Partnerstva za saradnju u oblasti sporta

Partnerstva za saradnju u oblasti sporta su projekti saradnje usmereni na ispunjavanje prioriteta Erazmus+ programa u oblasti sporta i sprovođenje ključnih strateških dokumenata EU za sport, kao što su EU radni plan za sport (2021-2024) i Preporuka Saveta EU o fizičkim aktivnostima korisnim za zdravlje. U ovim međunarodnim projektima na određenu zajedničku temu mogu sarađivati različite vrste organizacija aktivnih u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih, i drugih sektora.

Primarni cilj projekata Partnerstva za saradnju (u svim oblastima) je povećanje kvaliteta i relevantnosti aktivnosti organizacija, razvijanje i jačanje mreža partnera i povećanje njihove sposobnosti za zajednički rad na transnacionalnom nivou i međusektorsku saradnju, internacionalizacija aktivnosti, deljenje i sučeljavanje ideja, razmena postojećih i razvoj novih praksi i metoda. Cilj im je da podrže razvoj, prenos i/ili primenu inovativnih praksi, kao i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje promovišu saradnju, vršnjačko učenje i razmenu iskustva na evropskom nivou. Na taj način ovi projekti bi trebalo da doprinesu rešavanju zajedničkih potreba i prioriteta u oblastima obrazovanja, obuka, omladine i sporta i omoguće transformaciju i promenu na individualnom, organizacionom ili sektorskom nivou.

Rezultati ovih projekata bi trebalo da budu upotrebljivi i primenljivi na druge organizacije, nadogradivi, i da po mogućstvu imaju izraženu transdisciplinarnu dimenziju. Od projekata se očekuje da rezultate svojih aktivnosti podele na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Ko može da učestvuje u projektu i podnose prijavu?
 

Javne i privatne organizacije aktivne u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih, i drugih sektora, iz Erazmus+ programskih zemalja (za više informacija o zemljama učesnicama programa, konsultovati stranice 32-35 Vodiča za Erazmus+ program). Minimum projektnog konzorcijuma (partnerstva) čine 3 organizacije iz 3 različite programske zemlje, od kojih jedna ima ulogu podnosioca prijave projekta i koordinatora projekta, ukoliko bude odabran za finansiranje. Ostale organizacije imaju ulogu partnera na projektu.

Organizacije iz Erazmus+ partnerskih zemalja mogu učestvovati isključivo u ulozi partnera, i to pod uslovom da njihovo učešće donosi projektu tzv. esencijalnu dodatnu vrednost. Uz to, potrebno je da, ne računajući potencijalne organizacije iz partnerskih zemalja, bude ispunjen uslov minimalnog broja (3) organizacija učesnica iz programskih zemalja.

Ukoliko organizacija nema prethodnog iskustva i/ili kapacitet za učešće u projektima međunarodne saradnje, preporučuje se najpre učešće u projektima Malih partnerstava u oblasti sporta, a u projektima Partnerstava za saradnju u oblasti sporta učešće najpre u ulozi partnera na projektu, a potom u ulozi podnosioca (koordinatora).

Programski prioriteti (teme)
 

Ovi projekti imaju za svrhu i da svojim rezultatima pruže doprinos ispunjavanju jednog ili više prioriteta Erazmus+ programa. Prioritete za različite oblasti postavlja Evropska komisija, svake godine za dati poziv za podnošenje prijava projekata.  Prioriteti Partnerstava za saradnju u oblasti mogu biti horizontalni (opšti, zajednički za sve oblasti programa) i/ili specifični za oblast sporta, a svaki projekat se mora podvesti pod jedan ili više njih već u fazi prijave.

Prilikom formulisanja predloga projekata, preporučuje se konsultovanje rezultata prethodno finansiranih projekata koji su imali iste ili slične prioritete, kako bi se osigurala konzistentnost, izbeglo dupliranje, nadograđivali postojeći rezultati i doprinosilo zajedničkom razvoju u različitim oblastima.

Za poziv za 2021. godinu, važe sledeći:

 • inkluzija i različitost u svim oblastima obrazovanja, obuke, omladine i sporta;
 • zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena;
 • digitalna transformacija kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta;
 • zajedničke vrednosti, građanski angažman i participacija
 • podsticanje učešća u sportu i fizičkoj aktivnosti (primena Preporuke Saveta EU o fizičkim aktivnostima korisnim za zdravlje, Smernica EU za fizičke aktivnosti i Tartu poziva za zdrav životni stil, podrška sprovođenju Evropskih nedelja sporta, promocija sporta i fizičkih aktivnosti u funkciji zdravlja, promociju svih aktivnosti koje podstiču bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću, uključujući tradicionalne sportove i igre i međugeneracijski sport);
 • promocija integriteta i vrednosti u sportu (borba protiv upotrebe dopinga, borba protiv nameštanja utakmica i korupcije u sportu, podsticanje dobrog upravljanja u sportu, promocija pozitivnih vrednosti sporta);
 • promocija obrazovanja u sportu i kroz sport (podržavanje razvoja veština u sportu, podsticanje dualne karijere sportista, promocija kvaliteta treniranja i osoblja, korišćenje mobilnosti kao alata za poboljšanje kvalifikacija, unapređivanje zapošljivosti kroz sport.
 • borba protiv nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu, kao i borba protiv nasilne radikalizacije (borbu protiv ponašanja koja mogu imati negativan uticaj na bavljenje sportom i društvo u celini; borba protiv bilo kog oblika diskriminacije i promocija jednakost u sportu, uključujući ravnopravnost polova).

Detaljnije informacije o prioritetima dostupne su na stranicama 167-174 Vodiča za Erazmus+ program.

Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose elektronski, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu Evropske komisije (EACEA). Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties.

Isti konzorcijum (partnerstvo sastavljeno od istih organizacija) može podneti samo jednu prijavu projekta Partnerstva za saradnju u jednom konkursnom roku.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partneri na projektu, imaju registrovan PIC broj.

Kada se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose u jednom roku godišnje. Rok za podnošenje je produžen do  17. juna 2021. godine u 17 časova po briselskom vremenu.

Koliko traju ovi projekti?
 

Ovi projekti mogu trajati od 12 do 36 meseci. Trajanje projekta se definiše u prijavi projekta. Očekivani početak sprovođenja projekata koji budu izabrani za finansiranje je početkom 2022. godine.

Ko i na osnovu čega vrši selekciju projekata?
 

Za selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring ovih projekata zadužena je Izvršna agencija EACEA.

Selekcija obuhvata procenu ispunjenosti formalnih uslova, a zatim i kvalitativnu procenu koja se vrši na osnovu 4 grupe kriterijuma definisanih na stranicama 181-182. Vodiča za Erazmus+ program:

 • Relevantnost
 • Kvalitet projektnog dizajna i implementacije
 • Kvalitet projektnog partnerstva i dogovora o saradnji
 • Uticaj
Koje su faze projekta i tipične aktivnosti na projektu?
 

Projekat Partnerstva za saradnju tipično se sastoji od četiri faze, koje započinju i pre nego što je predlog projekta odabran za finansiranje: planiranje, priprema, primena i praćenje. Organizacije koje učestvuju i sami učesnici uključeni u aktivnosti treba da preuzmu aktivnu ulogu u svim fazama i na taj način poboljšaju svoje iskustvo učenja.

 1. Planiranje (definisanje potreba, ciljeva, rezultata projekta i ishoda učenja, formata aktivnosti, rasporeda itd.);
 2. Priprema (planiranje aktivnosti, izrada programa rada, praktični aranžmani, potvrđivanje ciljne grupe (grupa) predviđene aktivnosti, dogovori sa partnerima itd.);
 3. Sprovođenje aktivnosti;
 4. Praćenje (evaluacija aktivnosti i njihovog uticaja na različitim nivoima, deljenje i korišćenje rezultata projekta).

Tokom trajanja projekta, organizacije mogu sprovoditi različite vrste aktivnosti koje doprinose postizanju ciljeva projekta, kao na primer:

 • Projektni menadžment: aktivnosti neophodne da se osigura adekvatno planiranje, implementacija i praćenje projekta, kao i efikasna saradnja između partnera. Obično obuhvata organizacione i administrativne zadatke, virtuelne sastanke između partnera, pripremu materijala, pripremu i praćenje učesnika u aktivnostima itd.
 • Implementacija aktivnosti: može obuhvatiti događaje, konferencije, sastanke, radne sesije i slično u cilju razmene praksi i razvijanja proizvoda projekta.
 • Aktivnosti širenja rezultata i promocije: različiti događaji i aktivnosti sa ciljem deljenja, objašnjavanja i promovisanja proizvoda projekta, bilo da su u obliku opipljivih rezultata, zaključaka, dobrih praksi ili drugo.
Koji je budžet projekta?
 

Budžet projekta može biti fiksno 120.000 evra, 250.000 evra ili 400.000 evra, za šta se konzorcijum odlučuje u fazi prijave, u zavisnosti od planiranih aktivnosti i rezultata projekta.

Prijava projekta mora sadržati opis aktivnosti koje se podnosioci zahteva obavezuju da će sprovesti sa traženim iznosom, i moraju zadovoljiti principe ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Projektne aktivnosti moraju biti podeljene u „radne pakete“, od kojih svaki mora biti povezan sa određenim ciljevima, postignućima i rezultatima. Preporučuje se definisanje najviše 5 radnih paketa, uključujući i onaj o upravljanju projektom.

Ukupan budžet se odnosi na sve organizacije učesnice projekta zajedno, a deli se na pojedinačne organizacije u skladu sa projektnim aktivnostima svake od njih.

Detaljnija pravila opisana su na stranici 184 Vodiča za Erazmus+ program.

Dodatne informacije i kontakt
 

Detaljnije informacije o ovoj vrsti Erazmus+ projekata dostupne su u Vodiču za Erazmus+ program.

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji putem mejla EACEA-SPORT@ec.europa.eu ili Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (uživo, putem telefona i e-pošte).

Skip to content