Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Ukoliko je vaša organizacija/institucija već učestvovala u međunarodnim projektima u oblasti mladih i želi da učestvuje u izgradnji kapaciteta kroz međunarodnu saradnju sa mnogobrojnim evropskim i drugim državama sveta, projekti izgradnje kapaciteta su za vas.

Projekti izgradnje kapaciteta predstavljaju projekte međunarodne saradnje između organizacija aktivnih u radu sa mladima iz zemalja punopravnih učesnica u Erazmus+ programu (države članice EU, Norveška, Island, Lihtenštajn, Severna Makedonija, Turska i Srbija) i organizacija iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu. Projekti su namenjeni unapređenju kvaliteta rada i osnaživanju omladinskih organizacija i mladih prvenstveno iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu iz regiona 1, 2 i 3 (regioni Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva i južnog Mediterana).

Projekti moraju biti usmereni na jednu ili više tematskih oblasti:

  • učešće u političkom životu, društveno angažovanje mladih i dijalog sa donosiocima odluka;
  • inkluzija mladih sa smanjenim mogućnostima;
  • demokratija, vladavina prava i vrednosti;
  • osnaživanje, angažovanje i zapošljivost mladih;
  • očuvanje mira i procesi postkonfliktnog pomirenja;
  • očuvanje životne sredine;
  • rodna ravnopravnost i borba protiv diskiminacije;
  • razvoj digitalnih i preduzetničkih veština.

Projekti mogu da traju od 12 do 36 meseci.

Prijave ovih projekata se podnose elektronski Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EASEA) najkasnije do 6. marta 2024. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu. Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partneri na projektu, imaju registrovan PIC broj.

Detaljnije informacije mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Skip to content