Širenje i korišćenje rezultata Erazmus+ projekata

Širenje i korišćenje rezultata projekata je bitna i obavezna faza svakog Erazmus+ projekta. Predstavlja skup mera za prikazivanje i širenje rezultata i uticaja projekata, kao i za postizanje veće vidljivosti projekta.

Širenje informacija o projektima je važno jer:
 • Povećava vidljivost projekta,
 • Promoviše primere dobre prakse koji mogu biti od koristi budućim aplikantima,
 • Povećava vidljivost organizacije koja sprovodi projekat,
 • Omogućava stvaranje budućih partnerstava,
 • Povećava vidljivost Erazmus+ programa.

Da bi se osmislio dobar plan komunikacije i širenja informacija o projektima treba uzeti u obzir:

Komunikacijske ciljeve: Podizanje svesti, promociju društvenih vrednosti, razvijanje novih partnerstava;

Publiku ili ciljne grupe: To su ljudi sa kojima biste želeli da stupite u kontakt i koji bi mogli da iskoriste rezultate projekta. To može biti šira javnost, zainteresovane strane, stručnjaci, donosioci odluka, mediji itd .;

Kanale i aktivnosti za dosezanje ciljne publike: Treba odabrati kanale i aktivnosti koji su najefikasniji i najprikladniji za zadovoljavanje potreba izabranih ciljeva, kao što su društveni mediji, događaji, publikacije.

Rezultate projekta: To mogu biti vodič za dobru praksu, praktični alat ili proizvod, istraživanje, izveštaj sa studija, koja znanja i veštine su stečene i tako dalje.

Vremenski raspored: Potrebno je da se efikasno planira kada se odvijaju različite aktivnosti (povezujući ga sa planom rada), složiti se oko realnog cilja i osigurati fleksibilnost u zavisnosti od napretka projekta i promene potreba ciljne grupe.

Ključne pokazatelje učinka (KPI): Ovi indikatori su dragoceno sredstvo upravljanja projektom za praćenje napretka (omogućavaju prilagođavanja po potrebi) tokom sprovođenja plana komunikacije i širenja informacija, kao i za merenje stepena uspeha u postizanju ciljeva.

Širenje informacija o projektima se uvek započinje u ustanovi/organizaciji koja učestvuje u projektu, a zatim se te informacije dele i na lokalnom i međunarodnom nivou kako bi ostvareni rezultati tokom projekta koristili i drugima. Na međunarodnom nivou to podrazumeva promociju projekta i njegovih aktivnosti u kojoj učestvuju svi partneri na projektu i koja je usmerena, kako na svaku pojedinačnu državu iz koje dolazi institucija, tako i na Evropsku uniju. Lokalno, širenje informacija se sprovodi na nivou države, grada ili opštine iz koje je koordinator/partner na projektu i prilagođava se specifičnostima svoje okoline, što podrazumeva i različite vrste promocije kod različitih partnera.

Važno je napraviti dobar plan širenja informacija i korišćenja rezultata projekata. Najbolje je planirati takve aktivnosti već na početku projekta, eventualno dopunjavati tokom trajanja i sprovesti nakon završetka projekta. Takođe je bitno odrediti šta treba promovisati i na koji način. Rezultati projekta mogu biti konkretni i jasno merljivi (broj održanih događaja, promenjen kurikulum, kupljena oprema) ili manje merljivi, ali ipak značajni (sticanje novih veština, znanja, kompetencija), tako da i promovisanje rezultata treba prilagoditi ovim kriterijumima.

Identifikovanje ciljne grupe je sastavni deo uspešne promocije. Promocija projekta i njegovih ishoda se neće vršiti na potpuno isti način prema kolegama iz sličnih institucija, donosiocima odluka, medijima i korisnicima projekta, već bi trebalo sam način promocije i diseminacije prilagoditi odabranoj ciljnoj grupi.

Postoje razni načini za širenje rezultata i promovisanje projekta:

 • Preko veb sajta organizacije,
 • Preko naloga organizacije na društvenim mrežama: Fejsbuk, Tviter i Instagram,
 • Tagovanjem Fondacije Tempus na društvenim mrežama prilikom objava u vezi sa projektom – preporučujemo korišćenje @FondacijaTempus za tagovanje na Tviteru, ili hešteg #fondacijatempus (koji se može koristiti za Fejsbuk, Tviter i Instagram objave),
 • Audio/Video materijalima koje biste delili,
 • Izjavama za medije, saopštenjima, gostovanjima u medijima,
 • Slanjem biltena sa vestima o projektu,
 • Organizovanjem ili učešćem na konferencijama, seminarima, treninzima i drugim događajima,
 • Izdavanjem publikacija i brošura­­,
 • Kreiranjem vizuelnog rešenja jedinstvenog za projekat (npr. logo projekta),
 • Izradom promotivnog materijala (fascikle, blokovi, olovke, lifleti…).

Detaljnije informacije o širenju informacija i korišćenju rezultata projekata se mogu pronaći u Programskom vodiču, kao i u vodiču za korisnike Evropske komisije.

Evropska komisija od početka Erazmus+ programa naglašava važnost širenja i korišćenja rezultata kao važnih kriterijuma uspešnosti projekata, njihove održivosti te opravdanosti ulaganja sredstava Evropske unije. Iz tog razloga, Evropska komisija je omogućila korisnicima da koriste platformu kojom podržava ciljeve Strategije za širenje i korišćenje rezultata Erazmus+ programa:

 • Podrška razvoju politika u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta kroz omogućavanje dostupnosti rezultata programa i projekata Erazmus+, čime se unapređuje rad organizacija i donosioca odluka iz navedenih oblasti.
 • Povećanje učinka Erazmus+ programa adekvatnom diseminacijom rezultata programa i projekata među širokim ciljnim grupama – potencijalnim podnosiocima projekata, korisnicima, uključujući i donosioce odluka, kao i opštu javnost putem masovnih medija.

Erazmus+ platforma za rezultate projekata je baza podataka Evropske komisije koja sadrži opise svih projekata koji se finansiraju u okviru programa, uključujući kontakte organizacija koje u njima učestvuju. Pored toga, platforma sadrži i rezultate završenih projekata, uključujući i linkove ka relevatnim stranicama. Na platformi su istaknute uspešne priče odnosno projekti koji su postigli izvanredne rezultate u smislu važnosti za obrazovne i omladinske politike, učinka ili idejnih rešenja. Odabrani su među brojnim primerima dobre prakse ili pravilno vođenih projekata koji su dali vrlo dobre rezultate.

Razlozi zbog kojih bi korisnici trebalo da koriste platformu su:

 • Povećanje vidljivosti projekata;
 • Deljenje rezultata projekata s onima koje zanimaju slične teme;
 • Razvijanje novih ideja;
 • Pronalaženje partnera za buduće projekte.

Svi posetioci platforme mogu da pretražuju bazu uz pomoć dostupnih kriterijuma, na primer prema vrsti projekta, godini, državi ili ključnoj reči, kako bi pronašli odgovarajući projekat.

Takođe, korisnicima čiji su projekti odobreni, omogućen je pristup korisničkom delu kome mogu pristupiti upotrebom podataka za autentifikaciju, koje su dobili nakon potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Na taj način, korisnici mogu da dodaju rezultate projekta, adresu vebsajta ili druge informacije na svojim projektnim karticama.

Za sve nedoumice korisnicima je dostupna stranica Evropske komisije sa često postavljenim pitanjima ili video tutorijal o korišćenju platforme na YouTube kanalu Fondacije Tempus.

Važno je znati da na svim publikacijama i promotivnim materijalima podrška Evropske unije mora biti naznačena u tačno određenoj formi. Pravila i primeri dozvoljenih materijala se mogu preuzeti na veb stranici EACEA.

Fondacija Tempus takođe učestvuje u promociji Erazmus+ projekata. Na našem YouTube kanalu se mogu pronaći prilozi o pojedinim projektima iz oblasti KA2 „Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju“, kao i o iskustvima nastavnika sa projekata KA1 mobilnosti. Dodatno, primeri dobrih praksi, kao i druge promotivne aktivnosti vezane za širenje informacija o projektima, mogu se pratiti na nalozima Fondacije Tempus na društvenim mrežama. Ukoliko se organizuju neke važnije aktivnosti ili je u toku promocija rezultata projekata, predstavnici ustanova i organizacija mogu obavestiti Fondaciju Tempus o tome (putem adrese office@tempus.ac.rs), koja bi podelila tu informaciju putem svojih kanala.

Skip to content