Partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja

Ovi projekti omogućavaju organizacijama da steknu iskustva u međunarodnoj saradnji i da ojačaju svoje kapacitete, ali i da proizvedu inovativne rezultate.

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?

Organizacije imaju fleksibilnost u izboru najbolje kombinacije aktivnosti koja doprinosi postizanju ciljeva projekta u odnosu na njegov obim i srazmerno kapacitetima partnerstva. Ove aktivnosti se mogu odnositi na sprovođenje projektnih aktivnosti (koje mogu uključivati sastanke, događaje umrežavanja, konferencije, radne sesije za razmenu praksi i razvijanje rezultata, obuke zaposlenih i učenika i sl.), upravljanje projektom i promociju projektnih rezultata.

Da li postoje propisane oblasti ili teme kojima se ovi projekti bave?

Od projekata se traži da uokvire svoj rad u jedan ili više prioriteta, koje na godišnjem nivou propisuje Evropska komisija, te da ih odaberu u fazi prijave.

U konkursnom roku 2022, partnerstva za saradnju moraju se baviti minimalno jednim prioritetom sa liste koju možete naći u nastavku strane. 

Pored toga, nacionalne agencije nadležene za Erazmus+ program imaju mogućnost da identifikuju jedan ili više ovih evropskih prioriteta kao posebno relevantne u nacionalnom kontekstu.

Dodatni aspekti

Pored formalnih kriterijuma, pri izradi projektnih predloga treba obratiti pažnju na sledeće aspekte:

  • Životna sredina i održivost – projekti treba da podstaknu sve uključene da uče i razgovaraju o pitanjima vezanim za životnu sredinu, kao i da pronađu alternativne, zelenije načine sprovođenja projektnih aktivnosti;
  • Inkluzija i različitost – organizacije treba da osmisle pristupačne i inkluzivne projektne aktivnosti, uzimajući u obzir potrebe, kao i mišljenja učesnika sa smanjenim mogućnostima.
  • Digitalna dimenzija – podstiče se virtuelna saradnja, kao i eksperimentisanje sa virtuelnim i kombinovanim mogućnostima učenja.
Vrste projekata

U zavisnosti od ciljeva projekta, organizacija koje učestvuju ili očekivanog uticaja, ovi projekti mogu biti različite veličine i obima. U skladu sa tim, postoje dve vrste partnerstava:

Prioriteti za sektor opšteg obrazovanja

Projekti pod ovim prioritetom bi trebalo da teže stvaranju mogućnosti za uspehe svih učenika, posebno onih sa smanjenim mogućnostima. Ovo može da uključuje posmatranje i rano identifikovanje učenika koji pripadaju rizičnoj grupi, korišćenje preventivnih metoda i rane intervencije, promovisanje važnosti mentalnog zdravlja za učenike i nastavnike i zaštitu od vršnjačkog nasilja. Na nivou škole, ovaj prioritet podržava holistički pristup nastavi i učenju i insistira na saradnji između svih aktera u okviru škole, ali i porodice i drugih spoljnih aktera. Sa strateške strane, fokus je na poboljšanju prelaska između različitih faza obrazovanja i razvoju evaluacije i sistema za obezbeđivanje kvaliteta.

Projekti pod ovim prioritetom mogu se usredsrediti na poboljšanje inicijalnog i kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika, posebno kroz okvire obrazovne politike i stvaranje konkretnih mogućnosti za mobilnost nastavnika. Drugi fokus može biti povećanje interesovanja za nastavničku profesiju kroz njenu diversifikaciju i jačanje procesa selekcije, regrutacije i evaluacije. Projekti takođe mogu imati direktan uticaj na jačanje školskog liderstva i razvoj inovativnih metoda nastave i ocenjivanja.

U okviru ovih projekata, fokus je na promovisanju međupredmetne saradnje kroz korišćenje inovativnih nastavnih metoda, razvijanje kreativnosti i pružanje podrške nastavnicima u vođenju nastave zasnovane na kompetencijama, kao i razvoju ocenjivanja i validacije ključnih kompetencija.

Ovi projekti bi trebalo da podrže integrisanje jezičke dimenzije kroz ceo kurikulum i osiguraju da učenici dostignu adekvatne nivoe jezičkih kompetencija do kraja obaveznog obrazovanja. U okviru ovog prioriteta, projekti bi trebalo da promovišu korišćenje novih tehnologija u jezičkoj nastavi. Na kraju, ovaj prioritet podržava i projekte kroz koje se razvija jezička svest škola i koji nadograđuju sve veću jezičku raznolikost u školama, na primer kroz promovisanje ranog učenja jezika i mogućnosti za dvojezičnu nastavu (posebno u pograničnim oblastima gde stanovništvo koristi više od jednog jezika).

Ovaj prioritet podržava projekte koji promovišu STEM pristup obrazovanju kroz interdisciplinarnu nastavu u kontekstima kulture, životne sredine, ekonomije, dizajna i sl. Uključuje i razvoj i promovisanje efektne i inovativne pedagogije i metoda ocenjivanja. Razvoj partnerstava između škola, preduzeća, visokoškolskih institucija, instituta za istraživanje i šireg društva je posebno značajan u ovom kontekstu. Takođe, ovaj prioritet služi da promoviše razvoj nacionalnih STEM strategija.

Ovaj prioritet uključuje projekte koji pružaju podršku inicijalnom i kontinuiranom profesionalnom razvoju osoblja koje se bavi organizovanjem, vođenjem i pružanjem predškolskog obrazovanja. Pored toga, ovaj prioritet takođe podržava kreiranje, testiranje i implementaciju strategija i praksi koje će osigurati učešće sve dece u predškolskom obrazovanju, uključujući i decu sa smanjenim mogućnostima.

Ovaj prioritet podržava uključivanje međunarodnih razmena učenika u školske programe, jačanje kapaciteta škola da za svoje učenike organizuju periode učenja u inostranstvu i stvaranje dugoročnih partnerstava između škola u različitim zemljama. Na strateškom nivou, ovaj prioritet ima za cilj veću uključenost obrazovnih institucija na svim nivoima kako bi se osiguralo prepoznavanje ishoda učenja, a podržava i razvoj i razmenu alata i praksi za pripremu, posmatranje i prepoznavanje perioda mobilnosti.

Skip to content