Mala partnerstva u oblasti sporta

Mala partnerstva u oblasti sporta su mali projekti saradnje usmereni na ispunjavanje prioriteta Erazmus+ programa u oblasti sporta i sprovođenje ključnih strateških dokumenata Evropske unije za sport. U ovim međunarodnim projektima na određenu zajedničku temu mogu sarađivati različite vrste organizacija aktivnih u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih i drugih sektora.

Kroz Erazmus+ projekte malih partnerstava program teži da:

Omogući pristup programu organizacijama koje do sada nisu u njemu učestvovale, kao i manjim akterima sa slabijim organizacionim kapacitetima. To se postiže putem jednostavnijih administrativnih procedura, kraćeg trajanja projekata, fleksibilnijih formata (mešavina aktivnosti međunarodnog i nacionalnog karaktera, ali sa evropskom dimenzijom), te nižih iznosa grantova koji se dodeljuju, u odnosu na partnerstva za saradnju.

Mala partnerstva su osmišljena kao prvi korak u saradnji organizacija na evropskom nivou. Cilj im je da podrže aktivno evropsko građanstvo uključivanje pojedinaca sa smanjenim mogućnostima i do kojih je teže doći, kao i da približi evropsku dimenziju lokalnom nivou.

Ko može da učestvuje u projektu i podnose prijavu?
 

Javne i privatne organizacije aktivne u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih, i drugih sektora, iz država članica Evropske unije i/ili trećih zemalja pridruženih programu. Minimum projektnog konzorcijuma (partnerstva) čine dve organizacije iz dve različite države članice Evropske unije i/ili trećih zemalja pridruženih programu, od kojih jedna ima ulogu podnosioca prijave projekta i koordinatora projekta. Ostale organizacije imaju ulogu punopravnih partnera na projektu. Preporučuje se da bar jedna od organizacija učesnica bude lokalni/regionalni sportski klub. Ne postoji maksimalni broj organizacija koji može učestvovati u jednom konzorcijumu.

Ukoliko organizacija nema prethodnog iskustva i/ili nije sigurna u svoj kapacitet za učešće na projektima međunarodne saradnje, preporučuje se najpre učešće u ulozi partnera na projektu.

Programski prioriteti (teme)
 

Ovi projekti imaju za svrhu i da svojim rezultatima pruže doprinos ispunjavanju jednog ili više prioriteta Erazmus+ programa. Prioritete za različite oblasti postavlja Evropska komisija, svake godine za dati poziv za podnošenje prijava projekata. Prioriteti Malih partnerstava u oblasti sporta mogu biti horizontalni (opšti, zajednički za sve oblasti programa) i/ili specifični za oblast sporta, a svaki projekat se mora podvesti pod jedan prioritet već u fazi prijave.

Prilikom formulisanja predloga projekata, preporučuje se konsultovanje rezultata prethodno finansiranih projekata koji su imali iste ili slične prioritete, kako bi se osigurala konzistentnost, izbeglo dupliranje, nadograđivali postojeći rezultati i doprinosilo zajedničkom razvoju u različitim oblastima.

Za poziv za 2024. godinu, važe sledeći:

 • Inkluzija i različitost u svim oblastima obrazovanja, obuke, mladih i sporta
 • Zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena
 • Podrška digitalnoj transformaciji razvojem digitalnih veština i prilagodljivost digitalnim promenama
 • Učešće u demokratskom životu, promovisanje zajedničkih vrednosti i građanskog aktivizma.
 • Podsticanje zdravih životnih stilova za sve:

projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na: sprovođenje tri stuba inicijative HealthyLifestyle4All, sprovođenje Preporuka Saveta EU o fizičkim aktivnostimakorisnim za zdravlje i Smernica EU o fizičkim aktivnostima, podršku sprovođenju Evropske nedelje sporta, promociju sporta i fizičke aktivnosti u funkciji zdravlja, promociju svih aktivnosti koje podstiču bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću, promociju tradicionalnih sportova i igara.

 • Promocija integriteta i vrednosti u sportu:

projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na borbu protiv upotrebe dopinga, nameštanja utakmica i korupcije u sportu, podsticanje dobrog upravljanja u sportu, promociju pozitivnih vrednosti sporta.

 • Promocija obrazovanja u i putem sporta:

projekti u okviru ovog prioriteta će se fokusirati na podržavanje razvoja veština u sportu, podsticanje dualne karijere sportista, promociju kvaliteta treniranja i osoblja, korišćenje mobilnosti kao alata za poboljšanje kvalifikacija, unapređivanje zapošljivosti putem sporta.

 • Promocija ravnopravnosti i evropskih vrednosti u i putem sporta:

projekti u okviru ovog prioriteta će se uglavnom fokusirati na promociju ravnopravnosti u sportu, uključujući i rodnu ravnopravnost, evropskih vrednosti uključujući i upotrebu sporta kao sredstvo za postizanje mira i inkluzije, vrednosti nediskriminacije po bilo kojoj osnovi, antirasizam, otvorenost i tolerancija prema drugima.

Detaljnije informacije o horizontalnim i specifičnim prioritetima dostupne su u Erazmus+ programskom vodiču.

Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose elektronski, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EASEA). Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties, pod oznakom (ID) poziva: ERASMUS-SPORT-2024-SSCP.

Isti konzorcijum (partnerstvo sastavljeno od istih organizacija) može podneti samo jednu prijavu projekta malog partnerstva u oblasti sporta u jednom konkursnom roku.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partneri na projektu, imaju registrovan PIC broj.

Kada se prijavljuju ovi projekti?

Prijave ovih projekata se podnose u jednom roku godišnje. Rok za podnošenje je do 5. marta 2024. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Koliko traju ovi projekti?
 

Ovi projekti mogu trajati od 6 do 24 meseca. Trajanje projekta se definiše u prijavi projekta. 

Ko i na osnovu čega vrši selekciju projekata?
 

Za selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring ovih projekata zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EASEA). Selekcija obuhvata procenu ispunjenosti formalnih uslova, a zatim i kvalitativnu procenu koja se vrši na osnovu četiri  grupe kriterijuma definisanih u Erazmus+ programskom vodiču

 • Relevantnost
 • Kvalitet projektnog dizajna i implementacije
 • Kvalitet projektnog partnerstva i dogovora o saradnji
 • Uticaj
Koje su faze projekta i tipične aktivnosti na projektu?
 

Projekat malog partnerstva tipično se sastoji od četiri faze, koje započinju i pre nego što je predlog projekta odabran za finansiranje: planiranje, priprema, sprovođenje aktivnosti i praćenje. Organizacije koje učestvuju i sami učesnici uključeni u aktivnosti treba da preuzmu aktivnu ulogu u svim fazama i na taj način poboljšaju svoje iskustvo učenja.

 • planiranje (definisanje potreba, ciljeva, rezultata projekta i ishoda učenja, formata aktivnosti, rasporeda itd.)
 • priprema (planiranje aktivnosti, izrada programa rada, praktični aranžmani, potvrđivanje ciljne grupe (grupa) predviđene aktivnosti, dogovori sa partnerima itd.)
 • sprovođenje aktivnosti
 • praćenje (evaluacija aktivnosti i njihovog uticaja na različitim nivoima, deljenje i korišćenje rezultata projekta).

Mala partnerstva mogu uključivati organizaciju transnacionalnih aktivnosti učenja, podučavanja i obuke pojedinaca i grupa pojedinaca, ukoliko donose dodatnu vrednost u postizanju ciljeva projekta.

Koji je budžet projekta?
 

Budžet projekta je predefinisan i bira se jedan od ponuđenih fiksnih iznosa 30.000 ili 60.000 evra, za šta se konzorcijum odlučuje u fazi prijave, u zavisnosti od planiranih aktivnosti i rezultata projekta.

Ukupan budžet se odnosi na sve organizacije učesnice projekta zajedno, a deli se na pojedinačne organizacije u skladu sa projektnim aktivnostima svake od njih.

Ciljevi, aktivnosti i planirani rezultati moraju biti jasno povezani i predstavljeni na koherentan način. Potrebno je da prijava projekta takođe uključi opšti vremenski okvir projekta sa očekivanim datumom završetka glavnih aktivnosti.

Predlog budžeta projekta mora sadržati listu planiranih aktivnosti i deo budžeta namenjen svakoj od aktivnosti.

Dodatne informacije i kontakt
 

Detaljnije informacije o malim partnerstvima u oblasti sporta možete pronaći u Erazmus+ programskom vodiču 

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu putem imejla EACEA-SPORT@ec.europa.eu  ili Fondaciji Tempus uživo u prostorijama Informativnog centra na adresi Terazije 39, 1. sprat, Beograd, putem telefona 011 3342 430, opcija 5 i imejla sport@tempus.ac.rs.

Skip to content