Pitanja i odgovori

U nastavku možete pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa podnošenjem prijava za Erazmus+ projekte u oblastima obrazovanja i mladih.

Pitanja i odgovori o projektima u oblasti visokog obrazovanja​
U slučaju da imamo tehnički problem sa Erazmus+ onlajn projektnom prijavom u oblasti visokog obrazovanja šta možemo da uradimo?

Ukoliko imate tehničkih poteškoća, zamolićemo da napravite snimke ekrana (screen-shot) problema i da zajedno sa opisom problema, brojem projektne prijave (Form ID) i nazivom organizacije dostavite žalbu Grupi za visoko obrazovanje putem i-mejla na higher-education@tempus.ac.rs. Ukoliko imate tehničkih poteškoća uoči roka za predaju projekata, zamolićemo da nas odmah kontaktirate putem telefona na 011 33 42 430 (opcija 4).

Da li je moguće podnošenje Erazmus+ decentraliozovanih projektnih prijava ( KA1 Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja i KA2 Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja)  na srpskom jeziku?

Da. Od 2019. godine, Srbija je postala programska zemlja, tj. punopravna članica programa Erazmus+. Više informacija u ulasku Srbije u Erazmus+ program možete pronaći na ovom linku.

Koliki je ukupni fond za podršku Erazmus+ projektima u Srbiji  za 2021. godinu?

Informaciju o okvirnom raspoloživim sredstvima se mogu pronaći u Erazmus+ brošuri na ovom linku (strana 9).

Koliko projekata može da podnese jedna organizacija u okviru Erazmus+ poziva u oblasti visokog obrazovanja za 2021. godinu?

Za KA1 proejkte mobilnosti jedna samostalna visokoškolska ustanova (u skladu sa nacionalnim propisima: univerzitet, akademija ili visoka škola koja nije u sastavu akademije) podnosi jednu objedinjenu projektnu prijavu u pozivu za 2021. za sve planirane mobilnosti. U KA2 projektima postoji ograničenje koje kaže da isti konzorcijum može da jednu prijavu podnese samo jednoj nacionalnoj agenciji. Ako su u pitanju različite ideje, tj. različite projektne prijave, ovo ograničenje ne postoji.

Molimo vas da pri planiranju projekata imate u vidu kapacitete organizacije i vreme koje je preostalo do roka za prijavu.

Da li postoji mogućnost da uključimo troškove PCR testova za učesnike mobilnosti u KA1 i KA2 projektima i da li bi to vodili pod stavkom vanredni troškovi?

Svesni smo da je usled pandemije korona virusa jedno od ograničenja/uslova za ulazak u određene države negativan PCR  test na prisustvo virusa COVID-19. Stoga,  Fondacija Tempus podržava predlog budžetiranja troškova PCR testova za sve učesnike mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja putem budžetske stavke Vanredni troškovi (Exceptional costs) ukoliko možete da dokažete da je testiranje neophodno za sprovođenje mobilnosti.

Gde možemo pronaći prezentacije sa info-dana i radionica za pripremu Erazmus+ projekata koji su održani početkom 2021. godine?

Sve prezentacije za info-dana i radionica su dostupne na ovom linku.

Šta su to programske a šta partnerske zemlje?

Programske zemlje su zemlje članice EU i zemlje izvan EU sa kojima je Evropska  komisija sklopila odgovarajući sporazum i koje u potpunosti učestvuju u programu Erazmus+ (očekuje se da to i dalje budu Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija). Partnerske zemlje su one koje učestvuju samo u određenim delovima programa Erazmus+ (kao partneri ili podnosioci projekta), shodno pravilima koja definiše Evropska komisija. To su pre svega zemlje regiona koji okružuju Evropsku uniju, ali i sve druge zemlje sveta.

Da li je na Erazmus+ projektima dozvoljeno učešće pridruženih partnera?

Da. To mogu biti partneri iz javnog ili privatnog sektora koji doprinose sprovođenje projektnih zadataka/aktivnosti ali se ne smatraju korisnicima i ne dobijaju sredstva iz budžeta odobrenih Erazmus+ projekata.

Koliko najmanje poena mora da ima naš projekat kako bi Erazmus+ projekat ušao u razmatranje?

Projekat prvo mora da prođe proces formalne prihvatljivosti kako bi se proverilo da je projekat predat u roku i da li sadrži sve neophodne informacije i dokumentaciju. Nakon toga, svaki predlog projekta se ocenjuje na nekoliko osnova.

Za KA131 projekte mobilnosti, za koje je otvoren konkurs za 2021. godinu, ne postoje kvalitativni kriterijumi selekcije, već se raspodela broja mobilnosti vrši proporcionalno veličini ustanove koja konkuriše (broja studenata i broja zaposlenih).

Za KA2 projekte Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja, kriterijumi selekcije su:  (1) relevantnost projekta (najviše 30 poena), (2) kvalitet dizajna projekta i njegove implementacije (najviše 20 poena), (3)  kvalitet projektnog tima i dogovora o saradnji (najviše 20 poena),  i (4) uticaj projekta (najviše 30 poena).

Da bi projekat bio uzet u razmatranje, mora da bude ocenjen sa najmanje 60 poena. Uz to, projekat mora dobiti barem polovinu od maksimalnog broja poena iz svake navedene kategorije.

Da li je moguće menjati podatke u KA1 online aplikacionom formularu nakon podnošenja projektne prijave?

Da, moguće je menjati podatke u istom aplikacionom formularu nakon podnošenja projektne prijave i ponovo podneti projektnu prijavu, sve do zvaničnog zatvaranja roka. Ukoliko menjate podatke nakon podnošenja projektne prijave, važno je imati na umu da aplikacioni formular čuva najnovije podatke preko starijih i ukoliko ponovo podnosite projektnu prijavu, automatski je ažurira. Ukoliko bude podneseno više verzija jedne projektne prijave, evaluatori ocenjuju samo prijavu koja je najnovija.

Da li postoji tehničko uputstvo za popunjavanje KA1 online prijavnog formulara?

Na ovom linku su dostupna uputstva Evropske komisije za popunjavanje projektnih formulara namenjenih različitim projektima.

Takođe, za sva dodatna uputstva možete se obratiti Grupi za visoko obrazovanje Fondacije Tempus putem imejla higher-education@tempus.ac.rs.

Da li postoje pomoćni materijali za razradu KA2 projektne prijave?

Na ovom linku možete naći prezentacije sa radionica za pisanje KA2 projekata u oblasti visokog obrazovanja koje Vam mogu biti od pomoći u zazradei prijave.

Takođe, za savetovanje projektnih prijava možete se obratiti Grupi za visoko obrazovanje Fondacije Tempus putem imejla higher-education@tempus.ac.rs.

Da li je potrebno slati originale partnerskih pisama ili su samo skenirani primerci dovoljni?

Dovoljni su skenirani/elektronski primerci, ali je neophodno da sačuvate originale ukoliko vam budu traženi na uvid od strane Fondacije Tempus.

Ko će kvalitativno ocenjivati Erazmus+ projekte u Srbiji?

Projekte će ocenjivati spoljni nezavisni ocenjivači.

Da li umesto Daljinara (Distance Calculator) programa Erazmus+ možemo da koristimo neki drugi način proračuna udaljenosti u okviru aktivnosti mobilnosti?

U programu Erazmus+ doprinos putnim troškovima je moguć samo do visine predviđene Daljinarom; prema tome, ovo je jedini alat koji je dozvoljeno koristiti za proračun doprinosa putnih troškova od strane programa Erazmus+.

Kako mogu pronaći partnere iz inostranstva za projekat u oblasti visokog obrazovanja?

Partnere za projekte, kako iz inostranstva tako i iz Srbije, možete pronaći putem platforme sa do sada podržanim projektima na ovom linku, korišćenjem različitih filtera za pretragu. Takođe, možete učestvovati na međunarodnim aktivnostima (seminarima, obukama, konferencijama i dr.) u okviru Training and Cooperation Activities (TCA) aktivnosti. Više informacija na sledećem linku.

Koliko rokova za predaju projekata postoji u okviru poziva za 2021. godinu?

Više informacija o rokovima u oblasti visokog obrazovanja možete pronaći na sledećem linku.

Gde mogu da nađem dokumentaciju poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2021. godinu?

Dokumentacija Opšteg poziva dostupna je na internet prezentaciji Erazmus+ prorgama u Srbiji, na sledećem linku.

Da li bilo koja visokoškolska ustanova može da podnese projekat u oblasti visokog obrazovanja?

U okviru Erazmus+ programa, visokoškolske ustanove iz programskih zemalja, uključujući i Srbiju, moraju biti nosioci aktivne Erazmus povelje za visoko obrazovanje. Za ovu vrstu akreditacije, koja je preduslov za učešće u svom delovima programa namenjenim visokom obrazovanju, mogu da konkurišu akreditovane samostalne visokoškolske ustanove (univerziteti, akademije i visoke škole).

Da li fakultet može da podnese projekat u oblasti visokog obrazovanja?

Fakulteti svakako učestvuju u programu kao realizatori aktivnosti, ali prijavu moraju predati na nivou univerziteta u čijem su sastavu.

Ko su učesnici sa smanjenim mogućnostima u Erazmus+ programu koji su u fokusu KA1 projekata mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja?

To su osobe koje su u odnosu na svoje vršnjake ili kolege u manje povoljnoj situaciji zbog socijalnih razloga (veroispovest, etnička pripadnost, seksualno opredeljenje, mladi bez roditelja, osobe sa zavisnošću), ekonomskih razloga (niži životni standard, siromaštvo), zdravstvenih (hronična oboljenja), geografskih (zabačene, napuštene, seoske sredine), kulturalnih (imigranti, izbeglice, manjinske grupacije), obrazovnih (npr. osobe sa poteškoćama u učenju), hendikepa (mentalnog, fizičkog, senzornog), ili drugih razloga. Za učesnike iz ovih kategorija je moguće budžetirati dodatna sredstva za podršku inkluziji.

Pitanja i odgovori o projektima u oblasti mladih
U slučaju da imamo tehnički problem sa Erazmus+ elektronskom projektnom prijavom u oblasti mladih šta možemo da uradimo?

Ukoliko imate tehničkih poteškoća, zamolićemo da napravite snimke ekrana (screen-shot) problema i da zajedno sa opisom problema, brojem projektne prijave (Form ID) i nazivom organizacije dostavite žalbu Grupi za mlade putem mejla na youth@tempus.ac.rs. Ukoliko imate tehničkih poteškoća uoči roka za predaju projekata, zamolićemo da nas odmah kontaktirate putem telefona na 011 33 42 430 (opcija 5).

Da li je moguće podnošenje Erazmus+ decentralizovanih projektnih prijava ( KA1 Projekti mobilnosti u oblasti mladih, KA1 Projekti za aktivno učešće mladih  i KA2 Partnerstva za saradnju u oblasti mladih)  na srpskom jeziku?

Da. Od 2019. godine, Srbija je postala programska zemlja, tj. punopravna članica programa Erazmus+. Više informacija u ulasku Srbije u Erazmus+ program možete pronaći na ovom linku.

Koliki je ukupni fond za podršku Erazmus+ projektima u Srbiji za 2021. godinu?

Informaciju o okvirnom raspoloživim sredstvima se mogu pronaći u Erazmus+ brošuri na ovom linku (strana 9.).

Koliko projekata može da podnese jedna organizacija u okviru Erazmus+ poziva u oblasti mladih za 2021. godinu?

U KA1 projektima ne postoji ograničenje broja Erazmus+ projekata u oblasti mladih koje jedna organizacija može da podnese u okviru poziva za 2021. U KA2 projektima postoji ograničenje koje kaže da isti konzorcijum može podneti jednu prijavu samo jednoj nacionalnoj agenciji. Pri planiranju projekata imajte u vidu kapacitete Vaše organizacije i vreme koje je preostalo do roka za prijavu.

Da li postoji mogućnost da uključimo troškove PCR testova za učesnike mobilnosti u KA1 i KA2 projektima i da li bismo to vodili pod stavkom vanredni troškovi?

Svesni smo da je usled pandemije korona virusa jedno od ograničenja/uslova za ulazak u određene države negativan PCR test na prisustvo virusa COVID-19. Stoga, Fondacija Tempus podržava predlog budžetiranje troškova PCR testova za sve učesnike mobilnosti u oblasti mladih putem budžetske stavke Vanredni troškovi (Exceptional costs) ukoliko možete da dokažete da je testiranje neophodno za sprovođenje mobilnosti.

Gde možemo pronaći prezentacije sa info-dana i radionica za pripremu Erazmus+ projekata koji su održani početkom 2021. godine?

Sve prezentacije za info-dana i radionica su dostupne na ovom linku.

Šta su to programske a šta partnerske zemlje?

Programske zemlje su zemlje članice EU i zemlje izvan EU sa kojima je Evropska  komisija sklopila odgovarajući sporazum i koje u potpunosti učestvuju u programu Erazmus+ (očekuje se da to i dalje budu Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija). Partnerske zemlje su one koje učestvuju samo u određenim delovima programa Erazmus+ (kao partneri ili podnosioci projekta), shodno pravilima koja definiše Evropska komisija. To su pre svega zemlje regiona koji okružuju Evropsku uniju, ali i sve druge zemlje sveta.

Da li je na Erazmus+ projektima dozvoljeno učešće pridruženih partnera?

Da. To mogu biti partneri iz javnog ili privatnog sektora koji doprinose sprovođenju projektnih zadataka/aktivnosti, ali se ne smatraju korisnicima i ne dobijaju sredstva iz budžeta odobrenih Erazmus+ projekata.

Koji je minimum poena koji mora imati naš
Erazmus+ projekat kako bi ušao u razmatranje?

Projekat prvo mora da prođe proces formalne prihvatljivosti kako bi se proverilo da je projekat predat u roku i da li sadrži sve neophodne informacije i dokumentaciju. Nakon toga, svaki predlog projekta se ocenjuje na nekoliko osnova.

Za KA1 projekte, uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: (1) relevantnost projekta (najviše 30 poena), (2) kvalitet dizajna projekta (najviše 40 poena) i (3) kvalitet upravljanja projektom (najviše 30 poena).

Za KA2 projekte Partnerstva za saradnju u oblasti mladih, kategorije su:  (1) relevantnost projekta (najviše 30 poena), (2) kvalitet dizajna projekta i njegove implementacije (najviše 20 poena), (3)  kvalitet projektnog tima i dogovora o saradnji (najviše 20 poena),  i (4) uticaj projekta (najviše 30 poena).

Da bi projekat bio uzet u razmatranje, mora da bude ocenjen sa najmanje 60 poena. Uz to, projekat mora dobiti barem polovinu od maksimalnog broja poena iz svake navedene kategorije.

Da li je moguće menjati podatke u KA1 elektronskom formularu nakon podnošenja projektne prijave?

Da, moguće je menjati podatke u istom prijavnom formularu nakon podnošenja projektne prijave i ponovo podneti projektnu prijavu, sve do zvaničnog zatvaranja roka. Ukoliko menjate podatke nakon podnošenja projektne prijave, važno je imati na umu da prijavni formular čuva najnovije podatke i da je, ukoliko ponovo podnosite projektnu prijavu, automatski ažurira. Ukoliko bude podnešeno više verzija jedne projektne prijave, evaluatori ocenjuju samo prijavu koja je najnovija.

Da li postoji tehničko uputstvo za popunjavanje KA1 elektronskog formulara?

Na ovom linku su dostupna uputstva Evropske komisije za popunjavanje projektnih formulara namenjenih različitim projektima. Dodatno, preporučujemo da pogledate uputstva za popunjavanje KA1 Erazmus+ prijavnih formulara za projekte mobilnosti u oblasti mladih za 2021. godinu.

Da li je potrebno slati originale partnerskih pisama ili su samo skenirani primerci dovoljni?

Dovoljni su skenirani/elektronski primerci, ali je neophodno da sačuvate originale ukoliko vam budu traženi na uvid od strane Fondacije Tempus.

Ko će ocenjivati Erazmus+ projekte u Srbiji?

Projekte će ocenjivati spoljni nezavisni ocenjivači.

Da li umesto Kalkulatora udaljenosti (Distance Calculator) programa Erazmus+ možemo da koristimo neki drugi način proračuna udaljenosti u okviru aktivnosti mobilnosti?

U programu Erazmus+ doprinos putnim troškovima je moguć samo do visine predviđene Kalkulatorom udaljenosti. Prema tome, ovo je jedini alat koji je dozvoljeno koristiti za proračun doprinosa putnih troškova od strane programa Erazmus+.

Kako možemo da pronađemo partnere iz inostranstva za projekat u oblasti mladih?

Partnere za projekte, kako iz inostranstva tako i iz Srbije, možete pronaći putem platforme za pronalaženje partnera SALTO Resursnih centara – OTLAS, kojoj možete pristupiti prateći sledeći link. Takođe, možete učestvovati na međunarodnim aktivnostima (seminarima, obukama, konferencijama i dr.) u okviru Training and Cooperation Activities (TCA) aktivnosti. Više informacija na sledećem linku.

Koliko rokova za predaju projekata postoji u okviru poziva za 2021. godinu?

Više informacija o rokovima u oblasti mladih možete pronaći na sledećem linku.

Gde možemo da pronađemo dokumentaciju poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2021. godinu?

Dokumentacija Opšteg poziva dostupna je na internet prezentaciji Erazmus+ programa u Srbiji, na sledećem linku.

Da li neformalne grupe mladih mogu da podnesu projekat u okviru poziva za 2021. godinu i koji su uslovi?

U okviru Erazmus+ programa nastavljena je mogućnost učešća neformalnih grupa mladih u svojstvu podnosilaca projekta, kao i u svojstvu partnera na projektu. Neformalnu grupu mladih čini najmanje četvoro mladih ljudi između 13 i 30 godina koja nema status pravnog lica u skladu sa važećim nacionalnim zakonskim okvirima. Jedan od članova grupe, koji ima najmanje 18 godina, preuzima ulogu predstavnika i preuzima odgovornost u ime neformalne grupe.

Da li u okviru KA1 projekta mobilnosti u oblasti mladih možemo da planiramo pripremnu posetu (Preparatory Visit)?

U okviru novog Erazmus programa u oblasti mladih, pripremna poseta je moguća u omladinskim razmenama i od 2021. godine i u okviru mobilnosti omladinskih radnika. Ona se organizuje pre početka same mobilnosti kako bi se izgradilo poverenje i razumevanje između partnerskih organizacija i dogovorili administrativni i operativni detalji. Pripremna poseta se realizuje u zemlji gde je planirana mobilnost i (često) u samom mestu i objektu gde će mobilnost biti realizovana.

Da li osnovna škola može da podnese predlog projekta za omladinsku razmenu?

Škole iz Srbije mogu da podnesu KA1 projekat Omladinske razmene u okviru poziva za 2021. godinu. Projektne aktivnosti se obično planiraju van školskog kurikuluma.

Da li omladinski lideri koji vode omladinske razmene moraju da budu akreditovani za to?

Omladinskog lidera bira sama organizacija i ne mora da bude sertifikovan. Omladinski lider mora da bude punoletna osoba koja ima iskustvo u radu sa mladima, a može biti i stariji od 30 godina.

Ko su mladi sa smanjenim mogućnostima u Erazmus+ programu koji su u fokusu KA1 projekata mobilnosti u oblasti mladih?

To su mladi koji su u odnosu na svoje vršnjake u manje povoljnoj situaciji zbog socijalnih razloga (veroispovest, etnička pripadnost, seksualno opredeljenje, mladi bez roditelja, osobe sa zavisnošću), ekonomskih razloga (niži životni standard, siromaštvo), zdravstvenih (hronična oboljenja), geografskih (zabačene, napuštene, seoske sredine), kulturalnih (imigranti, izbeglice, manjinske grupacije), obrazovnih (mladi sa poteškoćama u učenju, bez formalnih kvalifikacija, mladi koji su prekinuli školovanje), hendikepa (mentalnog, fizičkog, senzornog), ili drugih razloga. Za učesnike iz ovih kategorija je moguće budžetirati dodatna sredstva za podršku inkluziji.

Da li za učešće u volonterskim aktivnostima organizacija treba da ima Oznaku kvaliteta?

Da, sve organizacije partneri na volonterskoj aktivnosti (bivši EVS) moraju imati oznaku kvaliteta (Quality Label). Napominjemo da je akreditacija potrebna kao preduslov samo za volonterske projekte u okviru Evropske inicijative za solidarnost (European Solidarity Corps) gde organizacije/institucije iz Srbije u ovom momentu nisu u mogućnosti da podnose projektne prijave, ali mogu da budu partneri. Više o akreditaciji pročitajte na ovom linku.

Ko sprovodi akreditaciju tj. licenciranje za Oznaku kvaliteta (Quality Label) u Srbiji?

Proces akreditacije sprovodi SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu u saradnji sa spoljnim timom akreditora.

Da li možemo da povećamo broj volontera koje primamo nakon što smo dobili Oznaku kvaliteta?

Moguće je. Za svaki zahtev za povećanje broja volontera za koji je organizacija ili institucija akreditovana možete se obratiti SALTO Resursnom centru za Jugoistočnu Evropu.

Skip to content