Izgradnja kapaciteta u oblasti sporta

U ovoj novoj vrsti projekata unutar sportske komponente Erazmus+ programa, podržavaju se projekti međunarodne saradnje zasnovani na multilateralnim partnerstvima između organizacija aktivnih u oblasti sporta u državama članicama EU, trećim zemljama pridruženim programu i trećim zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu. Njihov cilj je da podrže sportske aktivnosti i sportske politike u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u programu kao sredstvo za promociju vrednosti, i kao obrazovni alat za promociju ličnog i društvenog razvoja pojedinaca i izgradnju kohezivnijih zajednica.

Ovi projekti imaju za cilj podizanje kapaciteta sportskih organizacija i podsticanje bavljenja sportom i fizičkom aktivnošću u trećim zemljama koje nisu pridružene Programu, promociju društvene inkluzije kroz sport, promociju pozitivnih vrednosti kroz sport (kao što su fer plej, tolerancija, timski duh), negovanje saradnje između različitih delova sveta kroz zajedničke inicijative.

Predlozi projekata bi trebalo da se fokusiraju na određene tematske oblasti, kao što su promovisanje zajedničkih vrednosti, nediskriminacije i rodne ravnopravnosti kroz sport, razvoj veština (kroz sport) potrebnih za bolje uključivanje u društvo grupa u nepovoljnom položaju (npr. nezavisnost, liderstvo itd.), integracija izbeglica, postkonfliktno pomirenje.

Projekti koji se finansiraju moći će da integrišu širok spektar saradnje, razmene, komunikacije i drugih aktivnosti, uključujući na primer:

  • stvaranje i razvoj mreža između organizacija/zemalja/regiona;
  • razvoj i implementaciju razmene najboljih praksi/ideja;
  • sprovođenje zajedničkih sportskih aktivnosti i pratećih edukativnih događaja;
  • pokretanje, testiranje, deljenje i implementaciju novih metoda neformalnog učenja, alata, praksi i materijala kroz praktične obuke i mobilnost sportskog osoblja;
  • podizanje svesti o pitanjima diskriminacije ugroženih grupa u sportu;
  • podršku izgradnji angažovanog i aktivnog civilnog društva.
Ko može da učestvuje u projektu i podnose prijavu?
 

Javne i privatne organizacije aktivne u oblasti sporta iz država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih Programu i/ili trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu iz Regiona (za više informacija o zemljama učesnicama programa, konsultovati stranice 31-34 Vodiča za Erazmus+ program). Kada je reč o zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu, u pozivu za 2022. godinu u ovoj vrsti projekata mogu učestvovati jedino organizacije iz Regiona 1 (zemlje Zapadnog Balkana). Konzorcijum projekta mogu činiti minimum 4 organizacije iz 3 zemlje, i to: najmanje po 1 organizacija iz 2 različite države članice EU i/ili treće zemlje pridružene Programu i još najmanje 2 organizacije iz minimum 1 treće zemlje koja ne učestvuje punopravno u Programu; broj organizacija iz zemalja članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu ne sme biti veći od broja organzacija iz zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Javna ili privatna preduzeća (mala, srednja ili velika preduzeća, uključujući socijalna preduzeća) mogu biti uključena, ali uz uslov da donose jasnu dodatnu vrednost projektu i da im ne pripadaju zadaci koordinacije na projektu.

Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose elektronski, Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA). Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties, pod oznakom (ID) poziva: ERASMUS-SPORT-2022-CB.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partneri na projektu, imaju registrovan PIC broj.

Kada se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose u jednom roku godišnje. Rok za podnošenje je 7. april 2022. godine u 17 časova po briselskom vremenu.

Koliko traju ovi projekti?
 

Ovi projekti mogu trajati 1, 2 ili 3 godine. Trajanje projekta se definiše u prijavi projekta. Očekivani početak sprovođenja projekata koji budu izabrani za finansiranje je početkom 2023. godine.

Ko i na osnovu čega vrši selekciju projekata?
 

Za selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring ovih projekata zadužena je Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Selekcija obuhvata procenu ispunjenosti formalnih uslova, a zatim i kvalitativnu procenu koja se vrši na osnovu 4 grupe kriterijuma definisanih na stranicama 329-330 Vodiča za Erazmus+ program:

  • Relevantnost
  • Kvalitet projektnog dizajna i implementacije
  • Kvalitet projektnog partnerstva i dogovora o saradnji
  • Uticaj

Pored ispunjavanja formalnih kriterijuma i uspostavljanja održivog aranžmana saradnje sa svim projektnim partnerima, povećanju uticaja i kvaliteta implementacije projekta kroz njegove različite faze mogu doprineti sledeći elementi: očuvanje životne sredine; inkluzija i različitost; digitalna dimenzija; zajedničke vrednosti, angažman i participacija.

Koji je budžet projekta?
 

Budžet projekta može biti od 100.000 evra do 200.000 evra.

Predlog budžeta je potrebno da bude detaljan i organizovan u koherentne radne pakete (na primer, podeljen na „upravljanje projektom“, „obuku“, „organizaciju događaja“, „pripremu i realizaciju mobilnosti“, „komunikaciju i diseminaciju“, „obezbeđenje kvaliteta“, itd.). Obavezno je opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom i dati pregled procenjenih troškova koji pokazuju udeo po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udeo dodeljen svakoj organizaciji na projektu);

Dodatne informacije i kontakt
 

Detaljnije informacije o ovoj vrsti Erazmus+ projekata dostupne su u Vodiču za Erazmus+ program.

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) putem mejla EACEA-SPORT@ec.europa.eu ili Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (uživo, putem telefona i e-pošte).

Skip to content