Питања и одговори о ослобађању од ПДВ-а

1. Који су документи потребни за ослобађање од ПДВ-а?

2. Где се оверава ППО ПДВ образац?

3. Колико времена је потребно да се овери ППО ПДВ образац?

4. Како се попуњава образац?

Релевантна законска регулатива: измена Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 120/1240/1582/1586/1511/1621/1744/18 – др. закон, 48/1862/18) која омогућава подношење захтева за оверу потврде о пореском ослобођењу ПДВ, у електронском облику, преко портала Пореске управе од 01.01.2019. године.

 

1. Који су документи потребни за ослобађање од ПДВ-а?

У зависности од тога да ли вам је пројекат одобрен од стране Фондације Темпус, неке националне агенције друге европске земље или Извршне агенције из Брисела, разликује се поступак и документација коју је потребно да доставите.

За пројекте одобрене од стране Фондације Темпус

Фондација Темпус ће након потписивања уговора о финансирању са корисником, обавестити Пореску управу о одобреним пројектима у оквиру Еразмус+ програма, о висини гранта и року трајања пројеката.

Пре подношења првог захтева Пореској управи за ослобађање од ПДВ-а, на еПорези порталу, у оквиру Еразмус+, треба да унесете/поставите (upload) потписан уговор у складу са корисничким упутством.

У случају да као координатор имате партнере на пројекту, неопходно је да унесете и поставите основни уговор (са Фондацијом) и све уговоре са партнерима у складу са корисничким упутством. У овом случају за вас бирате опцију „Имплементарни партнер“ и постављате уговор са Фондацијом, док приликом уноса партнерских уговора бирате опцију „корисници“ и постављате ваш међусобни уговор.

За пројекте одобрене код других националних агенција

Пре подношења првог захтева Пореској управи (препорука је одмах након потписивања уговора о учешћу у пројекту) за ослобађање од ПДВ-а, неопходно је да, о одобреном пројекту, уз приложени оригинал уговора, обавестите Фондацију Темпус на следеће имејл адресе:

Фондација Темпус након обавештења са Ваше стране, формално доставља обавештење Пореској управи о одобреном пројекту као и о висини гранта и року трајања пројеката.

Приликом уноса пројекта на порталу еПорези, одабирате Еразмус+ као кровни уговор и  постављате (upload) потписан уговор (превод кључних елемената од стране судског тумача) у складу са корисничким упутством.

 

Пројекти одобрени од стране Извршне агенције (ЕАЦЕА)

Пре подношења првог захтева Пореској управи (препорука је одмах након потписивања уговора) за ослобађање од ПДВ-а, неопходно је да, о одобреном пројекту, уз приложени оригинал уговора или партнерски уговор и документ (уколико није саставни део уговора) који доказује прерасподелу средстава по члановим конзорцијума, обавестите Фондацију Темпус на следеће имејл адресе:

 • за КА101, КА102, КА104, КА201, КА202 и КА204 – schools-vet@tempus.ac.rs
 • за КА206, КА211, КА230, Жан Моне, Еразмус Мундус заједничке мастер програме и пројекте у области спорта на којима учествују високошколске установе из Србије – higher-education@tempus.ac.rs
 • за КА214 (Изградња капацитета у области младих – Омладински прозор Западни Балкан) и КА213 (Изградња капацитета у области младих – Сарадњи са програмским и партнерским ACPALA земљама (ACPALA – African, Caribbean and Pacific, Asian and Latin American) – youth@tempus.ac.rs.

Фондација Темпус, формално обавештава Пореску управу о свим одобреним пројектима по Позиву за пројекте у оквиру програма Еразмус+ као и о висини гранта и року трајања пројеката

Уколико је корисник из Србије:

 • Координатор пројекта: на еПорези порталу, треба да поставите (upload) уговор са Извршном агенцијом (Grant agreement) на енглеском и српском језику (превод кључних елемената од стране судског тумача) у складу са корисничким упутством. Такође, уколико имате партнере из Србије, постављате и партнерске уговоре са њима и додајете их као кориснике.
 • Партнер на пројекту, а координатор није из Србије:  на еПорези порталу постављате (upload) оригинал уговора и превод на српском језику (превод кључних елемената од стране судског тумача) у складу са корисничким упутством.

Кључни елементи уговора (странице уговора за превод):

 1. Ко су уговорне стране
 2. Износ средстава који је предмет уговора о донацији
 3. Датум почетка и завршетка примене уговора (датум почетка и завршетка пројекта)
 4. Списак чланова конзорцијума са седиштем у Републици Србији ако се доставља Grant agreement
 5. Страна са потписницима уговора

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПДВ-а

Како бисте извршили ослобађање, потребно је прибавити предрачун од добављача (у случају да је у систему ПДВ-а)

Предрачун треба да садржи:

 1. Податке о добављачу (из АПР-а): назив, адресу, телефон, ПИБ (порески идентификациони број)
 2. Податке о купцу: назив, адресу, ПИБ
 3. Број предрачуна
 4. Датум и место издавања предрачуна
 5. Ако је исказан рок важења предрачуна, предрачун мора бити важећи минимум на дан овере
 6. Опис робе или услуге
 7. Цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом (у случају да у истом предрачуну постоји и услуга/роба на коју се не обрачунава ПДВ, неопходно је робу/услугу приказати као одвојену ставку која не улази у основицу за обрачун ПДВ-а)
  8. Уколико се предрачун односи на услуге које се испоручују у одређеном временском периоду, потребно је навести тачан датум тј. период када ће се та активност извршити и мора бити у будућности (нпр. организација тренинга од 28. октобра 2020. до 31. октобра 2020. године) или пре завршетка активности.
 8. Потпис или идентификација у складу са законом Републике Србије.

Предрачун не сме да садржи:

 1. У наслову предрачуна Рачун или Фактура
 2. Напомене да се зарачунава законска затезна камата у случају да се не плати у року и сл.

2. Где се оверава ППО ПДВ образац?

Од 01.01.2019. године, ППО ПДВ образац се добија кроз апликацију еПорези.

3. Колико времена је потребно да се овери ППО ПДВ образац?

Како процес зависи искључиво од Пореске управе, Фондација Темпус није у могућности да даје информације о тачном времену потребном за оверу ППО ПДВ обрасца. Међутим, из досадашње праксе бисмо препоручили корисницима средстава да планирају са два радна дана за унос и оверу ППО ПДВ обрасца.

4. Како се попуњава ППО ПДВ образац?

У складу са корисничким упутством. Приликом уноса за Међународни уговор, из падајућег менија одабрати Еразмус+.

Последње модификовано: February 11, 2021Публикације: