Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Akcija izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) podržava projekte međunarodne saradnje zasnovane na multilateralnim partnerstvima između visokoškolskih ustanova (VŠU) i drugih organizacija aktivnih u oblasti visokog obrazovanja. Ovi projekti pružaju značajne mogućnosti za saradnju, sa posebnim fokusom na prenošenje dobrih praksi trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu od strane zemalja članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu.

Ovi projekti imaju za cilj da podstaknu modernizaciju visokog obrazovanja kroz razvoj studijskih programa, obezbeđivanje relevantnosti VŠU i sistema visokog obrazovanja u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.

U okviru ove akcije projekti su podeljeni u 3 kategorije:

 • Kategorija 1 (Strand 1): Podsticanje pristupanja saradnji u visokom obrazovanju;
 • Kategorija 2 (Strand 2): Partnerstva za transformaciju u visokom obrazovanju;
 • Kategorija 3 (Strand 3): Projekti strukturnih reformi.

S obzirom na to da Republika Srbija ima status treće zemlje pridružene Programu, VŠU iz Srbije imaju ulogu da prenose znanja trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Vrste aktivnosti
 

Projekti Kategorije 1 – Podsticanje pristupanja saradnji u visokom obrazovanju teže da uključe manje iskusne visokoškolske ustanove u CBHE i da posluže kao sredstvo za ove ustanove kojim će dopreti do ljudi sa smanjenim mogućnostima kao i da smanje jaz u internacionalizaciji između VŠU iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu, u okviru jedne zemlje ili regiona.

Ovi projekti bi trebalo da obuhvate aktivnosti koje imaju za cilj jačanje upravljačkih/administrativnih kapaciteta ciljanih VŠU, obezbeđivanje kvalitetnog i relevantnog obrazovanja, kao i aktivnosti koje imaju za cilj povećanje pristupačnosti studenatima/zaposlenim sa smanjenim mogućnostima.

Projekti Kategorije 2 – Partnerstva za transformaciju u visokom obrazovanju imaju za cilj da uvedu nove pristupe i inicijative u visoko obrazovanje trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu, zasnovane na prenošenju iskustava i dobrih praksi koje utiču ne samo na ustanove već i na društvo u celini.

Ovi projekti bi trebalo da obuhvate inovacije u visokom obrazovanju kao i promociju reforme VŠU. U okviru ovih projekata moguće je baviti se razvojem, testiranjem i primenom inovativnih studijskih programa, metoda učenja, alata i materijala, uvođenjem Bolonjskog sistema, unapređenjem rada različitih službi na visokoškolskim ustanovama, kao i razvojem drugih kapaciteta ustanova.

Važno je napomenuti da se projektne prijave u okviru Kategorija 1 i 2 pozivaju na jednu od unapred definisanih prioritenih oblasti dostupnih na ovom linku.

Projekti Kategorije 3 – Projekti strukturnih reformi podržavaju napore trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu da razviju koherentne i održive sisteme visokog obrazovanja kako bi se zadovoljile njihove društveno-ekonomske potrebe. Ovi projekti bi zapravo trebalo da se bave obezbeđivanjem održivog sistemskog i strukturnog poboljšanja i inovacija u sektoru visokog obrazovanja ovih zemalja.

Projektne aktivnosti bi trebalo da imaju za cilj uspostavljanje i podsticanje dobrih praksi u nacionalnom/regionalnom kontekstu u oblasti visokog obrazovanja koje će uticati na povećanje zapošljivosti, povećanje pristupa visokom obrazovanju osobama sa smanjenim mogućnostima, zatim aktivnosti koje će doprineti efikasnom i efektivnom kreiranju politike u oblasti visokog obrazovanja uključivanjem drugih zainteresovanih strana u oblast visokog obrazovanja, podržavanje regionalne akademske saradnje i promocije, podržavanje uvođenja novih mehanizama finansiranja, kao i povećavanje atraktivnosti nastavničke profesije uvođenjem različitih mera.

U okviru Kategorije 3 postoji posebna vrsta projekata „Unapređenje digitalnog obrazovnog okruženja u Ukrajini“ namenjena stvaranju otvorenog obrazovnog digitalnog okruženja kako bi se ponudilo kvalitetno visoko obrazovanje studentima upisanim u ukrajinske visokoškolske ustanove, a posebno za one koji su napustili Ukrajinu ili su interno raseljeni. Ovi projekti treba da pruže obrazovne mogućnosti ukrajinskoj zajednici u inostranstvu kroz saradnju između ukrajinskih i drugih evropskih univerziteta. Dodatno, projekti Unapređenja digitalnog obrazovnog okruženja u Ukrajini treba da podrže razmenu i saradnju sa akademskim osobljem kroz digitalne alate. Očekivani cilj projekata je pružanje podrške razvoju digitalnog obrazovnog sistema ukrajinskih univerziteta, čime se obezbeđuje nastavak njihovih aktivnosti, podržava digitalizacija nastave i učenja i obezbeđuje infrastruktura potrebna za onlajn i inkluzivno učenje, u skladu sa opštim ciljevima Akcionog plana za digitalno obrazovanje 2021-2027.

Sastav konzorcijuma
 
Ko može da podnese projektnu prijavu?

U ovim projektima mogu da učestvuju treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu iz regiona 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 i 11. Organizacije iz država sa visokim primanjima iz regiona 5, 7, 8, kao i iz Belorusije (Region 2) i Ruske Federacije (Region 4) nemaju pravo da učestvuju u ovoj akciji.

Koordinatori projekata mogu da budu visokoškolske ustanove (VŠU) ili organizacije VŠU, osnovane u državi članici EU, u trećoj zemlji pridruženoj Programu ili u kvalifikovanim trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu. Dodatno, koordinatori projekata Kategorije 3 mogu biti i priznate nacionalne ili međunarodne rektorske, nastavničke ili studentske organizacije.

VŠU iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu moraju da budu nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje (ECHE).
Udruženja, javne ili privatne organizacije, uključujući njihove pridružene entitete (ako ih ima), aktivne na tržištu rada ili u oblastima obrazovanja, obuke i mladih koje se nalaze u državama članicama EU, u trećim zemljama pridruženim Programu ili trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu, takođe mogu učestvovati, ali ne kao koordinatori.

Kategorije 1 i 2:

Podnosioci prijava (koordinatori) i punopravni partneri moraju biti pravna lica:

 • visokoškolske ustanove (VŠU) ili organizacije VŠU,
 • osnovana u državi članici EU, u trećoj zemlji pridruženoj Programu ili u kvalifikovanim trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Kategorija 3

A) Jačanje digitalnog obrazovnog okruženja u Ukrajini:

Podnosioci prijava (koordinatori) i punopravni partneri moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Geografska pokrivenost:

 • Teritorija Ukrajine priznata međunarodnim pravom,
 • najmanje 1 država članica EU ili treća zemlja pridružena Programu.

Sastav ustanova na projektu:

 • najmanje 1 VŠU iz svake zemlje koja učestvuje na projektu,
 • nacionalni organa odgovoran za visoko obrazovanje u Ukrajini (npr. Ministarstvo)

B) Drugi projekti Kategorije 3:

Podnosioci prijava (koordinatori) i punopravni partneri moraju biti pravna lica:

 • visokoškolske ustanove (VŠU), organizacije VŠU ili priznate nacionalne ili međunarodne rektorske, nastavničke ili studentske organizacije;
 • osnovana u državi članici EU, u trećoj zemlji pridruženoj Programu ili u kvalifikovanim trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.
 • organizacije iz Sirije nemaju pravo da učestvuju u ovoj kategoriji projekata.

Visokoškolske ustanove koje se nalaze u državi članici EU ili u trećoj zemlji pridruženoj Programu moraju da budu nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje.

Minimum konzorcijuma i geografska pokrivenost

Kategorije 1 i 2:

Geografska pokrivenost:

U projektu moraju da učestvuju:

 • najmanje 2 države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu,
 • najmanje 1 kvalifikovana treća zemlja koja ne učestvuje punopravno u Programu,
 • najmanje 2 kvalifikovane treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu kada su u pitanju Regioni 1, 10 i 11,
 • najmanje jedna treća zemlja koja ne učestvuje punopravno u Programu iz Regiona 10 i druga iz Regiona 11 za projekte koji uključuju oba regiona.

Sastav ustanova na projektu:

 • najmanje 1 VŠU iz svake države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu;
 • najmanje 2 visokoškolske ustanove iz svake treće zemlje koja ne učestvuje punopravno u Programu.

Navedeno se odnosi na sve zemlje koje učestvuju u konzorcijumu.

Broj ustanova (podnosioci projektne prijave – koordinator i punopravni partneri) iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu mora biti jednak ili veći od broja ustanova iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu.

Izuzetak: U slučaju projektnih prijava u kojima učestvuju ustanove iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu, a u kojima je broj VŠU manji od 5 u celoj zemlji, ili kada jedna VŠU okuplja više od 50% ukupne studentske populacije u toj zemlji, dozvoljeno je da učestvuje samo jedna VŠU iz te zemlje u projektu.

Kategorija 3:

Geografska pokrivenost

U projektu moraju da učestvuju:

 • najmanje 2 države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu;
 • najmanje 1 kvalifikovana treća zemlja koja ne učestvuje punopravno u Programu.

Sastav ustanova u projektu:

 • najmanje 1 VŠU iz svake države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu;
 • najmanje 2 VŠU iz treće zemlje koja ne učestvuje punopravno u Programu;
 • nacionalni organ odgovoran za visoko obrazovanje u svakoj od kvalifikovanih trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu (npr. ministarstvo).

Navedeno se odnosi na sve zemlje koje učestvuju u konzorcijumu.

Broj ustanova (podnosioci projektne prijave – koordinator i punopravni partneri) iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu mora biti jednak ili veći od broja ustanova iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu.

Izuzetak od prethodno navedenog pravila su treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu, a koje imaju manje od pet VŠU ili u kojima jedna od njih pokriva više od 50% ukupnog broja studenata. Kod takvih zemalja dovoljno je učešće samo jedne VŠU u projektu

Trajanje projekta
 

Projekti u okviru Kategorija 1 i 2 mogu trajati 24 ili 36 meseci, dok projekti u okviru Kategorije 3 mogu trajati 36 ili 48 meseci.

Pravila finansiranja
 

Iznosi finansiranja za projekte:

 • Kategorija 1: između 200.000 i 400.000 evra
 • Kategorija 2: između 400.000 i 800.000 evra
 • Kategorija 3:
   • projekti Unapređenja digitalnog obrazovnog okruženja u Ukrajini: do 5.000.000 evra
   • drugi projekti Strukturnih reformi: između 600.000 i 1.000.000 evra

Specifičnost finansiranja ovih projekata je u tome što se finansijska podrška dodeljuje u obliku paušalnih iznosa. Ovi paušalni troškovi moraju biti podeljeni po radnim paketima, poput upravljanja projektom, obuka, organizacija događaja, priprema i sprovođenje mobilnosti, komunikacija i širenje informacija, osiguranje kvaliteta i sl. Moguće je finansirati honorare, putne i troškove boravka, nabavku opreme i usluga i druge troškove sprovođenja projekta poput širenja informacija, publikovanja radova i prevođenja.

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava?


Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar rokova.

Više detalja o prijavi projekata za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju možete pronaći u Programskom vodiču na ovom linku.

Skip to content