OID broj (Organisation ID)

Organisation ID (OID) je jedinstveni identifikator organizacija/institucija koji se koristi za učestvovanje u decentralizovanim vrstama Erazmus+ projekata. Svaka organizacija, institucija ili neformalna grupa mladih koja, bilo u ulozi podnosioca ili partnera, želi da učestvuje u predlogu decentralizovanih projekata (vrste Erazmus+ projekata koje se podnose nekoj od nacionalnih agencija za Erazmus+, uključujući Fondaciju Tempus) mora imati registrovan OID

OID je sastavljen od slova E i osam cifara. 

OID se dobija registracijom organizacije na platformi Evropske komisije Erasmus+ and European Solidarity Corps, nakon unosa osnovnih podataka o organizaciji, poput naziva, adrese, matičnog broja, poreskog identifikacionog broja, kontakt osobe itd. Platformi Erasmus+ and European Solidarity Corps pristupa se putem ovog linka

Svaka organizacija može ažurirati svoje podatke na profilu svoje organizacije na platformi gde je OID registrovan. 

Jednom registrovan OID može se koristiti za sve vrste decentralizovanih Erazmus+ projekata, u različitim konkursnim rokovima u okviru Erazmus+ programa. 

Detaljan spisak svih vrsta Erazmus+ projekata, sa informacijom o tome koje vrste projekata spadaju u decentralizovane (podnose se nacionalnim agencijama) i za koje se shodno tome koristi OID, dostupan je na ovoj stranici

Drugi program EU za koji se koriste OID brojevi je Evropska inicijativa za solidarnost (European Solidarity Corps).

Sistem OID brojeva Evropskoj komisiji i njenim agencijama, kao i nacionalnim agencijama za Erazmus+ program (uključujući Fondaciju Tempus) omogućava praćenje podataka o organizacijama koje učestvuju u podnetim predlozima i uspešnim projektima koji se finansiraju kroz Erazmus+ program. 

Pored toga, formulari za podnošenje predloga projekata su takvi da se osnovni podaci za organizacije (naziv, adresa, grad, zemlja, kontakti, vebsajt) u njih ne unose već ih platforma za e-formulare sama učitava i kreira formular zahvaljujući bazi podataka o OID brojevima sa platforme Evropske komisije Erasmus+ and European Solidarity Corps

Pojedinac koji želi da za svoju organizaciju registruje OID broj pre svega mora da ima otvoren svoj lični EU Login nalog. EU Login je lični nalog za pristup različitim uslugama Evropske komisije na internetu kojim se proverava identitet korisnika, koristeći jedinstvenu imejl adresu korisnika i lozinku. Imejl adresa ne mora biti lična adresa pojedinca (npr. nastavnika koji registruje svoju školu) već može biti imejl adresa organizacije/ustanove (npr. škole), čime se obezbeđuje pristup nalogu od strane organizacije čak i ako pojedinac koji ju je registrovao npr. više ne radi u njoj. 

Nakon unosa imena i prezimena i imejl adrese, kao i štikliranja kućice radi davanja saglasnosti vezano za upotrebu podataka, potrebno je kliknuti dugme Create an account. Sistem nakon najviše nekoliko minuta šalje poruku na datu imejl adresu (proveriti i folder sa nepoželjnom poštom) sa aktivacionim linkom koji je potrebno kliknuti i potom definisati lozinku za EU Login nalog, u roku od 24 časa. Lozinka mora sadržati najmanje 10 karaktera među kojima tri različite vrste karaktera (npr. bar jedno veliko i malo slovo i cifru), Nakon generisanja lozinke, EU Login nalog je uspešno kreiran.

EU Login nalog pojedincu između ostalog omogućava: 

 • da registruje svoju organizaciju za dobijanje OID ili/i PIC broja potrebnog za učešće u programu Erazmus+;
 • da pristupi i generiše e-formular za podnošenje predloga Erazmus+ projekta;
 • da pristupi različitim servisima Evropske komisije.

Postupak registracije OID-a otpočinje otvaranjem EU Login naloga pojedinca koji vrši registraciju organizacije zarad dobijanja OID broja (detaljnije informacije dostupne su u odeljku br. 2). Bilo koji EU Login korisnik može da registruje pojedinačnu organizaciju. 

Za registraciju OID-a potrebno je da se korisnik preko svog EU Login naloga prijavi na platformu Erasmus+ and European Solidarity Corps, nakon čega prolazi kroz programski vođeni sled koraka za registraciju organizacije (detaljnije informacije dostupne su u odeljku br. 4). 

Korisnicima koji registruju OID broj je kao podrška na raspolaganju Vodič za registraciju OID broja Evropske komisije. 

OID koji organizacija dobije kada se prvi put registruje ima status Waiting for NA certification (čeka na sertifikaciju od strane nacionalne agencije), i sa njim se može učestvovati u podnošenju predloga decentralizovanih projekata. Obično tek kada predlog projekta u fazi selekcije uđe u uži krug za potencijalno finansiranje, sprovodi se postupak sertifikacije organizacije od strane matične nacionalne agencije (za organizacije iz Srbije to je Fondacija Tempus), nakon čega OID postaje sertifikovan (detaljnije informacije o procesu sertifikacije dostupne su u odeljku br. 6).

Svaki pojedinac koji poseduje EU Login nalog može da registruje sopstvenu organizaciju ili neku drugu organizaciju. Međutim, preporuka je da registraciju obavi osoba koja pripada organizaciji koju registruje i koja je o tome obavestila svoje rukovodstvo, kako bi organizacija o tome bila upoznata, da bi se umanjila mogućnost duple registracije OID-a i grešaka prilikom unosa podataka. U svakom slučaju, prilikom registracije je između ostalog potrebno uneti podatak o kontakt osobi organizacije koja se registruje. 

Za registraciju OID-a, nakon što osoba uspešno registruje EU Login nalog, potrebno je da se pomoću njega uloguje na platformu Erasmus+ and European Solidarity Corps (logovanje na platformu putem ovog linka, klikom na dugme Login u gornjem desnom uglu ekrana), nakon čega je potrebno u levom vertikalnom meniju kliknuti opciju Organisations i iz padajućeg menija izabrati Register my Organisation. Da bi se moglo pristupiti registraciji, neophodno je najpre proveriti da li je organizacija već registrovana, klikom na opciju Search, jer se tek potom aktivira plavo dugme Register a new Organisation.

 

Nakon klika na ovo dugme, da bi se proces uspešno okončao, potrebno je popuniti tražene podatke o organizaciji u odgovarajućim poljima u sva četiri odeljka navedena u meniju sa leve strane (tim redosledom): Organisation data, Legal address, Organisation contact personUsers.

Polja koja je neophodno popuniti (označena crvenom zvezdicom) su navedena u nastavku.

U odeljku Organisation data:

 • naziv organizacije (Legal name),
 • da je organizacija pravno lice (a legal person) osim za neformalne grupe mladih,
 • da li je organizacija privatna (private entity) ili javna (public body),
 • da li je organizacija neprofitna (non-profit) ili profitna (for profit),
 • zvanični jezik koji je u upotrebi u organizaciji (official language),
 • država u kojoj je organizacija registrovana (Establishment/registration country) – izabrati Serbia
 • vrsta organizacije – za obrazovne ustanove izabrati opciju Unknown (Legal form),
 • poreski identifikacioni broj – PIB (VAT number),
 • Iako nije označeno zvezdicom, u odeljku Organisation data preporučujemo popunjavanje matičnog broja organizacije (polje Registration number).

U odeljku Legal address:

 • ulicu i broj (Street name and number),
 • grad/mesto (City),
 • poštanski broj (Postal code),
 • telefon, koristeći prefiks +381 (Main phone).

U odeljku Contact person details:

 • ime i prezime kontakt osobe (to može biti ista osoba koja obavlja registraciju na platformi),
 • službenu imejl adresu kontakt osobe (imejl adresu koju kontakt osoba koristi u poslovne svrhe),
 • telefon i adresu kontakt osobe, za šta je moguće ukopirati prethodno uneti broj telefona i adresu organizacije (Use organisation phone, Use organisation address).

U poslednjem odeljku Users moguće je pomoću dugmeta Copy contact person details ukopirati prethodno unete podatke kontakt osobe čime ona postaje i autorizovani korisnik sa pravom pristupa i izmene podataka na profilu organizacije nakon što on bude kreiran (automatski nakon registracije OID).

Dodatno, aplikacija za registraciju OID-a sadrži pojašnjenja za svako polje, koje se pojavljuje klikom na ikonicu sa slovom „i” pored naziva datog polja.  

Organizacije koje žele da Fondaciji Tempus podnesu predlog Erazmus+ projekta, potrebno je da u odeljku Documents na svom profilu na platformi, u PDF formatu dodaju (upload) skeniran, popunjen, potpisan i pečatiran obrazac za pravnu identifikaciju, koji se može preuzeti na ovom linku. Između ponuđenih tipova ovog obrasca, organizacije/ustanove koje se dominantno finansiraju iz javnih izvora, poput državnih škola, potrebno je da izaberu (download) i popune obrazac Public Law Body, dok npr. udruženja popunjavaju obrazac Private Companies. Podaci iz obrasca bi trebalo da odgovaraju podacima unetim prilikom registracije OID broja.

Obrazac za finansijsku identifikaciju, koji se može preuzeti na ovom linku, potrebno je dodati nakon otvaranja namenskog računa za finansiranje odobrenog projekta od strane Fondacije Tempus, s obzirom na to da se podaci tog računa upisuju u obrazac. Popunjen i potpisan obrazac potrebno je da overi banka u kojoj se račun vodi.

Organizacije koje u predlogu projekta imaju ulogu partnera, potrebno je da dodaju na svoj profil samo Obrazac za pravnu identifikaciju.

Nakon registracije OID broja, na platformu je potrebno dodati i dokumente koji potvrđuju podatke navedene prilikom registracije OID broja, kao što su rešenje nadležnog organa o osnivanju/upisu organizacije u registar (npr. za udruženja – iz Agencije za privredne registre, za državne škole – Privredni sud) i rešenje o poreskom identifikacionom broju (PIB). Ovu dokumentaciju nije nužno dodati u fazi podnošenja predloga projekta, ali će to biti neophodno u fazi sertifikacije OID-a.  

Fondacija Tempus, koja sprovodi sertifikaciju OID broja organizacija iz Srbije, u tom postupku može zatražiti od organizacije dostavljanje dodatne dokumentacije, (više o postupku sertifikacije OID-a dostupno je u odeljku br. 6).

Obrasce i prateća dokumenta koja su jednom dodata na platformu nije moguće izbrisati, ali je moguće dodati novu izmenjenu verziju, koja postaje referentna za nacionalnu agenciju.

Sertifikacija OID-a predstavlja proces verifikacije statusa organizacije na osnovu registrovanih podataka i dodatih dokumenata na njen profil na platformi Erasmus+ and European Solidarity Corps, koji se mora sprovesti pre potpisivanja ugovora o finansiranju. Postupak sertifikacije organizacija iz Republike Srbije inicira i sprovodi nadležno telo Fondacije Tempus. Tom prilikom kontaktiraju se autorizovani korisnik/administrator profila, u slučaju potrebe za dostavljanjem dodatnih dokumenata, ispravkom ili ažuriranjem dokumenata i/ili podataka o organizaciji na platformi. 

Trajanje sertifikacije može da se razlikuje u zavisnosti od brzine korespodencije i potrebe da se obezbede dodatna pojašnjenja vezana za organizaciju, kao i dodatna prateća dokumenta.

Po završetku procesa, koji podrazumeva proveru svih na platformu unetih podataka i dokumenata, OID broj postaje sertifikovan.

U nekim vrstama Erazmus+ projekata se pre ugovaranja zahteva i sertifikacija OID brojeva svih partnerskih organizacija na projektu. U slučaju kada takav projekat razmatra druga (inostrana) nacionalna agencija, a na istom organizacija iz Srbije, čiji OID od ranije nije sertifikovan, ima ulogu partnera, u svrhu sertifikacije njenog OID-a potrebno je da se strana agencija obrati Fondaciji Tempus kao nadležnoj agenciji i inicira sertifikaciju. Isti postupak sprovodi se u cilju sertifikacije organizacije iz inostranstva koja je partner na predlogu projekta koji razmatra Fondacija Tempus. 

Podatke unete prilikom registracije OID-a moguće je menjati. Sve dok OID broj nije sertifikovan, promene unete na platformu se automatski verifikuju u sistemu. Nakon uspešne sertifikacije, sve promene u podacima na platformi mora odobriti nadležna nacionalna agencija. 

Sve izmene se vrše na platformi Erasmus+ and European Solidarity Corps na kojoj je i registrovan OID broj organizacije, pristupom pomoću EU Login naloga kojim je OID broj registrovan. 

Fizička lica (natural person) mogu da se registruju na platformi Erasmus+ and European Solidarity Corps i dobiju OID broj. Ipak, treba obratiti pažnju na to da u projektima programa Erazmus+ mogu učestvovati pravna lica (legal person) – organizacije, institucije i slično, dok jedini izuzetak predstavljaju neformalne grupe mladih koje predstavljaju (i u njihovo ime se registruju) fizička lica.  

Nakon registracije OID-a je određeni broj podataka o organizaciji/instituciji, kao i sam OID broj dostupan široj javnosti zainteresovanoj za program Erazmus+. S druge strane, uvid u sve podatke i prateće dokumente dodate na profil organizacije imaju samo autorizovani korisnik (osoba koja je preko svog EU Login naloga registrovala OID) i administrator profila koga je on delegirao.  

Elektronski sistem za podnošenje prijava Erazmus+ projekata na platformi Erasmus+ and European Solidarity Corps je takav da se osnovni podaci organizacije (naziv, adresa, grad, zemlja, kontakti, veb–sajt) ne unose u e-formular za prijavu projekta već ih on sam učitava iz baze podataka o OID brojevima sa platforme. 

Sistem pritom ne učitava i kontakt osobu za pojedinačni projekat, te taj podatak podnosioci projektne prijave sami unose direktno u formular. Dakle, kontakt osoba za pojedinačni projekat može, ali i ne mora biti ista osoba koja je upisana kao kontakt osoba za organizaciju na platformi. 

Proveru da li organizacija već ima registrovan OID, kao i pretragu registrovanih organizacija, moguće je obaviti na platformi Erasmus+ and European Solidarity Corps i bez logovanja putem EU Login naloga. Aktiviranje opcije Advanced search na levoj strani ekrana omogućava naprednu pretragu (npr. po matičnom ili poreskom identifikacionom broju). 

Napomena: Organizacijama koje su na dan 22. 10. 2019. imale registrovan PIC broj (reč je o datumu do kog se PIC broj koristio za sve vrste Erazmus+ projekata, i od kog je počelo korišćenje OID brojeva paralelno sa PIC brojevima), sistem bi trebalo da je automatski dodelio i OID. To praktično znači da bi sve organizacije koje su se registrovale pre 22. 10. 2019. godine i stupanja na snagu navedenih izmena, osim PIC broja automatski trebalo da poseduju i OID, dok će organizacije koje se registruju nakon tog datuma moći da registruju PIC, OID ili oba identifikatora, u zavisnosti od potrebe tj. vrste projekata u kojima žele da učestvuju (centralizovani i/ili decentralizovani). U slučaju da je organizacija na navedeni datum imala registrovan PIC, ali joj nakon toga nije automatski dodeljen OID, mogu samostalno da registruju OID ukoliko im je potreban, prateći gore navedene korake.

Skip to content