Odobreni projekti: KA2 visoko obrazovanje

Na ovoj stranici se nalaze sve potrebne informacije za korisnike čiji su projekti strateških partnerstava u visokom obrazovanju odobreni 2019. i 2020. godine u okviru Erazmus+ programa koji je trajao od 2014. do 2020. godine.

Ovde možete pronaći informacije o odobrenim projektima, spisak savetnika kojima se možete obratiti, kao i odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi ovih tipova projekata.

Одобрени КА203 пројекти: 2019. и 2020. година

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti visokog obrazovanja (KA203) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA203 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

2019-1-RS01-KA203-000880

New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER

Univerzitet u Beogradu

250.231,00

Tatjana Stanković

2019-1-RS01-KA203-000901

STEM in Heritage Sciences

Univerzitet u Beogradu

327.424,00

Olga Jovanović

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za finansiranje u oblasti visokog obrazovanja (KA203) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA203 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

2020-1-RS01-KA203-065407

Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education

Univerzitet u Beogradu

246.922,00 EUR

Tatjana Stanković

 

2020-1-RS01-KA203-065388

Mathematics of the Future: Understanding and Application of Mathematics with the help of Technology

Univerzitet u Novom Sadu

152.867,00 EUR

Olga Jovanović

 

Одобрени КА226 пројекти: 2020. година

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata strateških partnerstava za podršku u digitalnom obrazovanju (Partnerships for Digital Education Readiness) za finansiranje u oblasti visokog obrazovanja (KA226) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA226 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

Projektni savetnik

2020-1-RS01-KA226-HE-094538

Effective teaching for student engagement & success in digital learning environment

Univerzitet u Beogradu

103.440,00

Darko Milogorić

 

2020-1-RS01-KA226-HE-094527

Digital internship model for higher professional studies

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Užice

50.046,00

Darko Milogorić

 

2020-1-RS01-KA226-HE-094562

Development of digital approach for occupational health and safety systems in higher education courses

Univerzitet u Novom Sadu

38.098,00

Darko Milogorić

 

2020-1-RS01-KA226-HE-094555

Digital education in veterinary studies

Univerzitet u Beogradu

112.204,00

Olga Jovanović

 

2020-1-RS01-KA226-HE-094550

Repozitorijum otvorenih sadržaja obrazovanja radi laboratorijske podrške u prirodnim i tehničkim naukama

Univerzitet u Kragujevcu

143.295,00

Tatjana Stanković

 

Питања и одговори КА2 пројекти

Уговори и партнери

 

 1. Ко потписује Уговор о додели наменских бесповратних средстава?

 Уговор о додели наменских бесповратних средстава потписује правни заступник координаторске установе са Фондацијом Темпус.

 1. Који је рок за потписивање партнерских уговора?

Партнерске уговоре је потребно потписати што пре (на самом почетку спровођења пројекта), али тачан рок за достављање потписаних уговора није дефинисан.

 1. На који начин се достављају партнерски уговори?

Потписане примерке партнерских уговора довољно је у форми скенираних докумената поставити на Кориснички простор, у фолдер Уговорна документација. Предлажемо да, ради прегледности, у оквиру  овог фолдера креирате подфолдер Партнерски уговори, те да у њега окачите ове документе.

 1. Да ли је потребно доставити и оригиналне партнерске уговоре Фондацији Темпус?

Не, оригиналне потписане партнерске уговоре је потребно чувати у сопственој архиви, јер Фондација Темпус задржава право да их тражи на увид.

 1. Ако једна партнерска организација на пројекту жели да свој део средстава пребаци другој партнерској организацији, која ће обавити њихов део активности, да ли је то могуће?

Уколико партнери желе да се одрекну дела средстава, у оквиру исте буџетске линије, потребно је да постоји писани доказ да се партнер чија средства се пребацују сложио са овом изменом. Све дозвољене прерасподеле буџетских средстава, дефинисане су у Уговору чланом И.3.3.

 1. Шта се дешава уколико се током трајања пројекта партнер повуче?

Уколико се током трајања пројекта партнер повуче, корисник је дужан да попуни Захтев за измену Уговора. Уколико је партнер један од минимум 3 партнера из 3 партнерске земље, потребно је увести новог партнера из партнерске земље уместо њега. Избор новог партнера не би смео да угрози садржај и циљеве самог пројекта за који су добијена средства.

 1. Шта се дешава уколико се током трајања пројекта дода нови партнер?

Уколико се током трајања пројекта дода нови партнер, корисник је дужан да попуни Захтев за измену Уговора. Важно је имати на уму да се буџет не може повећати и да је важно да се циљеви пројекта не мењају. Такође, потребно је да се потпише Мандате са новим партнером, као и сагласност (у слободној форми) осталих партнера о прихватању новог партнера.

 

Рад на пројекту – timesheets, уговори појединаца и спроведене активности

 

 1. У којој форми је потребно припремити timesheets?

У timesheet-овима је потребно да је јасно видљиво:

 • колико времена је особа провела у раду на одређеној активности
 • у оквиру које буџетске категорије је активност спроведена (пројектни менаџмент, резултати интелектуалног рада)
 • коју улогу је особа имала у спровођењу те активности (менаџер, истраживач/наставник, администратор, техничко особље). Потребно је да се у timesheet-овима раздвоје задаци које особа обавља да би било могуће да се обрачуна трошак.

Тimesheet-ове је потребно припремати или за сваког члана тима одвојено за сваку категорију, или један timesheet по особи али са видљивим категоријама.

Рад током пројектних састанака се не уноси у timesheet-ове.

Тimesheet мора да буде потписан од стране надређених особа на установи, које би валидирале радни учинак члана пројектног тима.

Тimesheet-ови и број дана декларисан на Мobility Тool+ платформи треба да буду усклађени (број у МТ-у не сме бити већи него на timesheet-овима).

Напомињемо, МТ не дозвољава уношење децимала, тако да је савет да се у timesheet-ове уносе цели дани.

Уколико Вам је потребно, Фондација Темпус вам може доставити пример timesheet-а.

 1. Колико радних сати је дозвољено имати по дану?

У вођењу евиденције о радним данима, примењује се национално законодавство, што је у случају Србије 8 часова.

 1. На који начин се доказује да је особа радила на пројекту?

Да би рад особе био приписан буџетском коришћењу пројекта, потребно је:

 • да су чланови пројектног тима формално повезани са установом која је партнер/координатор на пројекту (нпр. запослени на факултету/институту који је чланица универзитета може бити део пројектног тима),
 • да постоје timesheet -ови и да се трајање активности поклапа са одобреним буџетом, тј. Анексом II,
 • да су резултати интелектуалног рада квалитетно спроведени и у складу са пројектном пријавом,
 • да су чланови пројектног тима примали надокнаду за свој рад на пројекту.
 1. Да ли студенти могу бити чланови пројектног тима?

Студенти, уколико нису уговорно везани за институцију, не могу бити део пројектног тима нити могу бити исплаћивани за свој рад кроз додељена наменска бесповратна средства.

 

Правдање у оквиру појединачних буџетских категорија

 

 1. Како се правдају јединични трошкови (unit costs)?

Прецизна сума која је исплаћена за ову врсту трошка се не проверава, али се проверава да ли се активност десила (да ли је особа којој се трошак исплаћује присуствовала догађају, да ли је припремљен резултат интелектуалног рада, итд.).

 1. Како се правдају стварни трошкови (real costs)?

 Стварни трошкови се правдају рачунима који документују трошак који је настао у оквиру пројекта и који је исплаћен. Дакле, за разлику од јединичних трошкова, код стварних трошкова гледа се тачан износ који је исплаћен.

 1. Шта су ванредни трошкови и како се правдају?

Ванредни трошкови могу бити удео у трошковима у вези са  подуговарањем или куповином добара или услуга и трошкови обезбеђења финансијске гаранције. За њихово правдање потребно је чувати оригинале свих рачуна и изводи везани за наведене трошкове. У питању су стварни трошкови, стога се конкретни износи проверавају и сабирају.

 1. Које активности могу да се спроводе у оквиру буџетске линије управљање и спровођење пројекта (Project Management and Implementation)?

 У оквиру ове буџетске категорије, наредне активности могу бити спроведене:

 • планирање,
 • управљање финансијама,
 • координација и комуникација између партнера,
 • виртуелна сарадња пројектног тима
 • локалне активности на пројекту (рад са студентима у оквиру учионице, организација комбинованог учења и сл.);
 • информисање, промоција, дисеминација пројекта (брошуре, леци, вебсајт пројекта и сл.), идр.

У питању су јединични трошкови који се оправдавају кроз увид у то да су се наведене активности десиле, док се износи трошкова се не сагледавају.

 1. Ко може да учествује у активностима учења, наставе и обука (Learning, teaching, training activities)?

Да бисте били сигурни ко у оквиру планиране активности учења, наставе и обука има право да учествује, погледајте Програмски водич за годину у којој сте подносили пројектну пријаву, у секцији ADDITIONAL ELIGIBILITY CRITERIA.

У оквиру ових активности, начелно могу да учествују и наставници и студенти, али то мора бити одобрено у буџетским табелама у Анексу II Уговора.

 1. Како се правда учешће на активностима учења, настава и обука (Learning, teaching, training activities)? Како се правда учешће на међународним састанцима пројектног тима (Transnational project meetings)?

За правдање учешћа на обе врсте догађаја, довољни су:

 • pачуни
 • kарте
 • путни налози
 • листе учесника,
 • агенда, записници
 • презентације са догађаја, фотографије итд.

У случају путовања, проверава се:

 • постојање бординг/аутобуских/возних карата за предвиђене датуме и на име одређене особе,
 • постојање рачуна за смештај за предвиђене датуме и на име одређене особе (не проверавају се износи исплаћени за карту и смештај),
 • сертификати о учешћу, листе учесника, записници/презентације са састанака, налози за службени пут, фотографије са догађаја и других доказа који ће потврдити да се догађај одиграо и да су особе присуствовале самом догађају.
 1. Како се правдају трошкови догађаја за ширење резултата пројекта (multiplier events)?

Догађаји за ширење резултата пројекта са одобреним трошковима за националне и међународне конференције, семинаре, догађаје који деле и шире интелектуалне производе, реализоване кроз пројекат учесницима догађаја (који нису из организација у пројекту) – правдава се кроз:

 • листу учесника,
 • програм рада и
 • пропратни материјал

Догађаји имају за циљ да се информације о резултатима пројекта шире ван конзорцијума.

 1. За које особе је дозвољено повући средства за учешће у догађајима за ширење резултата пројекта (multiplier events)?

Средства за учешће на овим догађајима је могуће утрошити само за особе које нису део установа које су партнери на пројекту.

Другим речима, није могуће да особе са установа које су партнери на пројекту буду гости догађаја за које ће бити повучена средства кроз ову буџетску линију.

Дакле, за мултиплиер догађаје средства могу да се повуку само за учеснике који нису са партнерских установа на пројекту – ово искључује и студенте са партнерских установа.

Студенти са универзитета који нису партнери на пројекту као и особе са установа које имају статус придружених партнера на пројекту могу да се броје у учеснике догађаја.

Учесници догађаја могу да буду и са партнерских установа, под условом:

 • да дођу о свом трошку, или
 • да се средства за њих повуку из буџетске категорије урављање пројектом и његово спровођење, или
 • да се истовремено организује и пројектни састанак (transnational project meeting) па да о том трошку и партнери присуствују овимдогађајима.
 1. На који начин се правда припрема производа интелектуалног рада (Intellectual Outputs)?

За правдање производа интелектуалног рада (О) потребно је да:

 • остварен производ интелектуалног рада буде постављен на кориснички простори и (уколико је производ готов) на сајту пројекта и платформи за дисеминацију
 • на кориснички простор буде постављен доказ о времену које је особље утрошило за рад на производима интелектуалног рада (нпр. потписани timesheet-ови)
 • доказ о формалној повезаности особе са установом буде постављен на кориснички простор. Треба имати на уму да је потребно доказати континуитет формалне повезаности особа које су ангажоване на изради ових производа и установе која их ангажује.
 1. На који начин доставити пратећу документацију која није на српском нити енглеском језику?

За сва документа (изводи, уговори и сл.), која су достављена на другом језику осим на српском и енглеском, потребно је направити неформални превод битних елемената.

 1. Где је потребно поставити лого ЕУ и клаузулу о одбијању одговорности Европске комисије?

Лого ЕУ и клаузула о одбијању одговорности ЕК (disclaimer) потребно је поставити на све материјале и платформе развијене у оквиру пројекта а оје су јавно доступне, као што су:

– видео материјали

– постери, инфографици

– силабус предмета, практикуми, књиге развијене у оквиру пројекта

– вебсајт пројекта

– друштвене мреже пројекта (нрп. Facebook страница, YоuTube канал)

– агенде догађаја, листа учесника

– презентације, планови, стратегије

– сав други материјали видљиви јавности.

Наш предлог је да припремите образац (template) PPT презентација, Wоrd докумената који ће садржати све потребне елементе визуелног идентитета и дистрибуирати их партнерима да их користе у свим активностима.

Релевантна законска регулатива: измена Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 120/1240/1582/1586/1511/1621/1744/18 – др. закон, 48/1862/18) која омогућава подношење захтева за оверу потврде о пореском ослобођењу ПДВ, у електронском облику, преко портала Пореске управе од 01.01.2019. године.

 

1. Који су документи потребни за ослобађање од ПДВ-а?

У зависности од тога да ли вам је пројекат одобрен од стране Фондације Темпус, неке националне агенције друге европске земље или Извршне агенције из Брисела, разликује се поступак и документација коју је потребно да доставите.

За пројекте одобрене од стране Фондације Темпус

Фондација Темпус ће након потписивања уговора о финансирању са корисником, обавестити Пореску управу о одобреним пројектима у оквиру Еразмус+ програма, о висини гранта и року трајања пројеката.

Пре подношења првог захтева Пореској управи за ослобађање од ПДВ-а, на еПорези порталу, у оквиру Еразмус+, треба да унесете/поставите (upload) потписан уговор у складу са корисничким упутством.

У случају да као координатор имате партнере на пројекту, неопходно је да унесете и поставите основни уговор (са Фондацијом) и све уговоре са партнерима у складу са корисничким упутством. У овом случају за вас бирате опцију „Имплементарни партнер“ и постављате уговор са Фондацијом, док приликом уноса партнерских уговора бирате опцију „корисници“ и постављате ваш међусобни уговор.

За пројекте одобрене код других националних агенција

Пре подношења првог захтева Пореској управи (препорука је одмах након потписивања уговора о учешћу у пројекту) за ослобађање од ПДВ-а, неопходно је да, о одобреном пројекту, уз приложени оригинал уговора, обавестите Фондацију Темпус на следеће имејл адресе:

Фондација Темпус након обавештења са Ваше стране, формално доставља обавештење Пореској управи о одобреном пројекту као и о висини гранта и року трајања пројеката.

Приликом уноса пројекта на порталу еПорези, одабирате Еразмус+ као кровни уговор и  постављате (upload) потписан уговор (превод кључних елемената од стране судског тумача) у складу са корисничким упутством. 

Пројекти одобрени од стране Извршне агенције (ЕАЦЕА)

Пре подношења првог захтева Пореској управи (препорука је одмах након потписивања уговора) за ослобађање од ПДВ-а, неопходно је да, о одобреном пројекту, уз приложени оригинал уговора или партнерски уговор и документ (уколико није саставни део уговора) који доказује прерасподелу средстава по члановим конзорцијума, обавестите Фондацију Темпус на следеће имејл адресе:

Фондација Темпус, формално обавештава Пореску управу о свим одобреним пројектима по Позиву за пројекте у оквиру програма Еразмус+ као и о висини гранта и року трајања пројеката

Уколико је корисник из Србије:

 • Координатор пројекта: на еПорези порталу, треба да поставите (upload) уговор са Извршном агенцијом (Grant agreement) на енглеском и српском језику (превод кључних елемената од стране судског тумача) у складу са корисничким упутством. Такође, уколико имате партнере из Србије, постављате и партнерске уговоре са њима и додајете их као кориснике.
 • Партнер на пројекту, а координатор није из Србије:  на еПорези порталу постављате (upload) оригинал уговора и превод на српском језику (превод кључних елемената од стране судског тумача) у складу са корисничким упутством.

Кључни елементи уговора (странице уговора за превод):

 1. Ко су уговорне стране
 2. Износ средстава који је предмет уговора о донацији
 3. Датум почетка и завршетка примене уговора (датум почетка и завршетка пројекта)
 4. Списак чланова конзорцијума са седиштем у Републици Србији ако се доставља Grant agreement
 5. Страна са потписницима уговора

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПДВ-а

Како бисте извршили ослобађање, потребно је прибавити предрачун од добављача (у случају да је у систему ПДВ-а)

Предрачун треба да садржи:

 1. Податке о добављачу (из АПР-а): назив, адресу, телефон, ПИБ (порески идентификациони број)
 2. Податке о купцу: назив, адресу, ПИБ
 3. Број предрачуна
 4. Датум и место издавања предрачуна
 5. Ако је исказан рок важења предрачуна, предрачун мора бити важећи минимум на дан овере
 6. Опис робе или услуге
 7. Цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом (у случају да у истом предрачуну постоји и услуга/роба на коју се не обрачунава ПДВ, неопходно је робу/услугу приказати као одвојену ставку која не улази у основицу за обрачун ПДВ-а)
  8. Уколико се предрачун односи на услуге које се испоручују у одређеном временском периоду, потребно је навести тачан датум тј. период када ће се та активност извршити и мора бити у будућности (нпр. организација тренинга од 28. октобра 2020. до 31. октобра 2020. године) или пре завршетка активности.
 8. Потпис или идентификација у складу са законом Републике Србије.

Предрачун не сме да садржи:

 1. У наслову предрачуна Рачун или Фактура
 2. Напомене да се зарачунава законска затезна камата у случају да се не плати у року и сл.

2. Где се оверава ППО ПДВ образац?

Од 01.01.2019. године, ППО ПДВ образац се добија кроз апликацију еПорези.

3. Колико времена је потребно да се овери ППО ПДВ образац?

Како процес зависи искључиво од Пореске управе, Фондација Темпус није у могућности да даје информације о тачном времену потребном за оверу ППО ПДВ обрасца. Међутим, из досадашње праксе бисмо препоручили корисницима средстава да планирају са два радна дана за унос и оверу ППО ПДВ обрасца.

4. Како се попуњава ППО ПДВ образац?

У складу са корисничким упутством. Приликом уноса за Међународни уговор, из падајућег менија одабрати Еразмус+.

За све додатне информације, можете да се обратите групи за високо образовање Фондације Темпус, путем следеће мејл адресе: higher-education@tempus.ac.rs

Информације о новом Еразмус+ програму 2020-2027 су доступне овде.

Skip to content