Centri za izvrsnost u stručnom obrazovanju

Centri za izvrsnost u stručnom obrazovanju predstavljaju evropske platforme koje imaju za cilj da doprinesu regionalnom razvoju, inovacijama i strategijama pametne specijalizacije, kao i međunarodnim platformama za saradnju. Oni promovišu pristup izvrsnosti odozdo prema gore (bottom-up), u kom organizacije koje sprovode stručno obrazovanje i obuke imaju sposobnost da brzo prilagode pružanje veština stalno menjajućim ekonomskim i socijalnim potrebama. Ovi centri funkcionišu na nacionalnom i transnacionalnom nivou, a otvoreni su za učešće država sa dobro ravijenim sistemima izvrsnosti u stručnom obrazovanju, ali i za one države koje su u procesu razvijanja sličnih pristupa.

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata? 
 

Centre za izvrsnost u stručnom obrazovanju karakteriše sistemski pristup i očekuje se da u svom radu idu dalje od jednostavnog pružanja kvalitetnih stručnih kvalifikacija. Njihove aktivnosti grupisane su u tri klastera:  

  • podučavanje i učenje 
  • saradnja i partnerstva
  • upravljanje i finansiranje.  

Predlog projekta treba da sadrži dugoročni plan aktivnosti za progresivnu implementaciju projektnih rezultata nakon završetka projekta. 

Ko može da učestvuje u projektu?
 

Bilo koja javna ili privatna organizacija, aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuka ili u svetu rada iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu ili iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu**, može biti učesnik projekta 

*Sve države članice Evropske unije, kao i Srbija, Norveška, Island, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska. 

**Treće zemlje koje ne učestvuju ravnopravno u Programu su sve ostale države sveta.

Ko može da podnese projektnu prijavu?
 

Kao podnosilac prijave, odnosno koordinator projekta, može nastupiti bilo koja ustanova iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu koja učestvuje na projektu.  

Da li postoji propisan broj partnerskih organizacija na projektu?
  

Minimalni sastav konzorcijuma čini najmanje osam organizacija iz četiri različite države članice EU ili trećih zemalja pridruženih Programu (uključujući najmanje dve države članice EU)Takođe, u partnerstvo mora biti uključeno najmanje jedno preduzeće ili organizacija koja predstavlja industriju ili sektor, kao i najmanje jedan pružalac stručnog obrazovanja (na sekundarnom i/ili tercijarnom nivou). 

Dalji sastav partnerstva treba da odražava specifičnu prirodu projektnog predloga. 

Koliko traju ovi projekti?
 

Projekti traju četiri godine. 

Kome se podnosi prijava?
  

Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).Prijava se podnosi elektronskim putem kroz propisani elektronski formular na platformi. 

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava? 
 

Poziv za konkursni rok 2024. za podnošenje projektnih prijava za Centre za izvrsnost u stručnom obrazovanju biće otvoren do 7. maja 2024. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu. 

 
Skip to content