Inkluzija u programu Erazmus+

Erazmus+ program nastoji da u periodu 2021−2027. omogući učešće širem spektru organizacija i većem broju učesnika. S tim u vezi, program ističe inkluzivnost kao jedan od ključnih i najvažnijih prioriteta i nastoji da promoviše jednake mogućnosti i pristup u svim svojim aktivnostima. Organizacijama i učesnicima sa smanjenim mogućnostima, program stavlja na raspolaganje mehanizme i resurse koji će ih učiniti dostupnim raznovrsnom krugu učesnika. 

Erazmus+ program podržava projekte koji promovišu socijalnu inkluziju i imaju cilj veće uključivanje u projektne aktivnosti učesnika sa smanjenim mogućnostima, uključujući osobe sa invaliditetom, osobe s težim zdravstvenim problemima, osobe koje žive u ruralnim i udaljenim oblastima, osobe koje se suočavaju sa socijalno-ekonomskim poteškoćama.

Prilikom osmišljavanja svojih projekata i aktivnosti, organizacije bi trebalo da imaju inkluzivan pristup sa ciljem da pomognu u rešavanju različitih prepreka s kojima se učesnici sa smanjenim mogućnostima suočavaju i koje im mogu ometati učešće:

 • invaliditet i hendikep (fizička, mentalna, intelektualna ili senzorna oštećenja);
 • zdravstveni problemi (teške i hronične bolesti);
 • ekonomske prepreke (nizak životni standard, niska primanja, zavisnost od sistema socijalne zaštite, dugotrajna nezaposlenost, siromaštvo);
 • geografske prepreke (pojedinci iz udaljenih, ruralnih ili nerazvijenih oblasti);
 • prepreke povezane sa sistemima obrazovanja i obuka (pojedinci koji rano napuštaju školu i odrasli polaznici s niskim kvalifikacijama, koji su upisani na neke od programa za odrasle) i
 • kulturološke razlike (pojedinci s migrantskim ili izbegličkim statusom, ljudi koji pripadaju nacionalnoj ili etničkoj manjini, korisnici znakovnog jezika).

Pogledajte definicije ciljnih grupa za inkluziju u okviru Erazmus+ programa na sledećoj stranici.

Program pruža dodatnu finansijsku podršku ustanovama koje u svoje projektne aktivnosti uključuju pojedince sa smanjenim mogućnostima i na taj način omogućava njihovo nesmetano učešće.

KA1 projekti mobilnosti u visokom obrazovanju pružaju mogućnost studentima sa smanjenim mogućnostima koji idu na mobilnost da ostvare pravo na sledeća dodatna sredstva:

 • Dodatnih 250 evra mesečno ukoliko je reč o dugoročnoj mobilnosti (trajanje mobilnosti je najmanje 2 meseca);
 • Dodatnih 100 evra za kratkoročnu mobilnost u trajanju 5−14 dana;
 • Dodatnih 150 evra ukoliko je reč o kratkoročnoj mobilnosti u trajanju 15−30 dana;
 • Sredstva za putne troškove, za kratkoročnu mobilnost, obračunate na osnovu udaljenosti definisane alatom Evropske komisije Distance Band Calculator;
 • Sredstva za putne troškove za studente sa smanjenim mogućnostima koji kroz KA131 projekte idu na mobilnost u treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu (svi studenti koji idu na mobilnost kroz KA171 projekte ostvaruju pravo na putne troškove);
 • Dodatna sredstva u formi stvarnih troškova kojima se pokriva 100% troškova koji su potrebni učesnicima s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim poteškoćama kako bi se omogućilo njihovo učešće u mobilnosti, kao i licima u pratnji, ukoliko su potrebna. Ovi troškovi moraju biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus.

U vezi sa ovim dodatnim sredstvima, pored osnovne organizacione podrške po učesniku za pripremu mobilnosti, KA1 projekti mobilnosti u visokom obrazovanju obezbeđuju dodatnu finansijsku podršku samoj ustanovi za organizaciju mobilnosti za osobu sa smanjenim mogućnostima u vidu dodatnih 100 evra po učesniku kome je potrebna dodatna podrška.

U okviru KA1 projekata mobilnosti, ustanovama u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih je omogućeno da učenike i zaposlene sa smanjenim mogućnostima šalju na periode stručnog usavršavanja u druge evropske zemlje.

Ustanove ostvaruju pravo na dodatnih 100 evra po učesniku sa smanjenim mogućnostima u cilju pružanja adekvatne podrške prilikom organizacije aktivnosti mobilnosti. Specifičnost u okviru KA1 projekata mobilnosti u obrazovanju odraslih jeste da su odrasli polaznici koji imaju pravo učešća u mobilnosti, polaznici sa smanjenim mogućnostima − a naročito odrasli s niskim nivoom kvalifikacija* koji su upisani na neki od obrazovnih programa za odrasle**.

Učesnicima sa smanjenim mogućnostima su takođe na raspolaganju sredstva za troškove koji su neophodni da bi se omogućilo njihovo učešće u projektu, poput troškova zdravstvene nege, troškova za lica u pratnji i sl. Ovi troškovi se priznaju u celosti (100%) ukoliko nisu obuhvaćeni budžetskim kategorijama namenjenim za putovanje i individualnu podršku; moraju biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus.

* Odrasli s niskim nivoom kvalifikacija smatraju se onda kada imaju stečene kvalifikacije niže od nivoa 3 prema NOKS-u (niže od srednjoškolskog obrazovanja).

** Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (FOOO);

 • Srednje obrazovanje odraslih (vanredni polaznici srednjeg obrazovanja, odrasli stariji od 17 godina);
 • Programi za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih u srednjem obrazovanju;
 • Programi neformalnog obrazovanja kojima se stiču ključne kompetencije;
 • Programi obuka kojima se stiču kompetencije i kvalifikacije kod javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA);
 • Programi i druge aktivnosti neformalnog obrazovanja i obučavanja odraslih u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), drugih državnih organa i ustanova, udruženja i komora a kojima nezaposlena i zaposlena lica stiču kompetencije od važnosti za lični i profesionalni razvoj, zapošljavanje, održanje zaposlenja i karijerno napredovanje kao i upravljanje karijerom i donošenje odluka o daljem obrazovanju i zapošljavanju.

Erazmus+ program svim učesnicima međunarodnih mobilnosti pokriva troškove puta, smeštaja, ishrane, kao i zdravstvenog osiguranja u slučaju omladinskih razmena. Pored osnovnih troškova, ukoliko projekat uključuje mlade i omladinske radnike sa smanjenim mogućnostima, na raspolaganju su sledeća dodatna sredstva:

 • Dodatna finansijska podrška za organizovanje mobilnosti za osobu sa smanjenim mogućnostima u vidu 100 evra po učesniku mobilnosti;
 • Dodatna sredstva u formi stvarnih troškova kojima se pokriva 100% troškova koji su potrebni učesnicima s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim poteškoćama kako bi se omogućilo njihovo učešće u mobilnosti, kao i licima u pratnji ukoliko su potrebna; troškovi moraju biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus.

KA2 projekti partnerstava za saradnju takođe podržavaju inkluziju osoba sa smanjenim mogućnostima u sprovođenju projektnih aktivnosti ili učešću u nekom njegovom delu. Prema tome, u okviru ovih projekata, osobama sa smanjenim mogućnostima na raspolaganju su sredstva za troškove koji su neophodni da bi se omogućilo njihovo učešće u projektu, poput troškova za lice u pratnji (uključujući troškove puta i individualnu podršku ukoliko ta sredstva već nisu tražena kroz budžetske kategorije namenjene putovanju i individualnoj podršci). Troškovi moraju biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus. 

S tim u vezi, ustanova/organizacija koja na aktivnosti učenja, nastave i obuka šalje pojedince sa smanjenim mogućnostima, ostvaruje pravo na dodatnih 100 evra po učesniku kome je potrebna dodatna gorenavedena potpora zarad pružanja adekvatne podrške prilikom organizacije ovih aktivnosti.

U nastavku možete da pronađete odgovore na često postavljana pitanja u vezi sa inkluzijom u Erazmus+ KA1 projektima mobilnosti.

 1. Da li putni troškovi mogu da se tretiraju kao podrška inkluziji za osobe sa smanjenim mogućnostima – tj. osobe sa invaliditetom/hendikepom, uzevši u obzir da je to vrsta troškova koja nije legitimna za sve druge pojedince na KA1 projektima mobilnosti?

Stipendija za individualnu podršku učesnicima mobilnosti doprinosi njihovim dodatnim troškovima za putovanja i boravak u inostranstvu, tako da se generalno podrška za inkluziju ne koristi za pokrivanje redovnih putnih troškova. Međutim, ukoliko postoje dodatni troškovi putovanja sa kojima se pojedinac suočava zbog invaliditeta, oni mogu da ispune uslove za podršku inkluziji (na primer, ako pojedinac putuje sa dodatnim prtljagom zbog zdravstvenih razloga ili ima potrebu za licem u pratnji).

 1. Može li lice u pratnji, osim putnih troškova, smeštaja i ishrane, da potražuje prevoz do mesta mobilnosti ili neki drugi trošak (kao što je prisustvovanje kulturnim događajima sa pojedincima koje ona/on prati)? Da li lice u pratnji ima odobren fiksni dnevni iznos za troškove života (na osnovu principa jediničnih troškova) ili potrošena sredstva moraju da budu  opravdana  priznanicama (stvarnim troškovima)?

Korisnik projekta, na primer visokoškolska ustanova (VŠU) i Fondacija Tempus, procenjuju prijavu za podršku inkluziji. Javni prevoz je prihvatljiv trošak ako je potreban, ali pohađanje kulturnih događaja koji nisu u vezi sa programom mobilnosti sučesnika se ne smatra nužno legitimnim troškom. 

U ovom trenutku, za lica u pratnji važe pravila stvarnih troškova. Dakle, potrebno je da lice u pratnji priloži sve račune za troškove smeštaja, hrane, namirnica itd. koje želi da nadomesti. Evropska komisija propisuje ovaj pristup projektima mobilnosti, uz naznaku da pravilo može da bude revidirano u budućnosti.

 1. Da li postoji ograničenje finansijske podrške koja se pruža licu u pratnji (individualna podrška)?

Što se tiče finansijske podrške koja se pruža licu u pratnji, u Erazmus+ programskom vodiču je navedeno da podrška inkluziji pokriva „100% prihvatljivih troškova učesnika“. Na ustanovi koja je koordinator projekta je, a potom i na Fondaciji Tempus, da utvrdi opravdanost prijave svakog potencijalnog učesnika i povezanih troškova. Prema tome, ne postoji određena granica koja bi bila unapred definisana pravilima Erazmus+ programa.

 1. Kako je moguće da se nadoknade troškovi lica u pratnji: kao (delimično) predfinansiranje ili tek nakon završetka mobilnosti, na osnovu predatih računa? Da li bi bilo moguće da lice u pratnji, čak i tokom mobilnosti, sukcesivno podnosi priznanice koje bi VŠU bila dužna da odmah refundira?

Na osnovu dostavljene procene stvarnih troškova, ustanova koordinator projekta, u dogovoru sa predstavnicima Fondacije Tempus, odlučuje o iznosu sredstava koji bi bio dodeljen osobi u pratnji. Ovaj iznos bi zatim bio naknadno predviđen izmenom Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava za pojedince ili, ako ustanova nosilac projekta tako želi, na osnovu preraspodela između budžetskih kategorija u okviru odobrenih sredstava za taj projekat. Ovaj iznos bi bio maksimalni iznos koji bi trebalo isplatiti na osnovu dokazane propratne dokumentacije kao što su fakture/računi.

Napomenuli bismo da finansiranje sredstava namenjenih licu u pratnji takođe prati raspored finansiranja učesnika mobilnosti propisan Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, osim ako nije drugačije navedeno, poput samo jedne uplate tokom cele mobilnosti. Visokoškolska ustanova treba da odluči da li će da isplati sredstva pratiocu učesnika mobilnosti istom dinamikom kao učesniku mobilnosti ili će se sredstva refundirati na osnovu dostavljenih računa, odjednom ili po utrošku.

 1. Da li VŠU treba da nadoknadi troškove direktno licu u pratnji (što bi značilo da VŠU treba da potpiše ugovor sa ovom osobom) ili povraćaj novca treba izvršiti indirektno preko odabranih učesnika mobilnosti?

Lice u pratnji ne potpisuje Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava. Ime osobe mora da bude pomenuto u dokumentima koje je odabrani učesnik mobilnosti dostavio kao propratnu dokumentaciju.

 1. Da li učesnik mobilnosti ima pravo na finansijsku pomoć za specifičnu opremu tj. pomagala neophodna za kretanje i sticanje znanja tokom mobilnosti (npr. elektronski štap za slepe osobe, laptop ili pametni telefon novije generacije sa odgovarajućim softverom koji bi im pomogao u praćenju nastave i sticanju znanja)? 

Kao opšte pravilo, odluka o odobravanju troškova u vezi sa podrškom inkluziji procenjuje se od slučaja do slučaja. Fondacija Tempus donosi odluku na osnovu individualnih potreba učesnika za koje je podrška tražena. U Aneksu III je navedeno da se troškovi koji se direktno odnose na učesnike mobilnosti sa invaliditetom/hendikepom i njihove pratioce, a koji su dodatni u odnosu na jedinične troškove, mogu smatrati legitimnim.

Prema tome, po pitanju pojedinačnih primera navedenih u pitanju, Fondacija Tempus će pojedinačno proceniti troškove i odlučiti o njihovoj opravdanosti, u konsultaciji sa ustanovom koordinatorom projekta.

Informacije o učešću u Erazmus+ programu za osobe sa smanjenim mogućnostima, možete pronaći u flajerima:

Inkluzija u programu Erazmus+ – flajer za ustanove

Inkluzija u programu Erazmus+ – flajer za pojedince

Za više informacija o učešću u Erazmus+ projektima za osobe sa smanjenim mogućnostima, pogledajte Programski vodič ili se obratite Info centru Fondacije Tempus putem adrese info@tempus.ac.rs.

Skip to content