Evropski univerziteti

Šta su Evropski univerziteti?
 

Od 2019. godine u Erazmus+ program uveden je novi koncept finansiranja Evropskih univerziteta. Ovaj program je sada sastavni deo Saveza za izvrsnost u okviru Ključne akcije 2, a prijave se podnose direktno Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Evropski univerziteti podrazumevaju partnerstva najmanje 3 visokoškolske ustanove iz država članica EU,trećih zemalja pridruženih Programu i trećih zemalja iz regiona Zapadnog Balkana koje nisu pridružene programu. Cilj programa je vrlo ambiciozan – stvaranje integrisanih saveza visokoškolskih ustanova koji će doprineti razvoju zajedničkih studijskih programa, međunarodnih timova predavača i istraživača koji će se baviti zajedničkim društvenim izazovima, unaprediti sisteme studentskih razmena koje će biti ugrađene u studijske programe, kreiranje zajedničkih resursa, upravljačkih struktura, institucionalnih procedura itd.

Nakon postignutog uspeha u prethodna dva konkursna roka, kada su sprovedeni pilot pozivi, Evropski univerziteti u novom Erazmus+ programu 2021-2027 postaju ustaljena šema finansiranja.

Da li postoje određene teme za ove projekte?
 

U pozivu 2022, postoje dve teme u okviru Evropskih univerziteta:

Tema 1. Intenziviranje dosadašnje institucionalne međunarodne saradnje – ova tema poziva će pružiti podršku već postojećim savezima za sveobuhvatnu institucionalnu međunarodnu saradnju uključujući – ali ne ograničavajući se na – saveze Evropskih univerziteta odabrane u okviru provog poziva objavljenog 2020. Cilj je da se nadogradi dosadašnja institucionalna saradnja i da se dalje produbi, intenzivira i proširi efikasnost postojeće saradnje, kako bi se unapredio proces transformacije visokog obrazovanja ka potpuno razvijenim Evropskim univerzitetima. U okviru ove teme, može se podneti i prijava za proširenje partnerstva kroz povećanje broja partnerskih ustanova.

Tema 2. Razvoj nove institucionalne međunarodne saradnje – ova tema poziva će pružiti podršku podnosiocima prijava koji žele da uspostave novu sveobuhvatnu institucionalnu transnacionalnu saradnju u novom savezu Evropskih univerziteta.

Kako se finansiraju Evropski univerziteti?
 

U okviru ovih projekata se finansijska podrška dodeljuje u obliku paušalnih iznosa. Maskimalni paušalni troškovi se određuju na osnovu broja visokoškolskih ustanova na projektu.

Sredstva iz dodeljenog budžeta mogu nadomestiti najviše 80% troškova predviđenih projektom.

Koji je najveći budžet koji može biti dodeljen po jednom projektu?
 

Maksimalni budžet projekta u okviru Teme 1 bez proširenja partnerstva i Teme 2: između 3.24 miliona evra (za 3 visokoškolske ustanove koje su punopravni partneri na projektu) do 14.4 miliona evra (za 9 i više visokoškolskih ustanova koje su punopravni partneri na projektu).

Maksimalni budžet projekta u okviru Teme 1 uz proširenje partnerstva: između 8 miliona evra (za povećanje sa 3 na 5 visokoškolske ustanove koje su punopravni partneri na projektu) do 12.80 miliona evra (za povećanje na 8 visokoškolskih ustanova koje su punopravni partneri na projektu).

Koji je ukupni budžet za ovaj program?
 

Za Temu 1: 345.6 miliona evra

Za Temu 2: 38.4 miliona evra

Ko može da učestvuje na projetku?
 

Podnosioci projektnih prijava (koordinator i punopravni partneri), kao i pridruženi partneri, mogu biti sve javne ili privatne visokoškolske ustanove iz država članica EU, trećih zemalja pridruženih Programu i zemalja Zapadnog Balkana koje ne učestvuju punopravno u Programu. VŠU iz svih ovih zemalja moraju biti nosioci Erazmus povelje za visoko obrazovanje (ECHE). Iz ovog razloga, Poziv za podnošenje prijava za ECHE je od 2022. otvoren i za VŠU iz regiona Zapadnog Balkana.

Neakademski partneri, kao i ustanove iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu (izuzev zemalja Zapadnog Balkana) mogu da učestvuju kao pridruženi partneri bez udela u budžetu.

Koji je najmanji broj partnerskih ustanova na projektu?
 

Partnerstvo mora uključivati najmanje 3 visokoškolske ustanove iz najmanje 3 države članice EU, trećih zemalja pridruženih Programu ili trećih zemalja sa Zapadnog Balkana koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Napomena: jedna visokoškolska ustanova može biti punopravni partner samo na jednom projektu ove vrste, dok na ostalima može biti pridruženi partner.

Koje je trajanje projekata?
 

Projekti traju 48 meseci.

Kome se podnosi projektna prijava?
 

Prijave se predaju putem veb-portala Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Svaka od dve teme ima zaseban sistem za prijavu.

Tema 1

Tema 2

Koji je rok za prijavu?
 

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar rokova.

Više informacija možete naći ovde.

Skip to content