Erazmus+ program

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u oblasti opšteg, stručnog, visokog i obrazovanja odraslih, mladih i sporta.

Novi Erazmus+ program traje od 2021-2027. godine i predviđeni budžet za ovaj sedmogodišnji period je oko 26 milijardi evra.

Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, nadležna je Fondacija Tempus.

Institucije i organizacije koje mogu punopravno da učestvuju u Erazmus+ programu moraju da pripadaju državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu (sve zemlje Evropske unije, Srbija, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa otvoreni i za učesnike iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu (druge zemlje u susedstvu Evropske unije i sve zemlje sveta).

Republika Srbija od konkursnog roka za 2019. godinu učestvuje u programu kao punopravna članica.

Program Erazmus+ se sastoji od tri ključne aktivnosti – KA1, KA2 i KA3 i posebnog dela – Žan Mone. Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata u svakom od tri dela programa Erazmus+:

  1. Projekti u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) su projekti mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština.
  2. Projekti u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) su projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi.
  3. Projekti u okviru Ključne aktivnosti 3 (KA3) su projekti za podršku reformi obrazovnih politika i namenjeni su institucijama koje kreiraju i sprovode javne politike u oblasti obrazovanja i mladih.
Skip to content