Obaveštenje i saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) Fondacija Tempus, Žabljačka br. 12, Beograd, želi da, u svojstvu rukovaoca podataka, prikupi od Vas i obradi telefonski broj iz registracionog formulara (u daljem tekstu: “Podatak”) u svrhu slanja SMS poruke kao podsetnika predstojećeg događaja koji Fondacija Tempus organizuje a za koji ste se prijavili.

Fondacija Tempus prikuplja i obrađuje Podatak putem registracionog formulara isključivo radi slanja SMS poruke kao podsetnika predstojećeg događaja koji Fondacija Tempus organizuje, a za koji ste se prijavili, uz Vašu saglasnost.

Nakon završenog događaja koji je Fondacija Tempus organizovala Podatak naveden u registracionom formularu se neće čuvati. Fondacija Tempus neće koristiti Podatak naveden u registracionom formularu u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način.

Lice čiji se Podatak prikuplja i obrađuje ima prava na opoziv obrade podataka o ličnosti, kao i prava u slučaju nedozvoljene obrade utvrđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti možete nas kontaktirati:
Fondacija Tempus
Žabljačka 12, 11050 Beograd, Srbija

Tel/fax: 011/33 42 430

E-mail: hr@tempus.ac.rs

Skip to content