Sport

Opšti cilj Erazmus+ programa u oblasti sporta je pružanje doprinosa razvoju evropske dimenzije u sportu, posebno amaterskom. Nova generacija Erazmus+ programa (2021-2027) promoviše mobilnost u svrhu učenja sportskog osoblja, saradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovacije na nivou sportskih organizacija i sportskih politika. Projekti iz oblasti sporta u novom programu su sastavni deo tri ključne aktivnosti koje čine program (KA1, KA2, KA3) uz napomenu da će projekti mobilnosti u oblasti sporta (KA1) biti dostupni od poziva za 2023. godinu.

U sportskoj komponenti Erazmus+ programa naglasak je na međunarodnim projektima koji se bave inkluzijom najšire populacije u sport i fizičke aktivnosti, promocijom zdravih životnih stilova među svim generacijama i učešćem u fizičkim aktivnostima kao sredstvu za održanje i poboljšanje zdravlja, promocijom integriteta i vrednosti u sportu, obrazovanja u sportu i kroz sport, volonterizma u sportu, mobilnošću trenera, menadžera, volontera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija, kao i borbom protiv negativnih pojava i izazova u sportu, poput nasilja, rasizma, netolerancije i diskriminacije.

U sportskoj komponenti Erazmus+ programa u pozivu za 2022. godinu otvoren je konkurs za četiri vrste projekata unutar ključne aktivnosti 2:

Javne i privatne organizacije i institucije iz Srbije aktivne u oblasti sporta mogu da budu podnosioci projektnih prijava (koordinatori) ili da učestvuju u ulozi partnera, u sve četiri navedene vrste projekata.

Rok za podnošenje projekata u oblasti sporta u pozivu za 2022. godinu je 23. mart u 17 časova po briselskom vremenu, osim za projekte Izgradnje kapaciteta (7. april u 17 časova).

Ukupan raspoloživi budžet za 2022. godinu za sve četiri vrste projekata za celu Evropu je 51.9 miliona evra.

Sve četiri vrste projekata su centralizovane i u nadležnosti su Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) sa sedištem u Briselu, koja sprovodi poziv i kojoj se prijave projekata podnose. EACEA vrši selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring odobrenih projekata organizacija.

Pozivi za sve vrste projekata u oblasti sporta se objavljuju na portalu Evropske komisije Funding and tender opportunties pri čemu poziv za svaku pojedinčnu vrstu projekata ima svoj jedinstveni ID.

Izvršna agencija EACEA početkom svake godine organizuje Erazmus+ sport info dan u cilju informisanja potencijalnih podnosilaca i partnera u projektnim prijavama iz cele Evrope i njihovog umrežavanja. Više informacija o događaju koji se očekuje u sklopu poziva za 2022. godinu, prijave za učešće, kao i link za praćenje događaja putem interneta uživo i u snimku, biće dostupni na internet stranici EACEA.

U svrhu traženja potencijalnih partnerskih organizacija za projekte, na raspolaganju je opcija Partner search u okviru poziva za svaku vrstu projekata na portalu Funding and tender opportunties. Takođe, na raspolaganju je centralizovana baza Erasmus+ project results. Reč je o bazi svih do sada finansiranih Erazmus+ projekata, koja sadrži ključne podatke o svakom projektu, uključujući spisak i kontakte organizacija koje su u njima učestvovale.

Skip to content