Produžen rok: Javni poziv za podnošenje prijava za mentorski rad za pripremu obrazovnih ustanova i omladinskih organizacija za učešće u programu Erazmus+

Fondacija Tempus objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za mentorski rad za pripremu obrazovnih ustanova i omladinskih organizacija za učešće u programu Erazmus+. Na javni poziv mogu da se prijave: predškolske ustanove, sve vrste osnovnih i srednjih škola, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, škole za osnovno funkcionalno obrazovanje odraslih i organizacije koje su aktivne u oblasti rada s mladima.

Cilj javnog poziva je da se ustanovama i organizacijama koje rade s licima sa hendikepom, invaliditetom ili polaznicima koji su u lošijem socio-ekonomskom položaju pruže konkretna znanja i veštine za uspešno podnošenje projekata u okviru programa Erazmus+ i korišćenje svih mogućnosti koje ovaj program pruža. Pod učesnicima u lošijem socio-ekonomskom položaju se podrazumevaju svi koji žive u riziku od siromaštva, kao i oni koji žive u udaljenim i ruralnim oblastima.

Za učešće na konkursu potrebno je da se popuni registracioni formular na vebsajtu Fondacije Tempus. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar, u 23.59 časova. Učestvovanje u Erazmus+ programu omogućava institucijama koje prijavljuju projekte da unaprede metode nastave, stručna znanja zaposlenih, učenika i polaznika, kao i da se povežu i sarađuju s kolegama iz inostranstva. Program pruža i dodatnu finansijsku podršku ustanovama koje u svoje projektne aktivnosti uključuju pojedince sa smanjenim mogućnostima i, na taj način, omogućava njihovo nesmetano učešće.

Mentorski rad se sastoji od sledećih aktivnosti:

  • utvrđivanja potreba organizacija i ustanova i njihovo povezivanje sa mogućnostima koje program Erazmus+ pruža;
  • pružanja podrške u razvijanju inicijalnih ideja učesnika za predloge projekata za KA1 i KA2 projekte;
  • podizanja kapaciteta ustanova i organizacija za pisanje KA1 i KA2 projekata u oblastima opšteg, stručnog obrazovanja i obuka, obrazovanja odraslih i u oblasti rada s mladima.

 Učesnici će po završetku mentorskog rada moći da:

  • razlikuju vrste projekata i da odaberu pravi tip projekta za svoju ideju;
  • ovladaju procedurama za podnošenje projekata mobilnosti i partnerstava za saradnju;
  • razrade već osmišljene najvažnije delove projektne prijave;
  • rade na daljem unapređenju svoje projektne prijave i da
  • prepoznaju kako mogu da koriste raspoložive resurse u okviru programa Erazmus+.

Kriterijumi za odabir:

Osnovni preduslovi koje ustanove/organizacije moraju da ispune kako bi ušle u proces selekcije za mentorski rad su:

  • da nisu ranije imale finansirane projekte u okviru Erazmus+ programa;
  • da rade sa polaznicima sa smanjenim mogućnostima (hendikep, invaliditet, zdravstveni problemi, nizak životni standard, zavisnost od sistema socijalne zaštite, dugotrajna nezaposlenost, siromaštvo, pojedinci iz udaljenih, ruralnih ili nerazvijenih oblasti, pojedinci koji rano napuštaju školu i odrasli polaznici s niskim kvalifikacijama, koji su upisani na neke od programa za odrasle, pojedinci s migrantskim ili izbegličkim statusom, koji pripadaju nacionalnoj ili etničkoj manjini, korisnici znakovnog jezika).

Prednost će imati ustanove/organizacije iz nedovoljno razvijenih opština, kao i ustanove koje su učestvovale u eTwinningu (odnosi se na predškolske ustanove, osnovne i srednje škole).

Podrška odabranim ustanovama u formi mentorskog rada biće sprovedena u periodu od 15. oktobra 2023. do 15. aprila 2024. godine.

Neophodan uslov za učešće na konkursu je potvrda direktora ustanove u kojoj su navedeni predstavnici te ustanove. Nominaciju direktora možete da dostavite Fondaciji Tempus najkasnije tri radna dana nakon obaveštenja da ste ušli u uži izbor učesnika mentorskog rada. Nominacije treba da pošaljete na odgovarajuću imejladresu, u zavisnosti od oblasti programa za koju ste zainteresovani.

Potvrdu za nominaciju predstavnika ustanove možete da preuzmete ovde.

Stručna komisija će oceniti sve prijave koje ispunjavaju formalne uslove, nakon čega će doneti zajedničku odluku o tome koje ustanove/organizacije mogu da učestvuju u mentorskom radu. Broj odabranih ustanova je ograničen na maksimalno 20. Rezultati konkursa biće objavljeni na veb-sajtu Fondacije Tempus.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati s Fondacijom Tempus telefonom na broj 011 33 42 430, birajući opciju 3 (Sektor za opšte, stručno i obrazovanje odraslih), opciju 5 (Grupa za mlade, informisanje i sport) ili imejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti programa za koju ste zainteresovani:

Opšte i stručno obrazovanje i obuke:

schools-vet@tempus.ac.rs

Obrazovanje odraslih:

adult-education@tempus.ac.rs

Grupa za mlade, informisanje i sport:

youth@tempus.ac.rs

Skip to content