Erazmus Mundus

Ovi projekti imaju za cilj podsticanje izvrsnosti i internacionalizacije visokoškolskih ustanova putem studijskih programa, na nivou master programa, koje zajednički izvode i zajednički priznaju visokoškolske ustanove u Evropi, a otvoreni su i za ustanove u drugim zemljama širom sveta.

Erazmus Mundus obuhvata:

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?
 

EMJM projekti podržavaju sprovođenje integrisanih međunarodnih studijskih programa na master nivou koje izvodi međunarodni konzorcijum visokoškolskih ustanova (VŠU) iz različitih zemalja širom sveta i, gde je potrebno, drugih akademskih ili neakademskih institucija.

EMJM treba da bude zajednički osmišljen i zajednički sprovođen od strane partnera, dok uspešan završetak zajedničkog EMJM programa mora voditi do dodele ili zajedničke diplome(tj. jedne pojedinačne diplome koju dodeljuju najmanje dve VŠU iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti programska zemlja) ili više diploma (tj. najmanje dve diplome koje dodeljuju dve VŠU iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti programska zemlja).

EMJM promovišu razmenu zaposlenih i gostujućih naučnika koji mogu da daju doprinos nastavi, obukama, istraživanju i administrativnim aktivnostima.

Na EMJM programe upisuju se najizvrsniji studenti iz zemalja širom sveta, a deo njih dobija EMJM stipendije.

Da li postoji propisan broj partnerskih organizacija na projektu?
 

Minimalni sastav konzorcijuma, u smislu punopravnih partnera, čine najmanje tri VŠU iz tri različite države, od kojih najmanje dve moraju biti iz programskih zemalja. Nije propisan maksimalan broj partnerskih organizacija.

Da li se mogu uključiti i dodatni partneri bez formalne veze sa projektom?
 

Osim punopravnih partnera, koji su formalno uključeni u projekat (koordinator i partnerske ustanove), druge organizacije mogu biti uključene kroz prenos znanja i veština, pružanje dopunskih kurseva ili mogućnosti za studentske prakse ili mogu na drugi način doprineti sprovođenju projekta. Ovi partneri bi bili nazvani ,,pridruženi partneri” i njihovu ulogu je potrebno obrazložiti u samoj prijavi, međutim, oni ne nose ugovornu obavezu i ne dobijaju finansiranje Erazmus+ programa za ove aktivnosti.

Koliko traju projekti EMJM?
 

Projekti bi trebalo da traju 6 akademskih godina, za finansiranje najmanje četiri sprovođenja master programa, od kojih je svako u trajanju od 1 do 2 akademske godine (60, 90 ili 120 ESPB bodova).

Koje vrste troškova se mogu planirati u okviru EMJM projekta?
 
  • Institucionalni troškovi za sprovođenje EMJM, obračunati na osnovu broja upisanih studenata (do 1 800 000 evra po projektu). Ovi troškovi mogu uključivati troškove osoblja (predavanja, putovanja), gostujućih predavača, promociju, organizacione troškove, pomoć u smeštaju i druge studentske usluge, administrativne troškove i druge troškove neophodne za sprovođenje uspešnog master programa.
  • Stipendije za studente (do 2 600 000 evra po projektu, uz mogućnost dodatnih sredstava za studente iz partnerskih zemalja).
  • Dodatna sredstva namenjena podršci individualnih potreba studenata sa invaliditetom.
Gde se mogu pogledati primeri EMJM programa?
 

Celokupan katalog mastera koji su do sada podržani kroz ovaj program možete pronaći ovde.

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?
 

EMDM projekti EMJM projekti podržavaju razvoj i dizajn integrisanih međunarodnih studijskih programa na master nivou koje izvodi međunarodni konzorcijum visokoškolskih ustanova iz različitih zemalja širom sveta i, gde je potrebno, drugih akademskih ili neakademskih institucija.

Razvijeni program bi trebalo da bude u skladu sa konceptom i standardima kvaliteta gore opisanih Erasmus Mundus master programa. Podstiče se pokretanje procesa akreditacije programa pre kraja projekta. 

Da li postoje neke prioritetne oblasti?
 

Ne postoje formalni prioriteti, ali EMJM projekti podstiču uključivanje programskih zemalja, institucija i/ili tematskih područja nedovoljno zastupljenih u okviru programa. 

Da li postoji propisan broj partnerskih organizacija na projektu?
 

Ovo su projekti sa jednim korisnikom, što znači da se prijavljuje samo jedna ustanova. Međutim, podnosilac prijave bi tokom faze prijave trebalo da mapira i angažuje grupu partnera čiji je cilj formiranje EMJM konzorcijuma, kao što je opisano u odeljku iznad, posvećenom EMJM. 

Koliko traju EMDM projekti?
 

EMDM imaju fiksno trajanje od 15 meseci.

Koji je raspoloživi budžet po jednom odobrenom projektu?
  

Za EMDM projekat može biti dodeljen paušalni iznos od 55 000 evra.

Koju vrstu troškova mogu da podrže ovi projekti?
 

Sredstva projekta se mogu koristiti za pokrivanje troškova osoblja, troškova putovanja i smeštaja, administrativnih troškova i podugovorenih aktivnosti, sastanaka i konferencija, studija/anketa, procesa akreditacije itd. u meri u kojoj je to od značaja za sprovođenje EMDM 

 Ko može predati prijavu za EMJM/EMDM projekat?
 

Bilo koja legitimna visokoškolska ustanova iz programske ili partnerske zemlje može podneti prijavu. 

Ko može učestvovati u EMJM/EMDM projektu?
 

Bilo koja javna ili privatna organizacija iz programske* ili partnerske zemlje** može učestvovati kao učesnik projekta.

Sve visokoškolske ustanove iz programskih zemalja koje učestvuju na projektu moraju biti nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje (ECHE).

*Programske zemlje su države članice Evropske unije, kao i Srbija, Norveška, Island, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska.

**Partnerske zemlje su sve države sveta izuzev programskih zemalja. 

Gde podneti prijavu za EMJM/EMDM projekat?
 

Prijava se podnosi preko Izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) putem veb portala. 

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava za EMJM/EMDM?
 

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar poziva.

Više informacija Erazmus Mundus projektima možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije 

Skip to content