Izgradnja kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Projekti izgradnje kapaciteta su međunarodni projekti saradnje između organizacija aktivnih u oblasti stručnog obrazovanja i obuka iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu i trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu.  Cilj im je da kao pokretač održivog društveno-ekonomskog razvoje podrže relevantnost, dostupnost i odziv institucija i sistema stručnog obrazovanja i obuka u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.

 • Jačanje kapaciteta pružalaca stručnog obrazovanja i obuka kako bi se ojačala saradnja između privatnih i javnih aktera u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u cilju sprovođenja intervencija u stručno obrazovanje i obuke koje se temelje na mogućnostima i potražnji
 • Unapređenje kvaliteta i kapaciteta stručnog obrazovanja i obuka radi njihovog prilagođavanja aktuelnim potrebama tržišta rada
 • Usklađivanje pružanja stručnog obrazovanja i obuka sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim razvojnim strategijama.

Predlozi projekata bi trebalo da pokriju jednu ili više tematskih oblasti:

 • Učenje na radnom mestu (za mlade i/ili odrasle)
 • Stručno usavršavanje nastavnika/trenera u stručnom obrazovanju
 • Razvijanje ključnih kompetencija, uključujući preduzetništvo
 • Razvijanje javno-privatnih partnerstava u strunom obrazovanju i obukama
 • Inovacije u stručnom obrazovanju i obukama
 • Pružanje podrške razvoju zelenih i digitalnih veština za dvostruku tranziciju
 • Usklađivanje veština sa sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada

Projekti mogu da pokriju i neke tematske oblasti koje nisu navedene, ali koje moraju da odgovaraju ciljevima i potrebama.

EU je postavila niz ciljeva u vezi sa geografskim balansom i prioritetima. Pored toga, institucije se ohrabruju da rade sa partnerima iz najsiromašnijih i najmanje razvijenih trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Geografski ciljevi postavljeni za ovu akciju su:

 • Zapadni Balkan
   • Prednost će imati regionalni projekti koji doprinose ekonomskom i investicionom planu te regije i/ili preporukama Evropske fondacije za obuku u okviru Torinskog procesa
   • Prednost će imati mobilnosti učenika/polaznika i (ne)nastavnog osoblja
 • Istočne zemlje u susedstvu
   • Prednost će imati regionalni projekti koji doprinose ekonomskom i investicionom planu te regije i/ili preporukama Evropske fondacije za obuku u okviru Torinskog procesa
 • Zemlje Južnog Mediterana
   • Prednost će imati regionalni projekti koji doprinose ekonomskom i investicionom planu te regije i/ili preporukama Evropske fondacije za obuku u okviru Torinskog procesa
 • Podsaharska Afrika
   • Prednost će imati najmanje razvijene zemlje, a posebna pažnja biće posvećena i prioritetnim zemljama u pogledu migracija. Nijedna zemlja neće moći da dobije više od 8% sredstava predviđenih za tu regiju
   • Prednost će imati projekti koji doprinose odgovarajućem geografskom višegodišnjem indikacionom programu na nacionalnom ili regionalnom nivou
 • Latinska Amerika
   • Prednost će imati regionalni projekti (projekti koji uključuju više od jedne zemlje koja nije pridružena Programu) ili projektima u zemljama sa nižim i višim srednjim nacionalnim dohotkom
   • Prednost će imati projekti koji doprinose odgovarajućem geografskom višegodišnjem indikacionom programu na nacionalnom ili regionalnom nivou
 • Karibi
   • Prednost će imati regionalni projekti (projekti koji uključuju više od jedne zemlje koja nije pridružena Programu) ili projektima u zemljama sa nižim i višim srednjim nacionalnim dohotkom
   • Prednost će imati projekti koji doprinose odgovarajućem geografskom višegodišnjem indikacionom programu na nacionalnom ili regionalnom nivou

Više informacija o iznosima dostupnim u okviru svakog regionalnog prioriteta biće objavljeno na Portalu za finansiranje i tendere (FTOP).

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u okviru ovih projekata?

Finansirani projekti mogu da sadrže različite tipove saradnje, razmena, komunikacije i druge aktivnosti, poput:

 • Stvaranje i razvijanje mreža i razmena dobrih praksi između ustanova stručnog obrazovanja i obuka u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu i ustanova u državama članicama EU ili trećim zemljama pridruženim Programu
 • Razvijanje alata, programa i drugih materijala za izgradnju kapaciteta ustanova iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu (programi obuka i praksi, stručno vođenje i metode savetovanja i podučavanja, itd.)
 • Stvaranje mehanizama za uključivanje privatnog sektora kako u kreiranje tako i u izvođenje nastavnih planova i programa, i obezbeđivanje visokokvalitetnog učenje na radnom mestu za učenike u stručnom obrazovanju i obukama
 • Razvijanje pedagoških pristupa, materijala i metoda za nastavu, uključujući i učenje zasnovano na radu, virtuelne mobilnosti i bolje korišćenje IKT potencijala
 • Razvijanje i sprovođenje aktivnosti međunarodne (virtuelne) razmene prvenstveno za zaposlene (uključujući nastavno i nenastavno osoblje kao što su rukovodioci škola, savetnici, itd.)
Ko može da podnese projektnu prijavu?

Bilo koja državna ili privatna organizacija aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i koja ima sedište u nekoj od država članica EU ili nekoj od trećih zemalja pridruženih Programu.

Koliki je minimalan broj partnera?

Projekti izgradnje kapaciteta moraju uključivati najmanje dve organizacije iz dve različite države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu i najmanje dve organizacije iz najmanje jedne treće zemlje koja  ne učestvuje punopravno u Programu (ukupno najmanje četiri organizacije iz tri različite zemlje).

Koji je način finansiranja?

Finansijska podrška se dodeljuje u vidu paušalnih troškova (lump sum). Ovi paušalni troškovi moraju biti podeljeni po radnim paketima, poput upravljanja projektom, obuke, organizacija događaja, priprema i sprovođenja mobilnosti, komunikacija i širenje informacija, osiguranje kvaliteta, i sl. Iznos granta po projektu je minimalno 100.000 i maksimalno 400.000 evra.

Koliko traju projekti?

Projekti izgradnje kapaciteta mogu trajati jednu, dve ili tri godine.

Kome se podnosi projektna prijava?

Prijave se podnose elektronski Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Kada je rok za podnošenje prijava?

Krajnji rok za podnošenje prijava za projekte izgradnje kapaciteta u stručnom obrazovanju je 29. februar 2024. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Skip to content