Youth Wiki

Početkom 2019. godine Srbija se pridružila Youth Wiki platformi Evropske komisije. Na njoj se prikupljaju podaci o nacionalnim strukturama za mlade, omladinskim politikama i aktivnostima koje su usmerene ka mladima.

Youth Wiki je po svojim aktivnostima sličan Eurydice mreži, gde je fokus na politikama iz sektora obrazovanja i obuka. Kao i Eurydice mrežom, njenim radom koordinira Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.

U Youth Wiki su trenutno uključene 33 zemlje računajući i Srbiju. Platforma nudi opise nacionalnih politika za mlade uključenih zemalja.

Cilj je da podrži evropsku saradnju u oblasti rada sa mladima posebno u donošenju odluka, tako što obezbeđuje podatke i razmenu podataka o nacionalnim politikama, reformama i inicijativama u ovoj oblasti. Prikupljanje kvalitativnih podataka takođe omogućava razmenu informacija i inovativnih pristupa i može pospešiti učenje kroz saradnju sa drugima. Kao takav, značajan je resurs za donosioce odluka, potencijalne podnosioce Erazmus+ projekata i sve ostale aktere u omladinskom sektoru.

Sadržaj je oblikovan prema prioritetima politike koje su utvrdile Evropska komisija i države članice u okviru evropske saradnje u omladinskom polju.

Pokriveno je osam glavnih polja identifikovanih u EU Strategiji za mlade:

  1. obrazovanje i obuke,
  2. zapošljavanje i preduzetništvo,
  3. zdravlje i dobrobit,
  4. veće uključivanje mladih,
  5. dobrovoljne aktivnosti/volontiranje,
  6. socijalna inkluzija,
  7. mladi i svet i
  8. kreativnost i kultura.

Informacije u okviru identifikovanih polja su kvalitativne, podeljene su u deset poglavlja (upravljanje politikama za mlade, obrazovanje i obuke, volonterske aktivnosti, zdravlje i blagostanje, zapošljavanje i preduzetništvo, kreativnost i kultura, socijalna uključenost, mladi i svet, participacija, omladinski rad). Sva poglavlja za Srbija su objavljena na platformi i redovno se ažuriraju. Glavni izvor podataka su zvanična dokumenta nadležnih državnih organa, ali različite studije, ankete, analize ili evaluacije državnih organa kao i istraživačkih, ekspertskih, think-thank centara se takođe mogu koristiti u predstavljanju relevantnih podataka i analiza.

 Uporedni pregledi

Platforma takođe pruža uporedni pregled u formi interaktivnih mapa kako bi se bolje prikazale glavne politike i programi za mlade širom Evrope. Mape se zasnivaju na podacima na stranicama pojedinačnih zemalja, a prate ih kratki uporedni pregledi glavnih trendova širom zemalja učesnica.

Trenutno je šest tema, navedenih u nastavku, pokriveno interaktivnim mapama. Predviđeno je da se postepeno razvijaju mape za sva polja koja pokriva Youth Wiki.

Teme pokrivene interaktivnim mapama:

Skip to content