Partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja

Ovi projekti omogućavaju organizacijama da steknu iskustva u međunarodnoj saradnji i da ojačaju svoje kapacitete, ali i da proizvedu inovativne rezultate.

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?

Organizacije imaju fleksibilnost u izboru najbolje kombinacije aktivnosti koja doprinosi postizanju ciljeva projekta u odnosu na njegov obim i srazmerno kapacitetima partnerstva. Ove aktivnosti se mogu odnositi na sprovođenje projektnih aktivnosti (koje mogu uključivati sastanke, događaje umrežavanja, konferencije, radne sesije za razmenu praksi i razvijanje rezultata, obuke zaposlenih i učenika i sl.), upravljanje projektom i promociju projektnih rezultata.

Da li postoje propisane oblasti ili teme kojima se ovi projekti bave?

Od projekata se traži da uokvire svoj rad u jedan ili više prioriteta, koje na godišnjem nivou propisuje Evropska komisija, te da ih odaberu u fazi prijave.

U konkursnom roku za 2024. godinu, partnerstva za saradnju moraju se baviti najmanje jednim prioritetom sa liste koju možete naći u nastavku strane. 

Pored toga, nacionalne agencije nadležene za Erazmus+ program imaju mogućnost da identifikuju jedan ili više ovih evropskih prioriteta kao posebno relevantne u nacionalnom kontekstu.

 
Prioriteti primenljivi za sve sektore

Program će podržati projekte koji promovišu socijalnu inkluziju i imaju za cilj poboljšanje pristupačnosti za ljude sa smanjenim mogućnostima, uključujući osobe sa invaliditetom i osobe sa migrantskim poreklom, kao i osobe koje žive u ruralnim i udaljenim oblastima,kao što su najudanjeniji regioni, osobe koje se suočavaju sa rodnom neravnopravnošću, socijalno-ekonomskim poteškoćama ili bilo kojim drugim potencijalnim izvorom diskriminacije na osnovu pola, rasnog ili etničkog porekla, religije ili uverenja, invaliditeta, starosti ili seksualne orijentacije. Ovi projekti bi trebalo da pomognu u rešavanju prepreka sa kojima se suočavaju ove grupe u pristupu mogućnostima koje nudi program, kao i u doprinosu stvaranju inkluzivnog okruženja koje neguje jednakost i jednakopravnost i koje odgovara potrebama šire zajednice. U okviru ovog prioriteta, Program će podržati projekte koji promovišu obrazovne aktivnosti i olakšavaju integraciju ljudi koji beže od rata u Ukrajini u nova okruženja za učenje.

Program ima za cilj da u svim sektorima podrži podizanje svesti o izazovima po pitanju zelene tranzicije, životne sredine i klimatskih promena. Prioritet će biti dat projektima usmerenim na unapređenje kompetencija u različitim sektorima od značaja za održivost, razvoj zelenih strategija i metodologija sektorskih veština, kao i nastavnim planovima i programima orijentisanim ka budućnosti, koji bolje ispunjavaju potrebe pojedinaca. Program će takođe podržati testiranje inovativnih praksi kako bi pripremio učenike, studente, zaposlene i omladinske radnike da postanu istinski nosioci promena (npr. ušteda resursa, smanjenje potrošnje i rasipanja energije, kompenzacija emisije ugljeničnog otiska, odabir održivih izbora hrane i načina transporta itd.). Prioritet će takođe biti dat projektima koji – obrazovanjem, obukom, omladinskim i sportskim aktivnostima – omogućavaju promene u ponašanju prema individualnim potrebama, navikama u potrošnji i načinu života; razvijaju kompetencije nastavnika i obrazovnih lidera i podržavaju strategije organizacija u pogledu ekološke održivosti.

Program će podržati planove digitalne transformacije osnovnog, srednjeg, stručnog obrazovanja i obuka (VET), visokoškolskih ustanova i institucija za obrazovanje odraslih. Prioritet će biti dat projektima čiji je cilj povećanje kapaciteta i spremnosti institucija za efikasan prelazak na digitalno obrazovanje. Program će podržati svrsishodnu upotrebu digitalnih tehnologija u obrazovanju, obukama, omladinskom radu i sportu, za svrhe podučavanja, učenja, ocenjivanja i angažovanja. Ovo uključuje razvoj digitalnih pedagogija i stručnosti u korišćenju digitalnih alata za nastavnike, uključujući pomoćne tehnologije, kao i stvaranje i inovativnu upotrebu digitalnih obrazovnih sadržaja. Takođe, uključuje razvoj digitalnih veština i kompetencija čitavog stanovništva odgovarajućim programima i inicijativama. Posebna pažnja biće posvećena promovisanju rodne ravnopravnosti i rešavanju razlika u odnosu na pristup i upotrebu nedovoljno zastupljenih grupa. Program će dalje podržati upotrebu evropskih okvira digitalnih kompetencija prosvetnih radnika, građana i organizacija.

Program podržava aktivno građanstvo i etiku u celoživotnom učenju; podstiče razvoj socijalnih i interkulturnih kompetencija, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Prioritet će biti dat projektima koji nude mogućnosti za učešće ljudi u demokratskom životu, društvenom i građanskom angažovanju putem aktivnosti formalnog ili neformalnog učenja, kao što su na primer aktivnosti za podizanje svesti o i promovisanje učešća na izborima za Evropski parlament 2024 godine. Fokus će takođe biti na podizanju svesti i razumevanju konteksta Evropske unije, posebno u pogledu zajedničkih vrednosti EU, principa jedinstva i različitosti, kulturnog identiteta, kulturne svesti i socijalnog i istorijskog nasleđa.

Prioriteti za sektor opšteg obrazovanja

Projekti pod ovim prioritetom bi trebalo da teže stvaranju mogućnosti za uspehe svih učenika, posebno onih sa smanjenim mogućnostima. Ovo može da uključuje posmatranje i rano identifikovanje učenika koji pripadaju rizičnoj grupi, korišćenje preventivnih metoda i rane intervencije, promovisanje važnosti mentalnog zdravlja za učenike i nastavnike i zaštitu od vršnjačkog nasilja. Na nivou škole, ovaj prioritet podržava holistički pristup nastavi i učenju i insistira na saradnji između svih aktera u okviru škole, ali i porodice i drugih spoljnih aktera. Sa strateške strane, fokus je na poboljšanju prelaska između različitih faza obrazovanja i razvoju evaluacije i sistema za obezbeđivanje kvaliteta.

Projekti pod ovim prioritetom mogu se usredsrediti na poboljšanje inicijalnog i kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika, posebno kroz okvire obrazovne politike i stvaranje konkretnih mogućnosti za mobilnost nastavnika. Drugi fokus može biti povećanje interesovanja za nastavničku profesiju kroz njenu diversifikaciju i jačanje procesa selekcije, regrutacije i evaluacije. Projekti takođe mogu imati direktan uticaj na jačanje školskog liderstva i razvoj inovativnih metoda nastave i ocenjivanja.

U okviru ovih projekata, fokus je na promovisanju međupredmetne saradnje kroz korišćenje inovativnih nastavnih metoda, razvijanje kreativnosti i pružanje podrške nastavnicima u vođenju nastave zasnovane na kompetencijama, kao i razvoju ocenjivanja i validacije ključnih kompetencija.

Ovi projekti bi trebalo da podrže integrisanje jezičke dimenzije kroz ceo kurikulum i osiguraju da učenici dostignu adekvatne nivoe jezičkih kompetencija do kraja obaveznog obrazovanja. U okviru ovog prioriteta, projekti bi trebalo da promovišu korišćenje novih tehnologija u jezičkoj nastavi. Na kraju, ovaj prioritet podržava i projekte kroz koje se razvija jezička svest škola i koji nadograđuju sve veću jezičku raznolikost u školama, na primer kroz promovisanje ranog učenja jezika i mogućnosti za dvojezičnu nastavu (posebno u pograničnim oblastima gde stanovništvo koristi više od jednog jezika).

Ovaj prioritet podržava projekte koji promovišu STEM pristup obrazovanju kroz interdisciplinarnu nastavu u kontekstima kulture, životne sredine, ekonomije, dizajna i sl. Uključuje i razvoj i promovisanje efektne i inovativne pedagogije i metoda ocenjivanja. Razvoj partnerstava između škola, preduzeća, visokoškolskih institucija, instituta za istraživanje i šireg društva je posebno značajan u ovom kontekstu. Takođe, ovaj prioritet služi da promoviše razvoj nacionalnih STEM strategija.

Ovaj prioritet uključuje projekte koji pružaju podršku inicijalnom i kontinuiranom profesionalnom razvoju osoblja koje se bavi organizovanjem, vođenjem i pružanjem predškolskog obrazovanja. Pored toga, ovaj prioritet takođe podržava kreiranje, testiranje i implementaciju strategija i praksi koje će osigurati učešće sve dece u predškolskom obrazovanju, uključujući i decu sa smanjenim mogućnostima.

Ovaj prioritet podržava uključivanje međunarodnih razmena učenika u školske programe, jačanje kapaciteta škola da za svoje učenike organizuju periode učenja u inostranstvu i stvaranje dugoročnih partnerstava između škola u različitim zemljama. Na strateškom nivou, ovaj prioritet ima za cilj veću uključenost obrazovnih institucija na svim nivoima kako bi se osiguralo prepoznavanje ishoda učenja, a podržava i razvoj i razmenu alata i praksi za pripremu, posmatranje i prepoznavanje perioda mobilnosti.

Program teži da podrži uključivanje istaknutih ličnosti i lidera startapa kao ambasadora i mentora koji će inspirisati mlade ljude i ohrabriti ih da razvijaju nove ideje i rešenja.

Ovaj prioritet podržava projekte koji imaju za cilj primenu, razmenu i promovisanje inkluzivnih pedagoških pristupa i praksi zasnovanih na radu i kojima su glavna ciljna grupa odrasli polaznici i zaposleni u obrazovanju odraslih koji su izbegli od rata u Ukrajini.

Dodatni aspekti

Pored formalnih kriterijuma, pri izradi projektnih predloga treba obratiti pažnju na sledeće aspekte:

  • Inkluzija i različitost – organizacije treba da osmisle pristupačne i inkluzivne projektne aktivnosti, uzimajući u obzir potrebe, kao i mišljenja učesnika sa smanjenim mogućnostima.
  • Životna sredina i održivost – projekti treba da podstaknu sve uključene da uče i razgovaraju o pitanjima vezanim za životnu sredinu, kao i da pronađu alternativne, zelenije načine sprovođenja projektnih aktivnosti;
  • Digitalna dimenzija – podstiče se virtuelna saradnja, kao i eksperimentisanje sa virtuelnim i kombinovanim mogućnostima učenja.
  • Učešće u demokratskom životu – projekti bi trebalo da kroz svoje aktivnosti šire demokratske vrednosti i podstaknu učesnike da budu društveno angažovani.
Vrste projekata

U zavisnosti od ciljeva projekta, organizacija koje učestvuju ili očekivanog uticaja, ovi projekti mogu biti različite veličine i obima. U skladu sa tim, postoje dve vrste partnerstava:

Skip to content