Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja

Projekti partnerstava za saradnju u oblasti visokog obrazovanja omogućavaju organizacijama da steknu iskustva u međunarodnoj saradnji, da ojačaju svoje kapacitete, ali i da proizvedu inovativne rezultate.

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?
 

Organizacije imaju fleksibilnost u izboru najbolje kombinacije aktivnosti koja doprinosi postizanju ciljeva projekta u odnosu na njegov obim i srazmerno kapacitetima partnerstva. Aktivnosti mogu da budu usmerene na sprovođenje projekta (poput organizacije sastanaka, događaja umrežavanja, radnih sesija za razmenu praksi i razvijanje rezultata, uz uključivanje zaposlenih i polaznika, i slično), upravljanje projektom i promociju projektnih rezultata.

Da li postoje propisane oblasti ili teme kojima se ovi projekti bave?
 

Od projekata se traži da uokvire svoj rad jedan ili više prioriteta, koje na godišnjem nivou propisuje Evropska komisija, te da ih odaberu u fazi prijave. 

Partnerstva za saradnju moraju da se bave minimalno jednim prioritetom sa liste koju možete naći u nastavku stranice. 

Pored toga, nacionalne agencijenadležne za Erazmus+ program, imaju mogućnost da identifikuju jedan ili više ovih evropskih prioriteta kao posebno relevantne u nacionalnom kontekstu. 

Ko može da učestvuje u projektu?
 

Bilo koja javna ili privatna organizacija iz država članica EU, trećih zemalja pridruženih Programu (ranije poznate kao programske zemlje) ili trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu (ranije poznate kao partnerske zemlje) može da bude učesnik projekta. Podstiče se učešće različitih aktera u skladu sa postavljenim prioritetima i ciljevima projekta. 

Sve visokoškolske ustanove iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu koje učestvuju na projektu u oblasti visokog obrazovanja moraju biti nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje (ECHE). 

Ko može da podnese projektnu prijavu?
 

Kao podnosilac prijave, odnosno koordinator projekta, može nastupiti bilo koja ustanova iz države članice EU i/ili treće zemlje pridružene Programu. U jednom konkursnom roku, jedna projektna prijava može da bude predata na nivou svih nadležnih nacionalnih agencija.

Da li postoji propisan broj partnerskih organizacija na projektu?
 

Minimalni sastav konzorcijuma čine najmanje tri organizacije iz tri različite države članice EU i/ili treće zemlje pridružene ProgramuMaksimalni broj partnerskih organizacija nije propisan.

Projekti bi trebalo da budu usmereni na saradnju organizacija iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu. Organizacije iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu mogu biti partneri (ne i koordinatori) na projektu ako je moguće dokazati da njihovo učešće donosi dodatnu vrednost od ključnog značaja za projekat. 

Da li se mogu uključiti i dodatni partneri bez formalne veze sa projektom?
 

Osim punopravnih partnera, koji su formalno uključeni u projekat (koordinator i partnerske ustanove), mogu biti uključene i druge organizacije koje mogu da doprinesu realizaciji projekta ili da podrže njegovu promociju ili održivost. Ovi partneri bi bili nazvani ,,pridruženi partneri i njihovu ulogu je potrebno obrazložiti u samoj prijavi, međutim, oni ne nose ugovornu obavezu i ne dobijaju finansiranje Erazmus+ programa za ove aktivnosti. 

Koliko traju projekti Partnerstva za saradnju u visokom obrazovanju?
 

Projekti mogu trajati od 12 do 36 meseci, a dužinu bira podnosilac prijave u fazi prijave projekta. 

Kome se podnosi prijava?
 

Prijava se podnosi Nacionalnoj agenciji nadležnoj za Erazmus+ program u zemlji podnosioca prijave. Ukoliko predajete prijavu u Srbiji, nadležna organizacija je Fondacija TempusPrijava se podnosi elektronskim putem popunjavanjem propisanog elektronskog formulara na platformi. 

Izuzetak su projektne prijave čiji je podnosilac takozvana evropska nevladina organizacija. U ovim slučajevima, prijava se podnosi Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu. Termin evropska nevladina organizacija odnosi se na formalno priznate organizacije koje su sačinjene od tela/sekretarijata koji se nalazi u nekoj od država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu i najmanje devet nacionalnih ogranaka u državama članicama EU i trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu.   

Koji je propisani budžet za ovu vrstu projekata?
 

Iznos namenskih bespovratnih sredstava koji je namenjen partnerstvima za saradnju koje podržavaju nacionalne agencije, kao i za  partnerstva za saradnju koje podržava Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu se dodeljuje u obliku paušalnih iznosa od 120 000, 250 000 i 400 000 evra. 

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava?
 

Tačan datum aktuelnog poziva možete pronaćina našoj straniciKalendar rokova.  

Više informacija o partnerstvima za saradnju u oblasti visokog obrazovanja možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije 

Prioriteti za KA2 partnerstva za saradnju

 

  • Inkluzija i različitost u svim oblastima obrazovanja, obuka, omladine i sporta: Program će podržati projekte koji promovišu socijalnu inkluziju i imaju za cilj poboljšanje pristupačnosti za ljude sa smanjenim mogućnostima, uključujući osobe sa invaliditetom i osobe sa migrantskim poreklom, kao i osobe koje žive u ruralnim i udaljenim oblastima,kao što su najudanjeniji regioni, osobe koje se suočavaju sa rodnom neravnopravnošću, socijalno-ekonomskim poteškoćama ili bilo kojim drugim potencijalnim izvorom diskriminacije na osnovu pola, rasnog ili etničkog porekla, religije ili uverenja, invaliditeta, starosti ili seksualne orijentacije. Ovi projekti bi trebalo da pomognu u rešavanju prepreka sa kojima se suočavaju ove grupe u pristupu mogućnostima koje nudi program, kao i u doprinosu stvaranju inkluzivnog okruženja koje neguje jednakost i jednakopravnost i koje odgovara potrebama šire zajednice. U okviru ovog prioriteta, Program će podržati projekte koji promovišu obrazovne aktivnosti i olakšavaju integraciju ljudi koji beže od rata u Ukrajini u nova okruženja za učenje.

  • Životna sredina i borba sa klimatskim promenama: Program ima za cilj da u svim sektorima podrži podizanje svesti o izazovima po pitanju zelene tranzicije, životne sredine i klimatskih promena. Prioritet će biti dat projektima usmerenim na unapređenje kompetencija u različitim sektorima od značaja za održivost, razvoj zelenih strategija i metodologija sektorskih veština, kao i nastavnim planovima i programima orijentisanim ka budućnosti, koji bolje ispunjavaju potrebe pojedinaca. Program će takođe podržati testiranje inovativnih praksi kako bi pripremio učenike, studente, zaposlene i omladinske radnike da postanu istinski nosioci promena (npr. ušteda resursa, smanjenje potrošnje i rasipanja energije, kompenzacija emisije ugljeničnog otiska, odabir održivih izbora hrane i načina transporta itd.). Prioritet će takođe biti dat projektima koji – obrazovanjem, obukom, omladinskim i sportskim aktivnostima – omogućavaju promene u ponašanju prema individualnim potrebama, navikama u potrošnji i načinu života; razvijaju kompetencije nastavnika i obrazovnih lidera i podržavaju strategije organizacija u pogledu ekološke održivosti.

  • Rad na digitalnoj transformaciji razvojem digitalne spremnosti, prilagodljivosti na promene i kapaciteta: Program će podržati planove digitalne transformacije osnovnog, srednjeg, stručnog obrazovanja i obuka (VET), visokoškolskih ustanova i institucija za obrazovanje odraslih. Prioritet će biti dat projektima čiji je cilj povećanje kapaciteta i spremnosti institucija za efikasan prelazak na digitalno obrazovanje. Program će podržati svrsishodnu upotrebu digitalnih tehnologija u obrazovanju, obukama, omladinskom radu i sportu, za svrhe podučavanja, učenja, ocenjivanja i angažovanja. Ovo uključuje razvoj digitalnih pedagogija i stručnosti u korišćenju digitalnih alata za nastavnike, uključujući pomoćne tehnologije, kao i stvaranje i inovativnu upotrebu digitalnih obrazovnih sadržaja. Takođe, uključuje razvoj digitalnih veština i kompetencija čitavog stanovništva odgovarajućim programima i inicijativama. Posebna pažnja biće posvećena promovisanju rodne ravnopravnosti i rešavanju razlika u odnosu na pristup i upotrebu nedovoljno zastupljenih grupa. Program će dalje podržati upotrebu evropskih okvira digitalnih kompetencija prosvetnih radnika, građana i organizacija.

  • Zajedničke vrednosti, građanski angažman i učešće: Program podržava aktivno građanstvo i etiku u celoživotnom učenju; podstiče razvoj socijalnih i interkulturnih kompetencija, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Prioritet će biti dat projektima koji nude mogućnosti za učešće ljudi u demokratskom životu, društvenom i građanskom angažovanju putem aktivnosti formalnog ili neformalnog učenja, kao što su na primer aktivnosti za podizanje svesti o i promovisanje učešća na izborima za Evropski parlament 2024 godine. Fokus će takođe biti na podizanju svesti i razumevanju konteksta Evropske unije, posebno u pogledu zajedničkih vrednosti EU, principa jedinstva i različitosti, kulturnog identiteta, kulturne svesti i socijalnog i istorijskog nasleđa.

  • Promovisanje međusobno povezanih sistema visokog obrazovanja: Program će imati za cilj jačanje strateške i strukturirane saradnje između visokoškolskih ustanova: a) podrškom razvoju i testiranju različitih vrsta modela saradnje, uključujući saradnju u virtuelnom i kombinovanom formatu i upotrebu različitih digitalnih alata i mrežnih platformi; b) pospešivanjem mobilnosti primenom automatskog uzajamnog priznavanja kvalifikacija i ishoda učenja i ugrađivanjem mobilnosti u nastavne planove i programe; v) podrškom visokoškolskim ustanovama da primene bolonjske principe uključujući promovisanje osnovnih akademskih vrednosti i standarda i smernica za osiguranje kvaliteta, kao i alate za poboljšanje mobilnosti za sve; g) podrška ustanovama visokog obrazovanja u snažnoj saradnji sa predstavnicima država članica EU, za pilotiranje inovativne saradnje i akcije; d) podrška sprovođenju inicijative Erazmus bez papira, primeni Evropskog studentskog identifikatora i Evropske studentske kartice. Stimulisanje inovativnih praksi učenja i podučavanja: suočavanje sa društvenim izazovima i promocija inovacija i preduzetništva podrškom: a) razvoju ishoda učenja i nastavnih planova i programa usmerenih na studente koji bolje ispunjavaju potrebe učenika pri učenju i smanjuju neusklađenost veština, i promovisanju preduzetništva a istovremeno su relevantni za tržište rada i za šire društvo, na primer pozivanjem zaposlenih iz preduzeća i poslovnog sveta ili sastavljanjem nastavnih planova i programa sa industrijom, uključujući mala i srednja preduzeća b) razvoju, testiranju i primeni fleksibilnih puteva učenja i modularnog dizajna kurseva (part-time, onlajn ili kombinovanih) i odgovarajućih oblika ocenjivanja, uključujući razvoj onlajn ocenjivanja; v) promovisanju celoživotnog učenja u visokom obrazovanju, uključujući i olakšavanje započinjanja, validacije i priznavanja kratkih blokova obuka koji vode ka mikrokredencijalima; g) primeni transdisciplinarnih pristupa i inovativnih pedagogija kao što su obrnuto učenje, međunarodno zajedničko onlajn učenje, učenje zasnovano na istraživanju i kombinovani intenzivni programi, koji podržavaju sticanje prenosivih veština usmerenih ka budućnosti i preduzetništva kroz pristup zasnovan na izazovima.
  • Razvijanje STEM/STEAM metoda u visokom obrazovanju, posebno učešća žena u STEM oblastima: ovaj prioritet podržava razvoj i primenu STEM programa u visokom obrazovanju, sledeći STEAM pristup; promovisanje učešća žena u STEM poljima studija, posebno u inženjerstvu, IKT-u i naprednim digitalnim veštinama; razvoj programa vođenja i mentorstva za studente, posebno devojke i žene, da bi se bavili STEM i IKT poljima studija i zanimanjima; negovanje rodno osetljivih praksi obrazovanja i obuke u STEM obrazovanju; eliminisanje rodnih stereotipa u STEM-u.
  • Nagrađivanje izvrsnosti u učenju, podučavanju i razvoju veština: a) razvijanjem i primenom strategija i kulture kvaliteta za nagrađivanje i podsticanje izvrsnosti u nastavi, uključujući onlajn nastavu i podučavanje učenika, unapređenje iskustva učenja i nastave studentima sa smanjenim mogućnostima, učenje i podučavanje usredsređeno na studente u visokom obrazovanju, kao i podršku za fleksibilne i atraktivne akademske karijere, aktivnosti vrednovanja nastave, istraživanja, preduzetništva, menadžmenta i liderstva; b) obukama akademskog osoblja za nove i inovativne pedagogoške pristupe, uključujući podučavanje u onlajn ili u kombinovanom okruženju, transdisciplinarne pristupe, novi dizajn kurikuluma, metode isporuke i procene koji povezuju obrazovanje sa istraživanjem i inovacijama, tamo gde je to potrebno; v) razvojem novih praksi u dizajniranju nastave, zasnovanih na obrazovnim istraživanjima i kreativnosti.
  • Podrška digitalnim i zelenim mogućnostima sektora visokog obrazovanja kroz podršku za a) digitalnu transformaciju visokoškolskih institucija (uključujući interoperabilnost) i digitalizaciju studentskih mobilnost u skladu sa sa inicijativom Evropska studentska kartica, b) razvoj digitalnih veština studenata i zaposlenih, i v) baze podataka za praćenje diplomiranih studenata. U skladu sa zelenom inicijativom, program će podržati a) institucionalne pristupe, b) transdisciplinarne pristupe koji imaju jasno definisanu disciplinarnu pozadinu sa celoživotnim učenjem, uključujići i podršku kroz mikrokredencijale, v) razvoj nastavnog plana i programa u skladu sa potrebnim zelenim veštinama, g) podržavanje transnacionalnih partnerstava između studenata, akademskog osoblja, univerziteta, poslodavaca, zajednice i drugih zainteresovanih strana za klimatske izazove da bi se stvorili lidera za klimatske promene u visokom obrazovanju.
  • Izgradnja inkluzivnih sistema visokog obrazovanja: Program će podsticati inkluzivne pristupe aktivnostima mobilnosti i saradnje, kao što su: a) podrška obrazovanju studenata i osoblja izbeglica, i podrška ustanovama i osoblja iz zemalja domaćina da se bave ovim poduhvatom, b) povećani pristup, učešće i stope završetka studija kod ljudi sa smanjenim mogućnostima uključujući nedovoljno zastupljene grupe, takođe kroz razvoj dobrovoljnih kvantitativnih ciljeva; v) aktivna podrška dolazećim učesnicima mobilnosti tokom procesa pronalaska smeštaja, uključujući i saradnju sa relevantnim zainteresovanim stranama u obezbeđivanju odgovarajućeg i pristupačnog smeštaja; g) podrška mentalnom zdravlju studenata i akademskog osoblja; d) negovanje rodne ravnoteže u visokoškolskim ustanovama, u različitim oblastima studija i na rukovodećim pozicijama; đ) podsticanje građanskog angažovanja promocijom neformalnog učenja i vannastavnih aktivnosti i prepoznavanje dobrovoljnog rada i rada u zajednici u akademskim rezultatima učenika.
  • Podrška inovacijama i preduzetničkim veštinama studenata: Program će pružiti podršku inovacijama i preduzetništvu u visokom obrazovanju, uključujući na primer a) podršku za uspostavljanje i funkcionisanje živih laboratorija i inkubatora u okviru visokoškolskih ustanova, u bliskoj saradnji sa preduzetničkim sektorom i drugim relevantnim akterima, radi podrške inovativnog učenja i podučavanja i pomoći studentima preduzetnicima da razviju svoje ideje u biznise, b) podršku partnerstvu za učenje i podučavanje sa komercijalnim i nekomercijalnim organizacijama u privatnom sektoru koje podržavaju susret studenata sa inovacijama i preduzetništvom.
Skip to content