Partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja

Ovi projekti imaju za cilj da podrže razvoj, transfer i implementaciju inovativnih praksi, kao i sprovođenje zajedničkih inicijativa za uspostavljanje partnerstava, vršnjačko učenje i razmenu iskustava na evropskom nivou. Rezultati nastali u sklopu ovih projekata bi trebalo da budu prenosivi, primenljivi u različitim obrazovnim kontekstima i, ukoliko je moguće, da povezuju različite discipline i sektore u obrazovanju.

Koji su ciljevi ovih projekata?

Neki od glavnih ciljeva su:

  • unapređenje kvaliteta u radu, aktivnostima i praksi organizacija i institucija uključenih u projekat, otvaranje ka novim akterima u različitim sektorima;
  • izgradnja kapaciteta organizacija da rade na međunarodnom nivou i u različitim sektorima;
  • ispunjavanje zajedničkih potreba i prioriteta u datim oblastima;
  • omogućavanje transformacije i promene (na individualnom, organizacionom i sektorskom nivou), vodeći ka poboljšanju i novim pristupima, srazmerno kontekstu svake organizacije.
Ko može da učestvuje u projektu?

Bilo koja javna ili privatna organizacija iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu* ili trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu** može učestvovati u projektu. Podstiče se učešće različitih aktera u skladu sa postavljenim prioritetima i ciljevima projekta.

*Treće zemlje pridružene programu su Srbija, Norveška, Island, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska.
**Treće zemalje koje ne učestvuju punopravno u Programu su sve ostale države sveta.

 

Ko može da podnese projektnu prijavu?

Kao podnosilac prijave, odnosno koordinator projekta, može nastupiti bilo koja ustanova iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu koja učestvuje u projektu. U jednom konkursnom roku, isti konzorcijum može predati jednu projektnu prijavu na nivou svih nadležnih agencija.

Da li postoji propisan broj partnerskih organizacija na projektu?

Minimalni sastav konzorcijuma čine najmanje tri organizacije iz tri različite države članice EU ili trećih zemalja pridruženih Programu. Maksimalni broj partnerskih organizacija nije propisan.

Projekti bi generalno trebalo da budu usmereni na saradnju organizacija iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu. Organizacije iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu mogu biti partneri (ne i koordinatori) na projektu ako je moguće dokazati da njihovo učešće donosi dodatnu vrednost od ključnog značaja za projekat.

Da li se mogu uključiti i dodatni partneri bez formalne veze sa projektom?

Osim punopravnih partnera, koji su formalno uključeni u projekat (koordinator i partnerske ustanove), mogu biti uključene i druge organizacije koje žele da doprinesu realizaciji projekta ili da podrže njegovu promociju ili održivost. Ovi partneri bi bili nazvani ,,pridruženi partneri” i njihovu ulogu je potrebno obrazložiti u samoj prijavi, međutim oni ne nose ugovornu obavezu i ne dobijaju finansiranje Erazmus+ programa za ove aktivnosti.

Koliko traju ovi projekti?

Projekti mogu trajati od 12 do 36 meseci, a dužinu bira podnosilac prijave u fazi prijave projekta.

Kome se podnosi prijava?

Prijava se podnosi Nacionalnoj agenciji nadležnoj za Erazmus+ program u zemlji podnosioca prijave. Ukoliko predajete prijavu u Srbiji, nadležna je Fondacija Tempus. Prijava se podnosi elektronskim putem kroz propisani elektronski formular na platformi. Snimak vebinara na kome smo predstavili prijavne formulare za projekte partnerstava za saradnju, možete pogledati ovde

Izuzetak: ukoliko je podnosilac prijave evropska nevladina organizacija, a projektna prijava je u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, prijava se podnosi Izvršnoj agenciji u Briselu. 

Termin evropska nevladina organizacija se odnosi na formalno priznate organizacije koje su sačinjene iz tela/sekretarijata i najmanje devet nacionalnih ogranaka u državama članicama EU ili trećim zemljama pridruženim Programu.

Koji je propisani budžet za ovu vrstu projekata?

Iznos namenskih bespovratnih sredstava koji može biti dodeljen partnerstvima za saradnju koje podržavaju nacionalne agencije iznosi 120 000, 250 000 ili 400 000 evra.

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava?

Poziv za konkursni rok 2024. za projektne predloge u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, uključujući i projekte u oblasti opšteg obrazovanja, koji se podnose nadležnim nacionalnim agencijama biće otvoren do 5. marta 2024. godine u 12 časova po srednjoevropskom vremenu.

Poziv za konkursni rok 2024. za projektne predloge u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u koordinaciji evropskih nevladinih organizacija, koji se podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu u Briselu, biće otvoren do 5. marta 2024. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Skip to content