Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih

Ovi projekti imaju za cilj da podrže razvoj, transfer i implementaciju inovativnih praksi, kao i sprovođenje zajedničkih inicijativa za uspostavljanje partnerstava, vršnjačko učenje i razmenu iskustava na evropskom nivou. Rezultati ovih projekata bi trebalo da budu prenosivi, primenljivi u različitim obrazovnim kontekstima i ukoliko je moguće da povezuju različite discipline i sektore u obrazovanju.

Koji su ciljevi ovih projekata?

Neki od glavnih ciljeva su:

  • unapređenje kvaliteta u radu, aktivnostima i praksi organizacija i institucija uključenih u projekat, otvaranje ka novim akterima u različitim sektorima;
  • izgradnja kapaciteta organizacija da rade na međunarodnom nivou i u različitim sektorima;
  • ispunjavanje zajedničkih potreba i prioriteta u datim oblastima;
  • omogućavanje transformacije i promene (na individualnom, organizacionom i sektorskom nivou), vodeći ka poboljšanju i novim pristupima, srazmerno kontekstu svake organizacije.
Ko može da učestvuje u projektu?

Bilo koja javna ili privatna organizacija iz programske* ili partnerske zemlje** može učestvovati kao učesnik projekta. Podstiče se učešće različitih aktera u skladu sa postavljenim prioritetima i ciljevima projekta.

*Programske zemlje su države članice Evropske unije, kao i Srbija, Norveška, Island, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska.
**Partnerske zemlje su sve države sveta izuzev programskih zemalja
Ko može da podnese projektnu prijavu?

Kao podnosilac prijave, odnosno koordinator projekta, može nastupiti bilo koja ustanova iz programske zemlje koja učestvuje na projektu. U jednom konkursnom roku, isti konzorcijum može predati jednu projektnu prijavu na nivou svih nadležnih agencija.

Da li postoji propisan broj partnerskih organizacija na projektu?

Minimalni sastav konzorcijuma čine najmanje tri organizacije iz tri različite programske zemlje. Maksimalni broj partnerskih organizacija nije propisan.

Projekti bi generalno trebalo da budu usmereni na saradnju organizacija iz programskih zemalja. Organizacije iz partnerskih zemalja mogu biti partneri (ne i koordinatori) na projektu ako je moguće dokazati da njihovo učešće donosi dodatnu vrednost od ključnog značaja za projekat.

Da li se mogu uključiti i dodatni partneri bez formalne veze sa projektom?

Osim punopravnih partnera, koji su formalno uključeni u projekat (koordinator i partnerske ustanove), mogu biti uključene i druge organizacije koje mogu da doprinesu realizaciji projekta ili da podrže njegovu promociju ili održivost. Ovi partneri bi bili nazvani ,,pridruženi partneri” i njihovu ulogu je potrebno obrazložiti u samoj prijavi, međutim oni ne nose ugovornu obavezu i ne dobijaju finansiranje Erazmus+ programa za ove aktivnosti.

Koliko traju projekti Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih?

Projekti mogu trajati od 12 do 36 meseci, a dužinu trajanja bira podnosilac prijave u fazi prijave projekta.

Kome se podnosi prijava?

Prijava se podnosi Nacionalnoj agenciji nadležnoj za Erazmus+ program u zemlji podnosioca prijave. Ukoliko predajete prijavu u Srbiji, nadležna  je Fondacija Tempus. Prijava se podnosi elektronskim putem kroz propisani elektronski formular na platformi. Snimak vebinara na kome smo predstavili prijavne formulare za projekte partnerstava za saradnju, možete pogledati ovde

Izuzetak: ukoliko je podnosilac prijave evropska nevladina organizacija, a projektna prijava je u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, prijava se podnosi Izvršnoj agenciji u Briselu.

Termin evropska nevladina organizacija se odnosi na formalno priznate organizacije koje su sačinjene iz tela/sekretarijata koji se nalazi u nekoj od programskih zemalja i najmanje devet nacionalnih ogranaka u programskim zemljama.

Koji je propisani budžet za ovu vrstu projekata?

Iznos namenskih bespovratnih sredstava koji može biti dodeljen partnerstvima za saradnju koje podržavaju nacionalne agencije iznosi od 100 000 do 400 000 evra.

Za partnerstva za saradnju koje podržava Izvršna agencija, finansijska podrška se dodeljuje u obliku paušalnih iznosa od 120 000, 250 000 ili 400 000 evra.

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava?

Poziv za konkursni rok 2021. za projektne predloge u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, uključujući i projekte u oblasti obrazovanja odraslih, koji se podnose nadležnim nacionalnim agencijama biće otvoren do 20. maja 2021. godine u podne po srednjoevropskom vremenu.

Poziv za konkursni rok 2021. za projektne predloge u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u koordinaciji evropskih nevladinih organizacija, koji se podnose Izvršnoj agenciji u Briselu, biće otvoren do 15. juna 2021. godine do 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Skip to content