Training and Cooperation Activities (TCA)

Training and Cooperation Activities (TCA) – su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije, istraživanja) koje su sastavni deo Erazmus + programa. Namenjene su pojedincima aktivnim u sektorima formalnog obrazovanja i neformalnog obrazovanja mladih.

Informacije o TSA događajima namenjenim sektoru formalnog obrazovanja na koje je Fondacija Tempus u mogućnosti da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini nalaze se na ovom linku.

Informacije o TSA događajima namenjenim omladinskom sektoru na koje je fondacija Tempus u mogućnosti da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini nalaze se na ovom linku.

U nastavku teksta možete pročitati:

Šta su TCA  aktivnosti?


Training and Cooperation Activities
(TCA) – su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije, istraživanja) koje su sastavni deo Erazmus + programa. Ovakve aktivnosti treba da  doprinesu ostvarenju ciljeva i prioriteta Erazmus+ programa koji važe i za projekte saradnje. TCA aktivnosti služe uspostavljanju kontakata i partnerstava za nove projekte, ali i razmeni dobrih praksi između aktera u sektorima formalnog i neformalnog obrazovanja i razvoju kompetencija zaposlenih u vaspitno-obrazovnom radu i neformalnom obrazovanju mladih.

TCA događaji uključuju učesnike iz više Erazmus+ programskih zemalja, ali i iz drugih regiona i državljanima Srbije su dostupni počev od 2019. godine.

U svojstvu organizacije nadležne za sprovođenje Erazmus+ programa u Srbiji, Fondacija Tempus:

 • organizuje TCA događaje u Srbiji i poziva učesnike iz drugih programskih zemalja da u njima učestvuju;
 • šalje učesnike iz Srbije na TCA događaje u drugim programskim zemljama koje organizuju druge organizacije nadležne za sprovođenje Erazmus+ programa;
 • učestvuje u TCA istraživanjima relevantnim za sprovođenje programa Erazmus+ u programskim zemljama.

Kome su TCA događaji namenjeni?

TCA događaji su namenjeni pojedincima aktivnim u sektoru formalnog obrazovanja i neformalnog obrazovanja mladih (nastavnici, vaspitači, direktori, pedagozi i psiholozi u školama, omladinski radnici i treneri za oblast neformalnog obrazovanja mladih, donosioci odluka na nacionalnom, regionalnom nivou u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja i sl.). Učesnici uspešnih Erazmus+ projekata ili oni koji razrađuju teme za projekte strateških partnerstava takođe se mogu prijaviti za TCA, ako je tema događaja u vezi sa uspostavljanjem kontakata ili planiranjem novih projekata.

Od učesnika TCA događaja se očekuje da podele svoje, ali i dobre prakse svojih ustanova i organizacija sa ostalim učesnicima događaja i da stečeno iskustvo i znanje, po povratku, prošire među svojim kolegama u ustanovama i organizacija u kojima rade.

U skladu sa time, završna faza učešća u TCA događaju jeste podnošenje izveštaja o učešću. Od učesnika se očekuje da detaljno opišu aktivnosti sa događaja, način na koji su one doprinele razvoju njihovih znanja i veština, i plan za primenu i deljene novostečenih znanja u svojoj ustanovi ili lokalnoj zajednici.

Kako se prijaviti za učešće na TCA događajima?

Informacije o TSA događajima namenjenim sektoru formalnog obrazovanja na koje je fondacija Tempus u mogućnosti da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini nalaze se na ovom linku.

Informacije o TSA događajima namenjenim omladinskom sektoru na koje je fondacija Tempus u mogućnosti da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini nalaze se na ovom linku.

Informacije o novim TSA događajima redovno se ažuriraju i promovišu putem društvenih mreža i mejling lista Fondacije, te se zainteresovanima preporučuje da i prijave se na mejling listu.

Svi zainteresovani moraju se prijaviti za učešće preko zvaničnih portala za TCA događaje (SALTO YOUTH ili SALTO E&T), ili u pojedinim slučajevima, putem registracionih formulara.

U oblasti mladih, informacije o predstojećim TCA događajima se mogu naći na portalu SALTO Youth. Preko ovog portala se konkuriše za učešće, a preporučujemo i da se prijavite na mejling listu na ovom linku da biste na vreme bili obavešteni o svim novostima u ovoj oblasti. Na ovom portalu se nalaze svi TCA događaji koje različite Nacionalne agencije organizuju u određenoj godini i pojedinci su slobodni da se prijave na njih, ali Fondacija Tempus ne može da garantuje slanje učesnika iz Srbije niti finansijsku podršku njihovog učešća za sve događaje. Spisak događaja na koje je Fondacija Tempus u mogućnosti da pošalje učasnike nalazi se na ovom linku. Treba znati da se na portalu nalaze i događaji koje ne organizuju Nacionalne agencije, već druge organizacije i institucije iz Evrope, za koje ne važe pravila TCA finansiranja.

Napominjemo da SALTO Youth portal sadrži i veliki broj korisnih informacija o različitim metodama rada za područje neformalnog obrazovanja mladih. Na istom portalu, pojedinci se mogu registrovati i kao treneri i ponuditi svoje angažovanje u organizaciji događaja u tom svojstvu.

U oblasti formalnog obrazovanja i obuka (opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje odraslih i visoko obrazovanje), informacije o budućim događajima su dostupne na sajtu SALTO Education and Training. Konkurisanje za pojedinačne TSA događaje moguće je preko formulara na istom sajtu ili u pojedinim slučajevima preko formulara na sajtu Fondacije Tempus.

Pre prijave za učešće na TCA događajima  preko SALTO Youth i SALTO Education and Training portala, neophodno je da pojedinac registruje svoju organizaciju i sebe na pomenutom portalu. Podaci o organizaciji kojoj pojedinac pripada automatski će se pojaviti u svim prijavama za događaje za koje taj pojedinac konkuriše.

Šta je važno znati kod konkurisanja za TCA događaje?

Pored osnovnih podataka, prijava za TCA najčešće uključuje pojašnjenje motivacije kao i način na koji će pojedinac koji bude poslat na događaj u inostranstvo kasnije iskoristiti svoje iskustvo, najčešće u radu svoje organizacije/institucije.

U slučaju da je za učešće potrebno poznavanje stranog jezika, preduslov za učešće je posedovanje traženog nivoa znanja tog jezika. Za većinu događaja je dovoljno da učesnici mogu da aktivno učestvuju u diskusiji.

Fondacija Tempus bira učesnike TCA događaja iz Srbije uzimajući u obzir:

 • sveukupni kvalitet prijave u odnosu na profil učesnika koji se traži za taj događaj;
 • eventualnu proveru znanja jezika na kojem se odvija TCA događaj;
 • potencijal za primenu/širenje rezultata TCA skupa.
 • prednost se daje i kandidatima iz organizacija/institucija koji ranije nisu bili na TCA skupovima, a vodi se računa i o tome da učesnici TCA događaja dolaze iz različitih krajeva Srbije i različitih tipova obrazovnih ustanova i organizacija koje rade u sektoru neformalnog obrazovanja mladih i o drugim eventualnim specifičnostima koje može da zatraži organizator događaja.

Koji su formalni preduslovi za prijavljivanje?

Oni koji se prijavljuju za učešće na TCA događajima moraju ispunjavati sledeća tri uslova, tj. da su:

 • državljani ili rezidenti Republike Srbije,
 • predstavnici organizacije/ustanove koja je registrovana kao domaće pravno lice u Republici Srbiji i koja je aktivna na teritoriji Republike Srbije,
 • poseduju relevantno iskustvo za učešće na skupu u odnosu na temu skupa. Relevantno može biti i iskustvo organizacije koju predstavljate.

Provera dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost ova tri preduslova će se raditi u finalnoj fazi selekcije učesnika, tj. samo kod kandidata koji su se našli na kratkoj listi za odabir.

Učesnicima volonterskih aktivnosti Erazmus+ programa (u sektoru mladih) ne može biti odobreno učešće na TCA događajima.

Kako se finansiraju TCA aktivnosti?

Sredstva od kojih se finansiraju TCA aktivnosti izdvajaju se iz budžeta Nacionalnih agencija za KA2 projekte strateških partnerstava.

Fondacija Tempus može da refundira troškove učešća pojedinaca na TCA skupovima u inostranstvu ili na međunarodnim TCA događajima u Srbiji maksimalno do iznosa od 95% ukupnih prihvatljivih troškova učešća pojedinca.  Shodno i pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sufinansiraju svoje učešće na TCA događajima u iznosu od minimum 5% (iznos se odnosi na ukupne troškove učešća, npr. celokupne troškove puta, vize i paketa za trošak boravka na skupu) ili da obezbede drugi izvor sufinansiranja (od svoje organizacije, drugog donatora i sl.)

Fondacija Tempus će učesnicima koji su odobrani za učešće uz obaveštenje o statusu prijave poslati i sve informacije u vezi sa organizacijom puta i refundacijom troškova. Konačan trošak puta, a time i iznos za refudiranje moguće je utvrditi tek nakon sagledavanja celokupnih prihvatljivih putnih troškova odnosno po povratku sa putovanja i pristizanju svih neophodnih dokumenata.

Pravila refundacije troškova odlaska na TCA aktivnosti

 

Pravila refundacije putnih troškova odlaska na TCA aktivnosti u organizaciji Fondacije Tempus u Srbiji

Učesnicima iz Srbije, za TSA  događaje koje organizuje  u Srbiji, Fondacija Tempus može refundirati troškove prevoza  ukoliko na događaj putuju van svog mesta prebivališta i obezbediti smeštaj za višednevne događaje van mesta prebivališta učesnika.

Prihvatljivi putni troškovi za refundaciju su:

 • povratne autobuske ili vozne karte;
 • računi za benzin i putarine – refunidara se 12  dinara  po pređenom kilometru povratnog puta u slučaju korišćenja sopstvenog vozila.

Po pravilu, nisu  prihvatljivi troškovi parkinga, taksi usluga (izuzev linijskog taksija) i gradskog prevoza.

Pravila refundacije troškova odlaska na TCA aktivnosti u inostranstvu

Učesnici događaja samostalno organizuju svoje putovanje do mesta događaja.  Prihvatljivi putni troškovi za refundaciju su:

 • avio-karte ekonomske klase;
 • autobuske i vozne karte sa datumima koji odgovaraju datumima održavanja aktivnosti;
 • karte za javni prevoz za potrebe transfera od i do aerodroma u mestu poletanja i mestu održavanja događaja;
 • računi za benzin i putarine – u slučaju putovanja sopstvenim vozilom, refundacija troškova se vrši prema posebnim pravilima. Za putovanja u inostranstvo, refundira se iznos od 0,30 evra po pređenom kilometru razdaljine u jednom smeru od prebivališta do odredišta, odnosno 12 dinara po pređenom kilometru putovanja u oba smera za putovanje u zemlji;
 • račun za korišćenje kombi i/ili taksi prevoza, isključivo ukoliko nisu dostupne ekonomičnije opcije, što je potrebno unapred najaviti radi odobrenja od strane Fondacije Tempus;
 • troškovi viza (ako su potrebni);
 • troškovi testiranja na COVID 19 u slučaju da je to neophodno za ulazak u zamlju održavanja TCA događaja.

Važno: Osobe koje su odabrane da učestvuju na događaju treba da organizuju svoj put na najekonomičniji način. U slučaju da pojedinac planira putovanje u periodu koji se u potpunosti ne podudara sa datumima održavanja aktivnosti, a želi da zatraži refundaciju putnih troškova od Fondacije Tempus, neophodno je da unapred obavesti Fondaciju Tempus i zatraži odobrenje. Da bi ostvario pravo na refundaciju, neophodno je da učesnik prisustvuje događaju u celosti.

Putno osiguranje se preporučuje, ali nije prihvatljiv trošak za refundaciju.

Hranu i smeštaj za učesnike TCA događaja u najvećem broju slučajeva i  obezbeđuju organizatori aktivnosti. Ukoliko to nije slučaj, Fondacija Tempus je u mogućnosti da refundira i 95% troškova smeštaja za učesnike. Učesnici u ovakvim situacijama takođe treba da pronađu najekonomičniju opciju smeštaja.

U slučaju značajnih troškova koje učesnici TCA događaja treba da finansiraju pre samog događaja (a koji su prihvatljivi za kasniju refundaciju), Fondacija Tempus je u mogućnosti da predfinansira troškove uz potpisivanje ugovora. I u ovom slučaju, učesnik je u obavezi da samostalno finansira 5% ukupnih troškova odlaska na događaj.

Ukoliko pojedinac nije učestvovao na aktivnosti (osim u slučaju izuzetnih situacija koje se smatraju opravdanim), u skladu sa ugovorom, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koji je bio uplaćen za učešće. Takođe, u tom slučaju nije moguće zatražiti ni refundaciju troškova puta.

Koraci pri prijavljivanju i učešću na TCA događaju

 1. Informišite se o novim događajima (na ovom linku za oblast mladih i na ovom linku za oblast obrazovanja) i pratite portale za TCA aktivnosti (SALTO YOUTH i SALTO E&T). Savetujemo da se prijavite na našu mejling listu, i na taj način redovno dobijate informacije o budućim TCA događajima, kao i da zapratite Fondaciju Tempus na društvenim mrežama.
 2. Nakon što pronađete TCA događaj koji Vas interesuje, Vaš zadatak je da se prijavite za učešće(popunjavanjem onlajn prijave ili registracionog formulara).
 3. Ukoliko je Vaša prijava u užem izboru, Fondacija Tempus Vas pre konačne selekcije, može kontaktirati radi obavljanja intervjua na engleskom jeziku.
 4. Nakon što je Vaše učešće odobreno, dobićete mejl sa tim obaveštenjem, kao i svim informacijama vezanim za organizaciju puta i refundaciju troškova od strane Fondacije Tempus.
 5. Vaš sledeći korak jeste da samostalno organizujete svoje putovanje na najekonomičniji način. Najčešće su to avionske karte ekonomske klase, ali u zavisnosti od samog mesta događaja Vi možete da idete i sopstvenim automobilom, autobusom, vozom.
 6. Zatim sledi Vaš odlazak i aktivno učešće na samom seminaru! Ne zaboravite da tokom i nakon događaja sačuvate sve račune, potvrde rezervacija, karte, karte za ukrcavanje, račune za gorivo i putarinu i bilo koje druge dokaze koje ćete podneti za refundaciju.
 7. Nakon povratka sa TCA događaja, popunjavate elektronski izveštaj i sve eventualne karte i račune u elektronskom obliku šaljete na našu mejl adresu, dok originale svih karata i računa šaljete poštom.
 8. Nakon što dobijemo Vašu dokumentaciju, pokrećemo proceduru za refundaciju troškova o čemu Vas obaveštavamo mejlom. Nažalost, ovaj proces može trajati i nekoliko nedelja, tako da Vas molimo za razumevanje i strpljenje do momenta isplate.
 9. Na kraju, vreme je za primenu stečenih znanja u Vašoj lokalnoj zajednici!
Skip to content