Erazmus povelja za visoko obrazovanje

Erazmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) je dokument na osnovu koga Evropska komisija samostalnim visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu dodeljuje akreditaciju na osnovu koje one mogu da konkurišu i učestvuju u okviru projekataErazmus+ programaErazmus povelja sadrži osnovne principe koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju da bi mogle da učestvuju u delovima programa, namenjenim visokom obrazovanjuErazmus povelja pruža osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje. 

Koji je značaj Erazmus povelje?
 

Erazmus povelja za visoko obrazovanje je značajna zato što: 

  • doprinosi standardizaciji bitnih elemenata organizacije mobilnosti, 
  • podstiče ustanove da strateški promisle o korišćenju Erazmus+ programa,
  • neophodan je preduslov za bilo kakvo učešće visokoškolskih ustanova iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Erazmus+ programu. 
Ko može da podnese prijavu za Erazmus povelju?
 

Institucije koje ispunjavaju uslove za podnošenje prijave za Erazmus povelju za visoko obrazovanje jesu visokoškolske ustanove koje se nalaze u jednoj od sledećih zemalja: 

  • zemljama članicama Evropske unije, 
  • zemljama članicama EFTA/EGP (Island, Lihtenštajn, Norveška), 
  • zemljama kandidatima za članstvo u EU (Srbija, Severna Makedonija i Turska). 

Visokoškolske ustanove iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu dužne su da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje kako bi mogle da učestvuju u projektima mobilnosti i saradnje, dok se visokoškolske ustanove iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu na principe Erazmus povelje obavezuju potpisivanjem interinstitucionalnog ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu. 

Kada se raspisuje poziv za podnošenje prijava za Erazmus povelju?
 

Konkurs za dodelu Erazmus povelje raspisuje se jednom godišnjeobično na proleće. Povelja se dodeljuje na ceo period trajanja Erazmus+ programa, dok Evropska komisija zadržava pravo da povuče akreditaciju, tj. dodeljenu Erazmus povelju u slučaju nepoštovanja njenih načela. 

Akreditovane samostalne visokoškolske ustanove iz Srbije mogu da konkurišu za dodelu Erazmus povelje za visoko obrazovanje. 

Ko vrši praćenje poštovanja principa Erazmus povelje?
 

Fondacija Tempus vrši monitoring primene principa Erazmus povelje, obrađuje eventualne žalbe studenata u skladu sa smernicama Evropske komisije i obaveštava Evropsku komisiju o neadekvatnoj primeni povelje. 

Koje su obaveze visokoškolskih ustanova koje su nosioci Erazmus povelje?
 

Erazmus poveljom visokoškolske ustanove se obavezuju da će u potpunosti poštovati načela nediskriminacije navedena u Erazmus+ programu i osigurati jednak pristup programu mobilnosti učesnicima iz svih sredina, da će osigurati potpuno priznavanje stečenih bodova za uspešno završen deo studija ili studentske prakse kao i da neće naplaćivati studentima koji su na mobilnosti naknade za školarinu, upis, ispite ili pristup laboratoriji i biblioteci. Pored ovih načela, potpisivanjem Erazmus povelje, visokoškolske ustanove se obavezuju i da će ispunjavati i druge obaveze kojima će ispuniti osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje. 

Više informacija o Erazmus povelji za visoko obrazovanje možete da pronađete na sajtu Evropske komisije. 

Skip to content