svakako možete da konkurišete za KA2 projekte u oblasti obrazovanja odraslih. Na našem sajtu možete da pronađete više informacija o partnerstvima u oblasti obrazovanja odraslih putem ovog linka.

Interesuje me da li se plaća vebinar koji održava Fondacija Tempus i koja je cena.

Učešće na vebinaru i na svim ostalim događajima (radionice, seminari, konferencije) koje organizuje Fondacija Tempus je potpuno besplatno. Potrebno je samo da popunite registracioni formular.

Da li možete da nam pomognete u vezi sa dobijanjem PIC broja?

Što se tiče PIC broja, ukoliko planirate da se Vaša ustanova prijavljuje samo za decentralizovane projekte (projekti mobilnosti i partnerstava čije se prijave podnose Fondaciji Tempus), onda Vam PIC broj nije potreban, već samo OID. Ukoliko želite da registrujete i PIC broj za svoju ustanovu, više o tome možete  da  pročitate  na našem sajtu, na sledećem  linku, kao i da kontaktirate naše kolege iz Info centra na 3342-430, opcija 1 (9 ─ 17h) i dobijete dalje instrukcije.

Zainteresovani smo za KA2 projekte u opštem obrazovanju odnosno partnerstva za saradnju i u fazi smo osmišljavanja projektne ideje. Da li možete da nam ukažete na šta da obratimo pažnju?

Evo nekoliko korisnih resursa dok razmišljate o projektnoj ideji:

 • Erasmus Plus Project Results Platform možete da pristupite preko sledećeg linka, a u okviru ove platforme možete da pretražujete do sada odobrene projekte, što Vam može pomoći u formiranju ideje.
 • Evropska platforma za školsko obrazovanje (European
  School Education Platform)
  povezuje zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da im omogući da zajednički osmišljavaju i sprovode projekte, razmenjuju ideje i primere dobre prakse, povezuju učenike i obogaćuju nastavu. Registracija se od 2022. godine se vrši preko EU Login servisa Evropske komisije, kada je nekadašnji portal School Education Gateway postao European School Education Platform. EU Login nalog je jedinstveni sistem identifikacije za pristupanje različitim platformama i alatima Evropske komisije putem iste imejl adrese i lozinke. U okviru odeljka Strategic Partnerships na sajtu School Education Gateway možete  da pretražite ponude različitih organizacija koje traže partnere za različite vrste projekata. Ovo Vam može biti korisno ukoliko odlučite da se najpre oprobate u ulozi partnerske organizacije.

Pored toga, na raspolaganju su Vam snimci ovogodišnjih Info dana  (snimak za KA2 projekte u oblasti opšteg obrazovanja), naš sajt,  Brošura za 2023. godinu i  Vodič.

Imamo problem sa popunjavanjem aplikacionog formulara za Erazmus+ KA220 SCH projekat. Prilikom popunjavanja Transnational Project Meeting ne možemo da odaberemo Makedoniju kao Country of Venue budući da se ne pojavljuje kao opcija. Da li je isti slučaj i za Multiplier Events?

U padajućem meniju se nalazi opcija The Republic of North Macedonia.

Da li je moguće da u aplikaciji u Organisational Support i Course Fees mi upišemo broj ili sama aplikacija računa? Da li treba da pokušavamo da otvaramo ta polja dok sistem ne učita broj? Ne možemo da promenimo podatke  ─  stoji 0, kao i kod Course Fees, Unit Costs i Course Fees, Grant?

Prosleđujemo Vam uputstva kako da postupite u ovom slučaju:

 • Podnosilac zahteva treba da osveži aktivnost radi ponovnog izračunavanja budžeta.
 • Da biste  to uradili, potrebno je da stavite različit broj učesnika u svaki Mobility Flow ID (npr. CRS-01, CRS-02) u panelu svake pojedinačne aktivnosti, a zatim vratite prvobitni broj učesnika.
 • Ovo će pokrenuti ponovni obračun i aktivnost će biti ažurirana i važeća. Ako ne uspe, izbrišite aktivnost i popunite ponovo.
Da li sada možemo, bez obzira na to što je predlog projekta poslat, da unesemo kao prilog Aneksa još jedan dokument i da li nakon unosa treba ponovo da podnesemo projektnu prijavu ili je promena automatski korigovana i postala sastavni deo dokumenta koji smo poslali dan ranije? U razgovoru ste napomenuli da nije problem da se vrše korekcije u dokumentu i nakon predaje sve do kraja roka predviđenog za slanje.

Možete da dopunjujete (editujete) prijavu sve dok traje rok za podnošenje prijava.

Da li se pod Green Travel podrazumeva samo ako tokom celog puta npr. koristimo voz? Ako deo puta idemo avionom a deo vozom, da li to spada u Green Travel?

„Zeleno putovanje” se odnosi na putovanje u kojem se kao glavni način prevoza koristi sredstvo sa malim emisijama i to za glavni deo putovanja u odnosu na ukupnu distancu.

Pošto planiramo Green Travel putovanje autobusom, u koje troškove spadaju troškovi smeštaja i obroka za nedelju dana za vozače autobusa: Exceptional Costs ili Travel troškove?

Ukoliko planirate putovanje autobusom, ugovorite  prevoz i finansirajte ga iz budžetske linije za putne troškove (Travel) u okviru koje dobijate sredstva za pokrivanje putnih troškova za sve učesnike mobilnosti i osobe u pratnji ukoliko ih ima.

Da li učenici u okviru grupne mobilnosti mogu da dobiju Europass?

Poželjno je da svaki učesnik mobilnosti dobije Europass dokument kojim se validiraju ishodi učenja na mobilnosti. Na sledećem linku možete da pročitate sve o Europass sertifikatu.

Da li određena sredstva treba da se isplate partnerskoj organizaciji (školi) u koju idemo na job shadowing budući da su nam zaposleni postavili pitanje finansiranja aktivnosti tokom naše posete?

Ne morate, ali ukoliko želite, možete da namenite određena sredstva u te svrhe. Vama se sredstva za job shadowing obezbeđuju kako biste pokrili svoje troškove putovanja i smeštaja i organizacionih troškova u koje npr. spada putno osiguranje ili troškovi diseminacije nakon job shadowing-a.

Pitanja i odgovori o projektima u oblasti mladih
U slučaju da imamo tehnički problem sa Erazmus+ elektronskom projektnom prijavom u oblasti mladih šta možemo da uradimo?

Ukoliko imate tehničkih poteškoća, zamolićemo da napravite snimke ekrana problema i da zajedno sa opisom problema, brojem projektne prijave (Form ID) i nazivom organizacije dostavite žalbu Grupi za mlade putem mejla na youth@tempus.ac.rs. Ukoliko imate tehničkih poteškoća uoči roka za predaju projekata, zamolićemo da nas odmah kontaktirate putem telefona na 011 33 42 430 (opcija 5).

Da li je moguće podnošenje Erazmus+ decentralizovanih projektnih prijava ( KA152 i KA153 Projekti mobilnosti u oblasti mladih, KA154 Projekti za aktivno učešće mladih i KA2 projekti Partnerstva za saradnju u oblasti mladih i Mala partnerstva u oblasti mladih)  na srpskom jeziku?
Da. Od 2019. godine, Srbija je postala programska zemlja, tj. punopravna članica programa Erazmus+. Više informacija u ulasku Srbije u Erazmus+ program možete pronaći na ovom linku.
 
Koliki je ukupni fond za podršku Erazmus+ projektima u Srbiji za 2022. godinu?

Informaciju o okvirnom raspoloživim sredstvima se mogu pronaći u Erazmus+ brošuri na ovom linku (strana 9.).

Koliko projekata može da podnese jedna organizacija u okviru Erazmus+ poziva u oblasti mladih za 2022. godinu?

U KA1 projektima ne postoji ograničenje broja Erazmus+ projekata u oblasti mladih koje jedna organizacija iz Srbije može da podnese. U KA2 projektima postoji ograničenje koje kaže da isti konzorcijum može podneti jednu prijavu samo jednoj nacionalnoj agenciji. Pri planiranju projekata imajte u vidu kapacitete Vaše organizacije i vreme koje je preostalo do roka za prijavu.

Da li postoji mogućnost da uključimo troškove PCR testova za učesnike mobilnosti u KA1 i KA2 projektima i da li bismo to vodili pod stavkom vanredni troškovi?

Svesni smo da je usled pandemije korona virusa jedno od ograničenja/uslova za ulazak u određene države negativan PCR test na prisustvo virusa COVID-19. Stoga, Fondacija Tempus podržava predlog budžetiranje troškova PCR testova za sve učesnike mobilnosti u oblasti mladih putem budžetske stavke Vanredni troškovi (Exceptional costs) ukoliko možete da dokažete da je testiranje neophodno za sprovođenje mobilnosti.

Gde možemo pronaći prezentacije sa info-dana i radionica za pripremu Erazmus+ projekata koji su održani početkom 2022. godine?

Sve prezentacije za info-dana i radionica su dostupne na ovom linku.

Šta su to programske a šta partnerske zemlje?

Programske zemlje su zemlje članice EU i zemlje izvan EU sa kojima je Evropska  komisija sklopila odgovarajući sporazum i koje u potpunosti učestvuju u programu Erazmus+ (očekuje se da to i dalje budu Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija). Partnerske zemlje su one koje učestvuju samo u određenim delovima programa Erazmus+ (kao partneri ili podnosioci projekta), shodno pravilima koja definiše Evropska komisija. To su pre svega zemlje regiona koji okružuju Evropsku uniju, ali i sve druge zemlje sveta.

Da li je na Erazmus+ projektima dozvoljeno učešće pridruženih partnera?

Da. To mogu biti partneri iz javnog ili privatnog sektora koji doprinose sprovođenju projektnih zadataka/aktivnosti, ali se ne smatraju korisnicima i ne dobijaju sredstva iz budžeta odobrenih Erazmus+ projekata.

Koji je minimum poena koji mora imati naš Erazmus+ projekat kako bi ušao u razmatranje?

Projekat prvo mora da prođe proces formalne prihvatljivosti kako bi se proverilo da je projekat predat u roku i da li sadrži sve neophodne informacije i dokumentaciju. Nakon toga, svaki predlog projekta se ocenjuje na nekoliko osnova.

Za KA1 projekte, uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: (1) relevantnost projekta (najviše 30 poena), (2) kvalitet dizajna projekta (najviše 40 poena) i (3) kvalitet upravljanja projektom (najviše 30 poena).

Za KA2 projekte Partnerstva za saradnju u oblasti mladih, kategorije su:  (1) relevantnost projekta (najviše 30 poena), (2) kvalitet dizajna projekta i njegove implementacije (najviše 20 poena), (3)  kvalitet projektnog tima i dogovora o saradnji (najviše 20 poena),  i (4) uticaj projekta (najviše 30 poena).

Da bi projekat bio uzet u razmatranje, mora da bude ocenjen sa najmanje 60 poena. Uz to, projekat mora dobiti barem polovinu od maksimalnog broja poena iz svake navedene kategorije.

Da li je moguće menjati podatke u KA1 elektronskom formularu nakon podnošenja projektne prijave?

Da, moguće je menjati podatke u istom prijavnom formularu nakon podnošenja projektne prijave i ponovo podneti projektnu prijavu, sve do zvaničnog zatvaranja roka. Ukoliko menjate podatke nakon podnošenja projektne prijave, važno je imati na umu da prijavni formular čuva najnovije podatke i da je, ukoliko ponovo podnosite projektnu prijavu, automatski ažurira. Ukoliko bude podnešeno više verzija jedne projektne prijave, evaluatori ocenjuju samo prijavu koja je najnovija.

Da li postoji tehničko uputstvo za popunjavanje KA1 elektronskog formulara?

Na ovom linku su dostupna uputstva Evropske komisije za popunjavanje projektnih formulara namenjenih različitim projektima. Dodatno, preporučujemo da pogledate uputstva za popunjavanje KA1 Erazmus+ prijavnih formulara za projekte mobilnosti u oblasti mladih.

Da li je potrebno slati originale partnerskih pisama ili su samo skenirani primerci dovoljni?

Dovoljni su skenirani/elektronski primerci, ali je neophodno da sačuvate originale ukoliko vam budu traženi na uvid od strane Fondacije Tempus.

Ko će ocenjivati Erazmus+ projekte u Srbiji?

Projekte će ocenjivati spoljni nezavisni ocenjivači.

Da li umesto Kalkulatora udaljenosti (Distance Calculator) programa Erazmus+ možemo da koristimo neki drugi način proračuna udaljenosti u okviru aktivnosti mobilnosti?

U programu Erazmus+ doprinos putnim troškovima je moguć samo do visine predviđene Kalkulatorom udaljenosti. Prema tome, ovo je jedini alat koji je dozvoljeno koristiti za proračun doprinosa putnih troškova od strane programa Erazmus+.

Kako možemo da pronađemo partnere iz inostranstva za projekat u oblasti mladih?

Partnere za projekte, kako iz inostranstva tako i iz Srbije, možete pronaći putem platforme za pronalaženje partnera SALTO Resursnih centara – OTLAS, kojoj možete pristupiti prateći sledeći link. Takođe, možete učestvovati na međunarodnim aktivnostima (seminarima, obukama, konferencijama i dr.) u okviru Training and Cooperation Activities (TCA) aktivnosti. Više informacija na sledećem linku.

Koliko rokova za predaju projekata postoji u okviru poziva za 2022. godinu?

Više informacija o rokovima u oblasti mladih možete pronaći na sledećem linku.

Gde možemo da pronađemo dokumentaciju poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2022. godinu?

Dokumentacija Opšteg poziva dostupna je na internet prezentaciji Erazmus+ programa u Srbiji, na sledećem linku.

Da li neformalne grupe mladih mogu da podnesu projekat u okviru poziva za 2022. godinu i koji su uslovi?

U okviru Erazmus+ programa nastavljena je mogućnost učešća neformalnih grupa mladih u svojstvu podnosilaca projekta, kao i u svojstvu partnera na projektu. Neformalnu grupu mladih čini najmanje četvoro mladih ljudi između 13 i 30 godina koja nema status pravnog lica u skladu sa važećim nacionalnim zakonskim okvirima. Jedan od članova grupe, koji ima najmanje 18 godina, preuzima ulogu predstavnika i preuzima odgovornost u ime neformalne grupe.

Da li u okviru KA1 projekta mobilnosti u oblasti mladih možemo da planiramo pripremnu posetu (Preparatory Visit)?

U okviru novog Erazmus programa u oblasti mladih, pripremna poseta je
moguća u omladinskim razmenama i od 202
2. godine i u okviru mobilnosti omladinskih radnika. Ona se organizuje pre početka same mobilnosti kako bi se izgradilo poverenje i razumevanje između partnerskih organizacija i dogovorili administrativni i operativni detalji. Pripremna poseta se realizuje u zemlji gde je planirana mobilnost i (često) u samom mestu i objektu gde će mobilnost biti realizovana.

Da li osnovna škola može da podnese predlog projekta za omladinsku razmenu?

Škole iz Srbije mogu da podnesu KA1 projekat Omladinske razmene u okviru
poziva za 202
2. godinu. Projektne aktivnosti se planiraju van školskog kurikuluma i tokom razmene se kosite tehnike neformalnog učenja. 

Da li omladinski lideri koji vode omladinske razmene moraju da budu akreditovani za to?

Omladinskog lidera bira sama organizacija koja je partner na projektu i ne mora da bude sertifikovan. Omladinski lider mora da bude punoletna osoba koja ima iskustvo u radu sa mladima, a može biti i stariji od 30 godina.

Ko su mladi sa smanjenim mogućnostima u Erazmus+ programu koji su u fokusu KA1 projekata mobilnosti u oblasti mladih?

To su mladi koji su u odnosu na svoje vršnjake u manje povoljnoj situaciji zbog socijalnih razloga (veroispovest, etnička pripadnost, seksualno opredeljenje, mladi bez roditelja, osobe sa zavisnošću), ekonomskih razloga (niži životni standard, siromaštvo), zdravstvenih (hronična oboljenja), geografskih (zabačene, napuštene, seoske sredine), kulturalnih (imigranti, izbeglice, manjinske grupacije), obrazovnih (mladi sa poteškoćama u učenju, bez formalnih kvalifikacija, mladi koji su prekinuli školovanje), hendikepa (mentalnog, fizičkog, senzornog), ili drugih razloga. Za učesnike iz ovih kategorija je moguće budžetirati dodatna sredstva za podršku inkluziji (više o tome možete pronaći na ovom linku).

Da li za učešće u volonterskim aktivnostima organizacija treba da ima Oznaku kvaliteta?

Da, sve organizacije partneri na volonterskoj aktivnosti (bivši EVS) moraju imati oznaku kvaliteta (Quality Label). Napominjemo da je akreditacija potrebna kao preduslov samo za volonterske projekte u okviru Evropske inicijative za solidarnost (European Solidarity Corps) gde organizacije/institucije iz Srbije u ovom momentu nisu u mogućnosti da podnose projektne prijave, ali mogu da budu partneri. Više o akreditaciji pročitajte na ovom linku.

Ko sprovodi akreditaciju tj. licenciranje za Oznaku kvaliteta (Quality Label) u Srbiji?

Proces akreditacije sprovodi SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu u saradnji sa spoljnim timom akreditora.

Da li možemo da povećamo broj volontera koje primamo nakon što smo dobili Oznaku kvaliteta?

Moguće je. Za svaki zahtev za povećanje broja volontera za koji je organizacija ili institucija akreditovana možete se obratiti SALTO Resursnom centru za Jugoistočnu Evropu.

Skip to content