Mala partnerstva u oblasti sporta

Mala partnerstva u oblasti sporta su mali projekti saradnje usmereni na ispunjavanje prioriteta Erazmus+ programa u oblasti sporta i sprovođenje ključnih strateških dokumenata EU za sport, kao što su EU radni plan za sport (2021-2024) i Preporuka Saveta EU o fizičkim aktivnostima u cilju poboljšanja zdravlja. U ovim međunarodnim projektima na određenu zajedničku temu mogu sarađivati različite vrste organizacija aktivnih u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih, i drugih sektora.

Kroz Erazmus+ projekte malih partnerstava program teži da:

 • Omogući pristup programu organizacijama koje do sada nisu u njemu učestvovale, kao i manjim akterima sa slabijim organizacionim kapacitetima; to se postiže putem jednostavnijih administrativnih procedura, kraćeg trajanja projekata, fleksibilnijih formata (mešavina aktivnosti međunarodnog i nacionalnog karaktera, ali sa evropskom dimenzijom), te nižih iznosa grantova koji se dodeljuju, u odnosu na Partnerstva za saradnju; Mala partnerstva su osmišljena kao prvi korak u saradnji organizacija na evropskom nivou;
 • Podrži inkluziju ciljnih grupa sa smanjenim mogućnostima i pojedinaca do kojih je teže doći;
 • Podrži aktivno evropsko građanstvo i približi evropsku dimenziju lokalnom nivou.

Osim toga, na Mala partnerstva se, u manjem obimu i srazmerno veličini svakog projekta, primenjuju ciljevi projekata Partnerstava za saradnju:

 • Povećanje kvaliteta rada i praksi uključenih organizacija, institucija i sektora
 • Izgradnja kapaciteta organizacija da rade transnacionalno i kros-sektorski
 • Rešavanje zajedničkih potreba i prioriteta u oblastima obrazovanja, obuka, omladine i sporta
 • Omogućavanje transformacije i promena (na individualnom, organizacionom ili sektorskom nivou), što vodi ka poboljšanjima, srazmerno kontekstu svake organizacije
Ko može da učestvuje u projektu i podnose prijavu?
 

Javne i privatne organizacije aktivne u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih, i drugih sektora, iz Erazmus+ država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu (za više informacija o zemljama učesnicama programa, konsultovati stranice 31-34 Vodiča za Erazmus+ program). Minimum projektnog konzorcijuma (partnerstva) čine 2 organizacije iz 2 različite države članice EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu, od kojih jedna ima ulogu podnosioca prijave projekta i koordinatora projekta, ukoliko bude odabran za finansiranje. Ostale organizacije imaju ulogu partnera na projektu. Preporučuje se da bar jedna od organizacija učesnica bude lokalni/regionalni sportski klub.

Ukoliko organizacija nema prethodnog iskustva i/ili nije sigurna u svoj kapacitet za učešće na projektima međunarodne saradnje, preporučuje se najpre učešće u ulozi partnera na projektu.

Programski prioriteti (teme)
 

Ovi projekti imaju za svrhu i da svojim rezultatima pruže doprinos ispunjavanju jednog ili više prioriteta Erazmus+ programa. Prioritete za različite oblasti postavlja Evropska komisija, svake godine za dati poziv za podnošenje prijava projekata.  Prioriteti Malih partnerstava u oblasti sporta mogu biti horizontalni (opšti, zajednički za sve oblasti programa) i/ili specifični za oblast sporta, a svaki projekat se mora podvesti pod jedan prioritet već u fazi prijave.

Prilikom formulisanja predloga projekata, preporučuje se konsultovanje rezultata prethodno finansiranih projekata koji su imali iste ili slične prioritete, kako bi se osigurala konzistentnost, izbeglo dupliranje, nadograđivali postojeći rezultati i doprinosilo zajedničkom razvoju u različitim oblastima.

Za poziv za 2022. godinu, važe sledeći:

 • inkluzija i različitost u svim oblastima obrazovanja, obuke, omladine i sporta;
 • zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena;
 • digitalna transformacija kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta;
 • zajedničke vrednosti, građanski angažman i participacija.
 • Podsticanje zdravih stilova života za sve; projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na: sprovođenje tri stuba inicijative HealthyLifestyle4All, sprovođenje Preporuke Saveta EU o fizičkim aktivnostima korisnim za zdravlje i Smernica EU o fizičkim aktivnostima, podršku sprovođenju Evropske nedelje sporta, promociju sporta i fizičke aktivnosti u funkciji zdravlja, promociju svih aktivnosti koje podstiču bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću, promociju tradicionalnih sportova i igara.;

 • promocija integriteta i vrednosti u sportu; projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na borbu protiv upotrebe dopinga, nameštanja utakmica i korupcije u sportu, podsticanje dobrog upravljanja u sportu, promociju pozitivnih vrednosti sporta;

 • promocija obrazovanja u sportu i kroz sport; projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na podržavanje razvoja veština u sportu, podsticanje dualne karijere sportista, promociju kvaliteta treniranja i osoblja, korišćenje mobilnosti kao alata za poboljšanje kvalifikacija, unapređivanje zapošljivosti kroz sport;

 • borba protiv nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu; projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na borbu protiv ponašanja koja mogu imati negativan uticaj na bavljenje sportom i društvo u celini, borbu protiv bilo kog oblika diskriminacije, kao i na promociju ravnopravnosti u sportu, uključujući ravnopravnost polova.

Detaljnije informacije o prioritetima dostupne su na stranicama 200 i 206 Vodiča za Erazmus+ program.

Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose elektronski, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA). Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties, pod oznakom (ID) poziva: ERASMUS-SPORT-2022-SSCP.

Isti konzorcijum (partnerstvo sastavljeno od istih organizacija) može podneti samo jednu prijavu projekta Malog partnerstva u oblasti sporta u jednom konkursnom roku.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partneri na projektu, imaju registrovan PIC broj.

Kada se prijavljuju ovi projekti?
Prijave ovih projekata se podnose u jednom roku godišnje. Rok za podnošenje je produžen do 23. mart 2022. godine u 17 časova po briselskom vremenu.
 
Koliko traju ovi projekti?
 

Ovi projekti mogu trajati od 6 do 24 meseca. Trajanje projekta se definiše u prijavi projekta. Očekivani početak sprovođenja projekata koji budu izabrani za finansiranje je početkom 2023. godine.

Ko i na osnovu čega vrši selekciju projekata?
 

Za selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring ovih projekata zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Selekcija obuhvata procenu ispunjenosti formalnih uslova, a zatim i kvalitativnu procenu koja se vrši na osnovu 4 grupe kriterijuma definisanih na stranicama 220 i 221 Vodiča za Erazmus+ program:

 • Relevantnost
 • Kvalitet projektnog dizajna i implementacije
 • Kvalitet projektnog partnerstva i dogovora o saradnji
 • Uticaj
Koje su faze projekta i tipične aktivnosti na projektu?
 

Projekat Malog partnerstva tipično se sastoji od četiri faze, koje započinju i pre nego što je predlog projekta odabran za finansiranje: planiranje, priprema, primena i praćenje. Organizacije koje učestvuju i sami učesnici uključeni u aktivnosti treba da preuzmu aktivnu ulogu u svim fazama i na taj način poboljšaju svoje iskustvo učenja.

 1. Planiranje (definisanje potreba, ciljeva, rezultata projekta i ishoda učenja, formata aktivnosti, rasporeda itd.);
 2. Priprema (planiranje aktivnosti, izrada programa rada, praktični aranžmani, potvrđivanje ciljne grupe (grupa) predviđene aktivnosti, dogovori sa partnerima itd.);
 3. Sprovođenje aktivnosti;
 4. Praćenje (evaluacija aktivnosti i njihovog uticaja na različitim nivoima, deljenje i korišćenje rezultata projekta).

Mala partnerstva mogu uključivati organizaciju transnacionalnih aktivnosti učenja, podučavanja i obuke pojedinaca i grupa pojedinaca, ukoliko donose dodatnu vrednost u postizanju ciljeva projekta.

Pored ispunjavanja formalnih kriterijuma i uspostavljanja održivog aranžmana saradnje sa svim projektnim partnerima, povećanju uticaja i kvaliteta implementacije projekta kroz njegove različite faze mogu doprineti sledeći elementi: očuvanje životne sredine, inkluzija i različitost, digitalna dimenzija.

Koji je budžet projekta?
 

Budžet projekta može biti fiksno 30.000 evra ili 60.000 evra, za šta se konzorcijum odlučuje u fazi prijave, u zavisnosti od planiranih aktivnosti i rezultata projekta.

Ukupan budžet se odnosi na sve organizacije učesnice projekta zajedno, a deli se na pojedinačne organizacije u skladu sa projektnim aktivnostima svake od njih.

Ciljevi, aktivnosti i planirani rezultati moraju biti jasno povezani i predstavljeni na koherentan način. Potrebno je da prijava projekta takođe uključi opšti vremenski okvir projekta sa očekivanim datumom završetka glavnih aktivnosti.

Predlog budžeta projekta mora sadržati listu planiranih aktivnosti i deo budžeta namenjen svakoj od aktivnosti.

Dodatne informacije i kontakt
 

Detaljnije informacije o ovoj vrsti Erazmus+ projekata dostupne su u Vodiču za Erazmus+ program.

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) putem mejla EACEA-SPORT@ec.europa.eu ili Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (uživo, putem telefona i e-pošte).

Skip to content