Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih

Ovi projekti su namenjeni lokalnim i manje iskusnim organizacijama, kao i onim organizacijama koje ranije nisu učestvovale u Programu. U poređenju sa partnerstvima za saradnju, ovi projekti kraće traju i pred njima su jednostavniji administrativni zahtevi, čime se organizacijama sa manjim organizacionim kapacitetima olakšava ulazak u Program.

Koji su ciljevi ovih projekata?

Neki od glavnih ciljeva su:

  • olakšavanje pristupa Erazmus+ programu malim, manje iskusnim organizacijama i onima koje ranije nisu učestvovale u Erazmus+ programu. Ova partnerstva bi trebalo da predstavljaju prvi korak ka saradnji na evropskom nivou;
  • podrška uključivanju ciljnih grupa sa smanjenim mogućnostima;
  • podrška aktivnom evropskom građanstvu i približavanju evropske dimenzije lokalnom nivou.

Pored ovih ciljeva, na ovu vrstu projekata odnose se i ciljevi postavljeni za partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih:

  • unapređenje kvaliteta u radu, aktivnostima i praksi organizacija i institucija uključenih u projekat, otvaranje ka novim akterima u različitim sektorima;
  • izgradnja kapaciteta organizacija za rad na međunarodnom nivou i u različitim sektorima;
  • ispunjavanje zajedničkih potreba i prioriteta u datim oblastima;
  • omogućavanje transformacije i promene (na individualnom, organizacionom i sektorskom nivou), vodeći ka poboljšanju i novim pristupima, srazmerno kontekstu svake organizacije.
Ko može da učestvuje u projektu?

U programu može učestvovati bilo koja javna ili privatna organizacija iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu*. Podstiče se učešće različitih aktera u skladu sa postavljenim prioritetima i ciljevima projekta.

*Treće zemlje pridružene Programu su Srbija, Norveška, Island, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska.
Ko može da podnese projektnu prijavu?

Kao podnosilac prijave, odnosno koordinator projekta, može nastupiti bilo koja ustanova iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu koja učestvuje na projektu. U jednom konkursnom roku, isti konzorcijum može predati jednu projektnu prijavu na nivou svih nadležnih agencija.

Da li postoji propisan broj partnerskih organizacija na projektu?

Minimalni sastav konzorcijuma čine najmanje dve organizacije iz dve različite države članice EU ili trećih zemalja pridruženih Programu, dok maksimalni broj partnerskih organizacija nije propisan.

Koliko traju projekti Malih partnerstava za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih?

Projekti mogu trajati od 6 do 24 meseca, a dužinu trajanja bira podnosilac prijave u fazi prijave projekta.

Kome se podnosi prijava?

Prijava se podnosi Nacionalnoj agenciji nadležnoj za Erazmus+ program u zemlji podnosioca prijave. Ukoliko predajete prijavu u Srbiji, nadležna  je Fondacija Tempus. Prijava se podnosi elektronskim putem kroz propisani elektronski formular na platformi. Snimak vebinara na kome smo predstavili prijavne formulare za projekte malih partnerstava, možete pogledati ovde

Koji je propisani budžet za ovu vrstu projekata?

Iznos namenskih bespovratnih sredstava koji može biti dodeljen Malim partnerstvima u oblasti obrazovanja odraslih koje podržavaju nacionalne agencije dodeljuje se u obliku paušalnih iznosa od 30 000 i 60 000 evra, u zavisnosti od planiranih aktivnosti i rezultata.

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava?

Poziv za konkursni rok 2023. za projektne predloge u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, uključujući i projekte malih partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih, koji se podnose nadležnim nacionalnim agencijama biće otvoren do 22. marta 2023. godine u 12 časova po srednjoevropskom vremenu. Drugi rok za podnošenje projekata je 4. oktobar 2023. godine u 12 časova po srednjoevropskom vremenu.

Skip to content