Otvoren je poziv za prijavu akademskih mobilnosti u okviru odobrenih CEEPUS mreža za akademsku 2024/25. godinu

Fondacija Tempus, Nacionalna CEEPUS kancelarija u Republici Srbiji, obaveštava zainteresovane kandidate da je, nakon uspešno okončanog procesa odabira mreža za akademsku 2024/25. godinu, otvoren poziv za prijavu akademskih mobilnosti u okviru odobrenih CEEPUS mreža.

U ovom pozivu prijave mogu da podnesu mrežni kandidati odnosno kandidati čija matična visokoškolska ustanova učestvuje u radu iste mreže kao i visokoškolska ustanova u inostranstvu na kojoj će razmena da se realizuje. Konkurs je otvoren do 15. juna za kandidate koji žele da realizuju svoju mobilnost u zimskom semestru, dok je za one koji planiraju da razmenu realizuju u letnjem semestru rok za prijavu 31. oktobar (pojedine nacionalne CEEPUS kancelarije objaviće zaseban poziv za prijavu mobilnosti u letnjem semestru).

Mogućnosti za kandidate

Studenti visokoškolskih ustanova imaju priliku da se, u zavisnosti od svrhe mobilnosti, prijave u nekoj od tri kategorije:

  • Student (Student) – ovu kategoriju bira kandidat koji želi da provede semestar na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu i da stekne ESPB bodove.
  • Kratkoročni student (Short Term Student) – ovu kategoriju bira kandidat ukoliko je svrha boravka na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu sprovođenje istraživanja u cilju pisanja master rada ili doktorske teze. Ova mobilnost može da traje do tri meseca.
  • Kratkoročna ekskurzija (Short Term Excursion) – kratka grupna mobilnost koju organizuje neka od partnerskih ustanova u okviru mreže.

Uslov za učešće u Programu je da student ima završena najmanje dva semestra studija u trenutku kada započinje mobilnost. Studenti prve godine mogu da učestvuju jedino u kratkoročnim grupnim mobilnostima.  

Nastavno osoblje se uvek prijavljuje u kategoriji Teacher i tokom razmene ima obavezu sprovođenja predavačkih ili mentorskih aktivnosti. Mobilnost nastavnog osoblja može da traje najmanje pet radnih dana. U praksi mogu da se odobre i duži boravci (obično do mesec dana) uz obavezu realizacije najmanje šest predavačkih/mentorskih sati na svakih pet radnih dana mobilnosti.

Način prijave

Kandidati podnose prijavu putem zvanične platforme Programa ceepus.info. Potrebno je da kandidat napravi MY CEEPUS nalog, a nakon što se uloguje biće mu dostupna opcija Create new application.

Najvažniji element prijave studenta je motivacioni deo (Motivation) gde je neophodno da temeljno obrazloži akademski aspekt svoje mobilnosti. Nastavno osoblje u predavačkom planu (Teaching Plan) treba da navede detaljan plan rada tokom mobilnosti, što uključuje nazive predavanja i broj sati nastavnog angažovanja na partnerskoj ustanovi.

Obaveza kandidata je da samostalno pretraži mreže, a opis načina pretrage mreža nalazi se na veb-sajtu Fondacije Tempus. Više informacija o mreži kandidat može da sazna u širem opisu konkretne mreže (Long Program Description). Pretragom mreža kandidat proverava da li pripada najužoj organizacionoj jedinici svoje matične visokoškolske ustanove koja učestvuje u radu mreže (fakultet, departman, smer) jer samo u tom slučaju može da se prijavi kao mrežni kandidat.

Stipendije

Program CEEPUS je organizovan na takav način da svaka država stipendira dolazne kandidate, a iznosi i obuhvat stipendija se razlikuju od države do države. Detaljnije informacije u vezi sa stipendijama i boravkom u određenoj državi, kao i kontakti nacionalnih CEEPUS kancelarija dostupni su na veb-sajtu ceepus.info na stranici CONTACT.

O programu CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program univerzitetske razmene koji pruža mogućnost studentima i nastavnom osoblju visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije da učestvuju u akademskoj mobilnosti na visokoškolskim ustanovama drugih članica CEEPUS programa, što uključuje Austriju, Češku, Slovačku, Poljsku, Mađarsku, Rumuniju, Moldaviju, Bugarsku, Severnu Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju.

Akademske razmene u okviru programa CEEPUS se prvenstveno odvijaju u okviru institucionalnih mreža (partnerstva visokoškolskih ustanova koje istražuju određeno područje od zajedničkog značaja za sve učesnice mreže).

Iako se razmene prevashodno sprovode u okviru mreža, program pruža i dodatnu mogućnost u obliku freemover mobilnosti. Freemover mobilnosti se odobravaju kandidatima sa visokoškolskih ustanova koje imaju pravo učešća u programu ali u situaciji da matična ustanova kandidata i ustanova domaćin ne učestvuju u radu iste mreže. Poseban poziv za podnošenje prijava za freemover mobilnosti se raspisuje kasnije u toku godine (najčešće u julu).

U Republici Srbiji pravo na učešće u programu CEEPUS imaju kandidati sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, kao i sa akreditovanih privatnih visokoškolskih ustanova.

Detaljnije informacije o programu CEEPUS, načinu i toku prijave, kao i ostale bitne informacije možete da pronađete u brošuri Stipendije (stranice 17−22), u odeljku CEEPUS na veb-sajtu Fondacije Tempus, kao i na veb-sajtu ceepus.info, naročito u odeljcima HOW i APPLY.

Skip to content