Partnerstva za saradnju u oblasti sporta

Partnerstva za saradnju u oblasti sporta su projekti saradnje usmereni na ispunjavanje prioriteta Erazmus+ programa u oblasti sporta i sprovođenje ključnih strateških dokumenata EU za sport, kao što su EU radni plan za sport (2021-2024) i Preporuka Saveta EU o fizičkim aktivnostima korisnim za zdravlje. U ovim međunarodnim projektima na određenu zajedničku temu mogu sarađivati različite vrste organizacija aktivnih u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih, i drugih sektora.

Primarni cilj projekata Partnerstva za saradnju (u svim oblastima) je povećanje kvaliteta i relevantnosti aktivnosti organizacija, razvijanje i jačanje mreža partnera i povećanje njihove sposobnosti za zajednički rad na transnacionalnom nivou i međusektorsku saradnju, internacionalizacija aktivnosti, deljenje i sučeljavanje ideja, razmena postojećih i razvoj novih praksi i metoda. Cilj im je da podrže razvoj, prenos i/ili primenu inovativnih praksi, kao i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje promovišu saradnju, vršnjačko učenje i razmenu iskustva na evropskom nivou. Na taj način ovi projekti bi trebalo da doprinesu rešavanju zajedničkih potreba i prioriteta u oblastima obrazovanja, obuka, omladine i sporta i omoguće transformaciju i promenu na individualnom, organizacionom ili sektorskom nivou.

Rezultati ovih projekata bi trebalo da budu upotrebljivi i primenljivi na druge organizacije, nadogradivi, i da po mogućstvu imaju izraženu transdisciplinarnu dimenziju. Od projekata se očekuje da rezultate svojih aktivnosti podele na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Ko može da učestvuje u projektu i podnose prijavu?
 

Javne i privatne organizacije aktivne u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih, i drugih sektora, iz Erazmus+ država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu (za više informacija o zemljama učesnicama programa, konsultovati stranice 32-35 Vodiča za Erazmus+ program). Minimum projektnog konzorcijuma (partnerstva) čine 3 organizacije iz 3 različite države članice EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu, od kojih jedna ima ulogu podnosioca prijave projekta i koordinatora projekta, ukoliko bude odabran za finansiranje. Ostale organizacije imaju ulogu partnera na projektu.

Organizacije iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u progamu mogu učestvovati isključivo u ulozi partnera, i to pod uslovom da njihovo učešće donosi projektu tzv. esencijalnu dodatnu vrednost. Uz to, potrebno je da, ne računajući potencijalne organizacije iz tih zemalja, bude ispunjen uslov minimalnog broja (3) organizacija učesnica iz država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu.

Ukoliko organizacija nema prethodnog iskustva i/ili kapacitet za učešće u projektima međunarodne saradnje, preporučuje se najpre učešće u projektima Malih partnerstava u oblasti sporta, a u projektima Partnerstava za saradnju u oblasti sporta učešće najpre u ulozi partnera na projektu, a potom u ulozi podnosioca (koordinatora).

Programski prioriteti (teme)
 

Ovi projekti imaju za svrhu i da svojim rezultatima pruže doprinos ispunjavanju jednog ili više prioriteta Erazmus+ programa. Prioritete za različite oblasti postavlja Evropska komisija, svake godine za dati poziv za podnošenje prijava projekata.  Prioriteti Partnerstava za saradnju u oblasti mogu biti horizontalni (opšti, zajednički za sve oblasti programa) i/ili specifični za oblast sporta, a svaki projekat se mora podvesti pod jedan prioritet u fazi prijave.

Prilikom formulisanja predloga projekata, preporučuje se konsultovanje rezultata prethodno finansiranih projekata koji su imali iste ili slične prioritete, kako bi se osigurala konzistentnost, izbeglo dupliranje, nadograđivali postojeći rezultati i doprinosilo zajedničkom razvoju u različitim oblastima.

Za poziv za 2022. godinu, važe sledeći:

 • inkluzija i različitost u svim oblastima obrazovanja, obuke, omladine i sporta;
 • zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena;
 • digitalna transformacija kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta;
 • zajedničke vrednosti, građanski angažman i participacija
 • Podsticanje zdravih stilova života za sve; projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na: sprovođenje tri stuba inicijative HealthyLifestyle4All, sprovođenje Preporuke Saveta EU o fizičkim aktivnostima korisnim za zdravlje i Smernica EU o fizičkim aktivnostima, podršku sprovođenju Evropske nedelje sporta, promociju sporta i fizičke aktivnosti u funkciji zdravlja, promociju svih aktivnosti koje podstiču bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću, promociju tradicionalnih sportova i igara.
 • promocija integriteta i vrednosti u sportu; projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na borbu protiv upotrebe dopinga, nameštanja utakmica i korupcije u sportu, podsticanje dobrog upravljanja u sportu, promociju pozitivnih vrednosti sporta;
 • promocija obrazovanja u sportu i kroz sport; projekti u okviru ovog prioriteta će se fokusirati na podržavanje razvoja veština u sportu, podsticanje dualne karijere sportista, promociju kvaliteta treniranja i osoblja, korišćenje mobilnosti kao alata za poboljšanje kvalifikacija, unapređivanje zapošljivosti kroz sport;
 • borba protiv nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu; projeti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na borbu protiv ponašanja koja mogu imati negativan uticaj na bavljenje sportom i društvo u celini, borbu protiv bilo kog oblika diskriminacije, kao i na promociju ravnopravnosti u sportu, uključujući ravnopravnost polova.

Detaljnije informacije o navedenim prioritetima dostupne su na stranicama 200 i 206 Vodiča za Erazmus+ program.

Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose elektronski, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA). Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties, pod oznakom (ID) poziva: ERASMUS-SPORT-2022-SCP.

Isti konzorcijum (partnerstvo sastavljeno od istih organizacija) može podneti samo jednu prijavu projekta Partnerstva za saradnju u jednom konkursnom roku.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partneri na projektu, imaju registrovan PIC broj.

Kada se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose u jednom roku godišnje. Rok za podnošenje je produžen do  23. mart 2022. godine u 17 časova po briselskom vremenu.

Koliko traju ovi projekti?
 

Ovi projekti mogu trajati od 12 do 36 meseci. Trajanje projekta se definiše u prijavi projekta. Očekivani početak sprovođenja projekata koji budu izabrani za finansiranje je početkom 2023. godine.

Ko i na osnovu čega vrši selekciju projekata?
 

Za selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring ovih projekata zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Selekcija obuhvata procenu ispunjenosti formalnih uslova, a zatim i kvalitativnu procenu koja se vrši na osnovu 4 grupe kriterijuma definisanih na stranicama 212-213 Vodiča za Erazmus+ program:

 • Relevantnost
 • Kvalitet projektnog dizajna i implementacije
 • Kvalitet projektnog partnerstva i dogovora o saradnji
 • Uticaj
Koje su faze projekta i tipične aktivnosti na projektu?
 

Projekat Partnerstva za saradnju tipično se sastoji od četiri faze, koje započinju i pre nego što je predlog projekta odabran za finansiranje: planiranje, priprema, primena i praćenje. Organizacije koje učestvuju i sami učesnici uključeni u aktivnosti treba da preuzmu aktivnu ulogu u svim fazama i na taj način poboljšaju svoje iskustvo učenja.

 • Planiranje (definisanje potreba, ciljeva, rezultata projekta i ishoda učenja, formata aktivnosti, rasporeda itd.);
 • Priprema (planiranje aktivnosti, izrada programa rada, praktični aranžmani, potvrđivanje ciljne grupe (grupa) predviđene aktivnosti, dogovori sa partnerima itd.);
 • Sprovođenje aktivnosti;
 • Praćenje (evaluacija aktivnosti i njihovog uticaja na različitim nivoima, deljenje i korišćenje rezultata projekta).

Partnerstva za saradnju mogu uključivati organizaciju transnacionalnih aktivnosti učenja, podučavanja i obuke pojedinaca i grupa pojedinaca, ukoliko donose dodatnu vrednost u postizanju ciljeva projekta. Format, svrhu i vrstu predloženih aktivnosti, kao i broj učesnika, potrebno je opisati i obrazložiti u okviru projektne prijave.

Pored ispunjavanja formalnih kriterijuma i uspostavljanja održivog aranžmana saradnje sa svim projektnim partnerima, povećanju uticaja i kvaliteta implementacije projekta kroz njegove različite faze mogu doprineti sledeći elementi: očuvanje životne sredine, inkluzija i različitost, digitalna dimenzija.

Koji je budžet projekta?
 

Budžet projekta može biti fiksno 120.000 evra, 250.000 evra ili 400.000 evra, za šta se konzorcijum odlučuje u fazi prijave, u zavisnosti od planiranih aktivnosti i rezultata projekta. Ukupan budžet se odnosi na sve organizacije učesnice projekta zajedno, a deli se na pojedinačne organizacije u skladu sa projektnim aktivnostima svake od njih.

Prijava projekta mora sadržati opis aktivnosti koje se podnosioci zahteva obavezuju da će sprovesti sa traženim iznosom, i moraju zadovoljiti principe ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Opis će uključivati detaljnu metodologiju projekta sa jasnom raspodelom zadataka i finansijskim aranžmanima među partnerima, detaljan vremenski okvir sa glavnim rezultatima, sistemom praćenja i kontrole i alatima koji su postavljeni da bi se obezbedila blagovremena implementacija projektnih aktivnosti.

Metodologija bi trebalo da sadrži analizu koja vodi ka identifikaciji potreba, postavljanju ciljeva, sistemu za praćenje projekta, mehanizmu osiguranja kvaliteta i strategiji evaluacije. Kao deo strategije evaluacije, potrebno je identifikovati skup kvantitativnih i kvalitativnih indikatora koji omogućavaju procenu doprinosa ostvarenih rezultata/postignuća postizanju ciljeva projekta.

Projektne aktivnosti moraju biti podeljene u „radne pakete“. Radni paket se definiše kao skup aktivnosti koje doprinose postizanju specifičnih ciljeva. Opis projekta bi trebalo da napravi razliku između projektnog menadžmenta i radnih paketa za implementaciju. Veza sa specifičnim ciljevima i rezultatima će biti jasno opisana za svaki radni paket. Preporučuje se podela projekta u maksimalno 5 radnih paketa, uključujući paket o projektnom menadžmentu.

Potrebno je da prijava projekta sadrži razvijene mehanizme osiguranja kvaliteta, mehanizme praćenja i strategiju evaluacije. Kao deo strategije evaluacije, podnosioci zahteva moraju identifikovati skup kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja koji omogućavaju procenu nivoa postignuća tih ciljeva. Prijava projekta će takođe opisati na koji način će se rezultati ostvarivati u skladu sa ciljevima.

Što je veći iznos granta koji se traži, to se očekuje da metodologija projekta bude tačnija i sveobuhvatnija.

Detaljnija pravila opisana su na stranicama 214-215 Vodiča za Erazmus+ program.

Dodatne informacije i kontakt
 

Detaljnije informacije o ovoj vrsti Erazmus+ projekata dostupne su u Vodiču za Erazmus+ program.

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu putem mejla EACEA-SPORT@ec.europa.eu ili Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (uživo, putem telefona i e-pošte).

Skip to content