Youth Wiki

Почетком 2019. године Србија се придружила Youth Wiki платформи Европске комисије. На њој се прикупљају подаци о националним структурама за младе, омладинским политикама и активностима које су усмерене ка младима.

Youth Wiki је по својим активностима сличан Eurydice мрежи, где је фокус на политикама из сектора образовања и обука. Као и Eurydice мрежом, њеним радом координира Извршна агенција за образовање и културу.

У Youth Wiki су тренутно укључене 33 земље рачунајући и Србију. Платформа нуди описе национална политика за младе укључених земаља.

Циљ је да подржи европску сарадњу у области рада са младима посебно у доношењу одлука, тако што обезбеђује податке и размену података о националним политикама, реформама и иницијативама у овој области. Прикупљање квалитативних података такође омогућава размену информација и иновативних приступа и може поспешити учење кроз сарадњу са другима. Као такав, значајан је ресурс за доносиоце одлука, потенцијалне подносиоце Еразмус+ пројеката и све остале актере у омладинском сектору.

Садржај је обликован према приоритетима политике које су утврдиле Европска комисија и државе чланице у оквиру европске сарадње у омладинском пољу.

Покривено је осам главних поља идентификованих у ЕУ Стратегији за младе:

  1. образовање и обуке,
  2. запошљавање и предузетништво,
  3. здравље и добробит,
  4. веће укључивање младих,
  5. добровољне активности/волонтирање,
  6. социјална инклузија,
  7. млади и свет и
  8. креативност и култура.

Информације у оквиру идентификованих поља су квалитативне, подељене су у десет поглавља (управљање политикама за младе, образовање и обуке, волонтерске активности, здравље и благостање, запошљавање и предузетништво, креативност и култура, социјална укљученост, млади и свет, партиципација, омладински рад). Сва поглавља за Србија су објављена на платформи и редовно се ажурирају. Главни извор података су званична документа надлежних државних органа, али различите студије, анкете, анализе или евалуације државних органа као и истраживачких, експертских, think-thank центaра се такође могу користити у представљању релевантних података и анализа.

 Упоредни прегледи

Платформа такође пружа упоредни преглед у форми интерактивних мапа како би се боље приказале главне политике и програми за младе широм Европе. Мапе се заснивају на подацима на страницама појединачних земаља, а прате их кратки упоредни прегледи главних трендова широм земаља учесница.

Тренутно је шест тема, наведених у наставку, покривено интерактивним мапама. Предвиђено је да се постепено развијају мапе за сва поља која покрива Youth Wiki.

Теме покривене интерактивним мапама:

Skip to content