Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Akcija izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) podržava projekte međunarodne saradnje zasnovane na multilateralnim partnerstvima između visokoškolskih ustanova (VŠU) i drugih organizacija aktivnih u oblasti visokog obrazovanja. Ovi projekti pružaju značajne mogućnosti za saradnju, sa posebnim fokusom na prenošenje dobrih praksi trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu od strane zemalja članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu.

Ovi projekti imaju za cilj da podstaknu modernizaciju visokog obrazovanja kroz razvoj studijskih programa, obezbeđivanje relevantnosti VŠU i sistema visokog obrazovanja u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.

U okviru ove akcije projekti su podeljeni u 3 kategorije:

  • Kategorija 1 (Strand 1): Podsticanje pristupanja saradnji u visokom obrazovanju;
  • Kategorija 2 (Strand 2): Partnerstva za transformaciju u visokom obrazovanju;
  • Kategorija 3 (Strand 3): Projekti strukturnih reformi.

S obzirom na to da Republika Srbija ima status treće zemlje pridružene Programu, VŠU iz Srbije imaju ulogu da prenose znanja trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Vrste aktivnosti
 

Projekti Kategorije 1 – Podsticanje pristupanja saradnji u visokom obrazovanju teže da uključe manje iskusne visokoškolske ustanove u CBHE i da posluže kao sredstvo za ove ustanove kojim će dopreti do ljudi sa smanjenim mogućnostima kao i da smanje jaz u internacionalizaciji između VŠU iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu, u okviru jedne zemlje ili regiona.

Ovi projekti bi trebalo da obuhvate aktivnosti koje imaju za cilj jačanje upravljačkih/administrativnih kapaciteta ciljanih VŠU, obezbeđivanje kvalitetnog i relevantnog obrazovanja, kao i aktivnosti koje imaju za cilj povećanje pristupačnosti studenatima/zaposlenim sa smanjenim mogućnostima.

Projekti Kategorije 2 – Partnerstva za transformaciju u visokom obrazovanju imaju za cilj da uvedu nove pristupe i inicijative u visoko obrazovanje trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu, zasnovane na prenošenju iskustava i dobrih praksi koje utiču ne samo na ustanove već i na društvo u celini.

Ovi projekti bi trebalo da obuhvate inovacije u visokom obrazovanju kao i promociju reforme VŠU. U okviru ovih projekata moguće je baviti se razvojem, testiranjem i primenom inovativnih studijskih programa, metoda učenja, alata i materijala, uvođenjem Bolonjskog sistema, unapređenjem rada različitih službi na visokoškolskim ustanovama, kao i razvojem drugih kapaciteta ustanova.

Važno je napomenuti da se projektne prijave u okviru Kategorija 1 i 2 pozivaju na jednu od unapred definisanih prioritenih oblasti dostupnih na ovom linku.

Projekti Kategorije 3 – Projekti strukturnih reformi podržavaju napore trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu da razviju koherentne i održive sisteme visokog obrazovanja kako bi se zadovoljile njihove društveno-ekonomske potrebe. Ovi projekti bi zapravo trebalo da se bave obezbeđivanjem održivog sistemskog i strukturnog poboljšanja i inovacija u sektoru visokog obrazovanja ovih zemalja.

Projektne aktivnosti bi trebalo da imaju za cilj uspostavljanje i podsticanje dobrih praksi u nacionalnom/regionalnom kontekstu u oblasti visokog obrazovanja koje će uticati na povećanje zapošljivosti, povećanje pristupa visokom obrazovanju osobama sa smanjenim mogućnostima, zatim aktivnosti koje će doprineti efikasnom i efektivnom kreiranju politike u oblasti visokog obrazovanja uključivanjem drugih zainteresovanih strana u oblast visokog obrazovanja, podržavanje regionalne akademske saradnje i promocije, podržavanje uvođenja novih mehanizama finansiranja, kao i povećavanje atraktivnosti nastavničke profesije uvođenjem različitih mera.

Sastav konzorcijuma
 

Podnosioci projektnih prijava mogu biti visokoškolske ustanove i asocijacije ili organizacije visokoškolskih ustanova osnovane u državama članicama EU, trećim zemljama pridruženim Programu i trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu. Dodatno, u okviru Kategorije 3, podnosioci projektne prijave mogu biti registrovana nacionalna ili internacionalna rektorska, profesorska ili studentska organizacija. Izuzetak je da ustanove iz Sirije i Ruske Federacije ne mogu biti podnosioci projektnih prijava, dok ustanove iz Belorusije ne mogu da učestvuju ni kao partneri ni kao koordinatori ovih projekata.

VŠU iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu moraju imati važeću Erazmus povelju za visoko obrazovanje (ECHE). Povelja nije potrebna VŠU iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu. Moguće je učešće trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu iz regiona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, izuzev zemalja sa visokim primanjima iz regiona 5, 7 i 8.

U slučaju nacionalnih projekata, minimum konzorcijuma čine po jedna VŠU iz dve različite države članice EU ili trećih zemalja pridruženih Programu i bar dve VŠU iz jedne treće zemlje koja nema punopravno učešće u Programu.

U slučaju regionalnih i međuregionalnih projekata, koji uključuju dve ili više trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu iz jednog ili više prihvatljivih regiona, neophodno je učešće najmanje po jedne VŠU iz dve različite države članice EU ili trećih zemalja pridruženih Programu i najmanje po dve VŠU iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Dodatno, u svim projektima u okviru Kategorije 3, pored navedenog, kao punopravni partner neophodno je da učestvuje državni organ koji je nadležan za visoko obrazovanje u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu (poput ministarstava prosvete).

Ukupan broj VŠU iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu u projektu ne sme biti veći od broja VŠU iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Izuzetak od prethodno navedenog pravila su treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu, a koje imaju manje od pet VŠU ili u kojima jedna od njih pokriva više od 50% ukupnog broja studenata. Kod takvih zemalja dovoljno je učešće samo jedne VŠU u projektu. U regionu Zapadnog Balkana ovaj kriterijum ispunjava samo Crna Gora.

Trajanje projekta
 

Projekti u okviru Kategorija 1 i 2 mogu trajati 24 ili 36 meseci, dok projekti u okviru Kategorije 3 mogu trajati 36 ili 48 meseci.

Pravila finansiranja
 

Iznosi finansiranja za projekte:

  • Kategorija 1: između 200.000 i 400.000 EUR
  • Kategorija 2: između 400.000 i 800.000 EUR
  • Kategorija 3: između 800.000 i 1.000.000 EUR

Specifičnost finansiranja ovih projekata je u tome što se finansijska podrška dodeljuje u obliku paušalnih iznosa. Ovi paušalni troškovi moraju biti podeljeni po radnim paketima, poput upravljanja projektom, obuka, organizacija događaja, priprema i sprovođenje mobilnosti, komunikacija i širenje informacija, osiguranje kvaliteta i sl. Moguće je finansirati honorare, putne i troškove boravka, nabavku opreme i usluga i druge troškove sprovođenja projekta poput širenja informacija, publikovanja radova i prevođenja.

Više detalja o prijavi projekata za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju možete pronaći u Programskom vodiču na ovom linku.

Skip to content