Erazmus Mundus

Ovi projekti imaju za cilj podsticanje izvrsnosti i internacionalizacije visokoškolskih ustanova putem studijskih programa na master novou, koje zajednički izvode i zajednički priznaju visokoškolske ustanove u Evropi, a otvoreni su i za ustanove u drugim zemljama širom sveta.

Erazmus Mundus obuhvata:

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?
 

EMJM projekti podržavaju sprovođenje integrisanih međunarodnih studijskih programa na master nivou koje izvodi međunarodni konzorcijum visokoškolskih ustanova (VŠU) iz različitih zemalja širom sveta i, gde je potrebno, drugih akademskih ili neakademskih institucija.

EMJM treba da bude zajednički osmišljen i zajednički sprovođen od strane partnera, dok uspešan završetak zajedničkog EMJM programa mora voditi do dodele ili zajedničke diplome (tj. jedne pojedinačne diplome koju dodeljuju najmanje dve VŠU iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti država članica EU ili treća zemlja pridružena Programu) ili više diploma (tj. najmanje dve diplome koje dodeljuju dve VŠU iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti država članica EU ili treća zemlja pridružena Programu).

U fazi podnošenja projektne prijave, visokoškolske ustanove koje su punopravni partneri na projektu moraju pokazati da su master programi na njihovim ustanovama već akreditovani za izvođenje zajedničkog programa, u skladu sa nacionalnim ili međunarodnim standardima za osiguranje kvaliteta,

EMJM promovišu razmenu zaposlenih i gostujućih naučnika koji mogu da daju doprinos nastavi, obukama, istraživanju i administrativnim aktivnostima.

Na EMJM programe upisuju se najizvrsniji studenti iz zemalja širom sveta, a deo njih dobija EMJM stipendije.

Da li postoji propisan broj partnerskih organizacija na projektu?
 

Minimalni sastav konzorcijuma sastoji se od najmanje 3 visokoškolske ustanove koje su podnosioci prijave (koordinator i punopravni partneri). Ove 3 visokoškolske ustanove moraju biti iz tri 3 različite zemlje od kojih najmanje 2 dve moraju biti različite države članice EU i/ili treće zemlje pridružene Programu. Nakon ispunjenog ovog uslova, na projektu mogu učestvovati i ustanove iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu. Izuzetak predstavljaju ustanove iz Belorusije i Ruske Federacije koje ne mogu da učestvuju u ovom tipu projekata.

Nije propisan maksimalan broj partnerskih organizacija.

Da li se mogu uključiti i dodatni partneri bez formalne veze sa projektom?
 

Osim koordinatora i punopravnih partnera, koji su formalno uključeni u projekat (koordinator i partnerske ustanove), druge organizacije mogu biti uključene kroz prenos znanja i veština, pružanje dopunskih kurseva ili mogućnosti za studentske prakse ili mogu na drugi način doprineti sprovođenju projekta. Ovi partneri bi bili nazvani ,,pridruženi partneri” i njihovu ulogu je potrebno obrazložiti u samoj prijavi, međutim, oni ne nose ugovornu obavezu i ne dobijaju finansiranje Erazmus+ programa za ove aktivnosti.

Koliko traju projekti EMJM?
 

Projekti bi trebalo da traju 74 meseca, za finansiranje najmanje četiri sprovođenja master programa, od kojih je svako u trajanju od 1 do 2 akademske godine (60, 90 ili 120 ESPB bodova).

Koje vrste troškova se mogu planirati u okviru EMJM projekta?
 
  • Institucionalni troškovi za sprovođenje EMJM, obračunati na osnovu broja upisanih studenata (750 evra mesečno po upisanom studentu). Ovi troškovi mogu uključivati troškove zaposlenih (predavanja, putovanja), gostujućih predavača, promociju, organizacione troškove, pomoć u smeštaju i druge studentske usluge, administrativne troškove i druge troškove neophodne za sprovođenje uspešnog master programa.
  • Stipendije za studente (1400 evra mesečno) za najviše 60 studenata, uz mogućnost dodatnih 35 stipendija za studente iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu).
  • Dodatna sredstva namenjena podršci individualnih potreba studenata sa invaliditetom.
Gde se mogu pogledati primeri EMJM programa?
 

Celokupan katalog mastera koji su do sada podržani kroz ovaj program možete pronaći ovde.

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?
 

EMDM projekti podržavaju razvoj integrisanih međunarodnih studijskih programa na master nivou koje izvodi međunarodni konzorcijum visokoškolskih ustanova iz različitih zemalja širom sveta i, gde je potrebno, drugih akademskih ili neakademskih institucija.

Razvijeni program bi trebalo da bude u skladu sa konceptom i standardima kvaliteta gore opisanih Erasmus Mundus master programa. Podstiče se pokretanje procesa akreditacije programa pre kraja projekta. 

Da li postoje neke prioritetne oblasti?
 

Ne postoje formalni prioriteti, ali EMDM projekti podstiču uključivanje država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu, ustanova i/ili tematskih područja nedovoljno zastupljenih u okviru Erazmus Mundus programa. 

Da li postoji propisan broj partnerskih organizacija na projektu?
 

Ovo su projekti sa jednim korisnikom, što znači da se prijavljuje samo jedna ustanova. Međutim, podnosilac prijave bi tokom faze prijave trebalo da mapira i angažuje grupu partnera čiji je cilj formiranje EMJM konzorcijuma, kao što je opisano u odeljku iznad, posvećenom EMJM. 

Koliko traju EMDM projekti?
 

EMDM imaju fiksno trajanje od 15 meseci.

Koji je raspoloživi budžet po jednom odobrenom projektu?
  

Za EMDM projekat može biti dodeljen paušalni iznos od 55 000 evra.

Koju vrstu troškova mogu da podrže ovi projekti?
 

Sredstva projekta se mogu koristiti za pokrivanje troškova zaposlenih, troškova putovanja i smeštaja, administrativnih troškova i podugovorenih aktivnosti, sastanaka i konferencija, studija/anketa, procesa akreditacije itd. u meri u kojoj je to od značaja za sprovođenje EMDM 

 Ko može predati prijavu za EMJM/EMDM projekat?
 

Bilo koja legitimna visokoškolska ustanova iz država članica EU, trećih zemalja pridruženih Programu ili trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu može podneti prijavu. 

Ko može učestvovati u EMJM/EMDM projektu?
 

Bilo koja javna ili privatna organizacija iz država članica EU, trećih zemalja pridruženih Programu ili legitimnih trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu može učestvovati kao učesnik projekta (izuzev Belorusije i Ruske Federacije).

Udruženja ili organizacije VŠU, javne ili privatne organizacije (uključujući njima pridružena pravna lica) koje doprinose realizaciji EMJM, osnovane u državi članici EU, trećoj zemlji koja je pridružena Programu ili legitimnoj trećoj zemlji koja ne učestvuje punopravno u Programu, takođe mogu učestvovati, ali ne kao koordinator. Organizacije iz Belorusije i Ruske Federacije nemaju pravo da učestvuju u ovoj akciji.

Sve visokoškolske ustanove iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu koje učestvuju na projektu moraju biti nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje (ECHE).

Gde podneti prijavu za EMJM/EMDM projekat?
 

Prijava se podnosi preko Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) putem veb portala. 

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava za EMJM/EMDM?
 

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar rokova.

Više informacija Erazmus Mundus projektima možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije 

Skip to content