Partnerstva za saradnju u oblasti sporta

Partnerstva za saradnju u oblasti sporta su projekti saradnje usmereni na ispunjavanje prioriteta Erazmus+ programa u oblasti sporta i sprovođenje ključnih strateških dokumenata Evropske unije u sportu. U ovim međunarodnim projektima na određenu zajedničku temu mogu sarađivati različite vrste organizacija aktivnih u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih, i drugih sektora.

Primarni cilj projekata partnerstva za saradnju (u svim oblastima) je povećanje kvaliteta i relevantnosti aktivnosti organizacija, razvijanje i jačanje mreža partnera i povećanje njihove sposobnosti za međusektorsku saradnju  i zajednički rad na transnacionalnom nivou, internacionalizacija aktivnosti, deljenje i sučeljavanje ideja, razmena postojećih i razvoj novih praksi i metoda.  Cilj im je da podrže razvoj, prenos i/ili primenu inovativnih praksi, kao i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje promovišu saradnju, vršnjačko učenje i razmenu iskustva na evropskom nivou. Na taj način ovi projekti bi trebalo da doprinesu rešavanju zajedničkih potreba i prioriteta u oblastima obrazovanja, obuka, omladine i sporta i omoguće transformaciju i promenu na individualnom, organizacionom ili sektorskom nivou.

Rezultati ovih projekata bi trebalo da budu upotrebljivi i primenljivi na druge organizacije, nadogradivi, i da po mogućstvu imaju izraženu transdisciplinarnu dimenziju. Od projekata se očekuje da rezultate svojih aktivnosti podele na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Ko može da učestvuje u projektu i podnose prijavu?
 

Javne i privatne organizacije aktivne u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih, i drugih sektora, iz država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu. (Minimum projektnog konzorcijuma čine 3 organizacije iz 3 različite države članice EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu, od kojih jedna ima ulogu podnosioca prijave projekta, odnosno koordinatora projekta. Organizacija koordinator mora da bude osnovana minimum dve godine pre konkursnog roka. Ostale organizacije uključene na projektu imaju ulogu punopravnih partnera. Ne postoji maksimalni broj organizacija koji može učestvovati u jednom konzorcijumu.

Organizacije iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu mogu učestvovati isključivo u ulozi partnera, i to pod uslovom da njihovo učešće donosi projektu tzv. ključnu dodatnu vrednost. Uz to, potrebno je da, ne računajući potencijalne organizacije iz tih zemalja, bude ispunjen uslov minimalnog broja (3) organizacija učesnica iz država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu.

Ukoliko organizacija nema prethodnog iskustva i/ili kapacitet za učešće u projektima međunarodne saradnje, preporučuje se najpre učešće u projektima malih partnerstava u oblasti sporta, a u projektima partnerstava za saradnju u oblasti sporta učešće najpre u ulozi partnera na projektu, a potom u ulozi podnosioca (koordinatora).

Programski prioriteti (teme)
 

Svaki predlog projekta mora da se podvede pod jedan od unapred definisanih programskih prioriteta koje je Evropska komisija odredila za 2024. godinu a koji su precizno opisani u Erazmus+ programskom vodiču Taj prioritet može da bude horizontalni (opšti, zajednički za sve oblasti programa) ili specifični prioritet za oblast sporta.

Prilikom formulisanja predloga projekata, preporučuje se konsultovanje rezultata prethodno finansiranih projekata koji su imali iste ili slične prioritete, kako bi se osigurala konzistentnost, izbeglo dupliranje, nadograđivali postojeći rezultati i doprinosilo zajedničkom razvoju u različitim oblastima.

Za poziv za 2024. godinu, važe sledeći:

 • Inkluzija i različitost u svim oblastima obrazovanja, obuke, mladih i sporta
 • Zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena
 • Podrška digitalnoj transformaciji razvojem digitalnih veština i prilagodljivost digitalnim promenama
 • Učešće u demokratskom životu, promovisanje zajedničkih vrednosti i građanskog aktivizma
 • Podsticanje zdravih životnih stilova za sve:
  projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na: sprovođenje tri stuba inicijative HealthyLifestyle4All, sprovođenje Preporuka Saveta EU o fizičkim aktivnostima korisnim za zdravljeSmernica EU o fizičkim aktivnostima, podršku sprovođenju Evropske nedelje sporta, promociju sporta i fizičke aktivnosti u funkciji zdravlja, promociju svih aktivnosti koje podstiču bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću, promociju tradicionalnih sportova i igara
 • Promocija integriteta i vrednosti u sportu:
  projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na borbu protiv upotrebe dopinga, nameštanja utakmica i korupcije u sportu, podsticanje dobrog upravljanja u sportu, promociju pozitivnih vrednosti sporta
 • Promocija obrazovanja u i putem sporta:
  projekti u okviru ovog prioriteta će se fokusirati na podržavanje razvoja veština u sportu, podsticanje dualne karijere sportista, promociju kvaliteta treniranja i osoblja, korišćenje mobilnosti kao alata za poboljšanje kvalifikacija, unapređivanje zapošljivosti kroz sport;
 • Promocija ravnopravnosti i evropskih vrednosti u i putem sporta:
  Projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na promociju ravnopravnosti u sportu, uključujući i rodnu ravnopravnost, evropskih vrednosti uključujući i upotrebu sporta kao sredstva za postizanje mira i inkluzije, vrednosti nediskriminacije po bilo kojoj osnovi, antirasizam, otvorenost i tolerancija prema drugima.

Detaljnije informacije o horizontalnim prioritetima i prioritetima specifičnim za oblast sporta dostupne su u Erazmus+ programskom vodiču

Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose elektronski, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EASEA). Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties, pod oznakom (ID) poziva: ERASMUS-SPORT-2024-SCP.

Isti konzorcijum (partnerstvo sastavljeno od istih organizacija) može podneti samo jednu prijavu projekta partnerstva za saradnju u jednom konkursnom roku.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partneri na projektu, imaju registrovan PIC broj.

Kada se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose u jednom roku godišnje. Rok za podnošenje je 5. mart 2024. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Koliko traju ovi projekti?
 

Ovi projekti mogu trajati od 12 do 36 meseci. Trajanje projekta se definiše u prijavi projekta u skladu sa ciljevima projekta i aktivnostima koje su planirane.

Ko i na osnovu čega vrši selekciju projekata?
 

Za selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring ovih projekata zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EASEA).

Selekcija obuhvata procenu ispunjenosti formalnih uslova, a zatim i kvalitativnu procenu koja se vrši na osnovu grupe kriterijuma definisanih u Erazmus+ programskom vodiču, a to su:

 • Relevantnost
 • Kvalitet projektnog dizajna i implementacije
 • Kvalitet projektnog partnerstva i dogovora o saradnji
 • Uticaj
Koje su faze projekta i tipične aktivnosti na projektu?
 

Projekat partnerstva za saradnju tipično se sastoji od četiri faze, koje započinju i pre nego što je predlog projekta odabran za finansiranje: planiranje, priprema, sprovođenje aktivnosti i praćenje. Organizacije koje učestvuju i sami učesnici uključeni u aktivnosti treba da preuzmu aktivnu ulogu u svim fazama i na taj način poboljšaju svoje iskustvo učenja:

 • Planiranje (definisanje potreba, ciljeva, rezultata projekta i ishoda učenja, formata aktivnosti, rasporeda itd.)
 • Priprema (planiranje aktivnosti, izrada programa rada, praktični aranžmani, potvrđivanje ciljne grupe (grupa) predviđene aktivnosti, dogovori sa partnerima itd.)
 • Sprovođenje aktivnosti
 • Praćenje (evaluacija aktivnosti i njihovog uticaja na različitim nivoima, deljenje i korišćenje rezultata projekta).

Partnerstva za saradnju mogu uključivati organizaciju transnacionalnih aktivnosti učenja, podučavanja i obuke pojedinaca i grupa pojedinaca, ukoliko donose dodatnu vrednost u postizanju ciljeva projekta. Format, svrhu i vrstu predloženih aktivnosti, kao i broj učesnika, potrebno je opisati i obrazložiti u okviru projektne prijave.

Koji je budžet projekta?
 

Budžet projekta je predefinisan i bira se jedan od ponuđenih fiksnih iznosa od 120.000, 250.000 ili 400.000 evra, za šta se konzorcijum odlučuje u fazi prijave, u zavisnosti od planiranih aktivnosti i rezultata projekta. Ukupan budžet se odnosi na sve organizacije učesnice projekta zajedno, a deli se na pojedinačne organizacije u skladu sa projektnim aktivnostima svake od njih.

Prijava projekta mora sadržati opis aktivnosti koje se podnosioci zahteva obavezuju da će sprovesti sa traženim iznosom, i moraju zadovoljiti principe ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Opis će uključivati detaljnu metodologiju projekta sa jasnom raspodelom zadataka i finansijskim aranžmanima među partnerima, detaljan vremenski okvir sa glavnim rezultatima, sistemom praćenja i kontrole i alatima koji su postavljeni da bi se obezbedila blagovremena implementacija projektnih aktivnosti.

Metodologija bi trebalo da sadrži analizu koja vodi ka identifikaciji potreba, postavljanju ciljeva, sistemu za praćenje projekta, mehanizmu osiguranja kvaliteta i strategiji evaluacije. Kao deo strategije evaluacije, potrebno je identifikovati skup kvantitativnih i kvalitativnih indikatora koji omogućavaju procenu doprinosa ostvarenih rezultata/postignuća postizanju ciljeva projekta.

Projektne aktivnosti moraju biti podeljene u „radne pakete“. Radni paket se definiše kao skup aktivnosti koje doprinose postizanju specifičnih ciljeva. Opis projekta bi trebalo da napravi razliku između projektnog menadžmenta i radnih paketa za implementaciju. Veza sa specifičnim ciljevima i rezultatima će biti jasno opisana za svaki radni paket. Preporučuje se podela projekta u maksimalno 5 radnih paketa, uključujući radni paket posvećen aktivnostima upravljanja projektom.

Što je veći iznos granta koji se traži, to se očekuje da metodologija projekta bude tačnija i sveobuhvatnija.

Dodatne informacije i kontakt
 

Detaljnije informacije o partnerstvima za saradnju u oblasti sporta možete pronaći u Erazmus+ programskom vodiču

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu putem mejla EACEA-SPORT@ec.europa.eu ili Fondaciji Tempus uživo u prostorijama Informativnog centra na adresi Terazije 39, 1. sprat, Beograd, putem telefona  011 3342 430, opcija 5 i imejla sport@tempus.ac.rs.

Skip to content