Organisation ID (OID) i Participant Identification Code (PIC broj)

Osim na ovoj stranici, detaljno uputstvo i redosled koraka za registraciju OID i PIC broja dostupni su u video tutorijalu na Youtube kanalu Fondacije Tempus. 

Za sva pitanja i nedoumice u vezi sa OID i PIC brojem možete kontaktirati Informativni centar Fondacije Tempus. 

Uvodna napomena: ukoliko želite da učestvujete u vrstama Erazmus+ projekata koji se podnose Nacionalnim agencijama, uključujući Fondaciju Tempus (tzv. decentralizovani projekti), molimo konsultujte delove odgovora koji se odnose na OID; ukoliko želite da učestvujete u vrstama Erazmus+ projekata koji se podnose Izvršnoj agenciji EACEA iz Brisela (tzv. centralizovani projekti), molimo konsultujte delove odgovora koji se odnose na PIC broj. 

Organization ID (OID) i Participant Identification Code (PIC broj) su jedinstveni identifikatori organizacija/institucija koji se koriste za učestvovanje u Erazmus+ projektima. Svaka organizacija, institucija ili neformalna grupa mladih koja, bilo u ulozi podnosioca ili partnera, želi da učestvuje u prijavi decentralizovanih projekata (projekti koji se podnose nekoj od nacionalnih agencija za Erazmus+, uključujući Fondaciju Tempus) mora imati registrovan OID, dok za učešće u centralizovanim projektima (projekti koji se podnose Izvršnoj agenciji EACEA iz Brisela) mora imati registrovan PIC broj. 

OID je sastavljen od slova E i osam cifara, dok se PIC broj sastoji od devet cifara. 

OID i PIC broj se dobijaju na odgovarajućoj platformi tj. portalu Evropske komisije, nakon unosa osnovnih podataka o organizaciji, poput naziva, adrese, matičnog broja, poreskog identifikacionog broja, kontakt osobe itd. Platformi Erasmusand Euroepan Solidarity Corps koja služi za registraciju OID broja pristupa se putem ovog linka, dok PIC broj Vaše organizacije možete registrovati na portalu Funding and Tender Opportunities koji je dostupan ovde. 

Svaka organizacija može ažurirati svoje podatke na stranici svoje organizacije na platformi/portalu gde je OID/PIC broj registrovan. 

Jednom registrovan OID/PIC broj može se koristiti za sve konkursne rokove u okviru Erazmus+ programa. 

Drugi programi EU za koje se koristi PIC broj su Horizon Europe, Kreativna Evropa, Evropa za građane i građanke. 

Detaljan spisak svih vrsta Erazmus+ projekata, sa informacijom o tome koje vrste projekata spadaju u decentralizovane (podnose se nacionalnim agencijama) a koje u centralizovane (podnose se Izvršnoj agenciji EACEA), tj. za koje projekte se koristi OID, a za koje PIC broj, dostupan je na ovoj stranici. 

OID i PIC broj Evropskoj komisiji i njenim agencijama, kao i Nacionalnim agencijama za Erazmus+ program (uključujući Fondaciju Tempus) omogućavaju praćenje podataka o organizacijama koje učestvuju u podnetim prijavama i uspešnim projektima koji se finansiraju kroz Erazmus+ program. 

Pored toga, formulari za podnošenje prijava za projekte su takvi da se osnovni podaci za organizacije (naziv, adresa, grad, zemlja, kontakti, vebsajt) u njih ne upisuju već ih server/portal za e-formulare sam “povlači” i kreira formular zahvaljujući bazi podataka o OID i PIC brojevima sa portala Evropske komisije. 

Pojedinac koji želi da za svoju organizaciju registruje OID ili/i PIC broj pre svega mora da ima otvoren svoj lični nalog na portalu – EU Login nalog. EU Login je servis Evropske komisije za proveru identiteta korisnika, koji omogućava registrovanim korisnicima pristup širokom rasponu usluga Komisije na internetu, koristeći jedinstvenu adresu e-pošte korisnika i lozinku. Adresa e-pošte ne mora biti lična adresa pojedinca (npr. nastavnika koji registruje svoju školu) već može biti adresa e-pošte organizacije/ustanove (npr. škole), čime se obezbeđuje pristup nalogu od strane organizacije čak i ako pojedinac koji ju je registrovao npr. više ne radi u njoj. 

EU Login nalog pojedincu između ostalog omogućava: 

  • da registruje organizaciju za dobijanje OID ili/i PIC broja za učešće u programu Erazmus+ 
  • da pristupi i generiše e-formular za prijavu Erazmus+ projekta 

Postupak dobijanja OID/PIC broja otpočinje otvaranjem EU Login naloga pojedinca koji vrši registraciju organizacije zarad dobijanja OID/PIC broja. Bilo koji EU Login korisnik može da registruje pojedinačnu organizaciju. Postupak registracije OID i PIC broja je veoma sličan, ali se sprovodi na dva različita portala Evropske komisije. 

Za registraciju OID, potrebno je da se korisnik preko svog EU Login naloga prijavi na platformu Erasmusand European Solidarity Corps, nakon čega prolazi kroz programski vođeni sled koraka za registraciju organizacije. 

Za registraciju PIC broja, potrebno je da se korisnik preko svog EU Login naloga prijavi na portal Funding and tender opportunities i prati korake za registraciju. 

Korisnicima koji registruju OID broj je kao podrška na raspolaganju Vodič za registraciju OID broja, dok je korisnicima koji registruju PIC broj kao podrška na raspolaganju Vodič za registraciju PIC broja. Takođe, detaljno uputstvo i redosled koraka za registraciju i OID i PIC broja dostupni su u video tutorijalu na Youtube kanalu Fondacije Tempus. 

OID koji organizacija dobije kada se prvi put registruje smatra se privremenim (eng: declared), ali je on dovoljan u fazi konkurisanja za decentralizovane projekte. Tek kada projekat bude odobren za finansiranje, obavezna je procedura sertifikacije statusa organizacije od strane Nacionalne agencije koja je odobrila projekat (za organizacije iz Srbije to je Fondacija Tempus), čime OID postaje sertifikovan. Sličan postupak primenjuje se na organizaciju i njen PIC broj u slučaju odobravanja centralizovanog projekta, s tim što se ovaj postupak naziva validacija i sprovodi ga Izvršna agencija EACEA iz Brisela, za organizacije iz svih zemalja. 

Svaki pojedinac koji poseduje EU Login nalog može da registruje sopstvenu organizaciju ili neku drugu organizaciju. Preporuka je da registraciju obavi osoba koja pripada toj organizaciji i koja je o tome obavestila svoju upravu, kako bi se umanjila mogućnost grešaka prilikom unosa podataka. U svakom slučaju, prilikom registracije je između ostalog potrebno uneti podatak o kontakt osobi iz organizacije koja se registruje. 

Prilikom registrovanja organizacije neophodno je obezbediti osnovne podatke o organizaciji kao što su njen tip, naziv, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj, kontakt osoba (to može biti ista osoba koja obavlja registraciju na platformi/portalu) i dr. Aplikacije za registraciju sadrže pojašnjenja za svaki segment registracionog procesa, a zvezdicom su obeležena polja koja moraju da se popune da bi se prešlo na sledeći korak i da bi se proces dovršio. 

Organizacije koje žele da prijave Erazmus+ projekat, u odeljku Documents na svojoj stranici na odgovarajućem portalu treba da dodaju (upload) sledeće skenirane dokumente (idealno u PDF formatu, ne veće od 6 MB pojedinačno): 

Pored toga, potrebno je dodati i dokumente koji potvrđuju podatke navedene prilikom registracije OID/PIC broja, kao što su rešenje o osnivanju/upisu organizacije u registar, rešenje o poreskom identifikacionom broju. Ovu dokumentaciju nije neophodno dodati u fazi podnošenja prijave projekta, ali će to biti neophodno u fazi sertifikacije/validacije. Obrasce i prateća dokumenta nije moguće izbrisati, ali je moguće dodati novu izmenjenu verziju, koja postaje referentna za agenciju. 

Telo koje sprovodi sertifikaciju OID/ validaciju PIC broja, u tom procesu može zatražiti od organizacije dostavljanje dodatne dokumentacije, a u slučaju (centralizovane) validacije i overene prevode određenih dokumenata. 

Sertifikacija OID/ validacija PIC broja predstavlja proces verifikacije statusa organizacije na osnovu registrovanih podataka i dodatih dokumenata na njenoj stranici na platformi/portalu, koji se mora sprovesti pre potpisivanja ugovora o finansiranju. U slučaju OID (decentralizovani projekti) postupak inicira i sprovodi nadležno telo Fondacije Tempus, dok u slučaju PIC (centralizovani projekti) postupak sprovodi nadležno telo Evropske komisije. Tom prilikom kontaktira se osoba koja je uneta kao kontakt za organizaciju, u slučaju potrebe za dostavljanjem dodatnih dokumenata i/ili overenog prevoda dokumenata. 

Trajanje sertifikacije/ validacije može da se razlikuje u zavisnosti od korespodencije sa nadležnim telom i potrebe da se obezbede dodatna pojašnjenja vezana za organizaciju, kao i dodatna prateća dokumenta. 

Po završetku procesa, koji podrazumeva proveru svih na platformi/portalu unetih podataka i dokumenata, OID postaje sertifikovan/ PIC broj postaje validiran. U nekim vrstama Erazmus+ projekata se pre ugovaranja zahteva i sertifikacija OID/validacija PIC brojeva svih partnerskih organizacija na projektu. 

Tokom validacije PIC broja dešava se nominovanje i verifikovanjeLEAR – Legal Entity Authorized Representative – kontakt osobe koja ispred organizacije preuzima komunikaciju sa Evropskom komisijom. To može, ali ne mora biti, ovlašćeno lice organizacije tj. njen pravni zastupnik. 

LEAR osoba može da nominuje još i tzv. administratora/e naloga (Account Administrator), koji imaju ista prava kao i ona zmodifikaciju podataka o organizaciji, ali ne mogu da imenuju druge administratore naloga. 

Podatke unete prilikom registracije na platformi/portalu je moguće menjati. Sve dok OID nije sertifikovan/ PIC nije validiran, unete promene na portalu se automatski verifikuju u sistemu. Nakon uspešne sertifikacije/ validacije, sve promene u podacima na platformi/portalu mora odobriti nadležna agencija. 

Sve izmene se vrše pristupom odgovarajućoj platformi/portalu na kome je i registrovan OID/PIC organizacije, pomoću EU Login naloga kojim je OID/PIC registrovan. 

Postupak nominovanja osobe od strane organizacije koja će dobiti LEAR status teče paralelno sa validacijom PIC broja organizacije u registru korisnika. 

Prava i obaveze nominovane osobe, kao i postupak njene nominacije detaljno su objašnjeni u Uputstvu na stranici Evropske komisije. 

Može postojati samo jedna osoba kojoj je dodeljen status LEAR-a za jednu organizaciju. 

Fizička lica mogu da se registruju na platformi/portalu. Ipak, imajući u vidu da se radi o jedinstvenom registru korisnika koji obuhvata više programa Evropske komisije, treba obratiti pažnju na to da u projektima programa Erazmus+ mogu učestvovati pravna lica (organizacijeinstitucije i slično), dok jedini izuzetak predstavljaju neformalne grupe mladih koje predstavljaju i u njihovo ime se registruju fizička lica. 

Nakon registracije je određeni broj podataka o organizaciji/instituciji, kao i sam OID/PIC broj dostupan široj javnosti zainteresovanoj za program Erazmus+. S druge strane, uvid u sve podatke i prateće dokumente imaju samo osoba koja je izvršila registraciju organizacije, LEAR i/ili delegirani administratori naloga. 

Elektronski sistem za podnošenje prijava Erazmus+ projekata je takav da se osnovni podaci organizacije (naziv, adresa, grad, zemlja, kontakti, vebsajt) u njih ne upisuju već ih e-formular sam učitava iz baze podataka o OID i PIC brojevima sa platforme/portala Evropske komisije gde su registrovani. 

Sistem pritom ne učitava i kontakt osobu za pojedinačni projekat, te taj podatak podnosioci prijave sami upisuju direktno u formular. Dakle, kontakt osoba za pojedinačni projekat može, ali i ne mora biti ista osoba koja je upisana kao kontakt osoba za organizaciju na platformi/portalu. 

Proveru da li organizacija već ima registrovan OID, kao i pretragu registrovanih organizacija, možete obaviti na platformi Erasmusand European Solidarity Corps. 

Proveru da li organizacija već ima registrovan PIC broj, kao i pretragu registrovanih organizacija, možete obaviti na portalu Funding and tender opportunities. 

Organizacijama koje su na dan 22.10.2019. imale registrovan PIC broj, sistem bi trebalo da je automatski dodelio i OID. To praktično znači da će sve organizacije koje su se registrovale pre stupanja na snagu navedenih izmena, osim PIC broja automatski posedovati i OID, dok će organizacije koje se registruju nakon navedenih izmena moći da registruju PIC, OID ili oba identifikatora, u zavisnosti od potrebe tj. tipa projekata u kojima žele da učestvuju. 

Skip to content