Partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja

Ovi projekti omogućavaju organizacijama da steknu iskustva u međunarodnoj saradnji i da ojačaju svoje kapacitete, ali i da proizvedu inovativne rezultate.

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?

Organizacije imaju fleksibilnost u izboru najbolje kombinacije aktivnosti koja doprinosi postizanju ciljeva projekta u odnosu na njegov obim i srazmerno kapacitetima partnerstva.

Ove aktivnosti se mogu odnositi na sprovođenje projektnih aktivnosti (koje mogu uključivati sastanke, događaje umrežavanja, konferencije, radne sesije za razmenu praksi i razvijanje rezultata, obuke zaposlenih i polaznika i sl.), upravljanje projektom i promociju projektnih rezultata.

Da li postoje propisane oblasti ili teme kojima se ovi projekti bave?

Od projekata se traži da uokvire svoj rad u jedan ili više prioriteta, koje na godišnjem nivou propisuje Evropska komisija, te da ih odaberu u fazi prijave.

U konkursnom roku 2022, partnerstva za saradnju moraju se baviti minimalno jednim prioritetom sa liste koju možete naći u nastavku strane.

Pored toga, nacionalne agencije nadležne za Erazmus+ program imaju mogućnost da identifikuju jedan ili više ovih evropskih prioriteta kao posebno relevantne u nacionalnom kontekstu.

Dodatni aspekti

Pored formalnih kriterijuma, pri izradi projektnih predloga treba obratiti pažnju na sledeće aspekte:

  • Životna sredina i održivost – projekti treba da podstaknu sve uključene da uče i razgovaraju o pitanjima vezanim za životnu sredinu, kao i da pronađu alternativne, zelenije načine sprovođenja projektnih aktivnosti;
  • Inkluzija i različitost – organizacije treba da osmisle pristupačne i inkluzivne projektne aktivnosti, uzimajući u obzir potrebe, kao i mišljenja učesnika sa smanjenim mogućnostima.
  • Digitalna dimenzija – podstiče se virtuelna saradnja, kao i eksperimentisanje sa virtuelnim i kombinovanim mogućnostima učenja.
Vrste projekata

U zavisnosti od ciljeva projekta, organizacija koje učestvuju ili očekivanog uticaja, ovi projekti mogu biti različite veličine i obima. U skladu sa tim, postoje dve vrste partnerstava:

Specifični prioriteti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka:

U okviru ovog prioriteta daje se podrška razvoju programa stručnog obrazovanja i obuka, koji nude uravnoteženu kombinaciju profesionalnih veština i stvaraju prilike za učenje zasnovano na radu, a usklađeni su sa ekonomskim ciklusima, novim poslovima, metodama rada i ključnim kompetencijama. Projekti će podržati pružaoce stručnog obrazovanja i obuka u prilagođavanju njihove ponude obuka u skladu sa stalno menjajućim potrebama za veštinama i zelenom i digitalnom tranzicijom.

Ovaj prioritet podržava inicijative koje razvijaju fleksibilne i na učenike usredsređene programe stručnog obrazovanja i obuka, koji doprinose prevazilaženju postojećeg jaza u pristupu obukama za zaposlene odrasle, kako bi oni napravili uspešnu tranziciju na tržištu rada. Podrška se daje i razvoju programa kontinuiranog stručnog usavršavanja, koji su prilagođeni tržištu rada, kao i programima koji olakšavaju transfer, prepoznavanje i akumulaciju ishoda učenja koji vode ka nacionalnim kvalifikacijama.

Podrška se daje projektima čiji je glavni cilj da suštinski promene način na koji se stručno obrazovanje praktikuje, čineći ga relevantnijim za trenutne i buduće potrebe ekonomije i društva. Ove promene mogu biti organizacionog karaktera, mogu da budu vezane za procese učenja i podučavanja, kao i za ekosisteme pružalaca stručnog obrazovanja i obuka, kao i načine na koji oni sarađuju sa partnerima, (npr. kroz difuziju tehnologije i primenjenih istraživanja, zagovaranje, umrežavanje i internacionalizaciju aktivnosti). Takođe, cilj može da bude i razvoj i pružanje proizvoda i usluga stručnog obrazovanja za spoljne aktere kao što su studenti, kompanije i vlade.

Prioritet će imati projekti koji doprinose povećanju atraktivnosti stručnog obrazovanja na različitim nivoima. To mogu biti projekti koji teže ka većoj propustljivosti između različitih obrazovnih nivoa, projekti koji neguju otvoreno i participativno okruženje za učenje, projekti koji podržavaju profesionalni razvoj nastavnika i trenera, ili oni koji olakšavaju prepoznavanje ishoda učenja i upotrebu Europasa i drugih digitalnih usluga. Ovaj prioritet podržava i projekte koji razvijaju dugoročna partnerstva za uspostavljanje ili jačanje međunarodnih, nacionalnih i regionalnih sektorskih takmičenja u veštinama. Uticaj ovih aktivnosti može se podstaći bliskom saradnjom sa preduzećima, privrednim komorama i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

Ovaj prioritet se fokusira na merenje i poboljšanje kvaliteta stručnog obrazovanja i obuka, kroz razvoj nacionalnih sistema osiguranja kvaliteta, kako za inicijalno, tako i za kontinuirano stručno obrazovanje. To naročito uključuje uspostavljanje i testiranje aranžmana za praćenje diplomaca u skladu sa Preporukom Saveta o praćenju diplomaca i Preporukom o Evropskom referentnom okviru za osiguranje kvaliteta za stručno obrazovanje i obuku (EQAVET), kao i istraživanje osnovnih profila stručnog obrazovanja i mikrokredencijala.

Cilj ovog prioriteta je uspostavljanje mehanizama podrške i ugovornih okvira za promociju kvalitetnih mobilnosti zaposlenih i učenika. Važan aspekt je automatsko međusobno priznavanje kvalifikacija i ishoda učenja. Takođe, podstiče se i razvijanje sistema podrške učenicima koji idu na mobilnost od strane učenika u zemlji gde se mobilnost održava, što uključuje informisanje, motivisanje, pripremu i olakšavanje društvene integracije učenika u zemlji domaćinu, kao i jačanje njihove interkulturne svesti i aktivnog građanstva.

Skip to content