Eurydice publikacije na srpskom jeziku

Na ovoj strani možete pristupiti Eurydice publikacijama koje su prevedene na srpski jezik.

2022

 Publikacija

Kratak opis sadržaja

Skraćeni prikaz

Povećanje nivoa postignuća i motivacije pri učenju matematike i prirodnih nauka u školama

Ovaj izveštaj ispituje šta obrazovni organi u Evropi čine da povećaju motivaciju kod učenika, podignu nivo postignuća i pomognu onima koji ostvaruju slabije rezultate u matematici i prirodnim naukama. U izveštaju su prikupljeni kvalitativni podaci mreže Eurydice o nacionalnim politikama i propisima u 39 evropskih obrazovnih sistema, kao i kvantitativni podaci iz nekoliko ispitivanja na temu ocenjivanja učenika. Rezultati pokazuju koliko je važno odrediti dovoljan fond časova, pružiti pravovremenu podršku u učenju, obezbediti specijalizovanu obuku nastavnicima i sistematski pratiti postignuća učenika. Izveštaj sadrži brojne primere načina na koje matematika i prirodne nauke mogu da podstaknu učenike na razmišljanje i dovedu se u vezu sa njihovim životom.

 

Informatičko obrazovanje u školama u Evropi

Ovaj izveštaj pruža komparativnu analizu organizacije nastave informatike u planu i programu kao zasebnog predmeta ili u okviru nekog drugog predmeta u nižim razredima osnovnog obrazovanja, u višim razredima osnovnog obrazovanja opšteg usmerenja i u opštem srednjem obrazovanju. Analizirane su osnovne oblasti informatike obuhvaćene ishodima učenja u okviru relevantnih predmeta. Dat je i pregled kvalifikacija nastavnika ovih predmeta, kao i programa obuke i drugih mera podrške nastavnicima.

 

Nastava i učenje u školama u Evropi tokom pandemije kovida 19

Sažeti izveštaj mreže Eurydice prikazuje uticaj kovida 19 na organizaciju obrazovanja u školama i daje pregled ključnih mera u obrazovnim sistemima u Evropi za rešavanje novonastalih poteškoća u nastavi i učenju. U njemu je rezimirano u kojoj meri su škole u Evropi bile otvorene, zatvorene ili omogućavale učenje na daljinu / kombinovano učenje tokom 2020/2021. godine i prikazani su detaljni podaci po obrazovnom nivou. Razmatran je nivo digitalizacije škola pre izbijanja pandemije, a zatim su opisane najvažnije mere koje su obrazovni organi na najvišem nivou preduzeli kako bi povećali digitalne kapacitete škola i nastavnika. Na kraju se razmatraju programi dodatne podrške učenju i preduzete mere za umanjenje gubitaka u učenju nastalih usled prekida neposredne nastave u školi.

 

2021

 Publikacija

Kratak opis sadržaja

Skraćeni prikaz

Obrazovanje i obuke odraslih u Evropi: Izgradnja inkluzivnih putanja do veština i kvalifikacija 2020/21. godina

Ovaj izveštaj analizira obrazovanje i obuke širom Evrope, sa posebnim fokusom na prilikama za učenje namenjenih odraslima sa niskim nivoom osnovnih veština, kao i onima koji nemaju kvalifikacije ili su one na niskom nivou. Podaci obuhvataju 42 sistema obrazovanja i obuka, a istražuje se niz međusobno povezanih oblasti, uključujući nacionalno upravljanje i okvire politika; državno subvencionisano obrazovanje odraslih; finansijska podrška i podsticaji; pristupi fleksibilnim putanjama učenja; priznavanje neformalnog i informalnog učenja; i inicijative koje imaju za cilj podizanje svesti, informisanje o obrazovanju i vođenje.

 

Nastavnici u Evropi: Karijera, usavršavanje i dobrobit 2020/21. godina

U ovom izveštaju analizirani su ključni aspekti posla nastavnika viših razreda osnovnog obrazovanja (ISCED 2) širom Evrope. U izveštaju je analiziran način na koji nastavnici stiču inicijalno obrazovanje, kao i propisi koji mogu da utiču na učešće u prilikama za kontinuirani profesionalni razvoj. Takođe, izveštaj sadrži i pregled uslova rada, mogućnosti za unapređenje i dobrobiti nastavnika na radnom mestu. Istraživano je i u kojoj meri se koristi evaluacija nastavnika za davanje formativnih povratnih informacija, kao i na koje načine nastavnici mogu da se podstaknu da putuju u inostranstvo radi usavršavanja i rada. Ukratko su navedeni izazovi u vezi sa pandemijom virusa korona i prelaska na nastavu i učenje na daljinu.

 

2020

 Publikacija

Kratak opis sadržaja

Skraćeni prikaz

Pravednost u opštem obrazovanju u Evropi: Strukture, politike i uspeh učenika 2019/20. godina

U ovom sažetom izveštaju opisane su brojne obrazovne strukture i politike koje utiču na pravednost u školskim sistemima i dovedene su u vezu sa uspehom učenika na međunarodnim testiranjima. Osnovni zaključci ukazuju na nekoliko politika koje se dovode u vezu sa većim stepenom pravednosti u obrazovanju. Ove politike se odnose na povećanu javnu potrošnju, pogotovo na nivou nižeg osnovnog obrazovanja, usmeravanje učenika ka različitim obrazovnim programima ili smerovima u kasnijim stadijumima obrazovanja, ograničavanje razlika u mogućnostima izbora škola i školskoj upisnoj politici, kao i na smanjenje učestalosti ponavljanja razreda. Takođe su predstavljene i razlike između država u smislu implementacije tih politika i njihovog učinka u smanjenju nejednakosti u obrazovanju.

 

Nastava regionalnih ili manjinskih jezika u školama u Evropi 2019/20. godina

Ovaj izveštaj mreže Eurydice pruža pregled postojećih politika u Evropi kojima se podržava nastava regionalnih ili manjinskih jezika u školama. Pobrojani su podaci iz službenih dokumenata najviših obrazovnih organa, koji se odnose na regionalne ili manjinske jezike. Prikazane su neke od postojećih politika i mera u vezi s nastavom regionalnih ili manjinskih jezika na snazi u okviru različitih obrazovnih sistema u Evropi. Zaključak izveštaja sadrži kratak prikaz određenih projekata i inicijativa koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije u cilju podrške nastavi regionalnih ili manjinskih jezika u evropskim školama.

 
2019
  PublikacijaKratak opis sadržaja  Skraćeni prikaz

Pregled napretka u mobilnosti-izveštaj o stanju u visokom obrazovanju

2018/19. godina

 

Ovaj izveštaj predstavlja pregled napretka u mobilnosti u visokom obrazovanju i kao takav je prvi put objavljen 2016. godine. Oslanja se na Preporuku Saveta Evropske unije „Mladi u pokretu“ iz 2011. godine. Obuhvata šest indikatora koji se odnose na informacije i smernice, učenje stranih jezika, prenosivost stipendija i kredita, učešće studenata u nepovoljnom položaju, priznavanje ishoda učenja i automatsko priznavanje kvalifikacija. Izveštaj sadrži ažurirane podatke za ovih šest indikatora, mapirajući političko okruženje za međunarodnu mobilnost studenata u visokom obrazovanju.  

Struktura evropskih obrazovnih sistema

2019/20. godina

Izveštaj Struktura evropskih obrazovnih sistema pruža pregled i objašnjenja o  organizaciji i kako funkcionisanju različitih obrazovnih sistema u Evropi sažimajući podatke o strukturi redovnog obrazovanja u evropskim zemljama od predškolskog do tercijarnog nivoa u 2019/2020. školskoj i akademskoj godini. Sadrži brojne nacionalne šematske dijagrame i njihova tumačenja, kao i mapu na kojoj su prikazani organizacioni modeli osnovnog obrazovanja u Evropi.  

Obavezno obrazovanje u Evropi

2019/20. godina

U ovoj publikaciji je prikazano trajanje obaveznog obrazovanja i obaveznih obuka u Evropi. U njoj je posvećena pažnja redovnom i vanrednom obaveznom školovanju,  uzrastu u kom deca počinju i završavaju obavezno školovanje i drugim podacima koji su važni za obavezno obrazovanje. U tom pogledu je predstavljeno 43 evropska obrazovna sistema, iz ukupno 38 zemalja.  
 

Ključni podaci o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Evropi

2019. godina

Ključni podaci o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Evropi je izveštaj u kom je prikazan kontekst u kom se razvijaju politike predškolskog vaspitanja i obrazovanja u 38 evropskih zemalja. U njoj je posebna pažnja posvećena uslovima za upis dece u taj sistem, učešću roditelja, finansiranju predškolskih programa, praćenju razvoja deteta i tranziciji u osnovnu školu. Kroz ovu studiju se, na osnovu podataka, takođe ističe značaj inkluzivnosti i jake veze između kvaliteta sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja i jednakosti i jednakopravnosti u društvu. 
 

Digitalno obrazovanje u školama u Evropi

2018/19. godina

U studiji Digitalno obrazovanje u školama Evrope nalazi se pregled pokazatelja razvoja digitalnih kompetencija učenika stečenih kroz školski program i van njega, kao i razvoja specifičnih digitalnih kompetencija nastavnika. Ova studija obezbeđuje i pregled politika razvoja digitalnog obrazovanja u 38 zemalja Evrope, pregled mera podrške i strateških potpora digitalizaciji u školama, ali daje i mnoge primere pristupa korišćenja tehnologije u realizaciji nastave i ocenjivanju. 
 

Struktura evropskih obrazovnih sistema

Šematski dijagrami

2018/19. godina

Izveštaj Struktura evropskih obrazovnih sistema sadrži nacionalne šematske dijagrame koji vizuelno prikazuju glavne organizacione modele obaveznog obrazovanja. Oni takođe pokazuju da postoje tri glavna organizaciona modela osnovnog obrazovanja u Evropi: obrazovanje jedinstvene strukture, obrazovanje prema zajedničkom osnovnom nastavnom planu i programu i diferencirano obrazovanje u višim razredima osnovnog obrazovanja. Dostupni su podaci za 43 evropska obrazovna sistema u 38 zemalja. 
 

Nacionalni sistemi školarina i podrške studentima u visokom obrazovanju u Evropi

2018/19. godina

Ovaj godišnji izveštaj prikazuje odnos sistema školarina i podrške studentima u visokom obrazovanju u Evropi. U njemu su dati komparativni prikaz školarina i finansijske podrške za redovne studente i podaci o pojedinačnim zemljama, u kojima su navedeni glavni elementi nacionalnih sistema. Izveštaj se usredsređuje na školarine i podršku u državnim i privatnim visokoškolskim ustanovama koje dobijaju sredstva iz državnog budžeta. Dati su podaci za programe kratkog ciklusa, prvog ciklusa (osnovne studije) i drugog ciklusa (master studije). Podaci se odnose na 38 država. 

 

Plate i novčane naknade nastavnika i direktora škola

2017/18. godina

Studija je istraživala zakonom propisane plate nastavnika i direktora u državnim predškolskim ustanovama, osnovnim školama i gimnazijama u 42 evropska obrazovna sistema u 2017/18. godini. Izveštaj se fokusira na glavne promene proteklih godina i prosečne plate nastavnika uključujući sve naknade i dodatna primanja. Za ovaj izveštaj podatke su zajednički prikupile mreže Eurydice i OECD/NESLI. 
 

Integrisanje učenika migrantskog porekla u škole u Evropi

2017/18. godina

 Ovaj skraćeni prikaz izveštaja pruža sliku o glavnim nalazima izveštaja pod nazivom Integrisanje učenika migrantskog porekla u škole u Evropi: nacionalne politike i mere.  Podaci koje je Eurydice mreža prikupila u 42 obrazovna sistema, zasnovani su na postojećim propisima i preporukama. Podaci su dopunjeni nalazima iz akademske literature i iz statističkih analiza zasnovanih na podacima Eurostata, istraživanja PIRLS i ICCS iz 2016. godine.
2018
  Publikacija  Kratak opis sadržaja  Skraćeni prikaz

Građansko vaspitanje u evropskim školama

2017. godina 

 Izveštaj Eurydice mreže Građansko vaspitanje u evropskim školama – 2017. godina daje uporedni prikaz nacionalnih politika u oblasti građanskog vaspitanja širom Evrope, u vreme kada se od sistema obrazovanja i obuka sve više traži da promovišu ovu oblast učenja. Izveštaj se fokusira na sadržaj i organizaciju nastavnog plana i programa, metode nastave i učenja u učionici i van nje, ocenjivanje učenika i obuku i podršku za nastavnike. Ovi aspekti se obrađuju u četiri poglavlja, a u svakom je predstavljena i studija slučaja o nedavno sprovedenoj inicijativi. Ovaj izveštaj je prvenstveno zasnovan na kvalitativnim podacima i obuhvata 42 obrazovna sistema. Oslanja se na postojeće propise i preporuke o građanskom vaspitanju u školama javnog sektora i odnosi se na programe opšteg obrazovanja i inicijalnog stručnog obrazovanja u školi.

Sažeti izveštaj Eurydice mreže predstavlja glavne nalaze izveštaja Građansko vaspitanje u evropskim školama – 2017. godina, koji je objavljen u oktobru 2017. i sastavljen pod okriljem Evropske komisije.  

U „Istaknutim sadržajima mreže Eurydice“, dat je kratak prikaz nekih od glavnih nalaza iz ovog izveštaja.

 

Obavezno obrazovanje u Evropi 2017/18

Ova publikacija se fokusira na trajanje obaveznog obrazovanja / obavezne obuke u Evropi. Navodi se uzrast početka i završetka školovanja i predstavljaju pojmovi redovnog i vanrednog obaveznog školovanja / redovne i vanredne obavezne obuke. Dostupni su podaci za 43 evropska obrazovna sistema u 38 zemalja koji učestvuju u programu Erazmus+ Evropske unije. 

Struktura evropskih obrazovnih sistema

Šematski dijagrami

2017/18. godina

Ovaj izveštaj pruža podatke o strukturi redovnog obrazovanja u evropskim zemljama od predškolskog do tercijarnog obrazovanja za 2017/2018. školsku i akademsku godinu. Sadrži i nacionalne šematske dijagrame, objašnjenje i legendu koji prikazuju glavne organizacione modele obaveznog obrazovanja. Dostupni su podaci za 43 evropska obrazovna sistema u 38 zemalja koji učestvuju u programu Erazmus+ Evropske unije. 
 

Nacionalni sistemi školarina i podrške studentima u visokom obrazovanju u Evropi

2017/18. godina

Ovaj godišnji izveštaj prikazuje funkcionisanje sistema školarina i podrške studentima (uključujući stipendije i kredite) u visokom obrazovanju u Evropi. U izveštaju su dati komparativni prikaz školarina i finansijske podrške za redovne studente u 2017/18. godini i podaci o pojedinačnim zemljama u kojima su navedeni glavni elementi nacionalnih sistema. Publikacija posebno prikazuje opseg školarina koje se naplaćuju domaćim studentima, studentima iz EU i stranim studentima, navodeći koje kategorije studenata plaćaju studije a koje ne. Pored toga, izloženi su vrste i iznosi državne podrške dostupni u vidu stipendija i kredita, kao i poreske olakšice i porodični dodaci tamo gde postoje. Izveštaj se usredsređuje na školarine i podršku u državnim ili privatnim visokoškolskim ustanovama koje dobijaju sredstva iz državnog budžeta, za programe kratkog ciklusa, prvog ciklusa (osnovne studije) i drugog ciklusa (master studije) i ne obuhvata privatne visokoškolske ustanove. Podaci obuhvataju 28 država članica EU, kao i Bosnu i Hercegovinu, Švajcarsku, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Norvešku, Srbiju i Tursku.  

Nastavnička karijera u Evropi: Pristup, napredovanje i podrška

Izveštaj Eurydice mreže Nastavnička karijera u Evropi: Pristup, napredovanje i podrška daje uporedni pregled nacionalnih politika o nastavničkoj karijeri širom Evrope. Izveštaj mapira postojeće propise i preporuke za osnovno i opšte srednjoškolsko obrazovanje i obuhvata sve zemlje Evropske unije, kao i Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Švajcarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Norvešku, Srbiju i Tursku. Izveštaj je podeljen u pet poglavlja: planiranje budućih potreba za nastavnicima i glavni izazovi u ponudi i potražnji; ulazak u nastavničku profesiju i mobilnost nastavnika; kontinuirani profesionalni razvoj i podrška; razvoj karijere; i ocena učinka nastavnika. U aneksima su dati podaci i reference o strukturama karijere, okvirima kompetencija nastavnika i njihovom korišćenju   U „Istaknutim sadržajima“ dat je kratak prikaz nekih od glavnih nalaza iz ovog izveštaja.

Preporučeni godišnji fond časova u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi

2017/18. godina

Savet Evropske unije postavio je cilj da do 2020. godine udeo petnaestogodišnjaka s niskim postignućem iz čitanja, matematike i nauke bude manji od 15%. Kako će evropske zemlje to postići? Jedan od ključnih elemenata u procesu učenja jeste fond časova koji je dostupan učenicima. Pozitivan uticaj na proces učenja ima ne samo kvalitet nastave već i vreme posvećeno učenju, naročito kod učenika sa smanjenim mogućnostima. Izveštaj analizira preporučeni minimalni fond časova u redovnom obaveznom opštem obrazovanju u 43 evropska obrazovna sistema za školsku 2017/18. godinu. Eurydice prikuplja podatke o fondu časova više od dve decenije i svake godine ažurira nalaze, koji su dostupni na vebsajtu mreže Eurydice od 2010. godine. 
2017
Publikacija Kratak opis sadržaja Skraćeni prikaz
 

Struktura evropskih obrazovnih sistema 2016/17

Šematski dijagrami

U ovom izveštaju dati su podaci o strukturi redovnog obrazovanja u evropskim zemljama od predškolskog do tercijarnog nivoa u školskoj i akademskoj 2016/17. godini. U njemu se nalaze šematski dijagrami po zemljama, uputstvo za tumačenje i mape, na kojima su prikazani glavni organizacioni modeli predškolskog i obaveznog obrazovanja. Obuhvaćena su 43 obrazovna sistema iz 38 zemalja koje učestvuju u programu EU Erazmus+. 
Plate i novčane naknade nastavnika i direktora škola u Evropi, 2015/16Izveštaj ,,Plate i novčane naknade nastavnika i direktora škola u Evropi – 2015/16“ pruža komparativnu analizu minimalnih i maksimalnih zakonom propisanih plata nastavnika i direktora u državnim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u 40 evropskih zemalja i regiona. Posmatraju se promene osnovnih plata nastavnika u protekloj godini i razvoj kupovne moći nastavnika od 2009. godine. U izveštaju se posmatraju i stvarne plate, rast plata i naknade raspoložive u svakoj zemlji, uključujući i podatke po zemljama s detaljnim informacijama o ovim pitanjima. 
Preporučeni godišnji fond časova u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi  2016/17Ovaj izveštaj pruža informacije o preporučenom minimalnom fondu časova u redovnom obaveznom opštem obrazovanju u 42 evropske zemlje u 2016/17. godini. Uporedni pregled ispituje promene u politikama do kojih je došlo tokom prošle godine u pogledu preporučenog fonda časova i raspodele među predmetima. Razmatra se minimalni fond časova za nekoliko predmeta: čitanje, pisanje i književnost, matematika, prirodne nauke, podučavanje drugih jezika i fizičko i zdravstveno vaspitanje.  
Nacionalni sistemi školarina i podrške studentima u visokom obrazovanju u Evropi 2016/17Izveštaj sadrži uporedni pregled školarina i finansijske podrške za redovne studente u 2016/2017. godini, kao i podatke o glavnim elementima nacionalnih sistema za svaku zemlju. Konkretno, ova publikacija prikazuje raspon školarina za domaće i strane studente, kao i za studente iz EU. Opisane su vrste i iznosi podrške iz državnog budžeta u vidu stipendija i zajmova, kao i eventualne poreske olakšice i roditeljski dodaci. 
 

Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi

Akademsko osoblje – 2017. godina

Izveštaj je podeljen u šest poglavlja. U uvodnom poglavlju su date kontekstualne informacije o sektoru visokog obrazovanja. U narednim poglavljima se istražuju zahtevi u pogledu kvalifikacija akademskog osoblja, procesa zapošljavanja, uslova zaposlenja i rada u akademskoj zajednici, procesa eksternog obezbeđenja kvaliteta i strategija za internacionalizaciju koje su donete na najvišem nivou. Izveštaj takođe sadrži nacionalne dijagrame, u kojima su predstavljene ključne karakteristike kategorija akademskog osoblja.

 U „Istaknutim sadržajima“ dat je kratak prikaz nekih od glavnih nalaza iz ovog izveštaja.

Sažeti prikaz izveštaja Eurydice mreže usredsređen je na nalaze izveštaja Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017. godina, koji je objavljen u junu 2017. godine.

 

Ključni podaci o nastavi jezika u evropskim školama

– 2017. godina

Studija opisuje glavne obrazovne politike o izvođenju nastave i učenju jezika u 42 evropska obrazovna sistema. Izveštaj pruža odgovore na pitanja: koji strani jezici se uče, koliko dugo učenici uče strane jezike, nivo vladanja stranim jezicima koji se očekuje od učenika do završetka obaveznog obrazovanja, kakva se podrška za učenje jezika pruža novopridošlim učenicima migrantima, a bavi se i mnogim drugim temama. Indikatori su organizovani u pet poglavlja: Kontekst, Organizacija, Pohađanje nastave stranih jezika, Nastavnici i Nastavni procesi. Indikatori se zasnivaju na nekoliko različitih izvora: Eurydice, Eurostat i međunarodna istraživanja pod okriljem OECD – PISA i TALIS. 

 U  izdanju „Istaknuti sadržaji Eurydice“, dat je kratak prikaz nekih od glavnih nalaza iz ovog izveštaja

Sažeti prikaz predstavlja osnovni sadržaj izveštaja Ključni podaci o nastavi jezika u evropskim školama – 2017. godina, koji je Eurydice objavio u maju 2017. g odine, a koji je sačinjen i napisan pod okriljem Evropske komisije. 

 

Pregled napretka u mobilnosti

Izveštaj o stanju u visokom obrazovanju

Izveštaj se oslanja na Preporuku Saveta Evropske unije „Mladi u pokretu“ iz 2011. godine, koja promoviše mobilnost mladih zarad učenja i sticanja novih veština.  Obuhvata šest indikatora u pet tematskih oblasti: informisanje i savetovanje, učenje stranih jezika, prenosivost stipendija i zajmova, podrška studentima nepovoljnijeg socio-ekonomskog statusa, priznavanje ishoda učenja i kvalifikacija.  Podaci su za 2015/2016. godinu i obezbedile su je nacionalne jedinice zadužene za Eurydice mrežu, 28 država članica EU, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Norveška, Srbija i Turska. Skraćeni prikaz, tj.„Istaknuti sadržaji“ daju kratak pregled izveštaja Eurydice mreže o mobilnosti u visokom obrazovanju sa ciljem pružanja potpore Pregledu napretka u mobilnosti koji je sačinila Evropska komisija.
   2016 
Obrazovanje i obuke odraslih u Evropi: povećanje dostupnosti prilika za učenjeEurydice izveštaj o obrazovanju i obukama odraslih je usmeren na mere ispunjavanja uslova za najranjivije kategorije odraslih, posebno onih sa nedovoljno razvijenim ključnim veštinama ili nedovoljnim kvalifikacijama, pružajući im odgovarajući pristup mogućnostima celoživotnog učenja.Dostupan je i skraćeni prikaz ove studije koji pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
Preduzetničko obrazovanje u školama u EvropiU ovoj publikaciji je dat pregled najnovijih dostignuća u razvoju ovog aspekta obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u evropskim zemljama. U prikupljanju podataka za ovu studiju učestvovale su 33 zemlje članice Eurydice mreže, uključujući i Srbiju.Dostupan je i skraćeni prikaz ove studije koji pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
Jezici u višim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju: pregled nacionalnih testiranja u Evropi 2014/15Ovaj izveštaj pruža uporedni pregled nacionalnih jezičkih testova za srednjoškolce u Evropi. U studiju su bile uključene 34 zemalje među kojima i Srbija. Prikupljeni podaci su za 2014/2015. godinu.Dostupan je i skraćeni prikaz ove studije koji pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
Preporučeni godišnji fond časova u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi 2015/16.Izveštaj pruža informacije o preporučenom minimumu časova za ključne predmete u redovnom obaveznom obrazovanju u 37 evropskih zemalja uključenih u Eurydice mrežu. Publikacija daje uporedni pregled razlika između osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja i identifikuje promene nastale od 2010/11. godine. 
2015
Obezbeđivanje kvaliteta u obrazovanju: politike i pristupi evaluaciji škola u EvropiOvaj izveštaj analizira strukture i organizaciju evaluacije škola u osnovnom i obaveznom srednjem obrazovanju. Obuhvata sve države članice EU, kao i Island, Norvešku, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Tursku. U izveštaju se analiziraju dve glavne vrste evaluacija škola: eksterna evaluacija, koju sprovode evaluatori koji nisu nastavno osoblje određene škole, i interna evaluacija, koju pre svega sprovode pripadnici nastavnog osoblja određene škole.Skraćeni prikaz  ove studije dostupan je od 2016. godine i pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
 Evropski prostor visokog obrazovanja u 2015. godini: izveštaj o primeni Bolonjskog procesaIzveštaj nudi presek stanja primene Bolonjskog procesa iz različitih perspektiva, koristeći podatke sakupljene u prvoj polovini 2014. godine. Pruža kvalitativne informacije i statističke podatke i obuhvata sve glavne aspekte reformi visokog obrazovanja sa ciljem skladnog funkcionisanja Evropskog prostora visokog obrazovanja. Izveštaj se nadovezuje na prvi izveštaj o primeni Bolonjskog procesa iz 2012. godine i razvijen je u saradnji između Grupe za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-up Group – BFUG), Eurostat, Eurostudent i Eurydice. 
 Rešavanje problema ranog prekida školovanja u Evropi: strategije, politike i mereU ovom zajedničkom izveštaju Eurydice mreže i Cedefopa se razmatra tema ranog prekida školovanja (RPŠ) iz različitih perspektiva, sa pregledom nekih od centralnih problematika koje se odnose na temu.Skraćeni prikaz se zasniva na ključnim političkim porukama navedenim u konačnom izveštaju i fokusiran je na oblasti opšteg obrazovanja na koji kreatori politike mogu da imaju najdirektniji uticaj.
 Uporedni pregled preporučenog godišnjeg fonda časova u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi 2014-15.Informacija o tome koliko vremena se posveti nastavi određenog predmeta ili „fondu časova” može biti koristan pokazatelj vrednosti koja se dodeljuje jednom predmetu i njegovom relativnom značaju u nastavnom planu i programu. U ovoj kratkoj uporednoj analizi predstavljeno je i razmotreno pet pokazatelja na osnovu jedne planirane školske godine. Svi pokazatelji se odnose samo na opšte obrazovanje. 
 Nastavnička profesija u Evropi: prakse, percepcije i politikeOvaj Eurydice izveštaj analizira vezu između politika koje se bave regulisanjem nastavničke profesije u Evropi i stavova, praksi i percepcija nastavnika. Analizom su pokriveni aspekti kao što su inicijalno obrazovanje nastavnika, kontinuirani profesionalni razvoj, mobilnost, demografske karakteristike natavnika, uslovi rada i atraktivnost nastavničke profesije. Izveštaj je baziran na Eurydice i Eurostat/UOE podacima, kao i na sekundarnim analizama TALIS ispitivanja iz 2013. godine.U skraćenom prikazu su dati neki od najvažnijih zaključaka izveštaja, sa posebnim osvrtom na prelazak sa obrazovanja u nastavničku profesiju, kontinuirani profesionalni razvoj, transnacionalne mobilnosti, demografske odlike i uslove rada nastavnika.
2014
 Razvoj ključnih kompetencija u evropskim školama – izazovi i prilike za politiku, 2011-12.Ovim izveštajem se revidiraju politike za razvoj ključnih kompetencija u evropskim školama. Obuhvaćena je 31 evropska zemlja(zemlje članice EU, Hrvatska, Island, Norveška i Turska), a kao referentne godine se uzimaju 2011/12. Podaci pokrivaju obavezno osnovno i srednjoškolsko opšte obrazovanje. 
 Finansiranje škola u Evropi: mehanizmi, metode i kriterijumi u javnom finansiranjuOvaj izveštaj predstavlja okvir za razumevanje strukture sistema finansiranja osnovnog i srednjeg obrazovanja. U njemu se analiziraju nivoi organa koji su suključeni, metode i kriterijumi koji se primenjuju za određivanje obima sredstava za finansiranje školskog obrazovanja.Dostupan je i skraćeni prikaz ove studije koji pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
 Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: pristup, zadržavanje i mogućnost zapošljavanja, 2014.Izveštaj daje uvid u nacionalne i institucionalne politike i prakse koje za cilj imaju povećanje i proširenje pristupa, smanjenje osipanja studenata i povećanje stepena mogućnosti zapošljavanja diplomiranih studenata visokog obrazovanja u Evropi. 
 Fizičko vaspitanje i sport u evropskim školamaIzveštaj daje prikaz stanja fizičkog vaspitanja i sportskih aktivnosti u školama u 30 evropskih zemalja. Izveštajem se obuhvataju osnovno i niže srednje obrazovanja i daje uvid u sledeće teme: nacionalne strategije i inicijative širokih razmera kada postoje, status fizičkog vaspitanja u nacionalnom nastavnom planu i programu i službenim dokumentima, preporučeni godišnji broj sati nastave, ocenjivanje učenika, obrazovanje nastavnika, vannastavne aktivnosti i planirane reforme. 
 Ključni podaci o nastavnicima i školskim rukovodiocima u Evropi, 2013Izveštaj sadrži 62 indikatora o nastavnicima i direktorima škola, od predškolskog do višeg srednjeg obrazovanja u 32 zemlje. Pokrivene su teme: inicijalno obrazovanje nastavnika i podrška nastavnicima početnicima; zapošljavanje; poslodavci i ugovori; kontinuirani profesionalni razvoj i mobilnost; uslovi za rad i zarade, kao i nivoi autonomije i odgovornosti nastavnika i direktora škola.Dostupan je i skraćeni prikaz ove studije koji pruža kratak prikaz izabranih tema koje se obrađuju u izveštaju.
 Ključni podaci o predškolskom obrazovanju i vaspitanju u Evropi, 2014.Ovaj izveštaj, koji se objavljuje u saradnji sa Statističkim zavodom EU (Eurostat), sadrži 61 indikator i komparativnu analizu predškolskog obrazovanja i vaspitanja (POV) u 32 države Evrope (37 obrazovnih sistema). U njemu je obrađen veći broj specifičnih pitanja koja su važna donosiocima politika, kao što su dostupnost POV, upravljanje, obezbeđenje kvaliteta, pristupačnost, kvalifikacije zaposlenih i njihove obuke, rukovođenje, uključenost roditelja i mere za podršku deci iz ugroženih grupa. 
 Ključni podaci o podučavanju jezika u evropskim školama, 2012. Ovaj skraćeni prikaz izveštaja pruža sliku o sistemima podučavanja jezika u 32 evropske zemlje. Sadrži 61 pokazatelj iz 4 različita izvora kojim se opisuje kontekst i organizacija podučavanja stranog jezika, nivo učešća učenika i inicijalnog i kontinuiranog obrazovanja nastavnika stranih jezika.
 Mobilnost nastavnog osoblja u visokom obrazovanju: nacionalne politike i programiSvrha ovog uporednog izveštaja jeste da pruži pregled nacionalnih politika i mera koje se tiču mobilnosti nastavnog osoblja u visokom obrazovanju. Posebno se izdvajaju nacionalni, bilateralni i regionalni programi za podsticanje mobilnosti nastavnog osoblja u visokom obrazovanju. 
 Uporedni pregled nastavnog fonda časova u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi 2013-14.Podaci u ovom izveštaju su predstavljeni u grafikonima koji prikazuju preporučeni godišnji nastavni fond časova za svaki razred, prema kategoriji nastavnog predmeta i zemlji. Publikacija sadrži i definicije kategorija nastavnih predmeta i nastavnog plana i programa. U ovoj kratkoj uporednoj analizi predstavljena su i razmotrena tri pokazatelja. 
Skip to content