Savezi za obrazovanje i preduzeća

U okviru Erazmus+ programa, posebnu grupu projekata čine projekti Saveza za inovacije (Alliances for Innovation). Ovi Savezi su zatim podeljeni u dve kategorije projekata: 

  1. Lot 1Savezi za obrazovanje i preduzeća (Alliances for Education and Enterprises);   
  2. Lot 2: Savezi za sektorsku saradnju u veštinama (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills). 

Savezi za inovacije imaju za cilj da ojačaju evropski inovacioni kapacitet kroz podršku razvoja inovacija, te kroz saradnju i razmenu znanja između visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, kao i šireg društveno-ekonomskog okruženja, uključujući i istraživački sektor. 

Oni takođe imaju za cilj da podrže razvoj novih veština i unaprede veštine koje nedostaju kroz razvoj i izradu novih kurikuluma za visoko obrazovanje i stručno obrazovanje i obuke, paralelno podstičući pokretanje inicijativa i preduzetničkog načina razmišljanja. 

Savezi za obrazovanje i preduzeća
 

Savezi za obrazovanje i preduzeća su dvogodišnji ili trogodišnji međunarodni projekti koji se sprovode u saradnji između visokoškolskih ustanova, ustanova stručnog obrazovanja i obuka, kao i javnih i privatnih preduzeća, nevladinih organizacija i dr. 

Projekti Saveza za obrazovanje i preduzeća moraju da podrže saradnju najpre visokoškolskih ustanova i ustanova stručnog obrazovanja i obuka, te da utiču na unapređenje oba sektora.

Projekti ovog tipa teže ostvarivanju sledećih ciljeva: 

  • Podsticanje razvoja novih, inovativnih i multidisciplinarnih pristupa nastavi i učenju; 
  • Podrška razvoju veština potrebnih za visokotehnološke inovacije;
  • Uspostavljanje inkubatora u okviru ustanova obrazovanja i obuka širom Evrope;
  • Podsticanje društveno odgovornog poslovanja; 
  • Pokretanje inicijativa i podsticanje preduzetničkog duha, razmišljanja i veština kod učenika, obrazovnih i drugih radnika; 
  • Poboljšanje kvaliteta i relevantnosti veština razvijenih i sertifikovanih kroz sisteme obrazovanja i obuka; 
  • Olakšavanje protoka i stvaranja znanja između visokog obrazovanja i stručnog obrazovanja i obuka, istraživanja, javnog i poslovnog sektora;
  • Izgradnja i podrška efikasnih sistema visokog obrazovanja i stručnog obrazovanja i obuka, koji su umreženi i inkluzivni i doprinose razvoju inovacija. 
Vrste aktivnosti
 

Aktivnosti podržane u okviru projekata Saveza za obrazovanje i preduzeća su aktivnosti podsticanja inovacija; razvoja preduzetničkog načina razmišljanja, kompetencija i veština; podsticanja protoka i razmene znanja između visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, preduzeća i istraživanja; identifikovanja potreba tržišta i profesija u nastajanju. 

Sastav konzorcijuma
 

Organizacije koje mogu da učestvuju u ovoj vrsti projekata su: visokoškolske ustanove, javna ili privatna, mala, srednja i velika preduzeća, istraživački instituti, pružaoci usluga u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, nevladine organizacije, javne ustanove na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, obuka i mladih (lista nije konačna). 

Prijavu za projekat ispred konzorcijuma podnosi organizacija iz države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu u Briselu. Organizacije iz Srbije mogu da učestvuju kao koordinadori ili kao partneri.  

Konzorcijum mora da čini najmanje 8 različitih podnosilaca projektne prijave (kordinator i punopravni partneri) iz bar 4 države članice EU i/ili treće zemlje pridružene Programu, od čega najmanje 3 ustanove koje su pružaoci usluga obrazovanja i obuka (u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i visokog obrazovanja) i 3 ustanove iz privrede (preduzeća ili kompanije, predstavnici posredničkih organizacija, kao što su komore, sindikati ili trgovinska udruženja). U svakoj prijavi mora da bude bar jedna visokoškolska ustanova i bar jedna ustanova stručnog obrazovanja i obuka kao podnosioci projektne prijave (koordinator i punopravni partneri).

Povezana lica se ne računaju u minimum konzorcijuma.

Visokoškolske ustanove iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu moraju da budu nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje, dok to nije slučaj sa visokoškolskim ustanovama iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Organizacije iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu mogu da budu partneri na projektu, ali ne i koordinatori i ne računaju se u minimum konzorcijuma. Međutim, organizacije iz Belorusije i Ruske Federacije nemaju pravo učešća u ovom delu Programa.

Trajanje projekta
 

Ovi projekti mogu trajati 24 meseca ili 36 meseci.

Pravila finansiranja
 

Maksimalan iznos finansiranja za projekte koji traju 24 meseca iznosi 1.000.000 evra, a za projekte koji traju 36 meseci 1.500.000 evra.

Specifičnost finansiranja ovih projekata je u tome što se finansijska podrška dodeljuje u obliku paušalnih iznosa. Ovi paušalni troškovi moraju biti podeljeni po radnim paketima, poput upravljanja projektom, obuka, organizacija događaja, priprema i sprovođenje mobilnosti, komunikacija i širenje informacija, osiguranje kvaliteta i sl. Moguće je finansirati honorare, putne i troškove boravka, nabavku opreme i usluga i druge troškove sprovođenja projekta poput širenja informacija, publikovanja radova i prevođenja. 

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava?

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar rokova.

Više informacija o Savezima obrazovanja i preduzeća možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije. 

Skip to content