Partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja

Ovi projekti omogućavaju organizacijama da steknu iskustva u međunarodnoj saradnji i da ojačaju svoje kapacitete, ali i da proizvedu inovativne rezultate.

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?

Organizacije imaju fleksibilnost u izboru najbolje kombinacije aktivnosti koja doprinosi postizanju ciljeva projekta u odnosu na njegov obim i srazmerno kapacitetima partnerstva.

Ove aktivnosti se mogu odnositi na sprovođenje projektnih aktivnosti (koje mogu uključivati sastanke, događaje umrežavanja, konferencije, radne sesije za razmenu praksi i razvijanje rezultata, obuke zaposlenih i polaznika i sl.), upravljanje projektom i promociju projektnih rezultata.

Da li postoje propisane oblasti ili teme kojima se ovi projekti bave?

Od projekata se traži da uokvire svoj rad u jedan ili više prioriteta, koje na godišnjem nivou propisuje Evropska komisija, te da ih odaberu u fazi prijave.

U konkursnom roku za 2024. godinu, partnerstva za saradnju moraju se baviti minimalno jednim prioritetom sa liste koju možete naći u nastavku strane.

Pored toga, nacionalne agencije nadležne za Erazmus+ program imaju mogućnost da identifikuju jedan ili više ovih evropskih prioriteta kao posebno relevantne u nacionalnom kontekstu.

 
Prioriteti primenljivi za sve sektore

Program će podržati projekte koji promovišu socijalnu inkluziju i imaju za cilj poboljšanje pristupačnosti za ljude sa smanjenim mogućnostima, uključujući osobe sa invaliditetom i osobe sa migrantskim poreklom, kao i osobe koje žive u ruralnim i udaljenim oblastima,kao što su najudanjeniji regioni, osobe koje se suočavaju sa rodnom neravnopravnošću, socijalno-ekonomskim poteškoćama ili bilo kojim drugim potencijalnim izvorom diskriminacije na osnovu pola, rasnog ili etničkog porekla, religije ili uverenja, invaliditeta, starosti ili seksualne orijentacije. Ovi projekti bi trebalo da pomognu u rešavanju prepreka sa kojima se suočavaju ove grupe u pristupu mogućnostima koje nudi program, kao i u doprinosu stvaranju inkluzivnog okruženja koje neguje jednakost i jednakopravnost i koje odgovara potrebama šire zajednice. U okviru ovog prioriteta, Program će podržati projekte koji promovišu obrazovne aktivnosti i olakšavaju integraciju ljudi koji beže od rata u Ukrajini u nova okruženja za učenje.

Program ima za cilj da u svim sektorima podrži podizanje svesti o izazovima po pitanju zelene tranzicije, životne sredine i klimatskih promena. Prioritet će biti dat projektima usmerenim na unapređenje kompetencija u različitim sektorima od značaja za održivost, razvoj zelenih strategija i metodologija sektorskih veština, kao i nastavnim planovima i programima orijentisanim ka budućnosti, koji bolje ispunjavaju potrebe pojedinaca. Program će takođe podržati testiranje inovativnih praksi kako bi pripremio učenike, studente, zaposlene i omladinske radnike da postanu istinski nosioci promena (npr. ušteda resursa, smanjenje potrošnje i rasipanja energije, kompenzacija emisije ugljeničnog otiska, odabir održivih izbora hrane i načina transporta itd.). Prioritet će takođe biti dat projektima koji – obrazovanjem, obukom, omladinskim i sportskim aktivnostima – omogućavaju promene u ponašanju prema individualnim potrebama, navikama u potrošnji i načinu života; razvijaju kompetencije nastavnika i obrazovnih lidera i podržavaju strategije organizacija u pogledu ekološke održivosti.

Program će podržati planove digitalne transformacije osnovnog, srednjeg, stručnog obrazovanja i obuka (VET), visokoškolskih ustanova i institucija za obrazovanje odraslih. Prioritet će biti dat projektima čiji je cilj povećanje kapaciteta i spremnosti institucija za efikasan prelazak na digitalno obrazovanje. Program će podržati svrsishodnu upotrebu digitalnih tehnologija u obrazovanju, obukama, omladinskom radu i sportu, za svrhe podučavanja, učenja, ocenjivanja i angažovanja. Ovo uključuje razvoj digitalnih pedagogija i stručnosti u korišćenju digitalnih alata za nastavnike, uključujući pomoćne tehnologije, kao i stvaranje i inovativnu upotrebu digitalnih obrazovnih sadržaja. Takođe, uključuje razvoj digitalnih veština i kompetencija čitavog stanovništva odgovarajućim programima i inicijativama. Posebna pažnja biće posvećena promovisanju rodne ravnopravnosti i rešavanju razlika u odnosu na pristup i upotrebu nedovoljno zastupljenih grupa. Program će dalje podržati upotrebu evropskih okvira digitalnih kompetencija prosvetnih radnika, građana i organizacija.

Program podržava aktivno građanstvo i etiku u celoživotnom učenju; podstiče razvoj socijalnih i interkulturnih kompetencija, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Prioritet će biti dat projektima koji nude mogućnosti za učešće ljudi u demokratskom životu, društvenom i građanskom angažovanju putem aktivnosti formalnog ili neformalnog učenja, kao što su na primer aktivnosti za podizanje svesti o i promovisanje učešća na izborima za Evropski parlament 2024 godine. Fokus će takođe biti na podizanju svesti i razumevanju konteksta Evropske unije, posebno u pogledu zajedničkih vrednosti EU, principa jedinstva i različitosti, kulturnog identiteta, kulturne svesti i socijalnog i istorijskog nasleđa.

Specifični prioriteti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka:

U okviru ovog prioriteta daje se podrška razvoju programa stručnog obrazovanja i obuka, koji nude uravnoteženu kombinaciju profesionalnih veština i stvaraju prilike za učenje zasnovano na radu, a usklađeni su sa ekonomskim ciklusima, novim poslovima, metodama rada i ključnim kompetencijama. Projekti će podržati pružaoce stručnog obrazovanja i obuka u prilagođavanju njihove ponude obuka u skladu sa stalno menjajućim potrebama za veštinama i zelenom i digitalnom tranzicijom.

Ovaj prioritet podržava inicijative koje razvijaju fleksibilne i na učenike usredsređene programe stručnog obrazovanja i obuka, koji doprinose prevazilaženju postojećeg jaza u pristupu obukama za zaposlene odrasle, kako bi oni napravili uspešnu tranziciju na tržištu rada. Podrška se daje i razvoju programa kontinuiranog stručnog usavršavanja, koji su prilagođeni tržištu rada, kao i programima koji olakšavaju transfer, prepoznavanje i akumulaciju ishoda učenja koji vode ka nacionalnim kvalifikacijama.

Podrška se daje projektima čiji je glavni cilj da suštinski promene način na koji se stručno obrazovanje praktikuje, čineći ga relevantnijim za trenutne i buduće potrebe ekonomije i društva. Ove promene mogu biti organizacionog karaktera, mogu da budu vezane za procese učenja i podučavanja, kao i za ekosisteme pružalaca stručnog obrazovanja i obuka, kao i načine na koji oni sarađuju sa partnerima, (npr. kroz difuziju tehnologije i primenjenih istraživanja, zagovaranje, umrežavanje i internacionalizaciju aktivnosti). Takođe, cilj može da bude i razvoj i pružanje proizvoda i usluga stručnog obrazovanja za spoljne aktere kao što su studenti, kompanije i vlade.

Prioritet će imati projekti koji doprinose povećanju atraktivnosti stručnog obrazovanja na različitim nivoima. To mogu biti projekti koji teže ka većoj propustljivosti između različitih obrazovnih nivoa, projekti koji neguju otvoreno i participativno okruženje za učenje, projekti koji podržavaju profesionalni razvoj nastavnika i trenera, ili oni koji olakšavaju prepoznavanje ishoda učenja i upotrebu Europasa i drugih digitalnih usluga. Ovaj prioritet podržava i projekte koji razvijaju dugoročna partnerstva za uspostavljanje ili jačanje međunarodnih, nacionalnih i regionalnih sektorskih takmičenja u veštinama. Uticaj ovih aktivnosti može se podstaći bliskom saradnjom sa preduzećima, privrednim komorama i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

Ovaj prioritet se fokusira na merenje i poboljšanje kvaliteta stručnog obrazovanja i obuka, kroz razvoj nacionalnih sistema osiguranja kvaliteta, kako za inicijalno, tako i za kontinuirano stručno obrazovanje. To naročito uključuje uspostavljanje i testiranje aranžmana za praćenje diplomaca u skladu sa Preporukom Saveta o praćenju diplomaca i Preporukom o Evropskom referentnom okviru za osiguranje kvaliteta za stručno obrazovanje i obuku (EQAVET), kao i istraživanje osnovnih profila stručnog obrazovanja i mikrokredencijala.

Cilj ovog prioriteta je uspostavljanje mehanizama podrške i ugovornih okvira za promociju kvalitetnih mobilnosti zaposlenih i učenika. Važan aspekt je automatsko međusobno priznavanje kvalifikacija i ishoda učenja. Takođe, podstiče se i razvijanje sistema podrške učenicima koji idu na mobilnost od strane učenika u zemlji gde se mobilnost održava, što uključuje informisanje, motivisanje, pripremu i olakšavanje društvene integracije učenika u zemlji domaćinu, kao i jačanje njihove interkulturne svesti i aktivnog građanstva.

Dodatni aspekti

Pored formalnih kriterijuma, pri izradi projektnih predloga treba obratiti pažnju na sledeće aspekte:

  • Inkluzija i različitost – organizacije treba da osmisle pristupačne i inkluzivne projektne aktivnosti, uzimajući u obzir potrebe, kao i mišljenja učesnika sa smanjenim mogućnostima.
  • Životna sredina i održivost – projekti treba da podstaknu sve uključene da uče i razgovaraju o pitanjima vezanim za životnu sredinu, kao i da pronađu alternativne, zelenije načine sprovođenja projektnih aktivnosti.
  • Digitalna dimenzija – podstiče se virtuelna saradnja, kao i eksperimentisanje sa virtuelnim i kombinovanim mogućnostima učenja.
  • Učešće u demokratskom životu – projekti bi trebalo da kroz svoje aktivnosti šire demokratske vrednosti i podstaknu svoje učesnike da budu društveno angažovani.
Vrste projekata

U zavisnosti od ciljeva projekta, organizacija koje učestvuju ili očekivanog uticaja, ovi projekti mogu biti različite veličine i obima. U skladu sa tim, postoje dve vrste partnerstava:

Skip to content