Važno za razvoj projekta u oblasti mladih

Ciljevi Programa Erazmus+ u saglasnosti su i direktno doprinose ostvarivanju prioriteta i ciljeva definisanih kroz sledeća dokumenta:

Deklaracija o omladinskoj politici Saveta Evrope u budućnosti: Agenda 2020 – definiše prioritete u domenu omladinskih politika i akcije Saveta Evrope, za period do 2020. godine.

„Evropa 2020“ (E 2020) je strateški dokument, kojim se planira na koje će načine i u kojim smerovima Evropska unija i zemlje članice napredovati do 2020. godine – na pametan, održiv i inkluzivan način. Konkretno, definisano je pet ciljeva, koji se odnose na zapošljavanje, inovacije, obrazovanje, socijalnu inkluziju i klimatsko-energetske faktore. U okviru ovih prioritetnih oblasti, svaka zemlja članica EU je usvojila svoje nacionalne strategije i ciljeve. Ovaj dokument je dostupan i na engleskom jeziku.

„Obrazovanje i obuke 2020“ (ET 2020) je novi strateški okvir za evropsku saradnju u oblasti obrazovanja i treninga, koji se nadovezuje na prethodni srodan dokument ET 2010. Ovim dokumentom su definisani strateški ciljevi za zemlje članice, uključujući i set načela za ostvarivanje ovih ciljeva, kao i metode i prioritetne oblasti za svaku od faza ciklusa.

Rezolucija Saveta o obnovljenom okviru za evropsku saradnju na polju rada sa mladima (2010-2018) – kojom se definiše revidirani okvir za evropsku saradnju u oblasti rada sa mladima, za period 2010-2018. godine, zarad unapređenja saradnje među zemljama EU u cilju obezbeđivanja boljih prilika za mlade.

Povelja Evropskog volonterskog servisa (EVS povelja) – je deo Erazmus+ programskog vodiča, u kome su pojašnjene obaveze i odgovornosti kojih se moraju pridržavati sve organizacije koje žele da primaju i/ili šalju volontere na Volonterske projekte – EVS i/ili koordiniraju Volonterske projekte – EVS, kao i projekte Izgradnje kapaciteta koji u sebi sadrže volonterske aktivnosti.

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine

Ovim dokumentom su definisani dugoročni opšti i specifični ciljevi značajni za položaj mladih u Srbiji, kao i mere za njihovo ostvarivanje, dok je predstavljen i prikaz trenutnog stanja u odnosu na date ciljeve. Strategija usaglašava nacionalnu omladinsku politiku sa evropskim okvirom omladinske politike i relevantnim međunarodnom dokumentima u ovoj oblasti. Pitanja mobilnosti mladih, dostupnosti programa međunarodne saradnje, usklađivanja sa međunarodnim standardima od značaja za rad sa mladima i dr. čine suštinu većine opštih i specifičnih ciljeva Strategije.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine

AP treba da pomogne svim organima, organizacijama, institucijama i pojedincima, kao i svim drugim zainteresovanim subjektima, da realizuju ciljeve NSM. U skladu sa tim, u AP su precizno utvrđene uloge, odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji treba da omoguće da se postignu željeni rezultati i ostvare opšti strateški ciljevi NSM.

Zakon o mladima Republike Srbije

Ovim zakonom uređuju se mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade. Cilj zakona je stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala za ličnu i društvenu dobrobit.

Zakon o volontiranju Republike Srbije

Ovim zakonom uređuju se osnovni pojmovi u vezi sa volontiranjem, načela volontiranja, ugovor o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, kao i nadzor nad primenom ovog zakona.

Fondacija Tempus – organizacija odgovorna za sprovođenje programa Erazmus+ u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u Srbiji.

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije – funkcioniše kroz tri sektora, od kojih je jedan Sektor za omladinu. On, između ostalog, ima za cilj sistemsko praćenje stanja, problema, potreba i stavova mladih u Republici Srbiji; informisanje mladih o različitim konkursima i prilikama za volonterski rad; podizanje kapaciteta omladinskih organizacija; podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu, i dr.

Organizacije/institucije akreditovane za realizaciju EVS projekata – sve organizacije koje su uspešno prošle kroz proces akreditacije za slanje i primanje EVS volontera.

Savet za mlade je telo Vlade Republike Srbije čiji je zadatak da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji.

Nacionalna asocijacija praktičara/-ki omladinskog rada (NAPOR) je strukovni i reprezentativni savez udruženja čija je misija stvaranje i razvijanje uslova kojima se želi osigurati kvalitet i prepoznavanje omladinskog rada. Željeni cilj jeste razvoj potencijala mladih i omladinskih radnika/-ica, koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice i društva.

Krovna organizacija mladih Srbije je savez udruženja koji trenutno okuplja 92 organizacije članice (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.

Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade je krovni savez gradova i opština sa teritorije Republike Srbije koje imaju osnovanu Kancelariju za mlade i koje aktivno rade na razvijanju lokalne omladinske politike. Osnovana je sa ciljem da osigura kvalitet omladinske politike na lokalnom nivou

Ukoliko želite da uspostavite kontakte sa organizacijama i institucijama, pošaljete volontera u neku drugu zemlju ili pronađete partnersku organizaciju, možete koristiti sledeće resurse:

Skip to content