Partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih

Ova akcija omogućava organizacijama da steknu iskustvo u međunarodnoj saradnji kao i da osnaže svoje kapacitete, ali i da proizvedu visokokvalitetne i inovativne rezultate.

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?

Organizacije imaju fleksibilnost u izboru najbolje kombinacije aktivnosti koja doprinosi postizanju ciljeva projekta u odnosu na njegov obim i srazmerno kapacitetima partnerstva. Ove aktivnosti se mogu odnositi na sprovođenje projektnih aktivnosti (koje mogu uključivati događaje umrežavanja, konferencije, radne sesije za razmenu praksi i razvijanje rezultata, obuke zaposlenih i studenata i sl.), upravljanje projektom i promociju projektnih rezultata.

Da li postoje propisane oblasti ili teme kojima se ovi projekti bave?

Od projekata se traži da uokvire svoj rad u jedan ili više prioriteta, koje na godišnjem nivou propisuje Evropska komisija, te da ih odaberu u fazi prijave.
U konkursnom roku za 2024. godinu, partnerstva za saradnju moraju se baviti minimalno jednim prioritetom sa liste koju možete naći u nastavku strane.
Pored toga, Nacionalne agencije nadležne za Erazmus+ program imaju mogućnost da identifikuju jedan ili više ovih evropskih prioriteta kao posebno relevantne u nacionalnom kontekstu.

Dodatni aspekti

Pored formalnih kriterijuma, pri izradi projektnih predloga treba obratiti pažnju na sledeće aspekte:

  • Životna sredina i održivost – projekti treba da podstaknu sve uključene da uče i razgovaraju o pitanjima vezanim za životnu sredinu, kao i da pronađu alternativne, zelenije načine sprovođenja projektnih aktivnosti;
  • Inkluzija i različitost – organizacije treba da osmisle pristupačne i inkluzivne projektne aktivnosti, uzimajući u obzir potrebe, kao i mišljenja učesnika sa smanjenim mogućnostima.
  • Digitalna dimenzija – podstiče se virtuelna saradnja, kao i eksperimentisanje sa virtuelnim i kombinovanim mogućnostima učenja.
  • Učešće u demokratskom životu – projekti bi trebalo da kroz svoje aktivnosti šire demokratske vrednosti i podstaknu svoje učesnike da budu društveno angažovani.
Vrste projekata

U zavisnosti od ciljeva projekta, organizacija koje učestvuju ili očekivanog uticaja, ovi projekti mogu biti različite veličine i obima. U skladu sa tim, postoje dve vrste partnerstava:

Ukoliko ste zainteresovani za pisanje i sprovođenje projekata u oblasti obrazovanja odraslih, korisne informacije i ključne dokumente vezane za tu oblast možete pronaći ovde.

Specifični prioriteti u oblasti obrazovanja odraslih se odnose na:

Ovaj prioritet odnosi se na projekte koji omogućavaju odraslima da učestvuju u obukama u cilju smanjenja jaza između veština i tržišta rada, kao i na projekte koji promovišu i olakšavaju učešće odraslih u učenju.

Ovaj prioritet odnosi se na kreiranje i razvoj fleksibilnih ponuda učenja prilagođenih potrebama odraslih kao na primer, razvoj prilika za kombinovano učenje i učenje u digitalnom okruženju. Takođe, u okviru ovog prioriteta, prednost se daje projektima koji se bave i vrednovanjem i prepoznavanjem veština stečenih kroz neformalno i informalno učenje.

Ovaj prioritet ima za cilj da promoviše nove prilike za obrazovanje odraslih, posebno za odrasle sa niskim nivoom veština, znanja i kompetencija. Kreiranje novih prilika za razvoj veština bi trebalo da odraslim polaznicima pruži priliku da unaprede ključne kompetencije i da napreduju ka višem nivou kvalifikacija. Komplementarne aktivnosti u okviru ovog prioriteta uključuju i karijerno vođenje kao uslugu uz pomoć koje će se obezbediti da odrasli imaju pristup relevantnim informacijama i prilikama za učenje tokom celog života, zatim da imaju pristup alatima i mehanizmima za procenu i identifikaciju veština, te obrazovnim programima koji su prilagođeni individualnim potrebama polaznika.

U okviru ovog prioriteta posebna prednost daje se projektima koji se bave razvojem kompetencija kadra angažovanog u oblasti obrazovanja odraslih sa ciljem unapređenja ponude obrazovnih aktivnosti, obuhvata i učinka obrazovanja odraslih. Ovo uključuje i procenu prethodnih znanja i veština odraslih polaznika, primenu unapređenih i inovativnih nastavnih metoda, kao i jačanje uloge osoblja angažovanog u obrazovanju odraslih koje ono ima u motivisanju, usmeravanju i savetovanju polaznika tokom procesa učenja.

Ovaj prioritet podržava razvoj mehanizama za osiguranje kvaliteta aktivnosti i politika u obrazovanju odraslih. Konkretnije, ovaj prioritet podrazumeva i transfer metodologija za praćenje efikasnosti dostupne ponude obrazovnih aktivnosti u obrazovanju odraslih i praćenje napretka odraslih polaznika.

Ovaj prioritet ima za cilj da podrži lokalna okruženja za učenje, da promoviše socijalnu inkluziju, građansko učešće i demokratiju, kao i da omogući svim članovima zajednice da imaju pristup prilikama za učenje tokom čitavog života i u svim oblastima, sa posebnim naglaskom na primenu digitalnih tehnologija. Projekti bi mogli, na primer, da budu prilika za lokalne centre za učenje, biblioteke, udruženja građana i širu zajednicu (nevladine organizacije, lokalne vlasti, ustanove i zdravstva, kulture i sl.) da rade zajedno kako bi motivisali odrasle polaznike i omogućili im da unaprede životne veštine i ključne kompetencije koje su im neophodne da bi bili rezilijentni i da bi se prilagodili životnim i društvenim promenama.

U okviru ovog prioriteta, prednost će biti data projektima koji kreiraju i promovišu obrazovne prilike i razmene za starije osobe, imajući u vidu izgradnju i jačanje evropskog identiteta.

Ovaj prioritet podržava projekte koji imaju za cilj implementaciju, razmenu i promovisanje inkluzivnih pedagoških pristupa i praksi zasnovanih na radu i kojima su glavna ciljna grupa odrasli polaznici i zaposleni u obrazovanju odraslih koji su izbegli od rata u Ukrajini.

Skip to content