Питања и одговори о ослобађању од ПДВ-а

1. Који су документи потребни за ослобађање од ПДВ-а?

2. Где се оверава ППО ПДВ образац?

3. Колико времена је потребно да се овери ППО ПДВ образац?

4. Како се попуњава образац?

5. Где је могуће пронаћи/преузети ППО ПДВ образац?

1. Који су документи потребни за ослобађање од ПДВ-а?

Приликом подношења првог захтева за ослобађање од ПДВ-а Пореској управи, корисници донација треба да доставе следеће:

• Копију уговора, Grant agreement-a и партнерског уговора, ако је организација или институција партнер на пројекту а не подносилац, тј. само копију оних страна уговора, преведену на српски језик од стране судског тумача, које садрже кључне елементе и то:

1. ко су уговорне стране
2. износ средстава који је предмет уговора о донацији
3. датум почетка и завршетка примене уговора (датум почетка и завршетка пројекта)
4. списак чланова конзорцијума са седиштем у Републици Србији ако се доставља Grant agreement
5. страна са потписницима уговора

(реф. Релевантна законска регулатива: Члан 27. и Члан 43. Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза)

•Допис са отиском печата
• Допис (адресиран на Пореску управу, Централу, Сектор за контролу) са подацима о лицима овлашћеним за издавање потврда о пореском ослобођењу уз доказ о депонованом потпису овлашћеног лица (ОП образац)

II Да бисте се ослободили од плаћања ПДВ-а, потребно је:
• Пре свега добавити предрачун од добављача (у случају да је у систему ПДВ-а)

Предрачун треба да садржи:
1. Податке о добављачу (из АПР-а): назив, адресу, телефон, ПИБ (порески идентификациони број)
2. Податке о купцу: назив, адресу, ПИБ
3. Број предрачуна
4. Датум и место издавања предрачуна
5. Опис робе или услуге
6. Цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом (у случају да у истом предрачуну постоји и услуга/роба на коју се не обрачунава ПДВ, неопходно је робу/услугу приказати као одвојену ставку која не улази у основицу за обрачун ПДВ-а)
7. Уколико се предрачун односи на услуге које се испоручују у одређеном временском периоду, потребно је навести тачан датум тј. период када ће се та активност извршити и мора бити у будућности (нпр. организација тренинга од 28. октобра 2016. до 31. октобра 2016. године) или пре завршетка активности.
8. Потпис и печат (уколико је предрачун пуноважан без потписа и печата неопходно је то и навести)

Предрачун не сме да садржи:
1. У наслову предрачуна Рачун или Фактура
2. Напомене да се зарачунава законска затезна камата у случају да се не плати у року и сл.

• Попуњен образац за ослобађање од ПДВ-а (Образац ППО-ПДВ), са јединственим ПИБ-ом, печатом и потписом
• Пореској управи се доставаљају три примерка Обрасца ППО-ПДВ и један примерак предрачуна (може и копија предрачуна)
• Оригинал примерак Обрасца ППО-ПДВ-а достављате добављачу, други примерак архивирате у вашој финансијској архиви, трећи остаје у Пореској управи
• добављач на основу Потврде треба да вам достави рачун на коме ће бити приказана цена без ПДВ-а, са напоменом која наводи да је услуга/роба ослобођена ПДВ-а у складу са бројем (број овере из Пореске управе) Обрасца ППО-ПДВ.

2. Где се оверава ППО ПДВ образац?

Сви корисници донација и повезана лица, за оверу ППО-ПДВ обрасца, Захтеве за ослобађање од ПДВ-а са пропратном документацијом подносе лично Централи Пореске управе, Сектору за контролу на адресу: ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд.

Корисницима, чије се седиште не налази на територији града Београда, омогућено је да оригиналан Захтев са пропратном документацијом доставе препорученом поштом на наведену адресу, а да преузимање изврше лично на адреси Централе Пореске управе.

НАПОМЕНА: Oбавезно навести име, презиме и број телефона одговорних службеника које Пореска управа може да контактира у ситуацији да је потребна исправка или додатни документ (објашњење).

3. Колико времена је потребно да се овери ППО ПДВ образац?

    • У досадашњој пракси, у случају да је оригиналан Захтев са пропратном документацијом комплетан и исправан, потребно време за оверу ППО-ПДВ обрасца је 1-2 дана.
    • Изузетно, када се ради о већем износу, овера обрасца ППО-ПДВ траје до 3 дана.

4. Како се попуњава ППО ПДВ образац?

Приликом попуњавања обрасца ППО-ПДВ потребно је обратити пажњу на следеће:

  • Подаци о подносиоцу захтева:

Организација/институција……

Адреса и

ПИБ

У доњем десном углу треба да стоји потпис и печат овлашћеног лица организације/институције…..

  • Подаци о Међународном уговору који је основа за програм Еразмус+:

1. Назив уговора: Оквирни споразум између Владе Републике Србије и Европске Комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)

2. Датум потписивања: потписан 23.12.2014. године

  • Подаци о појединачном пројекту, уписује се:

1. назив и број пројекта из Уговора о донацији (нпр. Темпус ЈП 145 887…)

2. вредност пројекта – износ донације из Уговора предвиђен за ослобађање

  • Подаци о обвезнику (добављачу) ПДВ из АПР-а:

1. Назив обвезника – са сајта http://www.poreskauprava.gov.rs/pib.html

2. Адреса – са сајта http://www.poreskauprava.gov.rs/pib.html

3. ПИБ – из профактуре

4. Вредност – уписује се укупан износ без ПДВ-а у динарима

5. Где је могуће пронаћи/преузети ППО ПДВ образац?

Потврду о пореском ослобађању за обвезника ПДВ-а, који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање (за међународне уговоре) можете пронаћи на следећем линку:

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pdv/ppopdv.html

Последње модификовано: децембар 18, 2017Публикације: