Partnerstva za saradnju u oblasti mladih

Ukoliko je Vaša organizacija/institucija već imala iskustvo sa međunarodnom saradnjom u oblasti mladih, KA2 projekti partnerstva za saradnju su preporučeni drugi korak.

Ova Ključna akcija omogućava saradnju Srbije i drugih zemalja sa ciljem sticanja iskustava u međunarodnoj saradnji, jačanjem kapaciteta i kreiranjem visoko kvalitetnih proizvoda intelektualnog rada.

U zavisnosti od ciljeva projekta, uključenih organizacija, očekivanog uticaja i drugih elemenata Partnerstva za saradnju mogu biti različite veličine i obima, te u skladu sa time mogu i prilagođavati svoje aktivnosti.

Pri odabiru tipa projekta, trebalo bi uzeti u obzir ciljeve Vašeg projekta, kapacitet projektnih partnera i iskustva Vaše organizacije. Mogući su sledeći projekti:

Svrha ove vrste projekata, jeste zapravo povećanje kvaliteta usluga i aktivnosti svih aktera omladinskog rada, kao i otvaranje omladinskog rada akterima van našeg sektora. Lokalnom i međunarodnom saradnjom je moguće raditi na zajedničkim potrebama i prioritetima omogućavajući promene unutar organizacija pa čak i na nivou sektora, dovodeći do unapređenja starih i kreiranja novih pristupa a sve u skladu sa mogućnostima organizacija partnera na projektu. 

Mogućnosti koje je pored gore pomenutih oblika saradnje i jačanja kapaciteta, moguće posebno budžetirati samo u okviru ove vrste projekata, jesu konkretni proizvodi intelektualnog rada. Proizvodi mogu biti u obliku programa obuka, brošura, različitih vrsta istraživanja, internet platformi, edukativnih igara i stripova i mnogih drugih alata koji se mogu koristiti u omladinskom radu u Srbiji i Evropi. 

Spisak i teme mogućih aktivnosti na ovim projekata nisu unapred definisani i zavise od Vaše kreativnosti i potreba omladinskog sektora i mladih.

Ukoliko do sada niste imali prilike da sprovodite projekte ključne akcije 2, Mala partnerstva u oblasti mladih predstavljaju odličan prvi korak jer su dizajnirana kako bi bila lakše dostupna organizacijama manjeg obima i mladima sa smanjenim mogućnostima.

Uz niže grantove, kraći period trajanja projekta i pojednostavljene administrativne zahteve, ova vrsta projekata olakšava učešće novih, manje iskusnih lokalnih organizacija.

Mala partnerstva omogućavaju fleksibilnost u pogledu mešanja i upotrebe nacionalnih i transnacionalnih aktivnosti i mogu doprineti umrežavanju među organizacijama, kao i povezivanju omladinskih politika na svim nivoima.

Važno je napomenuti da se primarni ciljevi Partnerstava za saradnju odnose i na Mala partnerstva, u skladu sa obimom projekata.

Uputstva za popunjavanje Erazmus+ prijavnih formulara za projekte partnerstava za saradnju u oblasti mladih za 2021. godinu, možete pogledati u nastavku:

Detaljnije informacije o projektima partnerstva za saradnju mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Skip to content