Mala partnerstva u oblasti sporta

Mala partnerstva u oblasti sporta su mali projekti saradnje usmereni na ispunjavanje prioriteta Erazmus+ programa u oblasti sporta i sprovođenje ključnih strateških dokumenata EU za sport, kao što su EU radni plan za sport (2021-2024) i Preporuka Saveta EU o fizičkim aktivnostima u cilju poboljšanja zdravlja. U ovim međunarodnim projektima na određenu zajedničku temu mogu sarađivati različite vrste organizacija aktivnih u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih, i drugih sektora.

Kroz Erazmus+ projekte malih partnerstava program teži da:

 • Omogući pristup programu organizacijama koje do sada nisu u njemu učestvovale, kao i manjim akterima sa slabijim organizacionim kapacitetima; to se postiže putem jednostavnijih administrativnih procedura, kraćeg trajanja projekata, fleksibilnijih formata (mešavina aktivnosti međunarodnog i nacionalnog karaktera, ali sa evropskom dimenzijom), te nižih iznosa grantova koji se dodeljuju, u odnosu na Partnerstva za saradnju; Mala partnerstva su osmišljena kao prvi korak u saradnji organizacija na evropskom nivou;
 • Podrži inkluziju ciljnih grupa sa smanjenim mogućnostima i pojedinaca do kojih je teže doći;
 • Podrži aktivno evropsko građanstvo i približi evropsku dimenziju lokalnom nivou.

Osim toga, na Mala partnerstva se, u manjem obimu i srazmerno veličini svakog projekta, primenjuju ciljevi projekata Partnerstava za saradnju:

 • Povećanje kvaliteta rada i praksi uključenih organizacija, institucija i sektora
 • Izgradnja kapaciteta organizacija da rade transnacionalno i kros-sektorski
 • Rešavanje zajedničkih potreba i prioriteta u oblastima obrazovanja, obuka, omladine i sporta
 • Omogućavanje transformacije i promena (na individualnom, organizacionom ili sektorskom nivou), što vodi ka poboljšanjima, srazmerno kontekstu svake organizacije
Ko može da učestvuje u projektu i podnose prijavu?
 

Javne i privatne organizacije aktivne u oblasti sporta, ali i organizacije iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih, i drugih sektora, iz Erazmus+ programskih zemalja (za više informacija o zemljama učesnicama programa, konsultovati stranice 32-35 Vodiča za Erazmus+ program). Minimum projektnog konzorcijuma (partnerstva) čine 2 organizacije iz 2 različite programske zemlje, od kojih jedna ima ulogu podnosioca prijave projekta i koordinatora projekta, ukoliko bude odabran za finansiranje. Ostale organizacije imaju ulogu partnera na projektu. Preporučuje se da bar jedna od organizacija učesnica bude lokalni/regionalni sportski klub.

Ukoliko organizacija nema prethodnog iskustva i/ili nije sigurna u svoj kapacitet za učešće na projektima međunarodne saradnje, preporučuje se najpre učešće u ulozi partnera na projektu.

Programski prioriteti (teme)
 

Ovi projekti imaju za svrhu i da svojim rezultatima pruže doprinos ispunjavanju jednog ili više prioriteta Erazmus+ programa. Prioritete za različite oblasti postavlja Evropska komisija, svake godine za dati poziv za podnošenje prijava projekata.  Prioriteti Malih partnerstava u oblasti sporta mogu biti horizontalni (opšti, zajednički za sve oblasti programa) i/ili specifični za oblast sporta, a svaki projekat se mora podvesti pod jedan ili više njih već u fazi prijave.

Prilikom formulisanja predloga projekata, preporučuje se konsultovanje rezultata prethodno finansiranih projekata koji su imali iste ili slične prioritete, kako bi se osigurala konzistentnost, izbeglo dupliranje, nadograđivali postojeći rezultati i doprinosilo zajedničkom razvoju u različitim oblastima.

Za poziv za 2021. godinu, važe sledeći:

 • inkluzija i različitost u svim oblastima obrazovanja, obuke, omladine i sporta;
 • zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena;
 • digitalna transformacija kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta;
 • zajedničke vrednosti, građanski angažman i participacija.
 • podsticanje učešća u sportu i fizičkoj aktivnosti (primena Preporuke Saveta EU o fizičkim aktivnostima korisnim za zdravlje, Smernica EU za fizičke aktivnosti i Tartu poziva za zdrav životni stil, podrška sprovođenju Evropskih nedelja sporta, promocija sporta i fizičkih aktivnosti u funkciji zdravlja, promociju svih aktivnosti koje podstiču bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću, uključujući tradicionalne sportove i igre i međugeneracijski sport);
 • promocija integriteta i vrednosti u sportu (borba protiv upotrebe dopinga, borba protiv nameštanja utakmica i korupcije u sportu, podsticanje dobrog upravljanja u sportu, promocija pozitivnih vrednosti sporta);
 • promocija obrazovanja u sportu i kroz sport (podržavanje razvoja veština u sportu, podsticanje dualne karijere sportista, promocija kvaliteta treniranja i osoblja, korišćenje mobilnosti kao alata za poboljšanje kvalifikacija, unapređivanje zapošljivosti kroz sport.
 • borba protiv nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu, kao i borba protiv nasilne radikalizacije (borbu protiv ponašanja koja mogu imati negativan uticaj na bavljenje sportom i društvo u celini; borba protiv bilo kog oblika diskriminacije i promocija jednakost u sportu, uključujući ravnopravnost polova).

Detaljnije informacije o prioritetima dostupne su na stranicama 170-177 Vodiča za Erazmus+ program.

Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose elektronski, Izvršnoj agenciji za obrazovanje, medije i kulturu Evropske komisije (EACEA). Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties.

Isti konzorcijum (partnerstvo sastavljeno od istih organizacija) može podneti samo jednu prijavu projekta Malog partnerstva u oblasti sporta u jednom konkursnom roku.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partneri na projektu, imaju registrovan PIC broj.

Kada se prijavljuju ovi projekti?
Prijave ovih projekata se podnose u jednom roku godišnje. Rok za podnošenje je produžen do 17. juna 2021. godine u 17 časova po briselskom vremenu.
 
Koliko traju ovi projekti?
 

Ovi projekti mogu trajati od 6 do 24 meseca. Trajanje projekta se definiše u prijavi projekta. Očekivani početak sprovođenja projekata koji budu izabrani za finansiranje je početkom 2022. godine.

Ko i na osnovu čega vrši selekciju projekata?
 

Za selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring ovih projekata zadužena je Izvršna agencija EACEA.

Selekcija obuhvata procenu ispunjenosti formalnih uslova, a zatim i kvalitativnu procenu koja se vrši na osnovu 4 grupe kriterijuma definisanih na stranici 197-198 Vodiča za Erazmus+ program:

 • Relevantnost
 • Kvalitet projektnog dizajna i implementacije
 • Kvalitet projektnog partnerstva i dogovora o saradnji
 • Uticaj
Koje su faze projekta i tipične aktivnosti na projektu?
 

Projekat Malog partnerstva tipično se sastoji od četiri faze, koje započinju i pre nego što je predlog projekta odabran za finansiranje: planiranje, priprema, primena i praćenje. Organizacije koje učestvuju i sami učesnici uključeni u aktivnosti treba da preuzmu aktivnu ulogu u svim fazama i na taj način poboljšaju svoje iskustvo učenja.

 1. Planiranje (definisanje potreba, ciljeva, rezultata projekta i ishoda učenja, formata aktivnosti, rasporeda itd.);
 2. Priprema (planiranje aktivnosti, izrada programa rada, praktični aranžmani, potvrđivanje ciljne grupe (grupa) predviđene aktivnosti, dogovori sa partnerima itd.);
 3. Sprovođenje aktivnosti;
 4. Praćenje (evaluacija aktivnosti i njihovog uticaja na različitim nivoima, deljenje i korišćenje rezultata projekta).

Tokom trajanja projekta, organizacije mogu sprovoditi različite vrste aktivnosti koje doprinose postizanju ciljeva projekta, kao na primer:

 • Projektni menadžment: aktivnosti neophodne da se osigura adekvatno planiranje, implementacija i praćenje projekta, kao i efikasna saradnja između partnera. Obično obuhvata organizacione i administrativne zadatke, virtuelne sastanke između partnera, pripremu materijala, pripremu i praćenje učesnika u aktivnostima itd.
 • Implementacija aktivnosti: može obuhvatiti događaje, konferencije, sastanke, radne sesije i slično u cilju razmene praksi i razvijanja proizvoda projekta.
 • Aktivnosti širenja rezultata i promocije: različiti događaji i aktivnosti sa ciljem deljenja, objašnjavanja i promovisanja proizvoda projekta, bilo da su u obliku opipljivih rezultata, zaključaka, dobrih praksi ili drugo.
Koji je budžet projekta?
 

Budžet projekta može biti fiksno 30.000 evra ili 60.000 evra, za šta se konzorcijum odlučuje u fazi prijave, u zavisnosti od planiranih aktivnosti i rezultata projekta. Predlog budžeta projekta mora sadržati listu planiranih aktivnosti i deo budžeta namenjenoj svakoj od aktivnosti.

Ukupan budžet se odnosi na sve organizacije učesnice projekta zajedno, a deli se na pojedinačne organizacije u skladu sa projektnim aktivnostima svake od njih.

Dodatne informacije i kontakt
 

Detaljnije informacije o ovoj vrsti Erazmus+ projekata dostupne su u Vodiču za Erazmus+ program.

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji putem mejla EACEA-SPORT@ec.europa.eu ili Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (uživo, putem telefona i e-pošte).

Skip to content