Žan Mone aktivnosti

Žan Mone aktivnosti u okviru programa Erazmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. 

Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u celini, sa posebnim naglaskom na proces evropskih integracija, pri čemu uzimaju u obzir spoljašnje i unutrašnje aspekte. One se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura. Dodatno, Žan Mone akcije nastoje da promovišu vrednosti EU i povećavaju vidljivost onoga za šta se Evropska unija zalaže i u zemljama van njenih granica. 

Žan Mone projektima podstiče se dijalog između akademskog sveta i kreatora evropskih politika. 

Postoje tri osnovna tipa Žan Mone aktivnosti:

  • Žan Mone aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja.;
  • Žan Mone aktivnosti u drugim oblastima obrazovanja i obuka.;
  • Žan Mone debate o javnim politikama.
Ko može da učestvuje u Žan Mone aktivnostima namenjenim visokom obrazovanju?
 

Bilo koja samostalna visokoškolska ustanova iz država članica EU, trećih zemalja pridruženih Programu ili trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu može da bude učesnik projekta (izuzev ustanova iz Belorusije i Ruske Federacije).

Sve visokoškolske ustanove iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu koje učestvuju na Žan Mone projektima u oblasti visokog obrazovanja moraju biti nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE).

Ko može da podnese projektnu prijavu za Žan Mone aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja?
 

Kao podnosilac prijave, odnosno koordinator projekta, može nastupiti bilo koja samostalna visokoškolska ustanova na svetu koja dolazi iz država članica EU, trećih zemalja pridruženih Programu ili trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu. U ovom delu Programa ne mogu da učestvuju ustanove iz Belorusije i Ruske Federacije. 

Da li postoje propisana ograničenja po pitanju naučnih oblasti na koje projektne prijave trebaju da se usmere?
 

Program ne propisuje ograničenja po pitanju naučnih oblasti na koje projektne prijave treba da budu usmerene dokle god postoji evropska dimenzija u pogledu ciljeva projekata.

 

Na koje vrste projekata se dele Žan Mone aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja?
 

Žan Mone akcije se dele na tri projekta u oblasti visokog obrazovanja: 

Žan Mone modul je kratki nastavni program (ili kurs) na visokoškolskoj ustanovi u oblasti studija Evropske unije. Trajanje svakog modula je minimum 40 nastavnih sati u jednoj akademskoj godini. Žan Mone modul uključuje teme vezane za Evropsku uniju u nastavni plan i program koji se do tada samo ograničeno bavio ovim pitanjem. 

Žan Mone katedra je položaj koji traje tri godine i koji je namenjen univerzitetskim profesorima usmerenim na specijalizaciju u oblasti studija Evropske unije. Ovaj položaj može da drži samo jedan profesor koji mora da održi najmanje 90 nastavnih sati u jednoj akademskoj godini.  

Žan Mone centri izuzetnosti objedinjuju kompetencije i znanja eksperata i imaju za cilj razvoj sinergije između različitih disciplina i resursa u okviru evropskih studija, kao i stvaranje zajedničkih međunarodnih aktivnosti i strukturnih veza sa akademskim institucijama u drugim zemljama. 

Koliko traju Žan Mone projekti u oblasti visokog obrazovanja?
 

Žan Mone projekti u oblasti visokog obrazovanja (moduli, katedre i centri izvrsnosti) traju tri godine.  

Da li postoje Žan Mone projekti koji su namenjeni i drugim oblastima obrazovanja i obuka?
 

Jednu od novina u okviru novog Erazmus+ programa predstavljaju i Žan Mone projekti namenjeni drugim oblastima obrazovanja i obuka, osim visokog obrazovanja. Postoje dva tipa Žan Mone projekata, namenjenih oblastima opšteg i stručnog obrazovanja i obuka:  

  • Žan Mone obuke nastavnika; 
  • Žan Mone inicijative za . 

Više informacija o ovim tipovima Žan Mone projekata možete da pronađete na ovoj stranici.  

Kome su namenjene Žan Mone debate o javnim politikama?
 

Postoje dve osnove vrste Žan Mone projekata koje su usmerene na debate o javnim politikama:

Žan Mone tematske mreže u visokom obrazovanju.
 

Tematske mreže u visokom obrazovanju su trogodišnji projekti na kojima učestvuje najmanje 12 visokoškolskih ustanova, a koji imaju kao primarni cilj prikupljanje, deljenje, kao i diskusiju među partnerima o nalazima istraživanja, sadržaju kurseva i iskustvima, rezultatima (studije, članci, itd.).

Dodatni cilj tematskih mreža u visokom obrazovanju je da pruže redovne povratne informacije (npr. onlajn bilten) o najnaprednijim i inovativnim praksama u ovoj oblasti, podržavajući i pružajući dodatnu vrednost debati.

Žan Mone mreže u drugim oblastima obrazovanja i obuka.
 

Ove mreže su trogodišnji projekti koji podstiču stvaranje i razvoj mreža škola i VET institucija koje imaju za cilj da razmenjuju dobre prakse, razmenjuju iskustva o sadržaju i metodologiji, te izgrađuju znanje u podučavanju evropskih pitanja.

Mreže u drugim oblastima obrazovanja i obuka bi trebalo da se posebno fokusiraju na donošenje činjenica i znanja o EU svojim učenicima na inovativan i kreativan način.

Kome se podnosi projektna prijava?
 

Projektna prijava se podnosi Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu. 

Koji je rok za podnošenje projektnih prijava?
 

Informacije o roku za podnošenje projektnih prijava u okviru aktuelnog poziva za konkurisanje možete pronaći na našoj stranici Kalendar rokova. 

Više informacija o Žan Mone aktivnostima možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije 

Skip to content