Partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja

Ovi projekti omogućavaju organizacijama da steknu iskustva u međunarodnoj saradnji i da ojačaju svoje kapacitete, ali i da proizvedu inovativne rezultate.

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?

Organizacije imaju fleksibilnost u izboru najbolje kombinacije aktivnosti koja doprinosi postizanju ciljeva projekta u odnosu na njegov obim i srazmerno kapacitetima partnerstva. Ove aktivnosti se mogu odnositi na sprovođenje projektnih aktivnosti (koje mogu uključivati sastanke, događaje umrežavanja, konferencije, radne sesije za razmenu praksi i razvijanje rezultata, obuke zaposlenih i učenika i sl.), upravljanje projektom i promociju projektnih rezultata.

Da li postoje propisane oblasti ili teme kojima se ovi projekti bave?

Od projekata se traži da uokvire svoj rad u jedan ili više prioriteta, koje na godišnjem nivou propisuje Evropska komisija, te da ih odaberu u fazi prijave.

U konkursnom roku 2021, partnerstva za saradnju moraju se baviti minimalno jednim prioritetom sa liste koju možete naći ovde. 

Pored toga, nacionalne agencije nadležene za Erazmus+ program imaju mogućnost da identifikuju jedan ili više ovih evropskih prioriteta kao posebno relevantne u nacionalnom kontekstu.

Dodatni aspekti

Pored formalnih kriterijuma, pri izradi projektnih predloga treba obratiti pažnju na sledeće aspekte:

  • Životna sredina i održivost – projekti treba da podstaknu sve uključene da uče i razgovaraju o pitanjima vezanim za životnu sredinu, kao i da pronađu alternativne, zelenije načine sprovođenja projektnih aktivnosti;
  • Inkluzija i različitost – organizacije treba da osmisle pristupačne i inkluzivne projektne aktivnosti, uzimajući u obzir potrebe, kao i mišljenja učesnika sa smanjenim mogućnostima.
  • Digitalna dimenzija – podstiče se virtuelna saradnja, kao i eksperimentisanje sa virtuelnim i kombinovanim mogućnostima učenja.
Vrste projekata

U zavisnosti od ciljeva projekta, organizacija koje učestvuju ili očekivanog uticaja, ovi projekti mogu biti različite veličine i obima. U skladu sa tim, postoje dve vrste partnerstava:

  • Partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja 
  • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja
Prioriteti za sektor opšteg obrazovanja

Projekti pod ovim prioritetom bi trebalo da teže stvaranju mogućnosti za uspehe svih učenika, posebno onih sa smanjenim mogućnostima. Ovo može da uključuje posmatranje i rano identifikovanje učenika koji pripadaju rizičnoj grupi, korišćenje preventivnih metoda i rane intervencije, promovisanje važnosti mentalnog zdravlja za učenike i nastavnike i zaštitu od vršnjačkog nasilja. Na nivou škole, ovaj prioritet podržava holistički pristup nastavi i učenju i insistira na saradnji između svih aktera u okviru škole, ali i porodice i drugih spoljnih aktera. Sa strateške strane, fokus je na poboljšanju prelaska između različitih faza obrazovanja i razvoju evaluacije i sistema za obezbeđivanje kvaliteta.

Projekti pod ovim prioritetom mogu se usredsrediti na poboljšanje inicijalnog i kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika, posebno kroz okvire obrazovne politike i stvaranje konkretnih mogućnosti za mobilnost nastavnika. Drugi fokus može biti povećanje interesovanja za nastavničku profesiju kroz njenu diversifikaciju i jačanje procesa selekcije, regrutacije i evaluacije. Projekti takođe mogu imati direktan uticaj na jačanje školskog liderstva i razvoj inovativnih metoda nastave i ocenjivanja.

U okviru ovih projekata, fokus je na promovisanju međupredmetne saradnje kroz korišćenje inovativnih nastavnih metoda, razvijanje kreativnosti i pružanje podrške nastavnicima u vođenju nastave zasnovane na kompetencijama, kao i razvoju ocenjivanja i validacije ključnih kompetencija.

Ovi projekti bi trebalo da podrže integrisanje jezičke dimenzije kroz ceo kurikulum i osiguraju da učenici dostignu adekvatne nivoe jezičkih kompetencija do kraja obaveznog obrazovanja. U okviru ovog prioriteta, projekti bi trebalo da promovišu korišćenje novih tehnologija u jezičkoj nastavi. Na kraju, ovaj prioritet podržava i projekte kroz koje se razvija jezička svest škola i koji nadograđuju sve veću jezičku raznolikost u školama, na primer kroz promovisanje ranog učenja jezika i mogućnosti za dvojezičnu nastavu (posebno u pograničnim oblastima gde stanovništvo koristi više od jednog jezika).

Ovaj prioritet podržava projekte koji promovišu STEM pristup obrazovanju kroz interdisciplinarnu nastavu u kontekstima kulture, životne sredine, ekonomije, dizajna i sl. Uključuje i razvoj i promovisanje efektne i inovativne pedagogije i metoda ocenjivanja. Razvoj partnerstava između škola, preduzeća, visokoškolskih institucija, instituta za istraživanje i šireg društva je posebno značajan u ovom kontekstu. Takođe, ovaj prioritet služi da promoviše razvoj nacionalnih STEM strategija.

Ovaj prioritet uključuje projekte koji pružaju podršku inicijalnom i kontinuiranom profesionalnom razvoju osoblja koje se bavi organizovanjem, vođenjem i pružanjem predškolskog obrazovanja. Pored toga, ovaj prioritet takođe podržava kreiranje, testiranje i implementaciju strategija i praksi koje će osigurati učešće sve dece u predškolskom obrazovanju, uključujući i decu sa smanjenim mogućnostima.

Ovaj prioritet podržava uključivanje međunarodnih razmena učenika u školske programe, jačanje kapaciteta škola da za svoje učenike organizuju periode učenja u inostranstvu i stvaranje dugoročnih partnerstava između škola u različitim zemljama. Na strateškom nivou, ovaj prioritet ima za cilj veću uključenost obrazovnih institucija na svim nivoima kako bi se osiguralo prepoznavanje ishoda učenja, a podržava i razvoj i razmenu alata i praksi za pripremu, posmatranje i prepoznavanje perioda mobilnosti.

Skip to content