Važno za razvoj projekta u oblasti mladih

Националнa стратегијa за младе за период од 2015. до 2025. године

Овим документом су дефинисани дугорочни општи и специфични циљеви значајни за положај младих у Србији, као и мере за њихово остваривање, док је представљен и приказ тренутног стања у односу на дате циљеве. Стратегија усаглашава националну омладинску политику са европским оквиром омладинске политике и релевантним међународном документима у овој области. Питања мобилности младих, доступности програма међународне сарадње, усклађивања са међународним стандардима од значаја за рад са младима и др. чине суштину већине општих и специфичних циљева Стратегије.

Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године и Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године

АП треба да помогне свим органима, организацијама, институцијама и појединцима, као и свим другим заинтересованим субјектима, да реализују циљеве НСМ. У складу са тим, у АП су прецизно утврђене улоге, одговорности носилаца реализације, као и институционални механизми који треба да омогуће да се постигну жељени резултати и остваре општи стратешки циљеви НСМ.

Закон о младима Републике Србије

Oвим законом уређују се мере и активности које предузимају Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих у свим областима које су од интереса за младе. Циљ закона је стварање услова за подршку младима у организовању, друштвеном деловању, развоју и остваривању потенцијала за личну и друштвену добробит.

Закон о волонтирању Републике Србије

Овим законом уређују се основни појмови у вези са волонтирањем, начела волонтирања, уговор о волонтирању, права и обавезе волонтера и организатора волонтирања, као и надзор над применом овог закона.

Фондација Темпус – организација одговорна за спровођење програма Еразмус+ у области образовања, обука и младих у Србији.

Министарство омладине и спорта Републике Србије – функционише кроз три сектора, од којих је један Сектор за омладину. Он, између осталог, има за циљ системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Републици Србији; информисање младих о различитим конкурсима и приликама за волонтерски рад; подизање капацитета омладинских организација; подстицање и остваривање међународне сарадње која се односи на омладину, и др.

Организације/институције акредитоване за реализацију ЕВС пројеката – све организације које су успешно прошле кроз процес акредитације за слање и примање ЕВС волонтера.

Савет за младе је тело Владе Републике Србије чији је задатак да подстиче и усклађује активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за унапређивање омладинске политике у Србији.

Национална асоцијација практичара/-ки омладинског рада (НАПОР) је струковни и репрезентативни савез удружења чија је мисија стварање и развијање услова којима се жели осигурати квалитет и препознавање омладинског рада. Жељени циљ јесте развој потенцијала младих и омладинских радника/-ица, који доприносе добробити локалне заједнице и друштва.

Кровна организација младих Србије је савез удружења који тренутно окупља 92 организације чланице (организације младих и за младе) са читаве територије Републике Србије.

Национална асоцијација канцеларија за младе је кровни савез градова и општина са територије Републике Србије које имају основану Канцеларију за младе и које активно раде на развијању локалне омладинске политике. Основана је са циљем да осигура квалитет омладинске политике на локалном нивоу

Уколико желите да успоставите контакте са организацијама и институцијама, пошаљете волонтера у неку другу земљу или пронађете партнерску организацију, можете користити следеће ресурсе:

Skip to content